Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін та доповнень до Порядку ведення реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

       ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
          ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
            24.06.2005 N 4239
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   18 липня 2005 р.
                   за N 768/11048
 
 
      Про внесення змін та доповнень до Порядку
       ведення реєстру аудиторів, які можуть
         проводити аудиторські перевірки
            фінансових установ
 
 
   Відповідно до підпункту 6 пункту 4 Положення про Державну
комісію з  регулювання  ринків  фінансових  послуг  України,
затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року
N 292 ( 292/2003 ), та з метою вдосконалення порядку ведення
реєстру аудиторів, яким надається право на проведення аудиторських
перевірок фінансових установ, Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг України П О С Т А Н О В И Л А:
 
   1. Внести зміни та доповнення до Порядку ведення реєстру
аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових
установ,  затвердженого  розпорядженням  Державної  комісії з
регулювання ринків   фінансових   послуг   України   від
19 лютого  2004 року N 86 ( z0489-04 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 16 квітня 2004 року за N 489/9088,
виклавши його в новій редакції (додається).
 
   2. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків
фінансових послуг (Мосійчук Т.К.) разом з юридичним департаментом
(Ткаченко  Г.П.)  забезпечити подання цього розпорядження до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
 
   3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника (Шевченко Т.М.) забезпечити публікацію розпорядження у
засобах масової інформації після його державної реєстрації.
 
   4. Контроль  за  виконанням  розпорядження  покласти  на
заступника Голови Мосійчук Т.К.
 
 Голова                          В.Суслов
 
                 Протокол N 146 засідання Комісії
                 від 24 червня 2005 року
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Розпорядження Державної
                   комісії з регулювання ринків
                   фінансових послуг України
                   19.02.2004 N 86
                   ( z0489-04 )
                   (у редакції розпорядження
                   Державної комісії
                   з регулювання ринків
                   фінансових послуг
                   України
                   від 24.06.2005 N 4239)
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   18 липня 2005 р.
                   за N 768/11048
 
 
               ПОРЯДОК
     ведення реєстру аудиторів, які можуть проводити
       аудиторські перевірки фінансових установ
 
 
   Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України "Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків  фінансових
послуг" ( 2664-14 ), "Про страхування" ( 85/96-ВР ), "Про
недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ), "Про кредитні
спілки" ( 2908-14 ), "Про аудиторську діяльність" ( 3125-12 ),
Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових
послуг  України, затвердженого Указом Президента України від
04.04.2003 N 292 ( 292/2003 ), та інших нормативно-правових актів,
які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення
фінансових послуг та проведення аудиту.
 
          Розділ I. Загальні положення
 
   1.1. У цьому Порядку наведені нижче поняття вживаються в
такому значенні:
   реєстр аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки
фінансових  установ  (далі  - Реєстр), - перелік аудиторів,
сертифікованих Аудиторською палатою України відповідно до Закону
України "Про аудиторську діяльність" ( 3125-12 ), які можуть
надавати аудиторські послуги фінансовим установам, що надають
фінансові послуги на ринках, державне регулювання яких здійснює
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
(далі - Держфінпослуг);
   свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть
проводити аудиторські перевірки фінансових установ, - документ
встановленого зразка, що підтверджує факт внесення до Реєстру
відповідно до розпорядження Держфінпослуг, а також право аудитора
на проведення аудиторських перевірок фінансових установ та підпис
аудиторських висновків;
   заявник - аудитор, який надає до Держфінпослуг документи для
внесення до Реєстру, продовження строку дії свідоцтва про внесення
до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки
фінансових установ, внесення змін до Реєстру, видачі дубліката
свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити
аудиторські перевірки фінансових установ та виключення аудитора з
Реєстру за процедурою, встановленою цим Порядком;
   реєстраційна картка  на  внесення  до  Реєстру  (далі -
реєстраційна картка) - документ  встановленого  Держфінпослуг
зразка, який надається аудитором до Держфінпослуг для внесення
інформації про нього до Реєстру.
   Інші поняття вживаються в цьому Порядку відповідно до вимог
Законів України "Про аудиторську діяльність" ( 3125-12 ), "Про
фінансові  послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг" ( 2664-14 ).
 
   1.2. Рішення щодо внесення до Реєстру, про продовження строку
дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть
проводити аудиторські перевірки фінансових установ, щодо внесення
змін до Реєстру, щодо видачі дубліката свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки
фінансових установ, про виключення аудитора з Реєстру або про
відмову щодо внесення до Реєстру приймається відповідно до цього
Порядку.
 
   1.3. Реєстр  ведеться  Держфінпослуг в електронній формі
відповідно до стандартів, що забезпечують його сумісність і
взаємодію  з  іншими  системами  та  мережами, що складають
інформаційний ресурс держави. Інформація з Реєстру є відкритою для
користувачів.
 
   1.4. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть
проводити аудиторські перевірки фінансових установ (додаток 1)
видається на строк дії сертифіката аудитора. Аудитор має право на
проведення аудиторських перевірок фінансових установ та підпис
аудиторських висновків виключно на період дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські
перевірки фінансових установ (далі - Свідоцтво).
 
   1.5. Свідоцтво не підлягає передачі для використання іншими
аудиторами.
 
   1.6. За достовірність інформації, наданої до Держфінпослуг,
аудитор несе відповідальність згідно із законодавством України.
 
   1.7. Перелік аудиторів, які внесені до Реєстру, публікується
Держфінпослуг у кінці кожного року в засобах масової інформації, а
також регулярно оновлюється на веб-сайті Держфінпослуг.
 
      Розділ II. Процедура розгляду документів,
        наданих аудитором до Держфінпослуг,
            та прийняття рішення
 
   2.1. Документи для внесення до Реєстру, продовження строку
дії Свідоцтва, внесення змін до Реєстру,  видачі  дубліката
Свідоцтва, виключення аудитора з Реєстру заявник направляє поштою
або надає особисто до Держфінпослуг у швидкозшивачі, з внутрішнім
описом  та  пронумерованими  аркушами  разом з конвертом із
зазначенням зворотної адреси.
 
   2.2. Документи, надані до Держфінпослуг, повинні:
   а) відповідати вимогам законодавства України;
   б) містити достовірну інформацію;
   в) бути надані в обсязі, передбаченому цим Порядком.
 
   2.3. При   розгляді  документів,  наданих  заявником,
Держфінпослуг може зробити запит щодо пояснення їх  окремих
положень або зробити запит щодо надіслання протягом 10 днів
уточнених документів.
 
   2.4. Рішення щодо внесення до Реєстру, про продовження строку
дії Свідоцтва, щодо видачі дубліката Свідоцтва, щодо внесення змін
до Реєстру, про виключення аудитора з  Реєстру  приймається
директором Департаменту державного регулювання та розвитку ринків
фінансових послуг (далі - директор Департаменту) та підлягає
схваленню розпорядженням Держфінпослуг як колегіальним органом.
 
   2.5. Рішення щодо внесення до Реєстру, про продовження строку
дії Свідоцтва, щодо внесення змін до Реєстру, про виключення
аудитора з Реєстру (відповідно до підпунктів "а", "ґ" пункту 7.1
цього Порядку) приймається не пізніше 30 календарних днів з дати
надходження документів від заявника.
 
   2.6. Рішення Держфінпослуг про відмову щодо внесення до
Реєстру, відмову у продовженні строку дії Свідоцтва, відмову щодо
внесення змін до Реєстру, відмову щодо видачі дубліката Свідоцтва
приймаються в разі надання  заявником  документів,  які  не
відповідають вимогам, визначеним у пункті 2.2 цього Порядку.
 
   2.7. Рішення Держфінпослуг про відмову щодо внесення до
Реєстру, відмову у продовженні строку дії Свідоцтва, відмову щодо
внесення змін до Реєстру, відмову щодо видачі дубліката Свідоцтва
приймається директором Департаменту із зазначенням підстави не
пізніше 30 календарних днів з дати надходження документів від
заявника.
 
   2.8. У разі прийняття рішення про відмову щодо внесення до
Реєстру, відмову щодо внесення змін до Реєстру, відмову щодо
видачі дубліката Свідоцтва у випадку невиконання вимог підпунктів
"а", "б" пункту 2.2 цього Порядку заявник може повторно звернутись
до Держфінпослуг не раніше ніж через 1 місяць з дати прийняття
рішення.
 
   2.9. Повідомлення  про  прийняття  рішення  надсилається
(видається) заявникові в письмовій формі протягом п'яти робочих
днів з дати прийняття відповідного рішення.
 
       Розділ III. Внесення аудитора до Реєстру
 
   3.1. Для внесення до Реєстру заявник надає:
   а) заяву про внесення до реєстру аудиторів, які можуть
проводити аудиторські перевірки фінансових установ (додаток 2);
   б) реєстраційну картку на внесення до реєстру аудиторів, які
можуть проводити  аудиторські  перевірки  фінансових  установ
(додаток 3);
   в) копію сертифіката аудитора, засвідчену в установленому
законодавством порядку.
 
      Розділ IV. Продовження строку дії Свідоцтва
 
   4.1. Для продовження строку дії Свідоцтва аудитор надає:
   а) заяву про продовження строку дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки
фінансових установ (додаток 4);
   б) копію сертифіката аудитора, засвідчену в установленому
законодавством порядку;
   в) оригінал Свідоцтва.
 
   4.2. Вказані документи надаються протягом місяця з дати
закінчення строку дії Свідоцтва.
 
   4.3. У  разі  недотримання  вимог  пункту  4.2  аудитор
виключається з Реєстру в порядку, передбаченому розділом VII.
 
        Розділ V. Внесення змін до Реєстру
 
   5.1. Підставою для внесення змін до Реєстру  є  втрата
достовірності даних після останнього надання документів заявником.
 
   5.2. Для  внесення  змін до Реєстру заявник надає такі
документи:
   а) заяву про внесення змін до реєстру аудиторів, які можуть
проводити аудиторські перевірки фінансових установ (додаток 5);
   б) реєстраційну картку з відповідними змінами, згідно з
додатком 3;
   в) копію сертифіката аудитора, засвідчену в установленому
законодавством порядку.
 
       Розділ VI. Видача дубліката Свідоцтва
 
   6.1. Підставами для видачі дубліката Свідоцтва є:
   - втрата Свідоцтва;
   - пошкодження Свідоцтва.
 
   6.2. У разі втрати Свідоцтва заявник зобов'язаний звернутися
до Держфінпослуг та надати:
   а) заяву про видачу дубліката свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки
фінансових установ (додаток 6);
   б) інформацію про публікацію оголошення про втрату Свідоцтва
у відповідних засобах масової інформації.
 
   6.3. Якщо бланк Свідоцтва не придатний для користування
внаслідок його пошкодження, заявник надає до Держфінпослуг:
   а) заяву про видачу дубліката Свідоцтва, згідно з додатком 6;
   б) непридатне для користування Свідоцтво (пошкоджений бланк).
 
   6.4. Держфінпослуг  протягом десяти робочих днів з дати
одержання заяви видає заявникові дублікат Свідоцтва  замість
втраченого або пошкодженого.
 
   6.5. У разі видачі дубліката Свідоцтва замість втраченого або
пошкодженого Держфінпослуг приймає рішення про визнання недійсним
оригіналу Свідоцтва, що був втрачений або пошкоджений, з внесенням
відповідних змін до Реєстру протягом десяти робочих днів після
такого рішення.
 
      Розділ VII. Виключення аудитора з Реєстру
 
   7.1. Підставами  для прийняття рішення Держфінпослуг про
виключення аудитора з Реєстру та анулювання Свідоцтва є:
   а) заява аудитора;
   б) виявлення Держфінпослуг фактів недостовірності звітності
фінансових установ, що підтверджена аудиторським висновком;
   в) надання недостовірної інформації в документах аудитора, що
надані до Держфінпослуг, яка стала відома Держфінпослуг після
внесення аудитора до Реєстру;
   г) ненадання аудитором необхідних документів для продовження
строку дії Свідоцтва в термін, визначений пунктом 4.2 цього
Порядку;
   ґ) втрата чинності сертифіката аудитора.
 
   7.2. У разі прийняття рішення про виключення аудитора з
Реєстру у випадках, передбачених в підпунктах "б", "в", "г"
пункту 7.1 цього Порядку, заявник може бути внесеним до Реєстру не
раніше ніж через рік з дати прийняття Держфінпослуг рішення про
виключення.
 
   7.3. Рішення Держфінпослуг про виключення аудитора з Реєстру
може бути оскаржене у встановленому законодавством порядку.
 
   7.4. Рішення про виключення аудитора з Реєстру приймається
директором Департаменту і підлягає схваленню Держфінпослуг як
колегіальним органом.
 
   7.5. У рішенні про виключення аудитора з Реєстру вказується
про анулювання Свідоцтва.
 
   7.6. Рішення директора Департаменту про виключення аудитора з
Реєстру, має бути надіслане рекомендованим листом або вручене
особисто аудиторові в 15-денний строк з дати його схвалення
Держфінпослуг як колегіальним органом.
 
   7.7. Розпорядження Держфінпослуг про виключення аудитора з
Реєстру підлягає опублікуванню в засобах масової інформації та/або
на офіційному веб-сайті Держфінпослуг.
 
 Заступник Голови                    Т.Мосійчук
 
 
                   Додаток 1
                   до Порядку ведення реєстру
                   аудиторів, які можуть
                   проводити аудиторські
                   перевірки фінансових установ
 
 
       ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
          ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
 
 
              СВІДОЦТВО
        про внесення до реєстру аудиторів,
         які можуть проводити аудиторські
          перевірки фінансових установ
 
 
__________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові аудитора)
__________________________________________________________________
  (ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб -
    платників податків та інших обов'язкових платежів)
__________________________________________________________________
     (номер, серія, дата видачі сертифіката аудитора)
 
внесений(а) до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські
перевірки фінансових установ.
 
   Внесено до реєстру відповідно до розпорядження Держфінпослуг
від ____________ 200_ року N____
 
   Реєстраційний номер свідоцтва _______________________________
 
   Серія та номер свідоцтва ____________________________________
 
   Дата видачі свідоцтва _______________________________________
 
   Строк дії свідоцтва:
 
   з _______________________ до __________________________,
 
   з _______________________ до __________________________,
 
   з _______________________ до __________________________,
 
   з _______________________ до __________________________.
 
 
 Директор Департаменту  ___________________ ____________________
              (підпис)      (ініціали, прізвище)
 
 ___ ____________ 200_ року
 
                М.П.
 
 
                   Додаток 2
                   до Порядку ведення реєстру
                   аудиторів, які можуть
                   проводити аудиторські
                   перевірки фінансових установ
 
 
               ЗАЯВА
        про внесення до реєстру аудиторів,
         які можуть проводити аудиторські
          перевірки фінансових установ
 
 
   Заявник _____________________________________________________
          (прізвище, ім'я та по батькові аудитора)
__________________________________________________________________
  (ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб -
    платників податків та інших обов'язкових платежів)
__________________________________________________________________
            (місце проживання)
__________________________________________________________________
 (номер, серія, дата видачі сертифіката аудитора Аудиторської
             палати України)
 
   Прошу внести мене до реєстру аудиторів, які можуть проводити
аудиторські перевірки таких фінансових установ (перелік повинен
містити лише фінансові установи, що надають фінансові послуги на
ринках, державне регулювання яких здійснює Держфінпослуг):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Види аудиторських послуг, які надаватиме заявник (перелік
повинен містити аудиторські послуги, які надаються фінансовим
установам, що зазначені в попередньому:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   До заяви додаються такі документи:
 
   1. Реєстраційна картка на внесення до реєстру аудиторів, які
можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ;
 
   2. Копія сертифіката аудитора, засвідчена в установленому
законодавством порядку.
 
 ___ ____________ 200_ року
 
 Підпис аудитора ____________       _______________________
                       (ініціали, прізвище)
 
            М.П. (за наявності)
 
 
                   Додаток 3
                   до Порядку ведення реєстру
                   аудиторів, які можуть
                   проводити аудиторські
                   перевірки фінансових установ
 
 
            РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
        на внесення до реєстру аудиторів,
         які можуть проводити аудиторські
          перевірки фінансових установ
           (заповнюється аудитором)
 
 
           Інформація про аудитора
 
 
 1. Прізвище        _______________________________________
 
 2. Ім'я          _______________________________________
 
 3. По батькові      _______________________________________
 
 4. Ідентифікаційний номер
 Державного реєстру фізичних
 осіб - платників податків
 та інших обов'язкових
 платежів         _______________________________________
 
 5. Номер, серія, дата видачі
 свідоцтва про державну
 реєстрацію суб'єкта
 підприємницької діяльності
 (за наявності)      _______________________________________
 
 6. Номер, серія, дата
 видачі сертифіката аудитора
 Аудиторської палати
 України          _______________________________________
 
 7. Місце проживання:
 
   7.1. Поштовий індекс _______________________________________
 
   7.2. Область     _______________________________________
 
   7.3. Місто (село)  _______________________________________
 
   7.4. Район міста   _______________________________________
 
   7.5. Вулиця     _______________________________________
      Будинок     _______________________________________
      Корпус     _______________________________________
      Квартира    _______________________________________
 
   7.6. Телефон     _______________________________________
 
   7.7. Факс      _______________________________________
 
   7.8. Електронна
      пошта      _______________________________________
 
 8. Місце роботи
 
   Посада        _______________________________________
   Місцезнаходження   _______________________________________
   Телефон/факс     _______________________________________
 
 9. Інформація про банківські
 реквізити аудитора (за наявності)
 
   9.1. Назва банку   _______________________________________
 
   9.2. МФО банку    _______________________________________
 
   9.3. Поточний рахунок _______________________________________
 
   9.4. Місцезнаходження
   банку         _______________________________________
 
 10. Перелік фінансових  _______________________________________
 установ, в яких аудитор  _______________________________________
 проводить або планує   _______________________________________
 проводити аудиторські   _______________________________________
 перевірки (перелік    _______________________________________
 повинен містити      _______________________________________
 лише фінансові установи, _______________________________________
 що надають фінансові   _______________________________________
 послуги на ринках,    _______________________________________
 державне регулювання   _______________________________________
 яких здійснюється     _______________________________________
 Держфінпослуг)      _______________________________________
 
   __ ____________ 200_ року
 
 Підпис аудитора ___________   _________________________________
                   (ініціали, прізвище)
 
            М.П. (за наявності)
 
 
                   Додаток 4
                   до Порядку ведення реєстру
                   аудиторів, які можуть
                   проводити аудиторські
                   перевірки фінансових установ
 
 
               ЗАЯВА
        про продовження строку дії свідоцтва
        про внесення до реєстру аудиторів,
         які можуть проводити аудиторські
          перевірки фінансових установ
 
 
   Заявник _____________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові аудитора)
__________________________________________________________________
  (ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб -
    платників податків та інших обов'язкових платежів)
__________________________________________________________________
            (місце проживання)
__________________________________________________________________
  (номер, серія, дата видачі сертифіката аудитора Аудиторської
             палати України)
 
   Прошу продовжити термін дії свідоцтва _______________________
               (серія, номер, дата видачі свідоцтва)
 
про внесення  до  реєстру  аудиторів,  які  можуть проводити
аудиторські перевірки фінансових установ.
 
   Види аудиторських послуг фінансовим установам, які діють на
ринках фінансових послуг, державне регулювання яких здійснює
Держфінпослуг:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   До заяви додаються такі документи:
 
   1. Копія сертифіката аудитора, засвідчена в установленому
законодавством порядку;
 
   2. Оригінал Свідоцтва (для його подовження).
 
 ___ ____________ 200_ року
 
 Підпис аудитора ___________   ________________________________
                    (ініціали, прізвище)
 
            М.П. (за наявності)
 
 
                   Додаток 5
                   до Порядку ведення реєстру
                   аудиторів, які можуть
                   проводити аудиторські
                   перевірки фінансових установ
 
 
               ЗАЯВА
       про внесення змін до реєстру аудиторів,
         які можуть проводити аудиторські
          перевірки фінансових установ
 
 
   Заявник _____________________________________________________
          (прізвище, ім'я та по батькові аудитора)
__________________________________________________________________
  (ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб -
    платників податків та інших обов'язкових платежів)
__________________________________________________________________
            (місце проживання)
__________________________________________________________________
     (номер, серія, дата видачі сертифіката аудитора)
__________________________________________________________________
    (серія, номер, дата видачі свідоцтва про внесення
      до реєстру аудиторів, які можуть проводити
      аудиторські перевірки фінансових установ)
 
   Прошу внести зміни до реєстру аудиторів, які можуть проводити
аудиторські перевірки фінансових установ, на підставі:
__________________________________________________________________
  (зміни в документах, що надані до Держфінпослуг заявником)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   До заяви додаються такі документи:
 
   1. Копія сертифіката аудитора, засвідчена в установленому
законодавством порядку;
 
   2. Реєстраційна картка про внесення до реєстру аудиторів, які
можуть  проводити аудиторські перевірки фінансових установ з
відповідними змінами.
 
   Копії документів, які є підставами для внесення змін:
 
   3. __________________________________________________________
 
   4. __________________________________________________________
 
   5. __________________________________________________________
 
   6. __________________________________________________________
 
   7. __________________________________________________________
 
   8. __________________________________________________________
 
   9. __________________________________________________________
 
 ___ ____________ 200_ року
 
 Підпис аудитора ______________   _____________________________
                     (ініціали, прізвище)
 
            М.П. (за наявності)
 
 
                   Додаток 6
                   до Порядку ведення реєстру
                   аудиторів, які можуть
                   проводити аудиторські
                   перевірки фінансових установ
 
 
               ЗАЯВА
      про видачу дубліката свідоцтва про включення
      до реєстру аудиторів, які можуть проводити
       аудиторські перевірки фінансових установ
 
 
   Заявник _____________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові аудитора)
__________________________________________________________________
  (ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб -
    платників податків та інших обов'язкових платежів)
__________________________________________________________________
            (місце проживання)
__________________________________________________________________
     (номер, серія, дата видачі сертифіката аудитора)
__________________________________________________________________
    (серія, номер, дата видачі свідоцтва про внесення
   до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські
         перевірки фінансових установ)
 
   Просить видати дублікат свідоцтва про внесення до реєстру
аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових
установ, на підставі:
__________________________________________________________________
            (зазначити причину)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   До заяви додаються такі документи:
 
   1. Інформація про публікацію оголошення про втрату свідоцтва
у відповідних засобах масової інформації.
 
   2. Непридатне для користування свідоцтво (у разі наявності).
 
 ___ ____________ 200_ року
 
 Підпис аудитора ______________   ______________________________
                     (ініціали, прізвище)
 
            М.П. (за наявності)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка