Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів

       ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
          ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
            13.11.2003 N 118
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 січня 2004 р.
                   за N 25/8624
 
 
     Про затвердження Ліцензійних умов провадження
       діяльності з адміністрування недержавних
             пенсійних фондів
 
 
   Відповідно до вимог статті 34 Закону України "Про фінансові
послуги та  державне  регулювання  ринків  фінансових послуг"
( 2664-14 ), статті 27 Закону України "Про недержавне пенсійне
забезпечення" ( 1057-15 ) та вимог пункту 4 Положення про Державну
комісію з  регулювання  ринків  фінансових  послуг  України,
затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року
N 292 ( 292/2003 ), а також з метою вдосконалення державного
регулювання діяльності з надання послуг з недержавного пенсійного
забезпечення Державна комісія з регулювання ринків фінансових
послуг України П О С Т А Н О В И Л А:
 
   1. Затвердити  Ліцензійні умови провадження діяльності з
адміністрування недержавних пенсійних фондів (додаються).
 
   2. Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами
(Рибальченко А.А.) забезпечити подання цього розпорядження до
Міністерства юстиції України для державної реїстрації.
 
   3. Відділу взаїмодії із засобами масової інформації  та
зв'язків з громадськістю (Нагорняк М.В.) забезпечити опублікування
цього розпорядження в засобах масової інформації після його
державної реєстрації.
 
   4. Контроль за виконанням розпорядження залишити за Головою
Комісії.
 
 Голова Комісії                      В.Суслов
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Розпорядження Державної
                   комісії з регулювання ринків
                   фінансових послуг України
                   13.11.2003 N 118
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 січня 2004 р.
                   за N 25/8624
 
 
             ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
       провадження діяльності з адміністрування
          недержавних пенсійних фондів
 
 
   Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до вимог Законів
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових  послуг"  (  2664-14 ), "Про недержавне пенсійне
забезпечення" ( 1057-15 ), Положення про Державну комісію з
регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом
Президента України від 4 квітня 2003 року N 292/2003 ( 292/2003 ),
Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 28 серпня 2003 року N 41 ( z0797-03 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003
року за  N 797/8118 (далі - Положення про Державний реєстр
фінансових установ), та інших чинних нормативно-правових актів,
які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення
діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів.
 
          Розділ 1. Загальні положення
 
   1.1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вимоги, обов'язкові для
виконання на момент отримання ліцензії та під час провадження
діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів (далі -
пенсійні фонди).
 
   1.2. У  цих  Ліцензійних  умовах  нижченаведені  терміни
вживаються в такому значенні:
   відокремлений підрозділ юридичної особи (далі - відокремлений
підрозділ) - філія або представництво юридичної  особи,  що
перебуває поза її місцезнаходженням та провадить діяльність з
адміністрування  пенсійних  фондів  у  єдиному  замкнутому
технологічному процесі з юридичною особою;
   заявник - юридична особа, яка подає документи для одержання
або  анулювання  ліцензії,  переоформлення  ліцензії,  видачі
дубліката;
   кваліфікований працівник - працівник адміністратора, який
відповідає  кваліфікаційним  вимогам,  установленим  Державною
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;
   ліцензіат -  юридична  особа  (одноосібний  засновник
корпоративного  пенсійного  фонду,  який прийняв рішення про
самостійне здійснення адміністрування такого фонду, професійний
адміністратор або компанія з управління активами), яка одержала
ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних
фондів;
   ліцензування - видача, переоформлення та анулювання ліцензії,
видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ;
   ліцензія - документ установленого зразка, який засвідчує
право ліцензіата провадити діяльність з адміністрування пенсійних
фондів протягом визначеного строку за умови виконання Ліцензійних
умов.
   Інші терміни вживаються у цих Ліцензійних умовах відповідно
до Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про недержавне пенсійне
забезпечення"  (  1057-15 ), Положення про Державний реєстр
фінансових установ ( z0797-03 ).
 
   1.3. Ліцензування діяльності з адміністрування  пенсійних
фондів  здійснюється Державною комісією з регулювання ринків
фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг).
 
   1.4. На момент подання заяви про  видачу  ліцензії  на
провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів заявник
(професійний адміністратор або компанія з управління активами)
повинен надати документи згідно з Положенням про Державний реєстр
фінансових  установ ( z0797-03 ) та отримати свідоцтво про
реєстрацію фінансової установи.
 
   1.5. Ліцензія на провадження діяльності з адміністрування
пенсійних фондів дає право ліцензіату здійснювати діяльність з
адміністрування пенсійних фондів на всій території України.
 
   1.6. У  разі  надання  повноважень  адміністратором щодо
провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних
фондів своєму відокремленому підрозділу такий підрозділ повинен
здійснювати діяльність відповідно до цих Ліцензійних умов.
 
   1.7. Строк дії ліцензії - три роки.
   У разі повторної видачі ліцензії, якщо до адміністратора
протягом  попереднього  терміну  користування  ліцензією  не
застосовувались заходи впливу, - 5 років.
 
   1.8. Ліцензія чинна до закінчення строку її дії, визнання
ліцензії недійсною або анулювання.
 
   1.9. Здійснення діяльності з адміністрування пенсійних фондів
після закінчення строку дії ліцензії, визнання ліцензії недійсною
або її анулювання не допускається (з урахуванням вимог частини
п'ятої  статті  28  Закону України "Про недержавне пенсійне
забезпечення" ( 1057-15 ).
 
   1.10. Якщо адміністратор має намір провадити діяльність з
адміністрування пенсійних фондів після закінчення строку дії
ліцензії, він повинен отримати нову ліцензію відповідно до цих
Ліцензійних умов. Заява про видачу ліцензії та документи, що
додаються до неї, повинні бути подані до Держфінпослуг не пізніше
ніж за тридцять днів до закінчення строку дії попередньо виданої
ліцензії.
   Нова ліцензія набирає чинності з дати, яка є наступною після
дати закінчення терміну дії попередньо виданої ліцензії.
 
   1.11. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії
або видачі дубліката ліцензії адміністратор зобов'язаний виконати
дії відповідно до вимог цих Ліцензійних умов.
 
   1.12. У  разі  реорганізації  (перетворення,  приєднання,
виділення, поділу, злиття) адміністратора він повинен отримати
нову ліцензію відповідно до цих Ліцензійних умов.
 
   1.13. У разі анулювання, визнання недійсною або закінчення
терміну дії ліцензії компанії з управління активами на здійснення
професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме діяльності
з  управління  активами, компанія з управління активами для
здійснення діяльності з адміністрування пенсійних фондів повинна
привести свою діяльність у відповідність до пункту 2.1 цих
Ліцензійних умов.
 
   1.14. За видачу ліцензії, переоформлення ліцензії, видачу
дубліката ліцензії справляється плата, розмір та порядок внесення
якої встановлюються нормативно-правовими актами Держфінпослуг.
 
   1.15. Ліцензія, видана Держфінпослуг  адміністратору,  не
підлягає  передаванню для використання іншими юридичними або
фізичними особами для провадження діяльності з адміністрування
пенсійних фондів.
 
      Розділ 2. Вимоги до заявника при отриманні
        ліцензії на провадження діяльності
        з адміністрування пенсійних фондів
 
   2.1. Вимоги до професійного адміністратора:
   2.1.1. Професійний адміністратор повинен бути створений у
формі  акціонерного  товариства  або  товариства з обмеженою
відповідальністю.
   2.1.2. Професійний адміністратор, утворений як акціонерне
товариство, має право випускати виключно прості іменні акції.
   2.1.3. Засновником адміністратора не може бути зберігач того
пенсійного фонду, з радою фонду якого він уклав договір про
обслуговування пенсійного фонду.
   2.1.4. Найменування  професійного  адміністратора  повинне
відображати  його  організаційно-правову форму, містити слова
"адміністратор пенсійного фонду" та відрізнятися від найменувань
будь-яких інших адміністраторів пенсійних фондів.
   2.1.5. Статутом  професійного  адміністратора  може  бути
передбачено  здійснення  тільки  таких  видів  господарської
діяльності:
   діяльності з адміністрування пенсійних фондів;
   професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з
управління активами.
   Установчі документи, подані для отримання ліцензії, повинні
відповідати вимогам законодавства з питань регулювання діяльності
господарських товариств з урахуванням особливостей, визначених
Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення".
   2.1.6. Професійний адміністратор на момент подання заяви на
отримання ліцензії повинен:
   бути зареєстрований як суб'єкт підприємницької діяльності
(юридична особа) в установленому законом порядку;
   бути внесеним як фінансова установа до Державного реєстру
фінансових установ (далі - Реєстр) та отримати свідоцтво про
реєстрацію фінансової установи.
   2.1.7. Розмір   статутного   капіталу   професійного
адміністратора, сплачений грошовими коштами, повинен становити не
менше суми, еквівалентної 300 тис. євро за офіційним обмінним
курсом Національного банку України на день державної реєстрації
такої юридичної особи.
   2.1.8. Органи управління професійного адміністратора повинні
бути утворені відповідно до законодавства з питань регулювання
діяльності господарських товариств з урахуванням вимог Закону
України "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ).
   2.1.9. Особи, які входять до складу виконавчих і контрольних
органів професійного адміністратора, повинні відповідати вимогам
частини другої статті 24 Закону України "Про недержавне пенсійне
забезпечення" ( 1057-15 ).
   2.1.10. Професійний  адміністратор  (крім  виконавчих  та
контрольних органів) повинен мати не менше трьох кваліфікованих
працівників (у тому числі керівника структурного підрозділу, на
який  покладено  функції  з ведення персоніфікованого обліку
учасників фонду) та по два кваліфікованих працівники в кожному
відокремленому підрозділі (у тому числі керівника відокремленого
підрозділу).
   2.1.11. Професійний  адміністратор  повинен  мати належне
технічне забезпечення та інформаційні  системи  для  ведення
персоніфікованого  обліку  учасників  пенсійного  фонду,  які
відповідають вимогам, установленим Держфінпослуг.
   2.1.12. Професійний  адміністратор  повинен  розробити та
затвердити рішенням свого відповідного органу управління внутрішнє
положення про здійснення адміністрування пенсійних фондів, яке
повинне містити:
   організаційно-функціональну схему управління адміністратора,
яка повинна відобразити схему підрозділів  адміністратора  в
залежності від завдань, що на них покладені;
   вимоги до працівників адміністратора;
   порядок укладення пенсійних контрактів;
   порядок ведення персоніфікованого обліку учасників пенсійних
фондів;
   порядок надання інформації учасникам пенсійних фондів;
   порядок формування та використання резервного фонду, а також
інвестування коштів резервного фонду;
   порядок ведення реєстру осіб, які надають агентські послуги.
 
   2.2. Вимоги  до  одноосібного  засновника  корпоративного
пенсійного фонду:
   2.2.1. Одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду
повинен бути зареєстрований як суб'єкт підприємницької діяльності
(юридична особа).
   2.2.2. Установчі документи, подані на отримання ліцензії,
повинні відповідати вимогам законодавства з питань регулювання
діяльності господарських товариств та передбачати  здійснення
діяльності з адміністрування пенсійних фондів.
   2.2.3. Одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду
для здійснення адміністрування свого корпоративного фонду повинен
утворити відповідний структурний підрозділ.
   2.2.4. Керівник структурного підрозділу повинен відповідати
вимогам частини другої статті 24 Закону України "Про недержавне
пенсійне  забезпечення"  (  1057-15  )  та  безпосередньо
підпорядковуватися керівнику юридичної особи  -  одноосібного
засновника корпоративного пенсійного фонду.
   2.2.5. Одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду
повинен  мати  не  менше  двох кваліфікованих працівників у
структурному підрозділі з адміністрування свого пенсійного фонду
(у тому числі керівника такого структурного підрозділу) та по два
кваліфікованих  працівники  в  структурних  підрозділах  з
адміністрування пенсійного фонду кожного відокремленого підрозділу
(у тому числі керівника структурного підрозділу відокремленого
підрозділу, на який покладено функції з ведення персоніфікованого
обліку учасників пенсійного фонду).
   2.2.6. Одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду
повинен мати належне технічне забезпечення та інформаційні системи
для ведення персоніфікованого обліку учасників пенсійного фонду,
які відповідають вимогам, установленим Держфінпослуг.
   2.2.7. Одноосібний засновник повинен розробити та затвердити
рішенням свого відповідного органу управління внутрішнє положення
про здійснення адміністрування пенсійного фонду, яке повинне
містити:
   організаційно-функціональну схему  управління  структурного
підрозділу, яка повинна відобразити схему структурних одиниць
адміністратора в залежності від завдань, що на них покладені;
   вимоги до працівників структурного підрозділу одноосібного
засновника;
   порядок укладення пенсійних контрактів;
   порядок ведення персоніфікованого обліку учасників пенсійних
фондів;
   порядок надання інформації учасникам пенсійних фондів;
   порядок формування та використання резервного фонду, а також
інвестування коштів резервного фонду.
 
   2.3. Вимоги до компанії з управління активами:
   2.3.1. Компанія з управління активами на момент подачі заяви
на отримання ліцензії повинна отримати ліцензію на здійснення
професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме діяльності
з управління активами, та бути внесена як фінансова установа до
Реєстру і отримати свідоцтво про реєстрацію фінансової установи.
   2.3.2. Компанія з управління активами може одержати ліцензію
на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів, якщо
діяльність з адміністрування пенсійних фондів передбачена її
статутом.
   Установчі документи, подані на отримання ліцензії, повинні
відповідати вимогам законодавства з питань регулювання діяльності
господарських товариств та Закону України "Про недержавне пенсійне
забезпечення" ( 1057-15 ).
   2.3.3. Розмір  статутного капіталу компанії з управління
активами, сплачений грошовими коштами, повинен становити не менше
суми, еквівалентної 300 тис. євро за офіційним обмінним курсом
Національного банку України на день державної реєстрації такої
юридичної особи.
   2.3.4. Компанія з управління  активами  для  провадження
діяльності з адміністрування пенсійних фондів повинна утворити
відповідний структурний підрозділ.
   2.3.5. Керівник структурного підрозділу повинен безпосередньо
підпорядковуватися керівнику юридичної особи  -  компанії  з
управління активами та відповідати таким вимогам:
   бути дієздатним;
   не мати обмежень щодо виконання покладених на нього функцій,
які виникають через його пов'язаних осіб;
   відповідати кваліфікаційним    вимогам,    установленим
Держфінпослуг;
   не бути засудженим за умисні злочини;
   протягом останніх семи років не був керівником юридичних
осіб,  визнаних банкрутами або підданих процедурі примусової
ліквідації у період перебування цієї особи на керівній посаді.
   2.3.6. Компанія з управління активами повинна мати не менше
трьох кваліфікованих працівників у структурному підрозділі з
адміністрування пенсійних фондів (у тому числі керівника такого
структурного підрозділу) та по два кваліфікованих працівники в
структурних підрозділах з адміністрування пенсійного фонду кожного
відокремленого підрозділу (у тому числі керівника структурного
підрозділу, на який покладено функції з ведення персоніфікованого
обліку учасників фонду).
   2.3.7. Компанія з управління активами повинна мати належне
технічне забезпечення та інформаційні  системи  для  ведення
персоніфікованого  обліку  учасників  пенсійного  фонду,  які
відповідають вимогам, установленим Держфінпослуг.
   2.3.8. Компанія з управління активами повинна розробити та
затвердити рішенням свого відповідного органу управління внутрішнє
положення про здійснення адміністрування пенсійних фондів, яке
повинне містити:
   організаційно-функціональну схему управління адміністратора,
яка повинна відобразити схему підрозділів (структурних одиниць)
адміністратора в залежності від завдань, що на них покладені;
   вимоги до працівників структурного підрозділу компанії з
управління активами;
   порядок укладення пенсійних контрактів;
   порядок ведення персоніфікованого обліку учасників пенсійних
фондів;
   порядок надання інформації учасникам пенсійних фондів;
   порядок формування та використання резервного фонду, а також
інвестування коштів резервного фонду;
   порядок ведення реєстру осіб, які надають агентські послуги.
 
       Розділ 3. Умови провадження діяльності
        з адміністрування пенсійних фондів
 
   3.1. Адміністратор  повинен  сформувати  резервний  фонд
відповідно  до  Закону  України  "Про  недержавне  пенсійне
забезпечення" ( 1057-15 ) та законодавства з питань регулювання
діяльності господарських товариств.
 
   3.2. Адміністратор повинен мати  власне  приміщення  або
приміщення, орендоване за угодою з власником на строк не менше
трьох років.
 
   3.3. Приміщення  адміністратора  (структурного  підрозділу
одноосібного  засновника  корпоративного пенсійного фонду або
компанії  з  управління  активами)  повинне  бути  обладнане
сертифікованою  охоронно-пожежною сигналізацією та забезпечене
цілодобовою охороною.
 
   3.4. У разі виникнення в адміністратора факту зменшення
визначеної цими Ліцензійними умовами кількості кваліфікованих
працівників він повинен відновити потрібну кількість у термін не
пізніше трьох місяців від дати виникнення цього факту.
 
   3.5. Адміністратор зобов'язаний звітувати перед Держфінпослуг
та радами пенсійних фондів, з якими він уклав договори про
адміністрування пенсійних фондів, у терміни та в порядку, що
встановлені законодавством.
 
   3.6. Адміністратор зобов'язаний надавати до Держфінпослуг
зміни та доповнення до установчих документів, які зареєстровані в
установленому порядку, протягом семи робочих днів після реєстрації
таких змін.
 
   3.7. Адміністратор зобов'язаний повідомляти Держфінпослуг про
всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви
про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін адміністратор
зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до Держфінпослуг
відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами, які
підтверджують зазначені зміни, або засвідченими в установленому
порядку копіями таких документів, а саме:
   інформацію про членів виконавчих та контрольних  органів
професійного адміністратора згідно з додатком 1 (для професійного
адміністратора);
   інформацію про керівника структурного підрозділу, на який
буде покладено провадження діяльності з адміністрування пенсійного
фонду, згідно з додатком 1 (для компанії з управління активами або
для одноосібного засновника корпоративного пенсійного фонду);
   інформацію про кваліфікованих працівників згідно з додатком
2;
   інформацію про випуски цінних паперів згідно з додатком 3
(для акціонерних товариств - професійних адміністраторів);
   інформацію про засновників та пов'язаних осіб адміністратора
згідно з додатком 4;
   копію ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку
цінних паперів, а саме діяльності з управління активами (у разі
переоформлення, видачі дубліката ліцензії або отримання нової
ліцензії), та інформацію щодо анулювання, визнання недійсною такої
ліцензії.
 
   3.8. Професійний  адміністратор  зобов'язаний підтримувати
розмір власного капіталу на рівні не менше ніж сума, еквівалентна
200 тис. євро за офіційним обмінним курсом Національного банку
України.
   Особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з
управління активами та ліцензію на провадження діяльності з
адміністрування пенсійних фондів, зобов'язана підтримувати розмір
власного капіталу на рівні не менше ніж сума, еквівалентна 300
тис.  євро за офіційним обмінним курсом Національного банку
України.
   У разі  зменшення  розміру власного капіталу професійний
адміністратор зобов'язаний вжити заходів, передбачених частиною 4
статті 27 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"
( 1057-15 ).
   У разі  зменшення  розміру власного капіталу особа, яка
отримала ліцензію на провадження діяльності з управління активами
та ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних
фондів, зобов'язана повідомити про це Держфінпослуг та вжити
заходів, передбачених частиною 4 статті 39 Закону України "Про
недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ).
 
     Розділ 4. Документи, які подаються для отримання
        ліцензії на провадження діяльності
        з адміністрування пенсійних фондів
 
   4.1. Для отримання ліцензії на провадження діяльності з
адміністрування пенсійних фондів юридична особа, яка має намір
надавати послуги з адміністрування недержавних пенсійних фондів
(професійний адміністратор) подає до Держфінпослуг заяву про
видачу ліцензії згідно з додатком 5.
   До заяви про видачу ліцензії додаються такі документи:
   1) копія  свідоцтва  про  державну  реєстрацію  суб'єкта
підприємницької діяльності (юридичної особи) або копія довідки про
внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал
документа;
   2) оригінали або копії установчих документів, засвідчені
нотаріально;
   3) аудиторський висновок, що підтверджує формування і розмір
сплаченого статутного капіталу та розмір власного капіталу;
   4) інформація про членів виконавчих та контролюючих органів
професійного адміністратора згідно з додатком 1;
   5) інформація  про  кваліфікованих  працівників згідно з
додатком 2;
   6) відомості про відповідність технічного забезпечення та
інформаційних систем  для  ведення  персоніфікованого  обліку
учасників пенсійних фондів вимогам, установленим Держфінпослуг;
   7) інформація про випуски цінних паперів, здійснені заявником
(для заявників - акціонерних товариств), згідно з додатком 3;
   8) інформація  про  засновників  та  пов'язаних  осіб
адміністратора згідно з додатком 4;
   9) внутрішнє  положення  про  здійснення  адміністрування
пенсійних фондів.
 
   4.2. Для отримання ліцензії на провадження діяльності з
адміністрування пенсійних фондів юридична особа - одноосібний
засновник корпоративного пенсійного фонду, який прийняв рішення
про самостійне здійснення адміністрування такого фонду, подає до
Держфінпослуг заяву про видачу ліцензії згідно з додатком 5.
   До заяви про видачу ліцензії додаються такі документи:
   1) копія  свідоцтва  про  державну  реєстрацію  суб'єкта
підприємницької діяльності (юридичної особи) або копія довідки про
внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал
документа;
   2) оригінали або копії установчих документів, засвідчені
нотаріально;
   3) копія рішення вищого органу управліня  або  власника
засновника  корпоративного  пенсійного  фонду  про самостійне
здійснення адміністрування фонду, засвідчена в  установленому
законодавством порядку;
   4) інформація про керівника структурного підрозділу, на який
буде покладено провадження діяльності з адміністрування пенсійного
фонду, згідно з додатком 1;
   5) інформація  про  кваліфікованих  працівників згідно з
додатком 2;
   6) відомості про відповідність технічного забезпечення та
інформаційних систем  для  ведення  персоніфікованого  обліку
учасників пенсійних фондів вимогам, установленим Держфінпослуг;
   7) інформація  про  засновників  та  пов'язаних  осіб
адміністратора згідно з додатком 4;
   8) копія наказу про створення відповідного  структурного
підрозділу з адміністрування корпоративного пенсійного фонду;
   9) внутрішнє  положення  про  здійснення  адміністрування
пенсійних фондів.
 
   4.3. Для отримання ліцензії на провадження діяльності з
адміністрування пенсійних фондів компанія з управління активами,
яка має намір надавати послуги з адміністрування недержавних
пенсійних фондів, подає Держфінпослуг заяву про видачу ліцензії
згідно з додатком 5.
   До заяви про видачу ліцензії додаються такі документи:
   1)  копія  свідоцтва  про  державну реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності (юридичної особи) або копія довідки про
внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал
документа;
   2) оригінали або копії установчих документів, засвідчені
нотаріально;
   3) аудиторський висновок, що підтверджує формування і розмір
сплаченого статутного капіталу та розмір власного капіталу;
   4) інформація про керівника структурного підрозділу, на який
буде покладено провадження діяльності з адміністрування пенсійного
фонду згідно з додатком 1;
   5) інформація  про  кваліфікованих  працівників згідно з
додатком 2;
   6) відомості про відповідність технічного забезпечення та
інформаційних систем  для  ведення  персоніфікованого  обліку
учасників пенсійних фондів вимогам, установленим Держфінпослуг;
   7) копія ліцензії на здійснення професійної діяльності на
ринку цінних паперів, а саме діяльності з управління активами;
   8) інформація про засновників та пов'язаних осіб компанії з
управління активами згідно з додатком 4;
   9) копія наказу про створення відповідного  структурного
підрозділу з адміністрування пенсійних фондів;
   10) внутрішнє положення  про  здійснення  адміністрування
пенсійних фондів.
 
   4.4. У  разі  наявності  в  адміністратора відокремлених
підрозділів, які внесені до Реєстру (для підрозділів фінансових
установ) та мають намір провадити діяльність з адміністрування
пенсійних фондів на підставі отриманої ним ліцензії, заявник
повинен зазначити в заяві про видачу ліцензії інформацію про
кожний такий підрозділ.
   До заяви обов'язково додаються щодо кожного відокремленого
підрозділу такі документи, завірені керівником заявника:
   примірник положення про відокремлений підрозділ;
   інформація про кваліфікованих  працівників  відокремленого
підрозділу згідно з додатком 2;
   відомості про відповідність  технічного  забезпечення  та
інформаційних  систем  для  ведення  персоніфікованого обліку
учасників пенсійних фондів вимогам, установленим Держфінпослуг.
   4.5. Документи, що подаються до Держфінпослуг відповідно до
вимог цих Ліцензійних умов, повинні бути викладені державною
мовою.
   4.6. Документи на двох і більше сторінках  мають  бути
пронумеровані, прошиті та засвідчені печаткою заявника.
   4.7. Заявник несе відповідальність згідно з вимогами чинного
законодавства за достовірність інформації, вказаної у заяві про
видачу ліцензії та документах, поданих для отримання ліцензії.
 
     Розділ 5. Порядок подання та розгляду документів
           для отримання ліцензії
 
   5.1. Для  отримання ліцензії заявник особисто або через
уповноважену ним особу звертається до Держфінпослуг із заявою про
видачу ліцензії та документами, що додаються до неї.
 
   5.2. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до
неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з
відміткою про дату прийняття документів Держфінпослуг та підписом
відповідальної особи Держфінпослуг.
 
   5.3. Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду,
якщо:
   1) заява підписана особою, яка не має на це повноважень;
   2) відсутній хоча б один з документів, які додаються до заяви
про видачу ліцензії;
   3) документи оформлені з порушенням вимог Ліцензійних умов.
 
   5.4. Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду
заявник повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав
залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду у строки,
передбачені для видачі ліцензії. Після усунення причин, що були
підставою для винесення рішення про залишення заяви про видачу
ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву про
видачу ліцензії.
 
   5.5. Держфінпослуг приймає рішення про видачу ліцензії або
рішення про відмову в її видачі у строк не пізніше ніж тридцять
календарних днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та
документів, що додаються до заяви.
 
   5.6. Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії
або  про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається)
заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати
прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі
ліцензії зазначаються підстави такої відмови.
 
   5.7. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії є:
   1) недостовірність даних у документах, поданих заявником, для
отримання ліцензії;
   2) невідповідність заявника згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам.
 
   5.8. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення
недостовірних даних у документах, поданих заявником, він може
подати до Держфінпослуг нову заяву про видачу ліцензії не раніше
ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії.
 
   5.9. У  разі  відмови  у  видачі  ліцензії на підставі
невідповідності заявника цим Ліцензійним умовам заявник може
подати до Держфінпослуг нову заяву про видачу ліцензії після
усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії.
 
   5.10. Рішення про відмову у видачі ліцензії може  бути
оскаржено у судовому порядку.
 
   5.11. У  разі  прийняття  рішення  про  видачу ліцензії
Держфінпослуг повинна оформити ліцензію протягом п'яти робочих
днів з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за
видачу ліцензії.
 
   5.12. Відповідальна особа Держфінпослуг робить відмітку про
дату прийняття документів, що підтверджують унесення заявником
плати за видачу ліцензії, на копії опису, яку було видано заявнику
при прийнятті заяви про видачу ліцензії.
 
   5.13. Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня
направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу
ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за
видачу ліцензії, або не звернувся до Держфінпослуг для отримання
оформленої ліцензії, Держфінпослуг має право скасувати рішення про
видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої ліцензії
недійсною.
 
   5.14. Після  видачі  заявнику  ліцензії  на  провадження
діяльності з адміністрування пенсійних фондів протягом трьох
робочих днів з дати видачі ліцензії інформація про видану ліцензію
вноситься Держфінпослуг до Реєстру для тих осіб, які зареєстровані
як фінансові установи.
 
      Розділ 6. Вимоги до провадження діяльності
      новоствореними відокремленими підрозділами
 
   6.1. У разі створення адміністратором нового відокремленого
підрозділу, що провадитиме діяльність з адміністрування пенсійних
фондів на підставі отриманої ліцензії, адміністратор зобов'язаний
після внесення інформації про такий підрозділ до Реєстру (щодо
підрозділів фінансових установ) подати до Держфінпослуг заяву
встановленого зразка згідно з додатком 6 та документи відповідно
до пункту 4.4 Ліцензійних умов.
 
   6.2. Якщо діяльність з адміністрування пенсійних  фондів
проводиться через кілька відокремлених підрозділів, то документи,
визначені у пункті 4.4 Ліцензійних умов, подаються щодо кожного
відокремленого підрозділу окремо.
 
   6.3. Держфінпослуг протягом тридцяти календарних днів після
подання заяви та відповідних документів надсилає адміністратору
повідомлення про відокремлені підрозділи, які можуть провадити
діяльність з адміністрування пенсійних фондів, або відповідне
обґрунтоване письмове заперечення.
 
   6.4. Інформація  про  відокремлені  підрозділи фінансової
установи, які здійснюватимуть  діяльність  з  адміністрування
пенсійних фондів, уноситься Держфінпослуг до Реєстру.
 
   6.5. У разі виникнення змін в інформації, яка подавалася в
документах про відокремлений підрозділ, зазначеної в пункті 4.4
Ліцензійних умов, адміністратор зобов'язаний протягом семи робочих
днів після виникнення таких змін подати до Держфінпослуг завірені
керівником ліцензіата відповідні документи, які підтверджують
зазначені зміни.
 
   6.6. У разі ліквідації відокремленого  підрозділу,  який
провадив діяльність з адміністрування пенсійних фондів згідно з
отриманою адміністратором ліцензією, або у  разі  припинення
провадження відокремленим підрозділом такої діяльності згідно з
отриманою ліцензією адміністратор зобов'язаний протягом  семи
робочих днів з дати ліквідації такого відокремленого підрозділу
або з дати припинення діяльності таким відокремленим підрозділом
подати до Держфінпослуг відповідне повідомлення в письмовій формі.
Держфінпослуг вносить відповідну інформацію до Реєстру.
 
        Розділ 7. Переоформлення ліцензії
 
   7.1. Підставами для переоформлення ліцензії є:
   зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування
не пов'язана з реорганізацією юридичної особи);
   зміна місцезнаходження юридичної особи.
 
   7.2. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії
адміністратор зобов'язаний протягом семи робочих днів  після
реєстрації  в  установленому  порядку  таких змін подати до
Держфінпослуг заяву про переоформлення ліцензії згідно з додатком
7.
 
   7.3. До заяви про переоформлення ліцензії повинні додаватися
такі документи:
   а) копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи,
що містить відповідні зміни, засвідчена нотаріально або органом,
що видав таке свідоцтво чи копію;
   б) нотаріально засвідчені копії змін до установчих документів
щодо зміни найменування та (або) місцезнаходження, зареєстрованих
в установленому порядку;
   в) копія документа про внесення плати за переоформлення
ліцензії;
   г) оригінал ліцензії.
 
   7.4. Держфінпослуг  протягом десяти робочих днів з дати
надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що
додаються до неї, зобов'язана видати переоформлену на новому
бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про
переоформлення ліцензії.
 
   7.5. Держфінпослуг приймає рішення про визнання недійсним
бланка ліцензії, що був переоформлений.
   Протягом трьох робочих днів після прийняття такого рішення
відповідна інформація щодо переоформлення  ліцензії,  виданої
фінансовій установі, вноситься Держфінпослуг до Реєстру.
 
   7.6. Адміністратор,  який подав заяву про переоформлення
ліцензії та відповідні документи, провадить свою діяльність на
підставі довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії
на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів, яка
видається Держфінпослуг у разі подання заяви про переоформлення
ліцензії.
 
   7.7. Строк дії переоформленої ліцензії повинен відповідати
строку дії, зазначеного в ліцензії, що переоформляється.
 
        Розділ 8. Видача дубліката ліцензії
 
   8.1. Підставами для видачі дубліката ліцензії є втрата бланка
ліцензії або пошкодження бланка ліцензії.
 
   8.2. Для  отримання  дубліката  ліцензії  адміністратор
зобов'язаний звернутися до Держфінпослуг із заявою про видачу
дубліката ліцензії згідно з додатком 8.
   До заяви про видачу дубліката ліцензії мають додаватися такі
документи:
   копія документа  про внесення плати за видачу дубліката
ліцензії;
   оригінал ліцензії  (у разі наявності пошкодженого бланка
ліцензії) або примірник друкованого засобу масової інформації, в
якому опубліковано повідомлення про втрату бланка ліцензії.
 
   8.3. Держфінпослуг  протягом десяти робочих днів з дати
одержання заяви про видачу дубліката ліцензії та документів, що
додаються  до  заяви, зобов'язана видати заявникові дублікат
ліцензії.
 
   8.4. У разі видачі дубліката ліцензії Держфінпослуг приймає
рішення про визнання недійсним бланка ліцензії, що був утрачений
або пошкоджений.
   У разі  видачі  дубліката  ліцензії  фінансовій установі
відповідна інформація вноситься до Реєстру протягом трьох робочих
днів після прийняття відповідного рішення Держфінпослуг.
 
   8.5. Строк дії дубліката ліцензії повинен відповідати строку
дії оригіналу ліцензії.
 
   8.6. Адміністратор, який подав заяву про видачу дубліката
ліцензії та відповідні документи, провадить свою діяльність на
підставі довідки про прийняття заяви про видачу дубліката ліцензії
на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів, яка
видається Держфінпослуг у разі подання заяви про видачу дубліката
ліцензії.
 
         Розділ 9. Анулювання ліцензії
 
   9.1. Підставами для анулювання ліцензії можуть бути:
   заява адміністратора про анулювання ліцензії;
   рішення про скасування державної реєстрації адміністратора як
суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи);
   виявлення недостовірних  відомостей у документах, поданих
адміністратором для одержання ліцензії;
   встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній особі
для провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів;
   неспроможність адміністратора   забезпечити   виконання
Ліцензійних умов;
   початок відповідно  до  чинного  законодавства  процедури
ліквідації адміністратора;
   неспроможність адміністратора  привести  розмір  власного
капіталу у відповідність до Закону України "Про  недержавне
пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ) протягом шести місяців;
   невиконання адміністратором   розпорядження   (припису)
Держфінпослуг,  що було направлене такій особі для усунення
виявлених порушень законодавства про фінансові послуги;
   неукладення адміністратором  договорів про адміністрування
пенсійного фонду протягом 12 місяців з дати видачі ліцензії;
   анулювання компанії  з  управління  активами ліцензії на
здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме
діяльності з управління активами.
 
   9.2. У разі прийняття рішення адміністратором про анулювання
ліцензії адміністратор повинен подати до Держфінпослуг відповідну
заяву згідно з додатком 9.
   До заяви про анулювання повинні додаватися такі документи:
   копія рішення відповідного органу управління адміністратора
про анулювання ліцензії, засвідчена керівником адміністратора;
   копія повідомлення, надісланого радам пенсійних фондів, з
якими адміністратором укладено відповідні договори, про прийняття
рішення про анулювання ліцензії;
   баланс адміністратора за останній звітний період;
   оригінал (дублікат) ліцензії.
 
   9.3. Держфінпослуг протягом тридцяти робочих днів з дати
встановлення підстав для анулювання ліцензії приймає рішення про
анулювання ліцензії, яке видається (надсилається) ліцензіату із
зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з
дати його прийняття.
 
   9.4. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в
судовому порядку.
 
   9.5. Рішення  про  анулювання  ліцензії  на  провадження
діяльності з адміністрування пенсійних фондів надається письмово
Держфінпослуг усім радам пенсійних фондів, з якими адміністратором
укладено договори про адміністрування пенсійного фонду, протягом
одного робочого дня з дати прийняття такого рішення та підлягає
обов'язковому оприлюдненню.
   Рішення про анулювання ліцензії  оприлюднюється  протягом
одного робочого дня з дати прийняття такого рішення на веб-сайті
Держфінпослуг та протягом п'яти робочих днів - у друкованих
засобах масової інформації, визначених Держфінпослуг.
 
   9.6. У разі анулювання ліцензії на провадження діяльності з
адміністрування  пенсійних  фондів  адміністратор зобов'язаний
забезпечити передачу в повному обсязі системи персоніфікованого
обліку учасників недержавних пенсійних фондів та відповідної
документації  новому  адміністратору у порядку, встановленому
Держфінпослуг.
 
   9.7. Адміністратор, ліцензію якого  анульовано,  припиняє
виконання  функцій з адміністрування пенсійного фонду з дня
передачі системи персоніфікованого обліку новому адміністратору та
зобов'язаний безоплатно надавати допомогу новому адміністратору у
виконанні зобов'язань, що виникли до передачі цьому адміністратору
системи персоніфікованого обліку.
 
   9.8. У разі анулювання ліцензії на провадження діяльності з
адміністрування пенсійних фондів компанія з управління активами та
одноосібний  засновник  корпоративного пенсійного фонду, який
одночасно є і адміністратором такого фонду, має право на повторне
отримання такої ліцензії не раніше ніж через рік після дати
анулювання ліцензії,  а  професійний  адміністратор  пенсійних
фондів - у будь-який час.
 
         Розділ 10. Державний контроль
 
   10.1. Державний контроль за додержанням Ліцензійних умов
здійснюється Держфінпослуг та її територіальними управліннями
відповідно до чинного законодавства.
   Інші державні органи контролюють діяльність адміністраторів у
межах своєї компетенції.
 
   10.2. Адміністратор зобов'язаний протягом десяти робочих днів
після накладання іншими органами  державної  влади  санкцій,
пов'язаних із здійсненням діяльності з адміністрування пенсійних
фондів, письмово повідомити про це Держфінпослуг та надати копії
відповідних підтвердних документів.
 
   10.3. У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за
додержанням цих Ліцензійних умов застосовуються заходи впливу,
передбачені законодавством України.
 
 Член Комісії - Директор
 департаменту нагляду за
 недержавними пенсійними фондами           А.Рибальченко
 
 
                   Додаток 1
                   до Ліцензійних умов
                   провадження діяльності з
                   адміністрування недержавних
                   пенсійних фондів
 
 ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
 
 
              ІНФОРМАЦІЯ
        про членів виконавчих та контрольних
       органів професійного адміністратора *
     _______________________________________________
         (повне найменування заявника)
 
 
------------------------------------------------------------------
|N |П.|По-|Освіта,|За- |Стаж|Те-|Ква- |Відо-|Відомості|Назва  |
|з/п|І.|са-|спе-  |галь-|ро- |ле-|ліфі-|мості|щодо юр. |докумен-|
|  |Б.|да |ціаль- |ний |боти|фо-|ка- |щодо |осіб,  |та (да- |
|  | |  |ність |стаж |на |ни |ційне|фак- |визнаних |та, но- |
|  | |  |    |   |ке- |  |сві- |тів |банкрута-|мер),  |
|  | |  |    |   |рів-|  |доцт-|за- |ми або  |яким  |
|  | |  |    |   |них |  |во: |суд- |підданих |призна- |
|  | |  |    |   |по- |  |но- |ження|процедурі|чена  |
|  | |  |    |   |са- |  |мер, |за  |примусо- |(звіль- |
|  | |  |    |   |дах |  |дата |умис-|вої лік- |нена)  |
|  | |  |    |   |  |  |вида-|ні  |відації у|посадова|
|  | |  |    |   |  |  |чі, |зло- |період  |особа, |
|  | |  |    |   |  |  |тер- |чини |перебу- |із заз- |
|  | |  |    |   |  |  |мін |   |вання  |наченням|
|  | |  |    |   |  |  |дії |   |особи на |дати її |
|  | |  |    |   |  |  |   |   |керівній |призна- |
|  | |  |    |   |  |  |   |   |посаді  |чення  |
|  | |  |    |   |  |  |   |   |     |(звіль- |
|  | |  |    |   |  |  |   |   |     |нення) |
|---+--+---+-------+-----+----+---+-----+-----+---------+--------|
|1 | |  |    |   |  |  |   |   |     |    |
|---+--+---+-------+-----+----+---+-----+-----+---------+--------|
|2 | |  |    |   |  |  |   |   |     |    |
|---+--+---+-------+-----+----+---+-----+-----+---------+--------|
|3 | |  |    |   |  |  |   |   |     |    |
------------------------------------------------------------------
 
   "___" _________ 200_ р.
 
   М.П.            Керівник юридичної особи ________
                             (П.І.Б.)
 
---------------
   * Для компанії з управління активами або для одноосібного
засновника корпоративного пенсійного фонду - "Інформація  про
керівника структурного  підрозділу,  на  який  буде покладено
провадження діяльності з адміністрування пенсійного фонду".
 
                   Додаток 2
                   до Ліцензійних умов
                   провадження діяльності з
                   адміністрування недержавних
                   пенсійних фондів
 
 ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
 
 
              ІНФОРМАЦІЯ
         про кваліфікованих працівників
     _______________________________________________
         (повне найменування заявника)
 
 
------------------------------------------------------------------
|N |П.І.Б.|Посада|Освіта, |Телефони|Кваліфікаційне|Назва    |
|з/п|   |   |спеціаль-|    |свідоцтво:  |документа  |
|  |   |   |ність  |    |номер, дата  |(дата,   |
|  |   |   |     |    |видачі, термін|номер),   |
|  |   |   |     |    |дії      |яким    |
|  |   |   |     |    |       |призначений |
|  |   |   |     |    |       |(звільнений)|
|  |   |   |     |    |       |спеціаліст |
|  |   |   |     |    |       |із     |
|  |   |   |     |    |       |зазначенням |
|  |   |   |     |    |       |дати його  |
|  |   |   |     |    |       |призначення |
|  |   |   |     |    |       |(звільнення)|
|----------------------------------------------------------------|
|        Найменування адміністратора           |
|----------------------------------------------------------------|
|  |   |   |     |    |       |      |
|----------------------------------------------------------------|
|     Найменування відокремленого підрозділу         |
|----------------------------------------------------------------|
|  |   |   |     |    |       |      |
------------------------------------------------------------------
 
   "___" _________ 200_ р.
 
   М.П.            Керівник юридичної особи ________
                             (П.І.Б.)
 
                   Додаток 3
                   до Ліцензійних умов
                   провадження діяльності з
                   адміністрування недержавних
                   пенсійних фондів
 
 ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
 
 
              ІНФОРМАЦІЯ
          про випуски цінних паперів
     _______________________________________________
         (повне найменування заявника)
 
 
------------------------------------------------------------------
|N | Вид цінного|Номінальна|Кількість|Загальна| Номер свідоцтва |
|з/п| папера   |вартість |цінних  |сума  | про реєстрацію |
|  | (із    |цінного  |паперів, |випуску,| випуску, дата, |
|  | зазначенням|папера,  |шт.   |грн   | назва органу, що|
|  | категорії) |грн    |     |    | здійснив    |
|  |      |     |     |    | реєстрацію   |
|---+------------+----------+---------+--------+-----------------|
| 1 |      |     |     |    |         |
|---+------------+----------+---------+--------+-----------------|
| 2 |      |     |     |    |         |
|---+------------+----------+---------+--------+-----------------|
| 3 |      |     |     |    |         |
------------------------------------------------------------------
 
   "___" _________ 200_ р.
 
   М.П.            Керівник юридичної особи ________
                             (П.І.Б.)
 
 
                   Додаток 4
                   до Ліцензійних умов
                   провадження діяльності з
                   адміністрування недержавних
                   пенсійних фондів
 
 ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
 
 
              ІНФОРМАЦІЯ
        про засновників та пов'язаних осіб
     _______________________________________________
         (повне найменування заявника)
 
 
   1. Інформація про засновників
 
------------------------------------------------------------------
| N |Повна назва  |Код за ЄДРПОУ  |Місцезнаходження|Частка в |
|з/п|юр. особи   |юр. особи або  |юр. особи чи  |статутному|
|  |(засновника)  |ідентифікаційний|паспортні дані |фонді   |
|  |чи П.І.Б.   |N фіз. осіб -  |фіз. особи, щодо|заявника, |
|  |фіз. особи   |засновників   |якої подається |%     |
|  |(засновника) - |заявника    |інформація   |     |
|  |заявника та  |        |        |     |
|  |посадові особи |        |        |     |
|  |заявника    |        |        |     |
|---+---------------+----------------+----------------+----------|
|  |Засновники -  |        |        |     |
|  |юридичні особи |        |        |     |
|---+---------------+----------------+----------------+----------|
| 1 |        |        |        |     |
|---+---------------+----------------+----------------+----------|
| 2 |        |        |        |     |
|---+---------------+----------------+----------------+----------|
|  |Засновники -  |        |        |     |
|  |фізичні особи |        |        |     |
|---+---------------+----------------+----------------+----------|
| 1 |        |        |        |     |
|---+---------------+----------------+----------------+----------|
| 2 |        |        |        |     |
|---+---------------+----------------+----------------+----------|
|  |    Усього: |        |        |100    |
------------------------------------------------------------------
 
     2. Інформація про пов'язаних осіб засновників
           заявника - фізичних осіб
 
--------------------------------------------------------------------
| N |П.І.Б.    |Іден-|Символ |Код за|Повна |Місце-|Частка|Посада|
|з/п|фіз. особи  |тифі-|юр.  |ЄДРПОУ|назва |зна- |в ста-|в   |
|  |засновника  |ка- |особи, |юр.  |юр.  |ход- |тутно-|пов'я-|
|  |заявника   |цій- |щодо  |особи,|особи,|ження |му  |заній |
|  |та прямих  |ний |якої  |щодо |щодо |юр.  |фонді |особі |
|  |родичів,   |номер|існує |якої |якої |особи,|пов'я-|   |
|  |пов'язаних  |   |пов'я- |існує |існує |щодо |заної |   |
|  |осіб     |   |за-  |пов'я-|пов'я-|якої |особи,|   |
|  |       |   |ність *|за-  |за-  |існує |%   |   |
|  |       |   |    |ність |ність |пов'я-|   |   |
|  |       |   |    |   |   |за-  |   |   |
|  |       |   |    |   |   |ність |   |   |
|---+-------------+-----+-------+------+------+------+------+------|
|  |Засновники - |   |    |   |   |   |   |   |
|  |фізичні   |   |    |   |   |   |   |   |
|  |особи    |   |    |   |   |   |   |   |
|---+-------------+-----+-------+------+------+------+------+------|
| 1 |       |   |    |   |   |   |   |   |
|---+-------------+-----+-------+------+------+------+------+------|
| 2 |       |   |    |   |   |   |   |   |
|---+-------------+-----+-------+------+------+------+------+------|
|  |   Усього:|   |    |   |   |   |   |   |
|---+-------------+-----+-------+------+------+------+------+------|
|  |Пов'язані  |   |    |   |   |   |   |   |
|  |особи    |   |    |   |   |   |   |   |
|  |засновників -|   |    |   |   |   |   |   |
|  |фіз. осіб  |   |    |   |   |   |   |   |
|---+-------------+-----+-------+------+------+------+------+------|
| 1 |       |   |    |   |   |   |   |   |
|---+-------------+-----+-------+------+------+------+------+------|
| 2 |       |   |    |   |   |   |   |   |
|---+-------------+-----+-------+------+------+------+------+------|
|  |   Усього:|   |    |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------
 
---------------
   * п - інший пенсійний фонд, т - торговці цінними паперами,
з - зберігачі, к - компанія з управління активами, а - аудитори,
адм - адміністратор, і - інше господарське товариство (якщо частка
особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому перевищує 20%).
 
    3. Інформація про юридичних осіб, у яких засновники
       заявника (юридичні особи) беруть участь
 
------------------------------------------------------------------
| N |Код за   |Символ  |Код за  |Повна   |Місцезна- |Част-|
|з/п|ЄДРПОУ   |юр.   |ЄДРПОУ юр.|назва юр. |ходження |ка у |
|  |засновника |особи,  |особи,  |особи,  |юр. особи,|ста- |
|  |      |щодо якої|щодо якої |щодо якої |щодо якої |тут. |
|  |      |існує  |існує   |існує   |існує   |фон- |
|  |      |пов'яза- |пов'яза- |пов'яза- |пов'яза- |ді, %|
|  |      |ність * |ність   |ність   |ність   |   |
|---+-----------+---------+----------+----------+----------+-----|
| 1 |Засновник 1|     |     |     |     |   |
|---+-----------+---------+----------+----------+----------+-----|
| 2 |Засновник 2|     |     |     |     |   |
------------------------------------------------------------------
 
---------------
   * п - інший пенсійний фонд, т - торговці цінними паперами,
з - зберігачі, к - компанія з управління активами, а - аудитори,
адм - адміністратор, і - інше господарське товариство (якщо частка
особи чи групи пов`язаних з нею осіб у ньому перевищує 20%).
 
      4. Інформація про осіб, які володіють більш
     ніж 20% статутного фонду засновників заявника
 
------------------------------------------------------------------
| N |Код за   |Код за ЄДРПОУ |Повна назва|Місцезнаходжен-|Част-|
|з/п|ЄДРПОУ   |юр. особи або |юр. особи |ня юр. особи  |ка у |
|  |засновника |ідентифікацій-|або П.І.Б. |або паспортні |ста- |
|  |      |ний номер   |фіз. осо- |дані фіз. осо- |тут. |
|  |      |фіз. особи - |би - учас- |би - учасника |фон- |
|  |      |учасника   |ника зас- |засновника   |ді, %|
|  |      |засновника  |новника  |        |   |
|---+-----------+--------------+-----------+---------------+-----|
| 1 |Засновник 1|       |      |        |   |
|---+-----------+--------------+-----------+---------------+-----|
| 2 |Засновник 2|       |      |        |   |
------------------------------------------------------------------
 
        5. Інформація про пов'язаних осіб
           посадової особи заявника
 
------------------------------------------------------------------
| N |П.І.Б.  |Іден-|Символ |Код за|Повна |Місце- |Частка|Посада|
|з/п|керівника|тифі-|юр.  |ЄДРПОУ|назва |знаход- |в   |в   |
|  |заявника |ка- |особи, |юр.  |юр.  |ження  |стат. |пов'я-|
|  |та його |цій- |щодо  |особи,|особи,|юр.   |фонді |заній |
|  |прямих  |ний |якої  |щодо |щодо |особи, |пов'я-|особі |
|  |родичів |номер|існує |якої |якої |щодо  |заної |   |
|  |     |   |пов'я- |існує |існує |якої  |особи,|   |
|  |     |   |за-  |пов'я-|пов'я-|існує  |%   |   |
|  |     |   |ність *|за-  |за-  |пов'яза-|   |   |
|  |     |   |    |ність |ність |ність  |   |   |
|---+---------+-----+-------+------+------+--------+------+------|
| 1 |Посадова |   |    |   |   |    |   |   |
|  |особа  |   |    |   |   |    |   |   |
|  |заявника |   |    |   |   |    |   |   |
------------------------------------------------------------------
 
   * п - інший пенсійний фонд, т - торговці цінними паперами,
з - зберігачі, к - компанія з управління активами, а - аудитори,
адм - адміністратор, і - інше господарське товариство (якщо частка
особи чи групи пов`язаних з нею осіб у ньому перевищує 20%).
 
  Достовірність поданих даних про пов'язаних осіб засвідчую.
 
   "___" _________ 200_ р.
 
   М.П.            Керівник юридичної особи ________
                             (П.І.Б.)
 
                   Додаток 5
                   до Ліцензійних умов
                   провадження діяльності з
                   адміністрування недержавних
                   пенсійних фондів
 
 ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
 
 "____"_________ 200_ р. N____
 (дата написання заяви)
 
 
               ЗАЯВА
     про видачу ліцензії на провадження діяльності з
      адміністрування недержавних пенсійних фондів
 
 
Заявник __________________________________________________________
            (повне найменування)
місцезнаходження _________________________________________________
телефон _________________ факс ___________
ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
банківські реквізити:
назва банку ______________________________________________________
адреса банку _____________________________________________________
МФО, поточний рахунок ____________________________________________
 
просить видати ___________________________________________________
           (професійному адміністратору, компанії з
          управління активами, одноосібному засновнику
            корпоративного пенсійного фонду)
ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних
фондів.
 
   Відокремлені підрозділи, які провадитимуть діяльність  на
підставі ліцензії на провадження діяльності з адміністрування
недержавних пенсійних фондів:
 
------------------------------------------------------------------
|Найменування |Місцезнаходження,|Прізвище, ім'я,|Прізвище, ім'я,|
|філій та   |номери телефонів,|по батькові  |по батькові  |
|інших     |e-mail      |керівника   |головного   |
|відокремлених |         |відокремленого |бухгалтера   |
|підрозділів  |         |підрозділу   |відокремленого |
|заявника   |         |        |підрозділу   |
|--------------+-----------------+---------------+---------------|
|       |         |        |        |
------------------------------------------------------------------
 
   Два примірники опису (переліку) документів додаються.
 
   Додаток на ____ арк.
 
   М.П.            Керівник юридичної особи ________
                             (П.І.Б.)
 
                   Додаток 6
                   до Ліцензійних умов
                   провадження діяльності з
                   адміністрування недержавних
                   пенсійних фондів
 
 ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
 
 "____"_________ 200_ р. N____
 (дата написання заяви)
 
 
               ЗАЯВА
    про розгляд документів відокремлених підрозділів,
    які провадитимуть діяльність на підставі ліцензії
      на провадження діяльності з адміністрування
          недержавних пенсійних фондів
 
 
Заявник __________________________________________________________
            (повне найменування)
місцезнаходження _________________________________________________
телефон _________________ факс ___________
ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
банківські реквізити:
назва банку ______________________________________________________
адреса банку _____________________________________________________
МФО, поточний рахунок ____________________________________________
 
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії ______________
серія та номер ліцензії ___________________________
дата видачі ліцензії ______________________________
термін дії ліцензії з ______________ по ___________
 
   Відокремлені підрозділи, які провадитимуть діяльність  на
підставі ліцензії на провадження діяльності з адміністрування
недержавних пенсійних фондів:
 
------------------------------------------------------------------
|Найменування |Місцезнаходження,|Прізвище, ім'я,|Прізвище, ім'я,|
|філій та   |номери телефонів,|по батькові  |по батькові  |
|інших     |e-mail      |керівника   |головного   |
|відокремлених |         |відокремленого |бухгалтера   |
|підрозділів  |         |підрозділу   |відокремленого |
|заявника   |         |        |підрозділу   |
|--------------+-----------------+---------------+---------------|
|       |         |        |        |
------------------------------------------------------------------
 
   Два примірники опису (переліку) документів додаються.
 
   М.П.            Керівник юридичної особи ________
                             (П.І.Б.)
 
                   Додаток 7
                   до Ліцензійних умов
                   провадження діяльності з
                   адміністрування недержавних
                   пенсійних фондів
 
 ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
 
 "____"_________ 200_ р. N____
 (дата написання заяви)
 
 
               ЗАЯВА
   про переоформлення ліцензії на провадження діяльності
     з адміністрування недержавних пенсійних фондів
 
 
Заявник __________________________________________________________
            (повне найменування)
місцезнаходження _________________________________________________
телефон _________________ факс ___________
ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
банківські реквізити:
назва банку ______________________________________________________
адреса банку _____________________________________________________
МФО, поточний рахунок ____________________________________________
 
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії ______________
серія та номер ліцензії ___________________________
дата видачі ліцензії ______________________________
термін дії ліцензії з ______________ по ___________
 
просить переоформити ліцензію  на  провадження  діяльності  з
адміністрування недержавних пенсійних фондів у зв'язку з _________
__________________________________________________________________
            (зазначити причину)
 
   Два примірники опису (переліку) документів додаються.
 
   Додаток на ____ арк.
 
   М.П.            Керівник юридичної особи ________
                             (П.І.Б.)
 
                   Додаток 8
                   до Ліцензійних умов
                   провадження діяльності з
                   адміністрування недержавних
                   пенсійних фондів
 
 ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
 
 "____"_________ 200_ р. N____
 (дата написання заяви)
 
 
               ЗАЯВА
   про видачу дубліката ліцензії на провадження діяльності
     з адміністрування недержавних пенсійних фондів
 
 
Заявник __________________________________________________________
            (повне найменування)
місцезнаходження _________________________________________________
телефон _________________ факс ___________
ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
банківські реквізити:
назва банку ______________________________________________________
адреса банку _____________________________________________________
МФО, поточний рахунок ____________________________________________
 
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії ______________
серія та номер ліцензії ___________________________
дата видачі ліцензії ______________________________
термін дії ліцензії з ______________ по ___________
 
просить видати дублікат ліцензії на провадження діяльності з
адміністрування недержавних пенсійних фондів у зв'язку з _________
__________________________________________________________________
            (зазначити причину)
 
   Два примірники опису (переліку) документів додаються.
 
   Додаток на ____ арк.
 
   М.П.            Керівник юридичної особи ________
                             (П.І.Б.)
 
                   Додаток 9
                   до Ліцензійних умов
                   провадження діяльності з
                   адміністрування недержавних
                   пенсійних фондів
 
 ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
 
 "____"_________ 200_ р. N____
 (дата написання заяви)
 
 
               ЗАЯВА
    про анулювання ліцензії на провадження діяльності
     з адміністрування недержавних пенсійних фондів
 
 
Заявник __________________________________________________________
            (повне найменування)
місцезнаходження _________________________________________________
телефон _________________ факс ___________
ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
банківські реквізити:
назва банку ______________________________________________________
адреса банку _____________________________________________________
МФО, поточний рахунок ____________________________________________
 
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії ______________
серія та номер ліцензії ___________________________
дата видачі ліцензії ______________________________
термін дії ліцензії з ______________ по ___________
 
просить анулювати  ліцензію  на  провадження  діяльності  з
адміністрування  недержавних  пенсійних  фондів  у зв'язку з
_________________________________________________________________.
            (зазначити причину)
 
------------------------------------------------------------------
|Найменування |Місцезнаходження,|Прізвище, ім'я,|Прізвище, ім'я,|
|філій та   |номери телефонів,|по батькові  |по батькові  |
|інших     |e-mail      |керівника   |головного   |
|відокремлених |         |відокремленого |бухгалтера   |
|підрозділів  |         |підрозділу   |відокремленого |
|заявника   |         |        |підрозділу   |
|--------------+-----------------+---------------+---------------|
|       |         |        |        |
------------------------------------------------------------------
 
   Два примірники опису (переліку) документів додаються.
 
   Додаток на ____ арк.
 
   М.П.            Керівник юридичної особи ________
                             (П.І.Б.)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка