Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Положення про Координаційну раду з питань розвитку Українського козацтв

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
    ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
     N 916/2005 ( 916/2005 ) від 04.06.2005 )
 
        Про Положення про Координаційну раду
       з питань розвитку Українського козацтва
 
 
 
   1. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань
розвитку Українського козацтва (додається).
 
   2. Кабінету  Міністрів  України  вирішити  питання  щодо
організаційно-технічного  та  іншого  забезпечення  діяльності
зазначеної Координаційної ради.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 22 грудня 1999 року
     N 1610/99
 
                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                     Указом Президента України
                     від 22 грудня 1999 року
                     N 1610/99
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про Координаційну раду з питань розвитку
           Українського козацтва
 
   1. Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва
(далі - Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом при
Президентові України.
 
   2. У  своїй  діяльності  Координаційна  рада  керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням.
 
   3. Основними завданнями Координаційної ради є:
   здійснення аналізу стану розвитку Українського козацтва та
координації взаємодії органів виконавчої влади  і  козацьких
організацій  у  сфері  відродження  історико-культурних  та
господарських традицій Українського козацтва;
 
   внесення Президентові України пропозицій щодо формування та
реалізації державної політики у цій сфері.
 
   4. Координаційна  рада  відповідно до покладених на неї
завдань:
   вивчає та аналізує стан розвитку козацтва в Україні; 
  
   вносить у встановленому порядку пропозиції щодо формування
державної політики у сфері відродження та розвитку історичних,
патріотичних, господарських та культурних традицій Українського
козацтва;
 
   взаємодіє з органами виконавчої влади у питанні діяльності
козацьких організацій;
 
   бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів
з питань, що належать до її компетенції;
 
   сприяє роботі  громадських,   релігійних   організацій,
благодійних фондів, окремих громадян щодо відродження Українського
козацтва;
 
   вносить пропозиції  стосовно  патріотичного  виховання,
організації фізкультурно-спортивної та культурно-просвітницької
роботи серед молоді;
 
   сприяє укомплектуванню окремих підрозділів  Збройних  Сил
України та інших військових формувань призовниками, що є членами
козацьких організацій;
 
   вносить у встановленому порядку пропозиції щодо розробки
програм житлового будівництва, організації козацьких селянських
(фермерських) господарств, сільськогосподарських  кооперативів,
садівницьких товариств, промислів тощо, а також виділення для
цього цільових кредитів;
 
   сприяє охороні пам'яток історії та культури, природоохоронній
та науково-пошуковій роботі, організації та проведенню фестивалів
козацької творчості, спортивних змагань, вносить у встановленому
порядку пропозиції щодо відновлення історичних назв, пов'язаних з
історією Українського козацтва;
 
   проводить через засоби масової інформації інформаційну та
роз'яснювальну роботу з проблем Українського козацтва, відродження
та розвитку його історичних, патріотичних, господарських  та
культурних традицій.
 
   5. Координаційна рада має право:
 
   одержувати в установленому порядку від міністерств, інших
центральних і місцевих органів виконавчої влади  інформацію,
документи і матеріали з питань, що належать до її компетенції;
 
   утворювати в разі потреби тимчасові робочі групи;
 
   залучати спеціалістів  центральних  та  місцевих  органів
виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), вчених до
розгляду питань, що належать до її відання.
 
   6. Координаційна рада здійснює свою діяльність на громадських
засадах.
 
   Організаційною формою роботи Координаційної ради є засідання,
які проводяться в міру потреби, але не рідше разу на три місяці.
Координаційна рада правомочна вирішувати питання, якщо на її
засіданні присутні більш як половина її членів.
 
   Рішення Координаційної ради приймаються більшістю голосів
присутніх на засіданні Ради членів і оформляються протоколом.
 
   У разі якщо член Координаційної ради не згоден з її рішенням
або не може бути присутнім на засіданні, він може висловити свою
думку з питання, що розглядається, письмово.
 
   У період між засіданнями Координаційної ради її діяльність
забезпечує  секретаріат,  який  складається  з  секретаря
Координаційної ради та двох спеціалістів.
 
   7. Координаційну  раду  очолює  голова,  якого призначає
Президент України. Склад Координаційної ради затверджує Президент
України за поданням голови Координаційної ради.
 
   8. Голова Координаційної ради:
 
   організовує діяльність Координаційної ради, спрямовує роботу
її секретаріату;
 
   представляє Координаційну раду у відносинах з центральними і
місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами,
організаціями.
 
   9. Координаційна рада використовує у своїй роботі бланки зі
своїм найменуванням.
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                    В.ЛИТВИН
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка