Законы Украины

Новости Партнеров
 

Положення про Громадську раду Фонду державного майна України

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ ФДМУ
                   03.11.2004 N 2329
 
 
    ( Документ втратив чинність на підставі Наказу Фонду
                      державного майна 
     N 1650 ( v1650224-05 ) від 21.06.2005 )
 
              ПОЛОЖЕННЯ
          про Громадську раду Фонду
           державного майна України
 
 
 
   1. Громадська рада є консультативно-дорадчим органом, який
утворюється при Фонді державного майна України з метою здійснення
координації заходів, пов'язаних із  забезпеченням  проведення
консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації
державної політики.
 
   2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України і Кабінету Міністрів  України,  Порядком  проведення
консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації
державної політики, цим Положенням, а також своїми рішеннями.
 
   3. Основними завданнями Громадської ради є:
   - сприяння реалізації громадянами конституційного права на
участь в управлінні державними справами;
   - забезпечення  врахування  громадської  думки у процесі
підготовки та організації виконання рішень Фонду державного майна
України та його регіональних відділень.
 
   4. Громадська рада відповідно до покладених на неї основних
завдань:
   - готує і подає пропозиції до орієнтовного плану проведення
консультацій з громадськістю;
   - подає пропозиції  щодо  строків  проведення  публічних
громадських обговорень;
   - подає  пропозиції  щодо  проведення  консультацій  з
громадськістю з питань, не передбачених орієнтовним планом;
   - розробляє та подає на розгляд  пропозиції  до  плану
проведення консультацій з громадськістю за визначеною тематикою із
зазначенням переліку  питань,  строків  та  етапів,  порядку
оприлюднення інформації про проведення консультацій та врахування
їх результатів;
   - здійснює інші заходи щодо організації  та  проведення
консультацій  з  громадськістю  згідно з Порядком проведення
консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації
державної політики;
   - опрацьовує отримані за результатами проведення консультацій
з громадськістю пропозиції і зауваження з питань формування та
реалізації державної політики і подає їх в установленому порядку
Фонду державного майна України;
   - систематично інформує громадськість, зокрема через засоби
масової інформації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан
їх виконання.
 
   5. Громадська рада з метою виконання покладених на неї
завдань має право:
   - отримувати в установленому порядку від Фонду державного
майна України інформацію, необхідну для своєї роботи;
   - утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети,
комісії, експертні групи) відповідно до напрямів роботи ради;
   - залучати до своєї роботи представників Фонду державного
майна України, підприємств, установ та організацій, вітчизняних і
міжнародних експертних та наукових організацій (за згодою їх
керівників), а також окремих фахівців;
   - проводити асамблеї, конференції, збори.
 
   6. До складу Громадської ради  включаються  представники
громадських організацій, професійних спілок, наукових організацій
та інших об'єднань громадян, засобів масової інформації.
   До складу Громадської ради при Фонді державного майна України
включаються по одному представнику від Громадських рад  при
регіональних відділеннях (в разі їх створення).
 
   7. Громадську раду очолює голова, який обирається членами
ради строком на два роки.
   Голова Громадської ради має заступників, які обираються з
числа членів ради за його поданням.
 
   8. Голова Громадської ради:
   - організовує діяльність ради;
   - скликає та організовує підготовку засідання ради;
   - підписує документи від імені ради;
   - представляє раду у взаємовідносинах з Фондом державного
майна  України,  його  регіональними  відділеннями,  органами
виконавчої влади, об'єднаннями громадян,  органами  місцевого
самоврядування, засобами масової інформації.
 
   9. Рада провадить свою діяльність відповідно до затверджених
нею планів роботи. Основною формою роботи Громадської ради є
засідання, які проводяться за потребою, але не рідше одного разу
на квартал.
   Засідання Громадської ради є правочинним, якщо на ньому
присутні не менш ніж половина її членів.
   У засіданнях Громадської ради можуть брати участь керівники
Фонду державного майна України та його регіональних відділень.
 
   10. Рішення  Громадської  ради є правочинним, якщо воно
приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її
членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів
вирішальним є голос головуючого на засіданні.
   Рішення ради мають рекомендаційний характер.
 
   11. Для організаційного забезпечення своєї роботи Громадська
рада може утворювати робочий орган - секретаріат.
   Порядок роботи секретаріату визначається Громадською радою.
 
   12. Забезпечення секретаріату Громадської ради приміщенням,
засобами зв'язку, створення необхідних умов для роботи ради та
проведення її засідань здійснює Фонд державного майна України.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка