Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження змін до Роз'яснень щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Роз'яснень щодо застосування класифікації кредитування бюджету

         ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             31.03.2005 N 57
 
 
        Про затвердження змін до Роз'яснень
      щодо застосування економічної класифікації
        видатків бюджету та Роз'яснень щодо
     застосування класифікації кредитування бюджету
 
 
   Відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), наказу
Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604 ( v0604201-01 )
"Про  бюджетну  класифікацію  та  її  запровадження",  інших
нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні відносини в
Україні, та з метою удосконалення Роз'яснень щодо застосування
економічної класифікації видатків бюджету та Роз'яснень щодо
застосування класифікації кредитування бюджету ( v0194506-04 ),
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  зміни  до  Роз'яснень  щодо  застосування
економічної класифікації видатків бюджету та Роз'яснень щодо
застосування класифікації кредитування бюджету, що додаються.
 
   2. Зміни до  Роз'яснень  щодо  застосування  економічної
класифікації видатків бюджету та Роз'яснень щодо застосування
класифікації кредитування бюджету головні розпорядники бюджетних
коштів доводять до відома підпорядкованих установ, а органи
Державного казначейства - до установ, що ними обслуговуються.
 
   3. Управлінню  організації  діловодства  та  контролю
виконавської дисципліни (Ливун С.В.) довести вимоги цього наказу
до відома та керівництва в  роботі  Управлінням  Державного
казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова                        П.Г.Петрашко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного
                   казначейства України
                   31.03.2005 N 57
 
 
               ЗМІНИ
      до Роз'яснень щодо застосування економічної
      класифікації видатків бюджету та Роз'яснень
    щодо застосування класифікації кредитування бюджету
             ( v0194506-04 )
 
 
   1. У абзаці третьому преамбули після слів "по закупівлі
товарів та послуг" доповнити словом "тощо".
 
   2. Код економічної класифікації  видатків  бюджету  1111
"Заробітна плата":
   - абзац перший після слів "доплату за ранг" доповнити словами
"оплату праці за трудовими договорами".
 
   3. Код економічної класифікації  видатків  бюджету  1112
"Грошове утримання військовослужбовців" доповнити абзацом такого
змісту:
   "Також за вказаним кодом проводиться  згідно  з  діючим
законодавством  відшкодування  прибуткового податку з доходів
фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових
винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та
особами рядового і начальницького складу у зв'язку з виконанням
обов'язків несення служби".
 
   4. Код  економічної  класифікації  видатків бюджету 1130
"Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та
інші видатки":
   - абзац перший викласти у такій редакції: "До цієї категорії
відноситься оплата поточних видатків, оплата послуг, придбання
всіх предметів і матеріалів, термін експлуатації яких не перевищує
365 календарних днів або вартість яких без податку на додану
вартість не перевищує 1000 гривень".
 
   5. Код економічної класифікації  видатків  бюджету  1131
"Предмети, матеріали, обладнання та інвентар":
   - абзац перший після слова "статистичних" доповнити словами
"та інших";
   - у абзаці сьомому виключити слово "розрізнених";
   - абзац  п'ятнадцятий  після слова "придбання" доповнити
словами "саджанців для";
   - після абзацу двадцятого доповнити абзацом такого змісту:
   "До цього ж коду відносяться видатки на придбання боєприпасів
для установ і організацій, які відповідно до чинного законодавства
мають право на їх придбання, але не мають видатків по коду 1150".
 
   6. Код економічної класифікації  видатків  бюджету  1132
"Медикаменти та перев'язувальні матеріали":
   - у абзаці другому  слово  "суставів"  замінити  словом
"суглобів";
   - абзац третій викласти у такій редакції: "До цієї категорії
відносяться витрати на придбання ліків (у тому числі витрати на
оплату ліків за пільговими рецептами у випадках, передбачених
чинним законодавством); видатки на лікування та оплата послуг за
лікування у відповідних медичних закладах осіб, які відповідно до
законодавчо-нормативних   актів   мають   таке   право
(військовослужбовці, особи рядового та начальницького  складу
системи відповідних структур, працівники органів внутрішніх справ,
прокуратури тощо)".
 
   7. Код економічної класифікації видатків бюджету 1134 "М'який
інвентар та обмундирування":
   - слово "спецодяг" доповнити словами "(незалежно від його
вартості)".
 
   8. Код економічної класифікації видатків бюджету 1135 "Оплата
транспортних послуг та утримання транспортних засобів":
   - абзац третій доповнити словами: "та інші видатки за послуги
з перевезення людей, вантажів на всіх видах транспорту".
 
   9. Код економічної класифікації  видатків  бюджету  1137
"Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне
обслуговування обладнання":
   - абзац  шостий викласти у такій редакції: "Сюди також
відносяться видатки, пов'язані  з  технічним  обслуговуванням
обладнання,  технічним  обслуговуванням  телефонів, абонентних
телеграфних  апаратів,  телефаксів,  мобільних  телефонів,
комп'ютерної, розмножувальної, медичної та іншої техніки, а також
технічне  обслуговування  систем  пожежогасіння,  охоронної
сигналізації тощо";
   - після абзацу шостого доповнити абзацом такого змісту:
   "Крім того, за цим кодом здійснюється оплата запасних частин
та витратних матеріалів для поточного ремонту вказаної техніки,
які використовуються в процесі поточного ремонту або технічного
обслуговування, якщо це передбачено угодою".
   - абзаци сьомий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами
восьмим - п'ятнадцятим.
 
   10. Код економічної класифікації видатків  бюджету  1138
"Послуги зв'язку":
   - у абзаці першому речення "Сюди ж відносяться видатки на
обслуговування та утримання внутрішньої телефонної станції (крім
робіт по капітальному ремонту та модернізації)" виключити;
   - абзац четвертий викласти у такій редакції: "За вказаним
кодом здійснюються видатки на придбання стартових пакетів, карток
Інтернет, видатки на підключення мобільних телефонів, придбання
скетч-карт для поповнення абонентського рахунку, підключення до
мережі  Інтернет  (в  частині, яка не вимагає придбання та
встановлення телекомунікаційного обладнання), плата за послуги
Інтернет-провайдерів за користування мережею Інтернет, плата за
користування каналами зв'язку".
 
   11. Код економічної класифікації видатків  бюджету  1139
"Оплата інших послуг та інші видатки":
   - у абзаці шостому слова "та протипожежну" виключити;
   - абзац сьомий доповнити абзацом такого змісту:
   "Послуги зі  створення  та  розміщення  рекламної  та
інформаційної продукції";
   - абзаци восьмий - тридцять перший  вважати  відповідно
абзацами дев'ятим - тридцять другим;
   - абзац десятий доповнити словами "надання дозволів  на
відведення земельних ділянок, експертних висновків, рекомендацій
тощо";
   - у  абзаці тринадцятому слово "відлов" замінити словом
"вилов";
   - останнє речення абзацу двадцять першого викласти у такій
редакції: "Ці видатки здійснюються у  межах  кошторисів  на
проведення представницьких видатків на підставі угод, укладених з
організацією - надавачем послуг з організації таких заходів, або
шляхом  закупівель  установою  відповідних товарів та послуг
(наприклад: оплата проживання, транспортне забезпечення, придбання
сувенірів, кави, чаю, кондитерських виробів, квитків до театрів,
музеїв тощо)";
   - після абзацу двадцять першого доповнити абзацом такого
змісту:
   "До цього коду відносяться видатки, пов'язані з користуванням
залом офіційних делегацій при зустрічах (проводах) офіційних
осіб";
   - абзаци двадцять другий - тридцять другий вважати відповідно
абзацами двадцять третім - тридцять третім;
   - абзац двадцять шостий після слів "зовнішньоекономічної
діяльності" доповнити словами "виконавчого збору";
   - у абзаці двадцять шостому слова "та податку з доходів
фізичних осіб" виключити;
   - після абзацу двадцять восьмого доповнити абзацами такого
змісту:
   "Оплата за послуги з бронювання квитків (якщо з установою
(організацією) укладено договір про надання такої послуги на
постійній основі і оплата послуг з бронювання проводиться окремо
від придбання квитка)";
   "Оплата за участь у короткотермінових семінарах (наприклад,
пов'язаних з роз'ясненням нової нормативної бази тощо)";
   "Плата за   інформаційні   послуги,   що   надаються
інформагентствами засобами електронного зв'язку (новини он-лайн,
анонс тощо)";
   - абзаци двадцять дев'ятий -  тридцять  третій  вважати
відповідно абзацами тридцять другим - тридцять шостим;
   - абзаци тридцять другий та тридцять третій викласти як один
у такій редакції: "Оплата робіт та послуг, що надаються у сфері
управління державним боргом (рейтингові, інформаційні, дорадчі,
агентські, юридичні, аудиторські, перекладацькі; впровадження та
супроводження  програмного  забезпечення;  роботи та послуги,
пов'язані з розміщенням ОВДП та ОЗДП тощо)";
   - абзаци  тридцять  четвертий - тридцять шостий вважати
відповідно абзацами тридцять третім - тридцять п'ятим;
   - абзац тридцять третій викласти у такій редакції: "Видатки,
пов'язані з висланням за межі України іноземців-порушників";
   - абзац тридцять четвертий виключити.
 
   12. Код економічної класифікації видатків  бюджету  1140
"Видатки на відрядження":
   - у абзаці шостому слова "оплата за користування залом
офіційних делегацій при зустрічах (проводах) офіційних осіб"
виключити;
   - абзац шостий після слів "при виїзді за кордон," доповнити
словами "а також плата за користування залом офіційних делегацій
посадовими особами, які їдуть у відрядження або повертаються з
нього".
 
   13. Код економічної класифікації видатків  бюджету  1150
"Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи
спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення":
   - абзац дев'ятий доповнити словами: "(тобто видатки установи,
на базі якої здійснюється тактична та стрілецька підготовка)";
   - у  абзаці  дванадцятому  слова  "(у  т.ч.  придбання
паливно-мастильних  матеріалів  для  транспортних  засобів
спеціального призначення" замінити словами "(у т.ч. придбання
паливно-мастильних матеріалів, які застосовуються виключно для
транспортних засобів спеціального призначення".
 
   14. Код  економічної  класифікації видатків бюджету 1165
"Оплата інших комунальних послуг":
   - доповнити абзацом такого змісту:
   "Витрати на утримання в належному стані електричних мереж,
сантехнічних вузлів, обслуговування комунікацій, які є складовою
частиною будівлі (наприклад,  теплопостачання,  водопостачання
тощо)".
 
   15. Код  економічної  класифікації видатків бюджету 1170
"Дослідження і розробки,  видатки  державного  (регіонального
значення)":
   - абзац третій доповнити абзацом такого змісту:
   "Крім того,  за  даним кодом здійснюються видатки вищих
навчальних закладів та наукових установ відповідно до діючих
нормативних документів";
   - абзац четвертий вважати абзацом п'ятим.
 
   16. Код економічної класифікації видатків  бюджету  1172
"Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не
віднесені до заходів розвитку":
   - абзац другий доповнити абзацом такого змісту:
   "Також за вказаним кодом здійснюються поточні видатки на
окремі централізовані заходи, які проводяться згідно з діючим
законодавством.";
   - абзаци  третій - дев'ятий вважати абзацами відповідно
четвертим - десятим;
   - абзац  п'ятий  доповнити  словами "офіційних державних
заходів";
   - абзац дев'ятий викласти у редакції: "Сюди також відносяться
видатки, пов'язані з оплатою згідно з чинним законодавством
післядипломної підготовки (перепідготовки) кадрів,  підвищення
кваліфікації кадрів за договорами, результатом яких є отримання
посвідчення (сертифікату) встановленого зразка  щодо  набуття
відповідних професійних навиків";
   - абзац десятий викласти у такій редакції: "За цим кодом
здійснюється оплата підготовки студентів, аспірантів на базі
іншого навчального закладу за умови, якщо зазначені видатки
передбачені програмою підготовки, затвердженою в установленому
порядку".
 
   17. Код економічної класифікації видатків бюджету 1343 "Інші
поточні трансферти населенню":
   - після абзацу п'ятого доповнити абзацом такого змісту:
   "За вказаним кодом здійснюються видатки фізичним особам або
за них в межах благодійних акцій (наприклад, благодійна акція
"Милосердя")".
 
   18. Код економічної класифікації видатків  бюджету  2100
"Придбання основного капіталу":
   - абзац перший викласти у такій редакції: "Зазначений код
передбачає витрати на придбання або створення власними силами
основних  засобів  та окремих інших необоротних матеріальних
активів.
   До основних засобів належать  матеріальні  цінності,  що
призначаються для використання у господарській діяльності протягом
періоду, який перевищує 365 календарних днів, та вартість яких без
податку  на  додану  вартість  перевищує 1000 гривень. Сюди
відносяться такі види товарів тривалого користування, як нерухомі
основні засоби, у тому числі житлові споруди, меблі, обладнання,
прилади, а також рухомі основні засоби, такі як транспортні засоби
тощо".
 
   19. Код  економічної  класифікації видатків бюджету 2110
"Придбання обладнання і предметів довгострокового користування":
   - у абзаці першому слова "у тому числі" виключити;
   - після абзацу першого доповнити абзацом такого змісту:
   "За вказаним кодом здійснюється";
   - абзаци другий - двадцять перший вважати відповідно абзацами
третім - двадцять другим;
   - у абзаці четвертому слова "вузлів" та "двигунів" виключити;
   - після абзацу двадцятого доповнити абзацом такого змісту:
   "За вказаним кодом  здійснюються  видатки  на  придбання
(незалежно від вартості) сільськогосподарських машин та знарядь;
усіх видів засобів пересування, призначених для переміщення людей
і вантажів";
   - абзаци двадцять перший - двадцять третій вважати відповідно
абзацами двадцять другим - двадцять четвертим;
   - у абзаці двадцять четвертому слова  "та  боєприпасів"
виключити.
 
   20. Код  економічної  класифікації видатків бюджету 2130
"Капітальний ремонт":
   - після назви доповнити абзацом такого змісту:
   "Видатки здійснюються на підставі договорів та складених
кошторисів на капітальний ремонт. Відповідальність за розмежування
видатків, пов'язаних з ремонтом, на поточні  та  капітальні
покладається виключно на розпорядника та одержувача бюджетних
коштів".
 
   21. Код економічної класифікації видатків  бюджету  2133
"Капітальний ремонт інших об'єктів":
   - у абзаці третьому слова "який є невід'ємною частиною"
доповнити словами "угоди, укладеної з".
 
   22. Код  економічної  класифікації видатків бюджету 2410
"Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)":
   - доповнити абзацом такого змісту:
   "Також здійснюються капітальні видатки  вищих  навчальних
закладів та наукових установ відповідно до діючої нормативної
бази".
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка