Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про організацію та контроль за договірною роботою підприємств, об'єднань, установ і організацій, підпорядкованих Укрморрічфлоту

      МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
   ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ МОРСЬКОГО І РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ
 
              Н А К А З
 
            15.10.2004 N 276
 
 
      Про організацію та контроль за договірною
       роботою підприємств, об'єднань, установ
     і організацій, підпорядкованих Укрморрічфлоту
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
       департаменту морського і річкового транспорту
     N  3 ( v0003538-05 ) від 12.01.2005
     N 156 ( v0156538-05 ) від 15.07.2005 )
 
   З метою удосконалення контролю за використанням державного
майна,  фінансових  ресурсів  та  запобігання  непродуктивним
фінансовим  витратам  при  укладанні  господарських договорів
підприємствами, установами і організаціями морського і річкового
транспорту, упорядкування організації договірної роботи в системі
Укрморрічфлоту, а також на виконання п. 5 наказу Міністерства
транспорту України від 13.06.2002 N 381 ( v0381361-02 ) "Про
організацію та контроль за договірною роботою в Міністерстві
транспорту України" Н А К А З У Ю:
 
   1. Створити  в  Укрморрічфлоті постійно діючу комісію з
розгляду проектів господарських договорів (контрактів) (далі -
постійно діюча комісія) у складі згідно з додатком (додаток 1).
 
   2. Затвердити Положення про постійно діючу комісію та порядок
розгляду  проектів  господарських  договорів  (контрактів),
підготовлених  підприємствами,  об'єднаннями,  установами  і
організаціями морського і річкового транспорту, підпорядкованими
Укрморрічфлоту (далі - підприємства), згідно додатка (додаток 2).
 
   3. Встановити,  що  основними завданнями постійно діючої
комісії Укрморрічфлоту є:
   - аналіз економічної ефективності та доцільності укладення
конкретного договору (контракту), а також наявності відповідних
джерел  фінансування  (з урахуванням показників затвердженого
фінансового плану підприємства);
   - аналіз рівня запропонованих цін;
   - аналіз  обгрунтованості  вибору  виконавця  договору
(контракту);
   - погодження проектів договорів (контрактів);
   - вирішення  інших питань, що можуть бути віднесені до
компетенції постійно діючої комісії.
 
   4. Встановити, що на розгляд  постійно  діючої  комісії
Укрморрічфлоту  надаються  проекти  господарських  договорів
(контрактів), що віднесені до її компетенції відповідно  до
положень наказу Міністерства транспорту України від 13.06.2002
N 381 ( v0381361-02 ) (із змінами та доповненнями).
 
   5. Керівникам підприємств:
 
   5.1. Забезпечити постійний моніторинг ефективності роботи
постійно  діючих  комісій  підприємств  з  розгляду проектів
господарських договорів (контрактів) та відділів по контролю за
цінами та ціновою політикою підприємств (або особи, відповідальної
за контроль за цінами).
 
   5.2. Забезпечити  укладання   господарських   договорів
(контрактів) з дотриманням вимог чинного законодавства виключно на
конкурсній основі та у відповідності до положень, встановлених
наказом Міністерства транспорту України від 13.06.2002 N 381
( v0381361-02 ) (із змінами та доповненнями).
 
   5.3. Забезпечити подання на розгляд постійно діючої комісії
Укрморрічфлоту документів, визначених пунктом 3 додатка N 2 до
цього наказу.
 
   5.4. Підготовку та укладання договорів на фрахтування суден
(бербоут-чартер, тайм-чартер), на передачу їх в управління іншим
компаніям, на проведення усіх видів ремонтів та бункерування
здійснювати  у  відповідності  до  порядку,  встановленого
Укрморрічфлотом відповідно до вимог Міністерства транспорту та
зв'язку України.
 
   6. Створеним на підприємствах постійно діючим комісіям:
 
   6.1. В  роботі  при  підготовці, укладанні та виконанні
господарських  договорів  (контрактів),  у  тому   числі
зовнішньоекономічних, використовувати рекомендації по укладанню
господарських договорів та встановленню єдиного  порядку  по
договірній  роботі  на  підприємствах  транспортно-дорожнього
комплексу, затверджені наказом Міністерства транспорту України від
13.06.2002 N 381 ( v0381361-02 ) (із змінами та доповненнями).
 
   6.2. Щомісячно до 10 числа місяця, наступного за звітним,
надавати до постійно діючої комісії Укрморрічфлоту інформацію про
стан договірної роботи.
 
   7. Адміністративному відділу довести цей наказ до відома
підприємств, об'єднань, установ і  організацій  морського  і
річкового транспорту, підпорядкованих Укрморрічфлоту.
 
   8. Накази Укрморрічфлоту від 20.06.2002 N 129, від 15.08.2002
N 185, від 13.11.2002 N 249, від 18.12.2002 N 275, від 05.05.2003
N 109, від 23.02.2004 N 43, від 09.06.2004 N 152 вважати такими,
що втратили чинність.
 
   9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 
 В. о. директора                 О.Г.Голодницький
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Укрморрічфлоту
                   15.10.2004 N 276
 
 
               СКЛАД
      постійно діючої комісії з розгляду проектів
        господарських договорів (контрактів)
 
 
Голова комісії  - заступник директора Укрморрічфлоту
 
Заступник голови - начальник фінансово-економічного
комісії       управління Укрморрічфлоту
 
Заступник голови - начальник відділу з питань власності
комісії       Укрморрічфлоту
 
Член комісії   - співробітник договірно-правового
          відділу міжнародно-правового управління
          Укрморрічфлоту
 
Секретар комісії - співробітник контрольно-ревізійного
          відділу Укрморрічфлоту.
 
( Додаток 1 в редакції Наказу Державного департаменту морського і
річкового транспорту N 3 ( v0003538-05 ) від 12.01.2005 )
 
                   Додаток 2
                   до наказу Укрморрічфлоту
                   15.10.2004 N 276
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про постійно діючу комісію Укрморрічфлоту
      та порядок розгляду проектів господарських
       договорів (контрактів), підготовлених
       підприємствами, об'єднаннями, установами
    і організаціями морського і річкового транспорту,
         підпорядкованими Укрморрічфлоту
 
 
   Це Положення визначає регламент роботи та порядок розгляду
постійно діючою комісією Укрморрічфлоту проектів господарських
договорів   (контрактів),   підготовлених   підприємствами,
об'єднаннями, установами і організаціями морського і річкового
транспорту, підпорядкованими Укрморрічфлоту (далі - підприємства).
 
   1. Під дію цього Положення підпадають матеріали для укладення
договорів (контрактів):
   - на капітальне будівництво;
   - на проведення ремонтних робіт, які виконуються підрядним
способом;
   - на придбання рухомого складу та транспортних засобів,
машин, механізмів, іншого обладнання;
   - на фрахтування суден (бербоут-чартер, тайм-чартер), на
передачу їх в управління іншим компаніям, на проведення всіх видів
ремонтів та бункерування;
   - інші договори, визначені наказом Міністерства транспорту
України від 13.06.2002 N 381 ( v0381361-02 ) (із змінами та
доповненнями).
 
   2. До  компетенції  постійно  діючої комісії відносяться
наступні питання:
   - аналіз економічної ефективності та доцільності укладення
конкретного договору (контракту), а також наявності відповідних
джерел  фінансування  (з урахуванням показників затвердженого
фінансового плану підприємства);
   - аналіз рівня запропонованих цін;
   - аналіз  обгрунтованості  вибору  виконавця  договору
(контракту);
   - погодження проектів договорів (контрактів);
   - вирішення  інших питань, що можуть бути віднесені до
компетенції постійно діючої комісії.
 
   3. Підприємствами на  розгляд  постійно  діючої  комісії
надаються наступні матеріали, підписані керівником або заступником
керівника:
 
   3.1. Лист-звернення.
 
   3.2. Проект  запропонованого  господарського   договору
(контракту),  завізований сторонами, а також усі додатки та
специфікації, які є його невід'ємною частиною.
 
   3.3. Копії  документів  щодо  запропонованого  переможця
конкурсу:  свідоцтва  про  державну  реєстрацію  суб'єкта
підприємницької діяльності; свідоцтва про реєстрацію платника
податку на додану вартість; витяг із Статуту щодо юридичного
статусу виконавця, правомочності відповідних  посадових  осіб
підписувати договори (контракти) та юридичної адреси; довідки
установи банку, в якій відкрито поточний рахунок (із наведенням
необхідних реквізитів).
 
   3.4. Техніко-економічне обгрунтування проекту договору (ТЕО).
   ТЕО повинно містити відомості щодо предмета запропонованого
договору, пояснення щодо необхідності укладання договору, вибору
конкретного технічного рішення (придбання капітальних інвестицій
певної моделі), обгрунтування ціни та інших характеристик тощо.
 
   3.5. Довідка  щодо  наявності  джерел  фінансування  та
відповідності  запропонованого  договору  затвердженому  в
установленому порядку фінансовому плану.
   В зазначеній в цьому пункті довідці в обов'язковому порядку
визначаються статті (рядки) фінансового плану, якими передбачені
відповідні витрати, та суми залишку коштів за цими статтями
(рядками) фінплану станом на дату подання матеріалів. Сума залишку
коштів за відповідною статтею визначається на підставі оперативних
даних підприємства з урахуванням усіх господарських операцій (в
тому числі й тих, що відбуваються відповідно до договорів, які
потребують погодження постійно діючою комісією Укрморрічфлоту). У
разі, якщо відповідні витрати не передбачені затвердженому в
установленому порядку фінансовому плану, в довідці наводяться
відповідні пояснення та обгрунтування.
   Зазначена довідка  підписується  керівником  та  головним
бухгалтером підприємства.
 
   3.6. Протоколи (витяги з протоколів) засідань постійно діючих
комісій підприємств.
   В протоколі повинно бути наведене  обгрунтування  вибору
виконавця із визначенням прийнятих критеріїв вибору (найнижча
ціна, строк поставки (виконання робіт), якість, післяпродажне
обслуговування, умови розрахунків тощо).
 
   3.7. Довідка  відділу по контролю за цінами та ціновою
політикою підприємств (або особи, відповідальної за контроль за
цінами).
   Обгрунтування запропонованих цін повинно бути здійснено на
підставі не менш ніж трьох комерційних пропозицій (закупівля на
підставі однієї пропозиції можлива виключно за умови відсутності
конкуренції (з технічних причин) на товари, роботи, послуги, що
можуть бути поставлені (виконані) тільки певним виконавцем).
   Альтернативні комерційні  пропозиції  повинні  стосуватися
порівняних показників (із єдиними характеристиками), в  разі
неможливості  -  повинні  бути розкриті причини неможливості
співставлення у порівняних цінах.
 
   3.8. Копії комерційних пропозицій контрагентів.
 
   3.9. Інші  документи,  які  необхідні  для  прийняття
обгрунтованого  рішення  (на  вимогу постійно діючої комісії
Укрморрічфлоту),  включаючи  експертні  висновки  профільних
(спеціалізованих)  підприємств  галузі  щодо  окремих  видів
господарських договорів.
 
   3.10. Документи, перелічені у підпунктах 3.1, 3.4 - 3.7 цього
додатка, підлягають поданню в оригіналі.
   Документи, перелічені у підпунктах 3.2, 3.3, 3.8, 3.9 цього
додатка, підлягають поданню в завірених підприємством копіях.
 
   3.11. При  поданні  на  розгляд постійно діючої комісії
додаткових угод до раніше погоджених договорів, додатково до
матеріалів, визначених попередніми підпунктами пункту 3, додається
також копія укладеного договору (із позначкою номера та дати
протоколу погодження такого договору постійно діючою комісією
Укрморрічфлоту).
 
   4. До розгляду постійно діючої комісії  не  приймаються
матеріали  договорів,  які вже підписано з боку керівництва
підприємств системи Укрморрічфлоту.
 
   5. Представлені матеріали  розглядаються  на  найближчому
засіданні Комісії.
 
   6.  Встановити,  що  засідання  постійно діючої комісії
Укрморрічфлоту проводяться не рідше одного разу на два тижня.
Рішення  постійно  діючої  комісії  за  підсумками  засідань
оформлюються протоколами та доводяться до відома підприємств
листами за підписом директора або виконуючого обов'язки директора.
   Постійно діюча комісія Укрморрічфлоту має право залучати до
роботи відповідні профільні підприємства галузі з урахуванням
специфіки виду того чи іншого проекту договору (контракту).
( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
департаменту  морського  і  річкового  транспорту  N  156
( v0156538-05 ) від 15.07.2005 )
 
   7. Висновки Комісії, що направляються підприємствам галузі,
носять рекомендаційний характер.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка