Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Календарний план надання територіальними виборчими комісіями Центральній виборчій комісії інформації про підготовку та проведення повторного голосування 26 грудня 2004 року на виборах Президента України

          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            13.12.2004 N 1289
 
      Про Календарний план надання територіальними
     виборчими комісіями Центральній виборчій комісії
    інформації про підготовку та проведення повторного
         голосування 26 грудня 2004 року
         на виборах Президента України
 
 
   З метою забезпечення відкритості та прозорості в процесі
підготовки і проведення повторного голосування 26 грудня 2004 року
на  виборах  Президента України, оперативного встановлення і
своєчасного оприлюднення його результатів на території України та
за її межами відповідно до статті 85 Закону України "Про вибори
Президента України" ( 474-14 ), Закону України "Про особливості
застосування Закону України "Про вибори Президента України" при
повторному голосуванні 26 грудня 2004 року" ( 2221-15 ), постанови
Центральної виборчої комісії від 4 грудня  2004 року  N 1273
( v1273359-04 ) "Про призначення повторного голосування з виборів
Президента України 26 грудня 2006 року", керуючись статтями 12,
13, пунктом 5 статті 17, пунктом 3 статті 18, статтею 25 Закону
України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна
виборча комісія п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Календарний  план  надання  територіальними
виборчими комісіями Центральній виборчій комісії інформації про
підготовку та проведення  повторного  голосування  26 грудня
2004 року на виборах Президента України (додаток 1).
 
   2. Встановити форми інформаційних повідомлень та звітів під
час передачі інформації про підготовку та проведення повторного
голосування 26 грудня 2004 року на виборах Президента України:
 
   Відомості про розгляд в судах скарг на рішення, дії чи
бездіяльність виборчих комісій під час організації та проведення
повторного голосування 26 грудня 2004 року на виборах Президента
України (додаток 2);
 
   Звіт про  розгляд  територіальною  виборчою  комісією
територіального виборчого округу скарг (заяв, подань), що надійшли
до комісії під час підготовки та проведення повторного голосування
26 грудня 2004 року на виборах Президента України (додаток 3);
 
   Відомості про   склад   дільничних  виборчих  комісій
територіального виборчого округу (додаток 4);
 
   Звіт про кількість виборців, включених до списку виборців, по
кожній  звичайній виборчій дільниці територіального виборчого
округу на момент передачі цих списків дільничним виборчим комісіям
(додаток 5);
 
   Звіт про кількість виборців, включених до списку виборців, по
кожній спеціальній виборчій дільниці територіального виборчого
округу на момент складання цього списку (додаток 6);
 
   Відомості про   кількість   офіційних   спостерігачів,
зареєстрованих територіальною виборчою комісією під час підготовки
до проведення повторного голосування 26 грудня 2004 року на
виборах Президента України (додаток 7);
 
   Відомості про надходження та використання  територіальною
виборчою  комісією  територіального  виборчого  округу коштів
Державного бюджету України на підготовку та проведення виборів
Президента України (додаток 8);
 
   Зведені відомості про кількість виданих відкріпних посвідчень
дільничними виборчими комісіями територіального виборчого округу
(додаток 9);
 
   Відомості, передбачені  частиною першою статті 12 Закону
України "Про особливості застосування Закону України "Про вибори
Президента України" при  повторному  голосуванні 26  грудня
2004 року" (додаток 10);
 
   Відомості, передбачені частиною другою статті 12  Закону
України "Про особливості застосування Закону України "Про вибори
Президента України" при  повторному  голосуванні  26 грудня
2004 року" (додаток 11);
 
   Відомості про  підсумки повторного голосування 26 грудня
2004 року на виборах Президента України в межах територіального
виборчого округу (додаток 12).
 
   3. Копії цієї постанови надіслати територіальним виборчим
комісіям з виборів Президента України.
 
 Голова Центральної виборчої комісії          Я.ДАВИДОВИЧ
 
 
                     Додаток 1
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 13 грудня 2004 року N 1289
 
             КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
      надання територіальними виборчими комісіями
       Центральній виборчій комісії інформації
    про підготовку та проведення повторного голосування
    26 грудня 2004 року на виборах Президента України
 
-----------------------------------------------------------------------
 N |Назва повідомлення, документа|Строки подання|  Спосіб (форма)
з/п |               |       | надання повідомлення
  |               |       |(документа), примітка
-----------------------------------------------------------------------
1.  Копії постанов територіальної Не пізніше   На паперових носіях
   виборчої комісії про:     наступного дня та в електронному
                  після     вигляді засобами
   - виконання членами      прийняття   електронної пошти
   територіальної виборчої    постанови
   комісії своїх повноважень   територіальною
   на платній основі;      виборчою
                  комісією
   - утворення дільничних
   виборчих комісій та внесення
   змін до їх складу;
 
   - визначення виборчої
   дільниці, на якій будуть
   голосувати виборці, включені
   до списку виборців на
   підставі відкріпних
   посвідчень;
 
   - реєстрацію офіційних
   спостерігачів від кандидатів
   на пост Президента України,
   партії, яка висунула
   кандидата
 
2.  Відомості про розгляд в судах Не пізніше   На паперових носіях
   скарг на рішення, дії чи   наступного дня та в електронному
   бездіяльність виборчих    після     вигляді засобами
   комісій та їх членів під час отримання   ЄІАС "Вибори"
   підготовки та проведення   територіальною
   повторного голосування на   виборчою
   виборах Президента України  комісією
   (додаток 2)          рішення суду
 
3.  Звіт про розгляд       До 30 грудня  Одноразово на
   територіальною виборчою    2004 року   паперових носіях та
   комісією скарг (заяв,     включно    в електронному
   подань), що надійшли до           вигляді засобами
   комісії під час підготовки          ЄІАС "Вибори"
   та проведення повторного
   голосування на виборах
   Президента України
   (додаток 3)
 
4.  Відомості про склад      До 21 грудня  На паперових
   дільничних виборчих комісій  2004 року   носіях та в
   територіального виборчого   включно.    електронному
   округу (додаток 4)      У разі     вигляді засобами
                  внесення змін ЄІАС "Вибори"
                  додатково до
                  23 грудня
                  2004 року
 
5.  Звіт про кількість виборців, До 20 грудня  На паперових
   включених до списку виборців, 2004 року   носіях та в
   по кожній звичайній виборчій включно    електронному
   дільниці територіального           вигляді засобами
   виборчого округу на момент          ЄІАС "Вибори"
   передачі цих списків
   дільничним виборчим комісіям
   (додаток 5)
 
6.  Звіт про кількість виборців, До 23 грудня  На паперових
   включених до списку виборців, 2004 року   носіях та в
   по кожній спеціальній     включно    електронному
   виборчій дільниці у             вигляді засобами
   територіальному виборчому          ЄІАС "Вибори"
   окрузі на момент складання
   цього списку (додаток 6)
 
7.  Відомості про кількість    До 25 грудня  На паперових
   офіційних спостерігачів,   2004 року   носіях та в
   зареєстрованих територіальною включно    електронному
   виборчою комісією під час          вигляді засобами
   підготовки до проведення           ЄІАС "Вибори"
   повторного голосування на
   виборах Президента України
   (додаток 7)
 
8.  Відомості про надходження та 20, 30 грудня На паперових
   використання коштів      2004 року,   носіях та в
   Державного бюджету України  10 січня    електронному
   ( 1344-15 )          2005 року   вигляді засобами
   територіальною виборчою           ЄІАС "Вибори"
   комісією на підготовку та
   проведення виборів Президента
   України (додаток 8)
 
9.  Зведені відомості про     До 16 години  Одноразово на
   кількість виданих відкріпних 25 грудня   паперових носіях
   посвідчень дільничними    2004 року   та в електронному
   виборчими комісіями             вигляді засобами
   територіального виборчого          ЄІАС "Вибори"
   округу (додаток 9)
 
10. Відомості про хід голосування Об 11 та    В електронному
   в територіальному виборчому  15 годині   вигляді засобами
   окрузі            26 грудня   ЄІАС "Вибори"
                  2004 року
 
11. Відомості, передбачені    Не пізніше   В електронному
   частиною першою статті 12   10 години   вигляді засобами
   Закону України "Про      26 грудня   ЄІАС "Вибори",
   особливості застосування   2004 року   телеграфом
   Закону України "Про вибори          (телетайпом)
   Президента України" при
   повторному голосуванні
   26 грудня 2004 року"
   ( 2221-15 ) (додаток 10)
 
12. Відомості, передбачені    Не пізніше   В електронному
   частиною другою статті 12   22 години   вигляді засобами
   Закону України "Про      26 грудня   ЄІАС "Вибори",
   особливості застосування   2004 року   телеграфом
   Закону України "Про вибори          (телетайпом)
   Президента України" при
   повторному голосуванні
   26 грудня 2004 року"
   ( 2221-15 ) (додаток 11)
 
13. Відомості про підрахунок   Не рідше ніж  В електронному
   голосів виборців на виборчих один раз на  вигляді засобами
   дільницях територіального   годину,    ЄІАС "Вибори"
   виборчого округу       починаючи
                  з часу
                  надходження
                  першого
                  протоколу
                  дільничної
                  виборчої
                  комісії
                  про підрахунок
                  голосів
                  виборців,
                  26-27 грудня
                  2004 року
 
14. Відомості про підсумки    Негайно після Телеграфом
   голосування в межах      складання   (телетайпом)
   територіального виборчого   протоколу
   округу (додаток 12)      територіальної
                  виборчої
                  комісії про
                  підсумки
                  голосування в
                  межах
                  терито-
                  ріального
                  виборчого
                  округу
 
15. Протокол територіальної    До 27 грудня  Одноразово на
   виборчої комісії про підсумки 2004 року   паперових носіях
   голосування в межах      включно    та в електронному
   територіального виборчого          вигляді засобами
   округу                    ЄІАС "Вибори"
 
16. Відомості про отримання,   До 27 грудня  Одноразово на
   використання та погашення   2004 року   паперових носіях
   бланків відкріпних посвідчень включно    та в електронному
   у територіальному виборчому         вигляді засобами
   окрузі (додаток 4 до             ЄІАС "Вибори"
   Роз'яснень щодо порядку
   передачі бланків відкріпних
   посвідчень дільничним
   виборчим комісіям,
   затверджених постановою
   Центральної виборчої комісії
   від 3 серпня 2004 року N 308
   ( v0308359-04 )
 
17. Єдиний кошторис видатків   У триденний  Одноразово на
   територіальної виборчої    строк з дня  паперових носіях
   комісії для підготовки та   прийняття цієї
   проведення виборів Президента постанови
   України із включенням до
   нього власних видатків та
   видатків для потреб
   дільничних виборчих комісій
   територіального виборчого
   округу
 
18. Фінансовий звіт про      У п'ятнадцяти- На паперових
   надходження та використання  денний строк  носіях та в
   коштів Державного бюджету   з дня     електронному
   України ( 1344-15 ) на    офіційного   вигляді засобами
   підготовку і проведення    оприлюднення  ЄІАС "Вибори"
   виборів Президента України  результатів
                  виборів
 
19. Копія виписки з        У п'ятиденний На паперових
   реєстраційного рахунка    строк з дня  носіях
   територіальної виборчої    офіційного
   комісії            оприлюднення
                  результатів
                  виборів
 
20. Відомості про передачу    У п'ятнадцяти- На паперових
   виборчої та іншої       денний строк  носіях
   документації відповідній   з дня
   державній архівній      офіційного
   установі (довідка державної  оприлюднення
   архівної установи із     результатів
   супровідним листом за     виборів
   підписом голови
   територіальної виборчої
   комісії)
 
 Секретар Центральної виборчої комісії          С.ДУБОВИК
 
 
                     Додаток 2
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 13 грудня 2004 року N 1289
 
              ВІДОМОСТІ
      про розгляд в судах скарг на рішення, дії
      чи бездіяльність виборчих комісій під час
     організації та проведення повторного голосування
    26 грудня 2004 року на виборах Президента України
 
 
Назва виборчої комісії ___________________________________________
__________________________________________________________________
Назва суду _______________________________________________________
__________________________________________________________________
Суб'єкт звернення зі скаргою _____________________________________
                (прізвище, ім'я, по батькові -
                для фізичної особи, назва партії
                 (блоку) - для юридичної особи)
Відповідач _______________________________________________________
             (назва виборчої комісії)
Короткий зміст скарги (предмет та підстави) ______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Резолютивна частина рішення суду _________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Голова територіальної
 виборчої комісії
 територіального
 виборчого округу N _____   ________   ____________________
               (підпис)   (прізвище, ініціали)
 Секретар територіальної
 виборчої комісії
 територіального
 виборчого округу N _____   ________   ____________________
               (підпис)   (прізвище, ініціали)
___________
  (дата)
 
М.П.
 
Примітка: Відомості подаються до Центральної виборчої комісії
     після розгляду кожної скарги в суді разом з копією
     рішення суду.
 
 Секретар Центральної виборчої комісії          С.ДУБОВИК
 
 
                     Додаток 3
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 13 грудня 2004 року N 1289
 
                ЗВІТ
      про розгляд територіальною виборчою комісією
      територіального виборчого округу N ___ скарг
     (заяв, подань), що надійшли до комісії під час
     організації та проведення повторного голосування
    26 грудня 2004 року на виборах Президента України
 
 
Кількість скарг на порушення прав кандидатів
на пост Президента України та їх довірених
осіб, уповноважених представників у Центральній
виборчій комісії                __________________
 
Кількість скарг на порушення порядку формування
та використання виборчих фондів         __________________
 
Кількість скарг на порушення порядку проведення
передвиборної агітації             __________________
 
Кількість звернень громадян на неправильності
в списку виборців                __________________
 
Кількість подань посадових осіб, зазначених
у частині першій статті 32 Закону України
"Про вибори Президента України", щодо включення
виборців до списку виборців           __________________
 
Кількість скарг на рішення, дії чи
бездіяльність дільничних виборчих комісій щодо
порядку складання та уточнення списків виборців __________________
 
Кількість скарг на рішення, дії чи
бездіяльність дільничних виборчих комісій щодо
організації та порядку голосування       __________________
 
Кількість скарг на рішення, дії чи
бездіяльність дільничних виборчих комісій щодо
порядку підрахунку голосів на виборчій дільниці __________________
 
Кількість скарг на рішення, дії чи
бездіяльність дільничних виборчих комісій щодо
перешкоджання спостереженню за проведенням
виборів                     __________________
 
Кількість скарг на рішення, дії чи
бездіяльність дільничних виборчих комісій щодо
інших порушень                 __________________
 
Кількість скарг щодо порушення виборчих прав
суб'єктів виборчого процесу та громадян,
направлених до правоохоронних органів      __________________
 
Інші порушення                 __________________
 
Разом скарг                   __________________
 
 Голова територіальної
 виборчої комісії
 територіального
 виборчого округу N _____   ________   ____________________
               (підпис)   (прізвище, ініціали)
 
 Секретар територіальної
 виборчої комісії
 територіального
 виборчого округу N _____   ________   ____________________
               (підпис)   (прізвище, ініціали)
___________
 (дата)
 
М.П.
 
 Секретар Центральної виборчої комісії          С.ДУБОВИК
 
 
                     Додаток 4
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 13 грудня 2004 року N 1289
 
              Відомості
       про склад дільничних виборчих комісій
       територіального виборчого округу N ___
 
 
   Кількість виборчих дільниць у межах територіального
виборчого округу ______________
 
--------------------------------------------------------------------------------
|Прізвище, | Усього |         у тому числі             |
| ім'я,  | осіб, |--------------------------------------------------------|
|по батькові|включених|  малі виборчі  |середні виборчі  | великі виборчі |
| кандидата |до складу|   дільниці   |  дільниці   |   дільниці   |
| на пост |  ДВК  |  (до 500 осіб) |  (від 501    |(більше 1500 осіб)|
| Президента|     |         | до 1500 осіб)  |         |
| України, |     |         |         |         |
|за поданням|     |------------------+------------------+------------------|
|якого особу|     | голів |секретарів| голів |секретарів| голів |секретарів|
|включено до|     |комісій| комісій |комісій| комісій |комісій| комісій |
| складу ДВК|     |    |     |    |     |    |     |
|-----------+---------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
|1. Ющенко |     |    |     |    |     |    |     |
|Віктор   |     |    |     |    |     |    |     |
|Андрійович |     |    |     |    |     |    |     |
|-----------+---------+-------+----------+-------+----------+-------+----------|
|2. Янукович|     |    |     |    |     |    |     |
|Віктор   |     |    |     |    |     |    |     |
|Федорович |     |    |     |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
 
 Голова територіальної
 виборчої комісії
 територіального
 виборчого округу N _____   ________   ____________________
               (підпис)   (прізвище, ініціали)
 
 Секретар територіальної
 виборчої комісії
 територіального
 виборчого округу N _____   ________   ____________________
               (підпис)   (прізвище, ініціали)
 
___________
 (дата)
 
М.П.
 
 Секретар Центральної виборчої комісії          С.ДУБОВИК
 
 
                     Додаток 5
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 13 грудня 2004 року N 1289
 
                ЗВІТ
      про кількість виборців, включених до списку
     виборців, по кожній звичайній виборчій дільниці
    територіального виборчого округу N ____ на момент
    передачі цих списків дільничним виборчим комісіям
 
                      Станом на ____________
 
------------------------------------------------------------------
| Номер |  Місцезнаходження дільничної виборчої   |Кількість|
|виборчої|   комісії (район, населений пункт)    |виборців,|
|дільниці|                       |включених|
|    |                       |до списку|
|    |                       |виборців |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|--------+---------------------------------------------+---------|
|--------+---------------------------------------------+---------|
|--------+---------------------------------------------+---------|
|--------+---------------------------------------------+---------|
|--------+---------------------------------------------+---------|
|--------+---------------------------------------------+---------|
|--------+---------------------------------------------+---------|
|--------+---------------------------------------------+---------|
------------------------------------------------------------------
 
 Голова територіальної
 виборчої комісії
 територіального
 виборчого округу N _____   ________   ____________________
               (підпис)   (прізвище, ініціали)
 
 Секретар територіальної
 виборчої комісії
 територіального
 виборчого округу N _____   ________   ____________________
               (підпис)   (прізвище, ініціали)
___________
 (дата)
 
М.П.
 
 Секретар Центральної виборчої комісії          С.ДУБОВИК
 
 
                     Додаток 6
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 13 грудня 2004 року N 1289
 
                ЗВІТ
      про кількість виборців, включених до списку
    виборців, по кожній спеціальній виборчій дільниці
       територіального виборчого округу N ____
         на момент складання цього списку
 
                      Станом на ____________
 
------------------------------------------------------------------
| Номер |Місцезнаходження дільничної виборчої|Кількість|Примітка|
|виборчої| комісії (район, населений пункт) |виборців,|    |
|дільниці|                  |включених|    |
|    |                  |до списку|    |
|    |                  |виборців |    |
|--------+------------------------------------+---------+--------|
|--------+------------------------------------+---------+--------|
|--------+------------------------------------+---------+--------|
|--------+------------------------------------+---------+--------|
|--------+------------------------------------+---------+--------|
|--------+------------------------------------+---------+--------|
|--------+------------------------------------+---------+--------|
|--------+------------------------------------+---------+--------|
|--------+------------------------------------+---------+--------|
------------------------------------------------------------------
 
 Голова територіальної
 виборчої комісії
 територіального
 виборчого округу N _____   ________   ____________________
               (підпис)   (прізвище, ініціали)
 
 Секретар територіальної
 виборчої комісії
 територіального
 виборчого округу N _____   ________   ____________________
               (підпис)   (прізвище, ініціали)
___________
 (дата)
 
М.П.
 
Примітка: При  заповненні  графи  "Примітка"   обов'язково
     користуватися відповідним скороченням, якщо спеціальна
     виборча дільниця утворена:
 
     на судні, яке в день  виборів  Президента  України
     знаходиться у плаванні під Державним Прапором України, -
     "судна";
 
     в установі кримінально-виконавчої системи  -  "спец.
     установи";
 
     у військовій частині (формуванні) - "в/ч";
 
     у стаціонарному лікувальному закладі - "стац.";
 
     на полярній станції - "полярна станція".
 
 Секретар Центральної виборчої комісії         С.ДУБОВИК
 
 
                     Додаток 7
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 13 грудня 2004 року N 1289
 
              Відомості
       про кількість офіційних спостерігачів,
     зареєстрованих територіальною виборчою комісією
      під час підготовки до проведення повторного
         голосування 26 грудня 2004 року
         на виборах Президента України
 
--------------------------------------------------------------------
|  Прізвище, ім'я,  | Кількість  | Кількість  | Кількість  |
|по батькові кандидата| офіційних  | офіційних  | офіційних  |
| на пост Президента |спостерігачів,|спостерігачів,|спостерігачів,|
|  України, назва  |зареєстрованих|зареєстрованих| повноваження |
|  партії-суб'єкта  |ТВК, станом на| за період  |   яких   |
|виборчого процесу, за| 21.11.2004 | з 22.11 до | припинено  |
|  поданням яких  |       | 23.12.2004 |  після   |
|  зареєстровано  |       |       | 22.11.2004 |
|   офіційних   |       |       |       |
|  спостерігачів  |       |       |       |
|---------------------+--------------+--------------+--------------|
|---------------------+--------------+--------------+--------------|
|---------------------+--------------+--------------+--------------|
|---------------------+--------------+--------------+--------------|
|Разом:        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------
 
 Голова територіальної
 виборчої комісії
 територіального
 виборчого округу N _____   ________   ____________________
               (підпис)   (прізвище, ініціали)
 
 Секретар територіальної
 виборчої комісії
 територіального
 виборчого округу N _____   ________   ____________________
               (підпис)   (прізвище, ініціали)
___________
 (дата)
 
    М.П.
 
 Секретар Центральної виборчої комісії          С.ДУБОВИК
 
 
                     Додаток 8
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 13 грудня 2004 року N 1289
 
              ВІДОМОСТІ
     про надходження та використання територіальною
      виборчою комісією територіального виборчого
       округу N ____ коштів Державного бюджету
        України на підготовку та проведення
          виборів Президента України
 
                                грн
---------------------------------------------------------------------
|Стаття|КЕКВ|Затверджено|Профінан-|Фактичні|Касові |Залишок|Примітка|
|витрат|  |кошторисом | совано |видатки |видатки|коштів |    |
|   |  |      |     |    |    |(гр. 4-|    |
|   |  |      |     |    |    |гр. 5) |    |
|------+----+-----------+---------+--------+-------+-------+--------|
| 1  | 2 |   3   |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |
|------+----+-----------+---------+--------+-------+-------+--------|
|------+----+-----------+---------+--------+-------+-------+--------|
|------+----+-----------+---------+--------+-------+-------+--------|
|------+----+-----------+---------+--------+-------+-------+--------|
|Разом:|  |      |     |    |    |    |    |
---------------------------------------------------------------------
 
 Голова територіальної
 виборчої комісії
 територіального
 виборчого округу N _____   ________   ____________________
               (підпис)   (прізвище, ініціали)
 
 Секретар територіальної
 виборчої комісії
 територіального
 виборчого округу N _____   ________   ____________________
               (підпис)   (прізвище, ініціали)
___________
 (дата)
 
    М.П.
 
 Секретар Центральної виборчої комісії          С.ДУБОВИК
 
 
                     Додаток 9
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 13 грудня 2004 року N 1289
 
             ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ
       про кількість виданих відкріпних посвідчень
      дільничними виборчими комісіями територіального
            виборчого округу N ____
 
 
   1. Кількість відкріпних посвідчень, виданих усіма дільничними
виборчими комісіями   територіального   виборчого     округу
________________________________________
     (цифрами та прописом)
 
   2. Кількість виборців, які  мають  намір  проголосувати  за
відкріпними посвідченнями, у територіальних виборчих округах:
 
------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Кількість|| N |Кількість|| N |Кількість|| N |Кількість|| N |Кількість|| N |Кількість|
|ТВО|виборців ||ТВО|виборців ||ТВО|виборців ||ТВО|виборців ||ТВО|виборців ||ТВО|виборців |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|1 |     ||39 |     ||77 |     ||115|     ||153|     ||191|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|2 |     ||40 |     ||78 |     ||116|     ||154|     ||192|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|3 |     ||41 |     ||79 |     ||117|     ||155|     ||193|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|4 |     ||42 |     ||80 |     ||118|     ||156|     ||194|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|5 |     ||43 |     ||81 |     ||119|     ||157|     ||195|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|6 |     ||44 |     ||82 |     ||120|     ||158|     ||196|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|7 |     ||45 |     ||83 |     ||121|     ||159|     ||197|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|8 |     ||46 |     ||84 |     ||122|     ||160|     ||198|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|9 |     ||47 |     ||85 |     ||123|     ||161|     ||199|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|10 |     ||48 |     ||86 |     ||124|     ||162|     ||200|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|11 |     ||49 |     ||87 |     ||125|     ||163|     ||201|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|12 |     ||50 |     ||88 |     ||126|     ||164|     ||202|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|13 |     ||51 |     ||89 |     ||127|     ||165|     ||203|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|14 |     ||52 |     ||90 |     ||128|     ||166|     ||204|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|15 |     ||53 |     ||91 |     ||129|     ||167|     ||205|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|16 |     ||54 |     ||92 |     ||130|     ||168|     ||206|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|17 |     ||55 |     ||93 |     ||131|     ||169|     ||207|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|18 |     ||56 |     ||94 |     ||132|     ||170|     ||208|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|19 |     ||57 |     ||95 |     ||133|     ||171|     ||209|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|20 |     ||58 |     ||96 |     ||134|     ||172|     ||210|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|21 |     ||59 |     ||97 |     ||135|     ||173|     ||211|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|22 |     ||60 |     ||98 |     ||136|     ||174|     ||212|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|23 |     ||61 |     ||99 |     ||137|     ||175|     ||213|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|24 |     ||62 |     ||100|     ||138|     ||176|     ||214|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|25 |     ||63 |     ||101|     ||139|     ||177|     ||215|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|26 |     ||64 |     ||102|     ||140|     ||178|     ||216|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|27 |     ||65 |     ||103|     ||141|     ||179|     ||217|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|28 |     ||66 |     ||104|     ||142|     ||180|     ||218|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|29 |     ||67 |     ||105|     ||143|     ||181|     ||219|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|30 |     ||68 |     ||106|     ||144|     ||182|     ||220|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|31 |     ||69 |     ||107|     ||145|     ||183|     ||221|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|32 |     ||70 |     ||108|     ||146|     ||184|     ||222|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|33 |     ||71 |     ||109|     ||147|     ||185|     ||223|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|34 |     ||72 |     ||110|     ||148|     ||186|     ||224|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|35 |     ||73 |     ||111|     ||149|     ||187|     ||225|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|---------------
|36 |     ||74 |     ||112|     ||150|     ||188|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|37 |     ||75 |     ||113|     ||151|     ||189|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|38 |     ||76 |     ||114|     ||152|     ||190|     |
---------------------------------------------------------------------------
 
   3. Кількість виборців, які мають намір проголосувати за
відкріпними  посвідченнями,  на  виборчих  дільницях окремого
закордонного виборчого округу:
 
---------------------------------------------------------------------------
| N |Кількість|| N |Кількість|| N |Кількість|| N |Кількість|| N |Кількість|
|ТВО|виборців ||ТВО|виборців ||ТВО|виборців ||ТВО|виборців ||ТВО|виборців |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|1 |     ||26 |     ||51 |     ||76 |     ||101|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|2 |     ||27 |     ||52 |     ||77 |     ||102|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|3 |     ||28 |     ||53 |     ||78 |     ||103|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|4 |     ||29 |     ||54 |     ||79 |     ||104|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|5 |     ||30 |     ||55 |     ||80 |     ||105|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|6 |     ||31 |     ||56 |     ||81 |     ||106|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|7 |     ||32 |     ||57 |     ||82 |     ||107|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|8 |     ||33 |     ||58 |     ||83 |     ||108|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|9 |     ||34 |     ||59 |     ||84 |     ||109|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|10 |     ||35 |     ||60 |     ||85 |     ||110|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|11 |     ||36 |     ||61 |     ||86 |     ||111|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|12 |     ||37 |     ||62 |     ||87 |     ||112|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|13 |     ||38 |     ||63 |     ||88 |     ||113|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|14 |     ||39 |     ||64 |     ||89 |     ||114|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|15 |     ||40 |     ||65 |     ||90 |     ||115|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|16 |     ||41 |     ||66 |     ||91 |     ||116|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|17 |     ||42 |     ||67 |     ||92 |     ||117|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|18 |     ||43 |     ||68 |     ||93 |     ||118|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|19 |     ||44 |     ||69 |     ||94 |     ||119|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|20 |     ||45 |     ||70 |     ||95 |     ||120|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|21 |     ||46 |     ||71 |     ||96 |     ||121|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|22 |     ||47 |     ||72 |     ||97 |     ||122|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|23 |     ||48 |     ||73 |     ||98 |     ||123|     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|---------------
|24 |     ||49 |     ||74 |     ||99 |     |
|---+---------||---+---------||---+---------||---+---------|
|25 |     ||50 |     ||75 |     ||100|     |
------------------------------------------------------------
 
 Голова територіальної
 виборчої комісії    ________   ____________________
            (підпис)   (прізвище, ініціали)
 
                 М.П.
 Секретар територіальної
 виборчої комісії    ________   ____________________
            (підпис)   (прізвище, ініціали)
___________
 (дата)
 
 Секретар Центральної виборчої комісії          С.ДУБОВИК
 
 
                     Додаток 10
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 13 грудня 2004 року N 1289
 
     Відомості, передбачені частиною першою статті 12
      Закону України "Про особливості застосування
     Закону України "Про вибори Президента України"
     при повторному голосуванні 26 грудня 2004 року"
 
 
            ВИБОРЧА ТЕЛЕГРАМА
 
   Територіальна виборча комісія ТВО N _____ повідомляє:
 
Перше - загальна кількість виборців, внесених до списку виборців
    на виборчих дільницях територіального виборчого округу;
 
Друге - загальна кількість виборців у витягах із списків виборців
    для голосування за межами приміщення для голосування;
 
Третє - кількість виборців, внесених до списку виборців  на
    підставі відкріпних посвідчень.
 
 Голова територіальної
 виборчої комісії ТВО N ____ (прізвище, ініціали)
 
 Секретар територіальної
 виборчої комісії ТВО N ____ (прізвище, ініціали)
 
__________________
  (дата, час)
 
Примітка. Ці відомості передаються до Центральної виборчої комісії
     не пізніше 10 години дня  повторного  голосування
     26 грудня 2004 року на виборах Президента України
 
 Секретар Центральної виборчої комісії          С.ДУБОВИК
 
 
                     Додаток 11
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 13 грудня 2004 року N 1289
 
     Відомості, передбачені частиною другою статті 12
      Закону України "Про особливості застосування
     Закону України "Про вибори Президента України"
     при повторному голосуванні 26 грудня 2004 року"
 
 
            ВИБОРЧА ТЕЛЕГРАМА
 
   Територіальна виборча комісія ТВО N _____ повідомляє:
 
Перше  - загальна кількість  виборців,  внесених  до списку
      виборців на  виборчих  дільницях  територіального
      виборчого округу, на момент закінчення голосування;
 
Друге  - загальна кількість виборців,  які  отримали  виборчі
      бюлетені на  виборчих  дільницях  територіального
      виборчого округу, на момент закінчення голосування;
 
Третє  - загальна кількість виборців,  які проголосували  за
      межами приміщення для голосування;
 
Четверте - кількість виборців, які проголосували за відкріпними
      посвідченнями.
 
 Голова територіальної
 виборчої комісії ТВО N ____ (прізвище, ініціали)
 
 Секретар територіальної
 виборчої комісії ТВО N ____ (прізвище, ініціали)
 
__________________
  (дата, час)
 
Примітка. Ці відомості передаються до Центральної виборчої комісії
     не пізніше 12 години дня  повторного  голосування
     26 грудня 2004 року на виборах Президента України.
 
 Секретар Центральної виборчої комісії          С.ДУБОВИК
 
 
                     Додаток 12
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 13 грудня 2004 року N 1289
 
     Відомості про підсумки повторного голосування
    26 грудня 2004 року на виборах Президента України
     в межах територіального виборчого округу N ____
 
 
            ВИБОРЧА ТЕЛЕГРАМА
 
   Територіальна виборча комісія ТВО N _____ повідомляє:
 
Перше  - кількість виборчих бюлетенів, одержаних територіальною
      виборчою комісією;
 
Друге  - кількість виборчих бюлетенів, погашених територіальною
      виборчою комісією;
 
Третє  - кількість виборчих бюлетенів,  одержаних  дільничними
      виборчими комісіями територіального округу;
 
Четверте - кількість виборців, включених до списків  виборців на
      виборчих дільницях територіального округу;
 
П'яте  - кількість невикористаних виборчих бюлетенів;
 
Шосте  - кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;
 
Сьоме  - кількість виборців, які взяли  участь  у голосуванні
      в межах територіального виборчого округу;
 
Восьме  - кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
 
Дев'яте - кількість голосів  виборців,  поданих  за  кожного
      кандидата на пост Президента України:
 
      прізвище, ім'я, по батькові -
 
      прізвище, ім'я, по батькові -
 
Десяте  - кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата
      на пост Президента України.
 
 Голова територіальної
 виборчої комісії ТВО N ____ (прізвище, ініціали)
 
 Секретар територіальної
 виборчої комісії ТВО N ____ (прізвище, ініціали)
 
__________________
  (дата, час)
 
Примітка. Ці відомості передаються до Центральної виборчої комісії
     негайно  після  складання  протоколу  територіальної
     виборчої комісії про підсумки  повторного  голосування
     26 грудня 2004 року на виборах Президента України в
     межах територіального виборчого округу.
 
 Секретар Центральної виборчої комісії          С.ДУБОВИК
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка