Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Положення про Державний комітет зв'язку та інформатизації України

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
    ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
     N 1009/2004 ( 1009/2004 ) від 27.08.2004 )
 
        Про Положення про Державний комітет
        зв'язку та інформатизації України
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
     N 1273/99 від 02.10.99
     N 943/2000 від 01.08.2000
     N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
 
 
 
   1. Затвердити Положення про Державний комітет зв'язку та
інформатизації України (додається).
 
   Установити, що Державний комітет зв'язку та інформатизації
України  є  правонаступником ліквідованих Державного комітету
зв'язку України, Державного агентства інформатизації України,
Головного управління з питань радіочастот при Кабінеті Міністрів
України.
 
   2. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   Указ Президента України від 27 травня 1995 року N 390
( 390/95 ) "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національного
агентства з питань інформатизації";
 
   Указ Президента України від 11 грудня 1997 року N 1352
( 1352/97 ) "Про Положення про Державний комітет зв'язку України";
 
   статтю 13 Указу Президента України від 15 вересня 1998 року
N 1019 ( 1019/98 ) "Про внесення змін і доповнень до деяких Указів
Президента України";
 
   статтю 1 та абзац другий статті 3 Указу Президента України
від 16 вересня 1998 року N 1033 ( 1033/98 ) "Про вдосконалення
державного управління інформаційною сферою".
 
 
 Президент України                Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 3 червня 1999 року
     N 601/99
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Указом Президента України
                  від 3 червня 1999 року N 601/99
 
              ПОЛОЖЕННЯ
   про Державний комітет зв'язку та інформатизації України
 
   1. Державний комітет зв'язку та  інформатизації  України
(Держкомзв'язку України) є центральним органом виконавчої влади,
який підпорядкований Кабінету Міністрів України і виконує функції
Адміністрації зв'язку України.
 
   Держкомзв'язку України  забезпечує  проведення  державної
політики  в  галузі  зв'язку,  розподілу  і  використання
радіочастотного  ресурсу  та  у  сфері  інформатизації, несе
відповідальність за їх стан і розвиток.
 
   2. Держкомзв'язку України у своїй  діяльності  керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
 
   Комітет узагальнює  практику  застосування  законодавства
України з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції щодо вдосконалення законодавства, у  встановленому
порядку вносить їх на розгляд Президента України і Кабінету
Міністрів України. У межах своїх повноважень Комітет організовує
виконання актів законодавства і здійснює систематичний контроль за
їх реалізацією.
 
   3. Основними завданнями Держкомзв'язку України є:
 
   участь у формуванні і реалізації державної політики в галузі
зв'язку, розподілу і використання радіочастотного ресурсу та у
сфері інформатизації;
 
   розроблення та  здійснення  заходів  щодо  розвитку  і
вдосконалення єдиної національної системи зв'язку, підвищення її
якості, доступності й сталого функціонування;
 
   формування Національної   програми   інформатизації  та
забезпечення її виконання;
 
   регулювання діяльності, спрямованої на задоволення потреб
споживачів у засобах і послугах зв'язку, та діяльності, пов'язаної
з використанням радіочастотного ресурсу;
 
   сприяння розвитку підприємництва на конкурсних засадах у
сфері надання послуг зв'язку, проведення державної антимонопольної
політики в галузі зв'язку та у сфері інформатизації.
 
   4. Держкомзв'язку України відповідно до покладених на нього
завдань:
 
   1) визначає перспективні напрями розвитку зв'язку, основні
засади щодо розподілу і використання радіочастотного ресурсу,
пріоритетні напрями інформатизації загальнодержавного значення,
реалізує єдину науково-технічну політику в галузі зв'язку та у
сфері інформатизації;
 
   2) бере  участь у розробленні проектів загальнодержавних
програм економічного та соціального розвитку, Державного бюджету
України,  у  межах  своїх повноважень контролює використання
бюджетних асигнувань за цільовим призначенням;
 
   3) розробляє  нормативно-правові  акти,  які  регулюють
діяльність  у  галузі  зв'язку,  розподілу  і  використання
радіочастотного ресурсу та у сфері інформатизації;
 
   4) розробляє програми, спрямовані на задоволення потреб у
послугах зв'язку органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, юридичних осіб і громадян, а також  проекти
концепцій,  програм та актів законодавства України з питань
розподілу і використання радіочастотного ресурсу;
 
   5) виконує згідно із законодавством функції  генерального
державного замовника Національної програми інформатизації, у тому
числі щодо:
 
   нагляду і  контролю за формуванням і виконанням завдань
(проектів) Національної програми інформатизації;
 
   координації діяльності органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій,
пов'язаної з виконанням завдань (проектів) Національної програми
інформатизації, а також частин державних, міждержавних, галузевих,
міжгалузевих і регіональних програм та проектів, що стосуються
сфери інформатизації;
 
   6) бере участь у формуванні та реалізації державної політики
щодо виконання робіт і поставок продукції для державних потреб,
сприяє залученню іноземних інвестицій та позабюджетних коштів;
 
   7) визначає разом з міністерствами, іншими  центральними
органами виконавчої влади склад та періодичність статистичної
інформації про стан інформатизації в Україні,  аналізує  цю
інформацію;
 
   8) забезпечує реалізацію єдиної технічної політики у галузі
зв'язку та сфері інформатизації;
 
   9) забезпечує  реалізацію  державної  політики   щодо
раціонального використання радіочастотного ресурсу в частині, що
стосується цивільних користувачів;
 
   10) координує діяльність, пов'язану із створенням, розвитком
та функціонуванням мереж зв'язку загального користування, відомчих
мереж зв'язку та мереж зв'язку подвійного призначення;
 
   11) здійснює контроль за якістю надання послуг зв'язку на
мережах зв'язку загального користування та мережах подвійного
призначення;
 
   12) організовує наукові дослідження та готує пропозиції щодо
створення   фінансово-економічних  умов  для  використання
науково-технічного, виробничого,   енергетичного,   трудового
потенціалу суспільного виробництва та природних ресурсів з метою
розвитку сфери інформатизації, розвитку та вдосконалення єдиної
національної системи  зв'язку,  розподілу  та  використання
радіочастот,   забезпечення   електромагнітної   сумісності
радіоелектронних засобів в частині, що стосується  цивільних
користувачів, надає висновки стосовно доцільності фінансування цих
робіт;
 
   13) виступає  державним  замовником  науково-дослідних та
дослідно-конструкторських і  проектних  розробок  комплексного
характеру, пов'язаних з розвитком сфери інформатизації та галузі
зв'язку,   забезпеченням   електромагнітної    сумісності
радіоелектронних засобів, підвищенням ефективності розподілу і
використання радіочастотного ресурсу;
 
   14) забезпечує підготовку матеріалів з питань, що належать до
компетенції державних та міжвідомчих комісій з питань зв'язку,
радіочастот та інформатизації, забезпечує здійснення контролю за
виконанням їх рішень;
 
   15) визначає порядок та забезпечує проведення експертизи:
 
   проектів створення,  розвитку  і  вдосконалення  єдиної
національної системи  зв'язку,  проектної  документації  на
будівництво і реконструкцію (розширення, технічне переозброєння)
мереж та споруд зв'язку;
 
   проектів інформатизації органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування незалежно від джерел фінансування, а
також проектів інформатизації підприємств, установ і організацій;
 
   технічних завдань і технічних умов на радіоелектронні засоби
цивільного призначення щодо відповідності  їх  параметрів  і
характеристик вимогам електромагнітної сумісності;
 
   16) сприяє  розвитку  конкуренції  та  підприємництва,
рівноправності суб'єктів усіх форм власності, опрацьовує заходи
щодо державної підтримки та вдосконалення механізмів регулювання
ринкових відносин у сфері інформатизації та  надання  послуг
зв'язку,  узагальнює  і поширює позитивний досвід діяльності
операторів зв'язку, надає їм методичну допомогу;
 
   17) узгоджує завдання на проектування ліній і мереж зв'язку
єдиної національної  системи  зв'язку  (незалежно  від джерел
фінансування), крім ліній і мереж державної системи урядового
зв'язку, а також на проектування мереж технологічного зв'язку і
відомчих мереж зв'язку;
 
   18) розглядає  розбіжності  між  центральними  органами
виконавчої влади щодо технічних рішень з питань проектування і
будівництва ліній та мереж зв'язку, розподілу смуг (номіналів)
радіочастот, а також розроблення та проектування радіоелектронних
засобів, подає матеріали до Державної комісії з питань зв'язку та
радіочастот для прийняття рішень із спірних питань;
 
   19) здійснює  контроль  за  ефективним  використанням
інформаційної інфраструктури держави в частині телекомунікаційних
і комп'ютерних інформаційних систем та розробляє і реалізує разом
з іншими органами виконавчої влади  та  органами  місцевого
самоврядування   заходи,   спрямовані   на   забезпечення
інформаційно-аналітичної підтримки завдань національної безпеки та
оборони,  здійснює  в  межах  своєї компетенції заходи щодо
забезпечення готовності функціонування єдиної національної системи
зв'язку в особливий період і надзвичайних ситуаціях, вирішує
питання цивільної оборони;
 
   20) здійснює заходи щодо забезпечення безпеки функціонування
систем зв'язку України, здійснює нагляд за функціонуванням мереж
зв'язку загального  користування,  мереж  зв'язку  подвійного
призначення та відомчих мереж зв'язку, які взаємодіють з мережами
зв'язку загального користування;
 
   21) здійснює відповідно до законодавства ліцензування окремих
видів  підприємницької  діяльності та контроль за виконанням
ліцензійних умов;
 
   22) визначає порядок і забезпечує  проведення  державної
реєстрації комп'ютерних інформаційних систем та інформаційних
ресурсів, що використовуються в них;
 
   23) бере участь у формуванні та реалізації антимонопольної
політики в галузі зв'язку та у сфері інформатизації;
 
   24) розробляє і подає Державній комісії з питань зв'язку і
радіочастот пропозиції щодо змін до Національної таблиці розподілу
радіочастот,  розробляє  та  затверджує  плани перспективного
використання смуг (номіналів) радіочастот цивільного призначення,
розподілу і використання орбіт та підсупутникових точок (ділянок)
для супутникових систем (мереж) зв'язку України;
 
   25) встановлює відповідно до законодавства тарифи на основні
послуги зв'язку, використання радіочастот цивільного призначення
та інформаційні послуги на основі телекомунікаційних засобів та
обчислювальної техніки, контролює їх додержання, визначає порядок
проведення взаєморозрахунків між операторами зв'язку, пов'язаними
єдиним технологічним процесом; готує пропозиції та здійснює заходи
щодо  тарифного  регулювання  госпрозрахункової  діяльності
підприємств, установ і організацій з питань надання інформаційних
послуг на основі телекомунікаційних засобів та обчислювальної
техніки, а також стосовно встановлення тарифів за користування
радіочастотами;
 
   26) затверджує  галузеві  стандарти  та  інші  відомчі
нормативно-правові акти,  здійснює відповідно до законодавства
сертифікацію радіоелектронних засобів і послуг зв'язку на мережах
зв'язку загального користування; разом з Комітетом України з
питань стандартизації, метрології та сертифікації бере участь у
роботах, пов'язаних із стандартизацією та сертифікацією у сфері
інформатизації, з метрологічним забезпеченням у галузі зв'язку та
використанням радіочастот цивільного призначення, формує основні
напрями стандартизації в галузі зв'язку;
 
   27) координує роботу із створення і вдосконалення системи та
інфраструктури забезпечення розподілу, виділення та присвоєння
радіочастот, здійснення контролю за їх використанням, забезпечує
організаційне  та  методичне керівництво зазначеною системою,
розробляє та затверджує порядок введення обмежень на використання
окремих смуг (номіналів) радіочастот;
 
   28) здійснює  регулювання  у  сфері  фельд'єгерського  і
спеціального поштового зв'язку;
 
   29) визначає та затверджує зразки, номінали, тиражі знаків
поштової оплати і визначає строк їх дії, організовує видання та
введення їх у обіг;
 
   30) бере участь у розробленні комплексних заходів  щодо
підготовки наукових та інженерно-технічних кадрів для галузі
зв'язку та сфери інформатизації;
 
   31) забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань
мобілізаційної підготовки, мобілізаційної готовності та цивільної
оборони держави;
 
   32) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у
центральному апараті Держкомзв'язку України, на підприємствах, в
установах і організаціях, що належать до сфери його управління;
 
   33) бере  участь  у підготовці та укладенні міжнародних
договорів України міжвідомчого характеру;
 
   34) здійснює  у  встановленому   порядку   міжнародне
співробітництво в  галузі  зв'язку,  розподілу і використання
радіочастотного ресурсу та сфері  інформатизації,  забезпечує
виконання  зобов'язань, що випливають із членства України у
міжнародних, європейських та регіональних організаціях з питань
зв'язку, розподілу і використання радіочастотного ресурсу та
інформатизації;
 
   35) визначає порядок державного моніторингу розвитку сфери
інформатизації,  моніторингу вітчизняних та зарубіжних ринків
систем, засобів та послуг у сфері інформатизації, надає органам
виконавчої влади та органам місцевого самоврядування методичну
допомогу з цих питань;
 
   36) подає  Кабінету  Міністрів  України  та  відповідним
центральним  органам  виконавчої  влади  пропозиції  щодо
реструктуризації та приватизації підприємств зв'язку, що належать
до сфери його управління;
 
   37) здійснює у межах повноважень, визначених законодавством,
функції управління майном підприємств, установ і організацій, що
належать до сфери його управління;
 
   38) організовує у встановленому порядку виставки засобів і
систем зв'язку та інформатизації в Україні і за її межами,
координує участь в них органів виконавчої влади та органів
місцевого  самоврядування  України,  установ,  підприємств  і
організацій;
 
   39) здійснює  підготовку,  перепідготовку  та  підвищення
кваліфікації працівників галузі зв'язку та сфери інформатизації;
 
   40) залучає вітчизняних та іноземних учених, фахівців і
експертів для надання консультацій з питань, пов'язаних з його
діяльністю в межах передбачених на цю мету коштів; ( Підпункт 40
пункту  4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 943/2000 від 01.08.2000 )
 
   41) здійснює у встановленому порядку видавничу діяльність,
інформує громадськість про стан  галузі  зв'язку  та  сфери
інформатизації в Україні;
 
   42) здійснює інші функції, що випливають з покладених на
нього завдань.
 
   5. Держкомзв'язку України має право:
 
   1) залучати у встановленому порядку фахівців підпорядкованих
підприємств, установ і організацій для вирішення питань, що
належать до його компетенції;
 
   2) одержувати у встановленому порядку від центральних і
місцевих  органів  виконавчої  влади  та  органів  місцевого
самоврядування інформацію, документи і матеріали, а від Державного
комітету  статистики  України - безоплатно статистичні дані,
необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 
   3) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням
у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних
договорів України з питань зв'язку, використання радіочастот та
інформатизації;
 
   4) скликати в установленому порядку наради, проводити наукові
конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;
 
   5) утворювати у встановленому порядку  в  разі  потреби
тимчасові робочі комісії та групи із залученням до роботи в них
фахівців у галузі зв'язку та інформатизації.
 
   6. Держкомзв'язку України у процесі виконання покладених на
нього завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами
виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, органами
місцевого  самоврядування,  а  також з відповідними органами
іноземних держав.
 
   6-1. До складу Держкомзв'язку України входять Український
державний центр радіочастот та нагляду за зв'язком і Державна
інспекція електрозв'язку Адміністрації зв'язку України.
 
   Український державний  центр  радіочастот  та нагляду за
зв'язком є спеціальним органом, який  здійснює  повноваження
присвоєння радіочастот, позивних сигналів, оформлення відповідних
дозволів на виготовлення, реалізацію  (продаж),  використання
радіоелектронних засобів на території України, а також ввезення їх
з-за кордону та державного нагляду за їх роботою у смугах
радіочастот  цивільного  та спільного використання в частині
цивільних користувачів.
 
   Державна інспекція  електрозв'язку  Адміністрації  зв'язку
України  та  її регіональні підрозділи перебувають у складі
Українського державного центру радіочастот та нагляду за зв'язком.
 
   Державну інспекцію  електрозв'язку  Адміністрації  зв'язку
України очолює за посадою начальник Українського державного центру
радіочастот та нагляду за зв'язком.
( Положення доповнено пунктом 6-1 згідно з Указом Президента
N 1273/99 від 02.10.99 )
 
   7. Держкомзв'язку України в межах своїх повноважень на основі
та на виконання актів законодавства видає накази, організовує та
контролює їх виконання.
 
   Нормативно-правові акти  Комітету  підлягають  державній
реєстрації у встановленому порядку.
 
   Рішення Держкомзв'язку  України,  прийняті  у межах його
повноважень, є обов'язковими для  виконання  центральними  та
місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, підприємствами, установами і організаціями усіх
форм власності та громадянами.
 
   Обов'язковими  є  й  рішення  Комітету щодо результатів
експертизи проектів Національної програми інформатизації, а також
експертизи  проектів  інформатизації  підприємств,  установ і
організацій, що фінансуються за рахунок державного бюджету або за
рахунок  кредитів,  позик  та інших коштів, повернення яких
передбачається за рахунок державного бюджету, для врахування під
час вирішення питання щодо початку фінансування цих проектів.
 
   Держкомзв'язку України в разі потреби видає разом з іншими
центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.
 
   8. Держкомзв'язку України очолює Голова, якого призначає на
посаду за поданням Прем'єр-міністра України та припиняє його
повноваження на цій посаді Президент України. ( Абзац перший
пункту 8 в редакції Указу Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від
05.03.2004 )
 
   Голова Держкомзв'язку України має перших заступників, у тому
числі першого заступника у зв'язках з Верховною Радою України, та
заступників, яких призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра
України і припиняє їх повноваження на цій посаді Президент
України. ( Абзац другий пункту 8 в редакції Указу Президента
N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
 
   Голова Держкомзв'язку України здійснює керівництво дорученими
йому сферами діяльності та несе персональну відповідальність перед
Президентом України, Кабінетом Міністрів України за стан справ у
цих сферах, визначає ступінь відповідальності заступників Голови
та керівників структурних підрозділів.
 
   Голова призначає на посади та звільняє з посад працівників
центрального апарату Держкомзв'язку України, в тому числі за
погодженням з Кабінетом Міністрів України - керівників структурних
підрозділів центрального апарату Держкомзв'язку України. ( Пункт 8
доповнено  абзацом  згідно  з  Указом Президента N 280/2004
( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
 
   9.  Для  погодженого  вирішення питань, що належать до
компетенції  Держкомзв'язку України, обговорення найважливіших
напрямів його діяльності у Комітеті утворюється колегія у складі
Голови, його перших заступників та заступників за посадою, а також
інших керівних працівників Комітету. ( Абзац перший пункту 9 із
змінами,  внесеними  згідно  з Указом Президента N 280/2004
( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
 
   У разі потреби до складу колегії Держкомзв'язку України
можуть входити в установленому порядку інші особи. ( Абзац другий
пункту 9 в редакції Указу Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від
05.03.2004 )
 
   Члени колегії затверджуються та увільняються від виконання
обов'язків  Кабінетом  Міністрів  України за поданням Голови
Держкомзв'язку України. ( Абзац третій пункту 9 в редакції Указу
Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
 
   Рішення колегії проводяться в життя наказами Держкомзв'язку
України. ( Абзац четвертий пункту 9 в редакції Указу Президента
N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
 
   10. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій
щодо розвитку головних напрямів науки і техніки у галузі зв'язку,
використання радіочастот та у сфері інформатизації, обговорення
найважливіших програм та інших питань у Держкомзв'язку України
можуть  бути  утворені  науково-технічні  ради  з  учених і
висококваліфікованих спеціалістів.
 
   Склад науково-технічних рад та положення про них затверджує
Голова Держкомзв'язку України.
 
   У Комітеті з урахуванням специфіки його діяльності можуть
утворюватися інші дорадчі та консультативні органи. Склад цих
органів і положення про них затверджує Голова.
 
   11. Гранична чисельність працівників Держкомзв'язку України
затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   Структуру центрального  апарату  Держкомзв'язку  України
затверджує Голова за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
 
   Штатний розпис,  кошторис видатків Держкомзв'язку України
затверджує його Голова за погодженням з Міністерством фінансів
України.
 
   Положення про  структурні підрозділи центрального апарату
Держкомзв'язку України затверджує Голова.
( Пункт 11 в редакції Указу Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від
05.03.2004 )
 
   12.  Держкомзв'язку  України  є  юридичною  особою, має
самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства
України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням. ( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
 
 Глава Адміністрації
 Президента України               М.БІЛОБЛОЦЬКИЙ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка