Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо затвердження порядку розгляду заяв на видачу ліцензій

  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
 N 713 від 09.07.2001
 
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови 
    Національної комісії регулювання електроенергетики
    N 547 ( v0547227-05 ) від 21.07.2005 )
 
  Щодо затвердження порядку розгляду заяв на видачу ліцензій
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ
     N 132 ( v0132227-02 ) від 11.02.2002
     N 265 ( v0265227-04 ) від 22.03.2004 )
 
 ( В тексті постанови та Порядку найменування "Порядок розгляду
  заяв на видачу ліцензій Національною  комісією регулювання
  електроенергетики України" замінено найменуванням  "Порядок
  розгляду  заяв  Національною  комісією   регулювання 
  електроенергетики України на  видачу  ліцензій на право 
  здійснення підприємницької діяльності в електроенергетиці" 
  згідно з Постановою НКРЕ N 132 ( v0132227-02 ) від 11.02.2002 )
 
 
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про  електроенергетику"
( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.98 N 335
( 335/98  )  "Питання  Національної  комісії  регулювання
електроенергетики України" та з метою впорядкування нормативної
бази НКРЕ з питань ліцензування Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Порядок розгляду заяв Національною комісією
регулювання електроенергетики України на видачу ліцензій на право
здійснення  підприємницької  діяльності  в  електроенергетиці
(додається).
   2. Вважати такою, що втратила чинність, Інструкцію  про
порядок проходження документів на видачу ліцензії, затверджену
Головою  Національної  комісії  з   питань   регулювання
електроенергетики України від 20.05.96.
 
 Голова Комісії                      Ю.Продан
 
                            ЗАТВЕРДЖЕНО
                          Постанова НКРЕ
                       від 09.07.2001 N 713
 
               ПОРЯДОК
     розгляду заяв Національною комісією регулювання
 електроенергетики України на видачу ліцензій на право здійснення
     підприємницької діяльності в електроенергетиці
 
   1. Заява на отримання ліцензії на право здійснення окремого
виду підприємницької діяльності подається в установлені НКРЕ дні й
години прийому на розгляд спеціально призначених працівників
управління ліцензування, юридичного управління. ( Пункт 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 265 ( v0265227-04 )
від 22.03.2004 )
   2. Заява  подається  керівником  суб'єкта підприємницької
діяльності - юридичної  особи,  громадянином-підприємцем  або
представником суб'єкта підприємницької діяльності, повноваження
якого посвідчуються у встановленому порядку.
   3. Якщо за попереднім висновком надані документи відповідають
вимогам пунктів 2.5 та 2.6 Інструкції про порядок видачі ліцензій
Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення
окремих видів підприємницької діяльності, затвердженої постановою
НКРЕ від 06.10.99 N 1305 ( z0738-99 ) та зареєстрованої в Мін'юсті
28.10.99 за N 738/4031, документи приймаються до розгляду і
працівник управління ліцензування надає їх у той же день на
реєстрацію до управління справами. ( Пункт 3 із змінами, внесеними
згідно з Постановою НКРЕ N 265 ( v0265227-04 ) від 22.03.2004 )
   4. Управління справами у день отримання заяви реєструє її
разом з доданими документами і передає управлінню ліцензування.
   5. У день отримання заяви управління ліцензування вносить
відомості до журналу проходження заяв на видачу ліцензій (у
електронному вигляді) за встановленою формою (додаток 1).
   6. Після реєстрації заяви в журналі проходження заяв на
видачу ліцензій управління ліцензування направляє її разом із
службовими записками (додаток 2) на розгляд юридичному управлінню,
управлінню цінової політики в електроенергетиці у разі розгляду
документів на виробництво електричної енергії, а у випадках, коли
заявник  має намір здійснювати діяльність у сфері природних
монополій - також управлінню цінової політики та відділу технічної
експертизи. У разі необхідності управління ліцензування надсилає
відповідному Територіальному представництву НКРЕ копію заяви на
видачу  ліцензії для ознайомлення та перевірки відповідності
місцезнаходження заявника місцезнаходженню, вказаному у заяві.
( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 265
( v0265227-04 ) від 22.03.2004 )
   7. Структурні підрозділи центрального апарату НКРЕ, визначені
пунктом 6 цього Порядку, протягом 5 днів з дати отримання від
управління ліцензування службової записки з заявою та доданими
документами здійснюють поглиблений аналіз зазначених матеріалів і
надають управлінню ліцензування письмові висновки за підписом
керівника структурного підрозділу або особи, що його заміщує, щодо
відповідності наданих документів вимогам нормативних актів і
можливості  здійснення  заявником  вказаного  у  заяві  виду
підприємницької діяльності.
   Якщо в  результаті  розгляду  структурними  підрозділами
центрального апарату НКРЕ виявлено обгрунтовані підстави, які
унеможливлюють здійснення заявником вказаного у  заяві  виду
підприємницької  діяльності, НКРЕ письмово повідомляє про це
заявника із зазначенням недоліків, які мають бути усунуті. Розгляд
заяви поновлюється після усунення виявлених недоліків.
   У разі отримання від структурних підрозділів центрального
апарату НКРЕ позитивних висновків щодо відповідності наданих
документів вимогам нормативних актів і можливості здійснення
заявником  вказаного у заяві виду підприємницької діяльності
управління ліцензування, не пізніше ніж за 10 днів від дати
проведення  засідання,  подає  управлінню справами і відділу
взаємодії  із  засобами  масової  інформації  та зв'язків з
громадськістю службові записки (додатки 3, 4) щодо включення до
порядку денного засідання НКРЕ питання про видачу ліцензії, дати
його проведення, а також дані про місцезнаходження заявників, для
розсилки  запрошень на засідання НКРЕ рекомендованим листом.
( Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою
НКРЕ N 265 ( v0265227-04 ) від 22.03.2004 )
   8.  Відділ взаємодії із засобами масової інформації та
зв'язків з громадськістю разом з управлінням ліцензування визначає
дату проведення засідання НКРЕ, після чого за 10 днів до дати
проведення засідання надає повідомлення в пресу про місце і час
проведення засідання, перелік питань, що виносяться на розгляд
Комісії (додаток 5). ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з
Постановою НКРЕ N 265 ( v0265227-04 ) від 22.03.2004 )
   9. Кожен Член Комісії не пізніше ніж за два дні до засідання
отримує від управління ліцензування матеріали з питання видачі
ліцензії заявникові: заява та додані документи, висновки та
пропозиції структурних підрозділів центрального апарату НКРЕ.
   Проект рішення щодо видачі ліцензії або відмови у її видачі
надається до протокольного відділу. ( Абзац другий пункту 9 із
змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 265 ( v0265227-04 )
від 22.03.2004 )
   10. У разі прийняття Комісією рішення про видачу або відмову
у видачі ліцензії заявнику управління ліцензування  оформляє
постанову НКРЕ про видачу ліцензії або про відмову у видачі
ліцензії у термін і у порядку, встановленому НКРЕ.
 
 Заступник начальника управління ліцензування       П.Продан
 
                             Додаток 1
                   До Порядку розгляду  заяв
                 Національною комісією регулювання
                   електроенергетики України на
                видачу ліцензій на право здійснення
                  підприємницької діяльності в
                         електроенергетиці
 
               ЖУРНАЛ
        проходження заяв на видачу ліцензій
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер|Дата |Код  |Вид  | Найменування |Місцезнаходження |Дата  |  Рішення Комісії  |Номер |Приміт-|
|вхід.|реєст-|ліцен-|під- |  суб'єкта  |(юридична адреса)|засі- |---------------------|(дата) | ка  |
|заяви|рації |зіата |приєм-|підприємницької|         |дання |Про  |Про  |Розгляд|виданої|    |
|(N  |заяви |   |ниць- | діяльності  |         |Комісії|видачу|від- |перене-|ліцен- |    |
|п/п) | в  |   |кої  |        |         |    |ліцен-|мову |сено  |зії  |    |
|   |НКРЕ/ |   |діяль-|        |         |    |зії  | у  |    |    |    |
|   |вх. N |   |ності,|        |         |    |   |видачі|    |    |    |
|   |НКРЕ |   |на яку|        |         |    |   |ліцен-|    |    |    |
|   |   |   |подана|        |         |    |   |зії  |    |    |    |
|   |   |   |заява |        |         |    |   |   |    |    |    |
|-----+------+------+------+---------------+-----------------+-------+------+------+-------+-------+-------|
| 1  | 2  | 3  | 4  |    5    |    6    |  7  | 8  |  9 | 10  | 11  | 12  |
|-----+------+------+------+---------------+-----------------+-------+------+------+-------+-------+-------|
|-----+------+------+------+---------------+-----------------+-------+------+------+-------+-------+-------|
|-----+------+------+------+---------------+-----------------+-------+------+------+-------+-------+-------|
|-----+------+------+------+---------------+-----------------+-------+------+------+-------+-------+-------|
|-----+------+------+------+---------------+-----------------+-------+------+------+-------+-------+-------|
|-----+------+------+------+---------------+-----------------+-------+------+------+-------+-------+-------|
|-----+------+------+------+---------------+-----------------+-------+------+------+-------+-------+-------|
|-----+------+------+------+---------------+-----------------+-------+------+------+-------+-------+-------|
|-----+------+------+------+---------------+-----------------+-------+------+------+-------+-------+-------|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                            Додаток 2
                   До Порядку розгляду  заяв
                 Національною комісією регулювання
                   електроенергетики України на
                видачу ліцензій на право здійснення
                  підприємницької діяльності в
                         електроенергетиці
 
                      Начальникам управлінь
                      (ЮУ, УЦПЕ, ВТЕ)
 
             СЛУЖБОВА ЗАПИСКА
 
   "___"__________200_ р.
 
   Прошу розглянути і протягом 5 днів надати зауваження та
пропозиції  щодо  заяви  та  доданих  до  неї  документів
від:______________________________________________________________
            (найменування заявника)
   на  видачу ліцензії на право здійснення підприємницької
діяльності з _____________________________________________________
     (Вид підприємницької діяльності, на який подається заява)
 
 
   Начальник управління ліцензування     __________________
 
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 265
( v0265227-04 ) від 22.03.2004 )
 
 
                            Додаток 3
                   До Порядку розгляду  заяв
                 Національною комісією регулювання
                   електроенергетики України на
                видачу ліцензій на право здійснення
                  підприємницької діяльності в
                         електроенергетиці
 
                Начальнику відділу взаємодії із 
                засобами масової інформації та 
                зв'язків з громадськістю
 
             СЛУЖБОВА ЗАПИСКА
 
   "___"__________200_ р.
 
   Просимо забезпечити повідомлення в засобах масової інформації
про розгляд на відкритому засіданні НКРЕ,  яке  відбудеться
"___"________200_ р. таких питань щодо ліцензування: _____________
                            (перелік
_____________________________________
 питань, що виносяться на Комісію)
 
 
   Начальник управління ліцензування     __________________
 
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 265
( v0265227-04 ) від 22.03.2004 )
 
 
                            Додаток 4
                   До Порядку розгляду  заяв
                 Національною комісією регулювання
                   електроенергетики України на
                видачу ліцензій на право здійснення
                  підприємницької діяльності в
                         електроенергетиці
 
                 Начальнику управління справами
                 Начальнику протокольного відділу
 
 
             СЛУЖБОВА ЗАПИСКА
 
   "___"__________200_ р.
 
   Просимо забезпечити розсилку запрошень учасникам відкритого
засідання НКРЕ, яке відбудеться "___"__________200_ р. і включає
такий        перелік        питань       щодо
ліцензування:__________________________________________________
        (перелік питань, що виносяться на Комісію)
 
 
   Начальник управління ліцензування     __________________
 
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 265
( v0265227-04 ) від 22.03.2004 )
 
 
                            Додаток 5
                   До Порядку розгляду  заяв
                 Національною комісією регулювання
                   електроенергетики України на
                видачу ліцензій на право здійснення
                  підприємницької діяльності в
                         електроенергетиці
 
            ПОВІДОМЛЕННЯ В ПРЕСУ
 
           До відома громадськості
 
   Національна комісія  регулювання електроенергетики України
повідомляє, що "__"____________ 200_р. о ___ год. відбудеться
відкрите засідання Комісії за адресою:
 
   03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19
   тел/факс: 241-90-47
   Порядок денний:
   1. ___________
   2. ___________
   3. ___________
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка