Законы Украины

Новости Партнеров
 

Протокол між Державною митною службою України та Митною і Фінансовою Охороною Угорської Республіки про співробітництво в галузі контролю митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України та Угорської Республіки

               Протокол
       між Державною митною службою України та
    Митною і Фінансовою Охороною Угорської Республіки
   про співробітництво в галузі контролю митної вартості
     товарів, які переміщуються через митний кордон
         України та Угорської Республіки
 
 
   Дата підписання:    08.12.2003 р.
   Дата набуття чинності: 08.12.2003 р.
 
   Державна митна служба України та Митна і Фінансова Охорона
Угорської Республіки, далі - "Сторони",
   основуючись на положеннях Угоди між Урядом України і Урядом
Угорської Республіки про взаємну допомогу в митних питаннях,
укладеної 19 травня 1995 року ( 348_014 ) та Меморандуму між
Державною митною службою України і Митною і Фінансовою Охороною
Угорської Республіки щодо практичної реалізації положень Угоди між
Урядом України і Урядом Угорської Республіки про взаємну допомогу
в митних питаннях від 11 листопада 2002 року,
   з метою забезпечення  сприятливих  умов  для  здійснення
зовнішньоекономічної діяльності, спрощення митних процедур та
усунення існуючих бар'єрів у взаємній торгівлі Сторін, пов'язаних
з  тарифним  і  нетарифним регулюванням зовнішньоторговельних
операцій,
   домовилися про таке:
 
               Стаття 1
 
   Сторони, у  відповідності  з національним законодавством,
співробітничають з метою захисту економічних інтересів своїх
держав у процесі здійснення контролю митної вартості товарів, які
переміщуються через спільний митний кордон України і Угорської
Республіки.
 
               Стаття 2
 
   Сторони можуть  розробляти  та  узгоджувати  спеціальну
технологію контролю митної вартості переміщуваних товарів, які
походять з території держави запитуваної Сторони або випущених у
цій країні для вільного обігу.
 
               Стаття 3
 
   Регулярний обмін інформацією організовується і здійснюється
Сторонами  у  межах  їхньої  компетенції  у відповідності з
національним законодавством їх держав.
   Обмін інформацією здійснюється з таких напрямків:
   1. Обмін інформацією  про  порівняння  митної  вартості,
формалізованою в рекомендаціях центральних митних органів Сторін.
   2. Обмін первинною інформацією про чинники, які впливають на
формування цін на товари, що переміщуються у рамках взаємної
торгівлі.
   3. Обмін  зразками  рахунків-фактур, що застосовуються у
комерційній  практиці  двох  держав,  зокрема,  зразками
рахунків-фактур  фірм,  які  є  добросовісними  учасниками
зовнішньоекономічної   діяльності,   а   також   зразками
товаросупровідних документів (транспортних, страхових).
   Сторони узгоджують  форму,  структуру  інформації,  що
передається, а також організаційні та технічні умови її передачі.
   Регламент обміну, періодичність, формат та терміни передачі
інформації, що надається, встановлюються на підставі окремих
домовленостей Сторін.
 
               Стаття 4
 
   1. Сторони надають одна одній інформацію щодо  обставин
конкретної угоди та вартості товарів для здійснення запитуючою
Стороною контролю правильності визначення митної вартості щодо
окремих поставок. Після виконання запиту інформація надається не
пізніше, ніж у місячний термін після його надходження.
   2. Дія цієї статті поширюється на товари:
   - що походять з території держави запитуваної Сторони або
випущені у цій країні для вільного обігу;
   - що походять з третіх країн і переміщуються через територію
держави запитуваної Сторони внаслідок географічних, транспортних,
технічних чи економічних причин і при тимчасовому складуванні їх
на  території  цієї Сторони за умови, що товари увесь час
знаходяться під митним контролем цієї країни транзиту (далі -
товари, що походять з третіх країн).
   3. Стосовно товарів, що походять  з  території  держави
запитуваної Сторони або випущених у цій країні для вільного обігу,
за окремими запитами, Сторони здійснюють взаємну допомогу на
підтвердження  дійсної  фактурної вартості товарів за даними
бухгалтерського  обліку  підприємств-виробників  експортованих
товарів або підприємств, які закупили ці товари для продажу на
експорт.
   4. Стосовно товарів, що походять з третіх країн, проводиться
розслідування з метою уточнення даних про:
   - вартість товару, що мала місце на момент ввезення цього
товару з третіх країн на митну територію держави запитуваної
Сторони;
   - зміну вартості товару і відомості щодо обставин угоди при
наступних  перепродажах,  здійснених  на  території  держави
запитуваної Сторони до моменту вивезення товару з її митної
території.
 
               Стаття 5
 
   Сторони здійснюють регулярний обмін основними нормативними
документами з питань митної оцінки.
 
               Стаття 6
 
   У взаємній торгівлі, з метою підтвердження заявлених даних
про митну вартість товарів, що походять з країн Сторін, при
митному оформленні товарів приймаються копії експортних вантажних
митних декларацій, відповідним чином завірені митними органами
Сторін після виконання запиту.
 
               Стаття 7
 
   Сторони визначають відповідні структурні підрозділи своїх
центральних митних органів, які забезпечують врегулювання питань,
пов'язаних з реалізацією положень Протоколу, і  надають  їм
повноваження  на  здійснення  прямих  контактів між собою у
відповідності до їх національних законодавств.
   Сторони на постійній основі не рідше двох разів на рік
проводять робочі зустрічі експертів з метою вирішення поточних
питань, пов'язаних з визначенням і контролем митної вартості
товарів, які переміщуються через спільний митний кордон України і
Угорської Республіки.
 
               Стаття 8
 
   Листування в  межах  реалізації положень цього Протоколу
здійснюється російською чи англійською мовами.
 
               Стаття 9
 
   Сторони беруть на себе зобов'язання використовувати дані,
отримані в рамках цього Протоколу, виключно в митній сфері, якщо
інше не обумовлено додатково.
 
              Стаття 10
 
   Спори між Сторонами, які можуть виникнути під час реалізації
чи тлумачення положень цього Протоколу, будуть вирішуватися шляхом
переговорів та консультацій.
 
              Стаття 11
 
   За взаємною згодою Сторін до цього Протоколу можуть вноситися
зміни та доповнення, що оформлюються окремими протоколами, які є
його невід'ємною частиною і набувають чинності відповідно до
статті 13 цього Протоколу.
 
              Стаття 12
 
   Кожна з Сторін може відмовитися від участі в реалізації
положень цього Протоколу, направивши іншій Стороні  письмове
повідомлення про свій намір. У цьому разі Протокол припиняє свою
дію через 6 (шість) місяців з дати отримання цього повідомлення.
 
              Стаття 13
 
   Цей Протокол укладається на період дії Угоди між Урядом
України і Урядом Угорської Республіки про взаємну допомогу в
митних питаннях, укладеної 19 травня 1995 року ( 348_014 ) і
набуває чинності з дати його підписання.
 
   Вчинено в  місті  Будапешт  8 грудня 2003 року в двох
примірниках, кожний українською, угорською та англійською мовами,
при цьому всі тексти мають однакову силу. У разі розбіжностей щодо
тлумачення положень цього Протоколу, перевага надається тексту
англійською мовою.
 
 За Державну митну          За Митну і Фінансову Охорону
 службу України            Угорської Республіки
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка