Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. N 568

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 20 жовтня 2000 р. N 1569
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 788 ( 788-2005-п ) від 20.08.2005 )
 
         Про внесення змін і доповнень до
        постанови Кабінету Міністрів України
          від 27 квітня 1998 р. N 568
 
 
 
   Відповідно до статті 22.3 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня
1998 р. N 568 ( 568-98-п ) "Про методологію визначення цін і
процедури зменшення податкових зобов'язань платників податку на
прибуток підприємств на суму вартості матеріальних активів, що
інвестуються ними у будівництво житла для військовослужбовців та
членів їх сімей, і порядок бюджетного контролю за використанням
коштів, спрямованих на будівництво такого житла" (Офіційний вісник
України, 1998 р., N 17, ст. 628; N 43, ст. 1591; 1999 р., N 42,
ст. 2089) зміни і доповнення, що додаються.
 
 
       Перший
   віце-прем'єр-міністр України          Ю.ЄХАНУРОВ
 
   Інд. 29
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 20 жовтня 2000 р. N 1569
 
            ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
          що вносяться до постанови
          Кабінету Міністрів України
       від 27 квітня 1998 р. N 568 ( 568-98-п )
 
 
   1. У постанові:
 
   1) назву постанови викласти в такій редакції:
 
   "Про методологію визначення цін  і  процедури  зменшення
податкових зобов'язань платників податку на прибуток підприємств
на суму вартості матеріальних активів, що інвестуються ними у
будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей, і
порядок використання коштів, що спрямовуються на будівництво
такого житла, та здійснення бюджетного контролю за їх цільовим
використанням";
 
   2) у пункті 1 слова "бюджетного контролю за використанням
коштів, спрямованих на будівництво такого житла" замінити словами
"використання коштів, що спрямовуються на будівництво такого
житла,  та  здійснення  бюджетного  контролю за їх цільовим
використанням";
 
   3) пункт 3 після слів "Державному комітетові будівництва,
архітектури та житлової політики" доповнити словами "Державній
податковій адміністрації".
 
   2. У методології, затвердженій зазначеною постановою:
 
   1) назву методології викласти в такій редакції:
 
   "Методологія визначення цін і процедури зменшення податкових
зобов'язань платників податку на прибуток підприємств на суму
вартості матеріальних активів, що інвестуються ними у будівництво
житла для військовослужбовців та членів їх сімей, і порядок
використання  коштів, що спрямовуються на будівництво такого
житла,  та  здійснення  бюджетного  контролю за їх цільовим
використанням";
 
   2) у пункті 2:
 
   абзац другий доповнити словами "та ті платники податку на
прибуток підприємств, яким передано право на виконання зазначених
угод (договорів)";
 
   в абзаці третьому:
 
   слова "Національна гвардія" виключити;
 
   слова "Головне управління урядового зв'язку Служби безпеки"
замінити словами  "Департамент  спеціальних  телекомунікаційних
систем та захисту інформації СБУ";
 
   доповнити абзац після слова "МВС" словами "Головне управління
внутрішніх військ МВС";
 
   3) у назві розділу другого слова "і зменшення податкового
зобов'язання інвесторів" виключити;
 
   4) пункт 7 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
   "Вартість векселів,  що  використовуються  для здійснення
інвестицій, дорівнює (відповідає) чистій реалізаційній вартості
дебіторської заборгованості за цим векселем, яка визначається
відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку";
 
   5) пункт 8 викласти в такій редакції:
 
   "8. Собівартість виробництва і будівельно-монтажних робіт,
методи формування цін на активи, які інвестуються, визначаються
згідно з актами  законодавства  та  відповідними  галузевими
нормативними актами";
 
   6) абзац другий пункту 9 доповнити словами "що встановлюється
Держбудом щокварталу";
 
   7) назву розділу третього викласти в такій редакції:
 
   "Процедура зменшення податкового зобов'язання інвесторів і
порядок використання коштів, векселів та матеріальних активів, що
спрямовуються на будівництво житла для військовослужбовців та
членів їх сімей, і здійснення бюджетного контролю за їх цільовим
використанням";
 
   8) пункт 10 доповнити новими абзацами  другим,  третім,
четвертим і п'ятим такого змісту:
 
   "Замовникам та інвесторам проводити аналіз укладених  до
1 липня 1997 р. інвестиційних угод (договорів) з урахуванням
додаткових угод (договорів), укладених до 1 січня 2000 р., які
відповідають вимогам пункту 22.3 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (далі - додаткові угоди
(договори)".
 
   Якщо інвестор  не  виконує зобов'язань за інвестиційними
угодами, укладеними до 1 липня 1997 р., та додатковими угодами
(договорами), замовник може залучити нових інвесторів.
 
   У разі продовження виконання цих угод (договорів) новим
інвестором замовник вносить необхідні корективи до відповідних
реєстрів з повідомленням про це органу Державної податкової
адміністрації за місцем реєстрації підприємства. При цьому обсяг
інвестицій, визначений у реєстрах, корегуванню не підлягає.
 
   Зобов'язання нового інвестора щодо сплати податку на прибуток
(далі - податкові зобов'язання) зменшуються згідно з пунктом 22.3
Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".
 
   У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом шостим;
 
   9) пункт 12 доповнити новими абзацами третім, четвертим і
п'ятим такого змісту:
 
   "Зараховуються починаючи з 1 листопада 1999 р. у зменшення
податкових зобов'язань інвесторів обсяги коштів та матеріальних
активів, спрямованих платниками податків на прибуток підприємств
для завершення розпочатого до 1 липня 1997 р. будівництва житла,
за додатковими угодами (договорами).
 
   Інвестиції, внесені  платниками податків, що зазначені в
абзацах першому і третьому цього пункту, враховуються у зменшення
податкових зобов'язань таких платників податків у сумі, що не
перевищує розміру податкових зобов'язань, нарахованого протягом
звітного  (податкового)  періоду, в якому здійснювалося таке
інвестування.
 
   У разі коли податкове зобов'язання у відповідному звітному
періоді  менше від суми використаних інвестицій, ця різниця
враховується під час визначення податкового  зобов'язання  у
наступному  звітному  періоді  протягом  терміну  завершення
будівництва об'єктів житла, розпочатого до 1 липня 1997 р., але не
пізніше ніж 1 січня 2002 року".
 
   У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно
абзацами шостим і сьомим;
 
   10) пункт 13:
 
   доповнити новими абзацами четвертим і п'ятим такого змісту:
 
   "додаткова угода (договір);
 
   договір на завершення виконання інвестиційної  угоди  та
додаткової угоди (договору) новим інвестором".
 
   У зв'язку з цим абзаци четвертий - дванадцятий вважати
відповідно абзацами шостим - чотирнадцятим;
 
   абзац чотирнадцятий викласти у такій редакції:
 
   "Копія платіжного доручення про перерахування  коштів  у
погашення векселя чи для розрахунку за реалізований вексель або
документальне підтвердження фактично виконаних робіт, передачу
матеріальних  активів за цим векселем чи для розрахунку за
реалізований вексель";
 
   доповнити пункт абзацами такого змісту:
 
   "Копія платіжного доручення на перерахування коштів або копія
акта  передачі  матеріальних  активів  замовником будівельній
організації на будівництво житла для військовослужбовців та членів
їх сімей (підряднику за договором підряду або пайової участі).
 
   Замовники ведуть облік довідок про надання інвестицій на
будівництво зазначеного житла згідно з додатком 1 та про цільове
використання цих інвестицій згідно з додатком 2".
 
   У зв'язку з цим додатки 1 і 2, на які є посилання у пунктах
13 і 17 методології, оформляються за зразком нової редакції;
 
   11) абзац перший пункту 15 доповнити словами "та додаткових
угод (договорів)";
 
   12) абзац перший пункту 18 після слів "можуть спрямовуватися"
доповнити словами "замовником (або уповноваженою організацією), а
після слів і цифр "до 1 липня 1997 року" - словами "та на
реконструкцію гуртожитків і казарм під житло";
 
   13) доповнити методологію пунктами 21, 22 і 23 такого змісту:
 
   "21. Замовники будівництва житла для військовослужбовців та
членів їх сімей і уповноважені організації подають Мінфіну до
1 березня року, що настає за звітним, довідки  про  обсяги
здійснення інвестицій згідно з додатками 9 і 10.
 
   22. Державна  податкова  адміністрація  подає Мінфіну до
1 березня року, що настає за звітним, довідку про обсяг коштів,
зарахованих інвесторам зазначеного будівництва у зменшення їх
податкових зобов'язань, згідно з додатком 11.
 
   23. Відповідальність за недостовірність даних про надання та
цільове використання інвестицій на будівництво житла, на підставі
яких зменшуються  податкові  зобов'язання  інвестора,  несуть
замовники та інвестори відповідно до законодавства".
 
 
Зразок
                             Додаток 1
 
Замовник________________________   Підприємство-інвестор ______
     (повна назва, адреса)
________________________________   ____________________________
                     (повна назва, адреса,
                   ____________________________
                     ідентифікаційний код)
 
                     Податкова адміністрація
                   ____________________________
                       (повна назва)
                   ____________________________
 
 
             ДОВІДКА N_____
       про надання інвестицій на будівництво
      житла військовослужбовцям та членам їх сімей
__________________________________________________________________
        (повна адреса об'єкта будівництва)
 
на підставі угоди від "____" _________ 199 ____ р. N _____
 
внесено всього інвестицій _______________(________________________
           (цифрами і словами за наростаючим підсумком)
 
_______________________________________________________ ) гривень,
 
у тому числі за місяцями:
 
__________________         __________ гривень
__________________         __________ гривень
__________________         __________ гривень
 
Будівництво житлового(их) будинку(ів) на__________ квартир.
 
Довідково: дата початку будівництва об'єкта  ________ 199 ___р.,
      дата завершення будівництва об'єкта ________ 200 ___р.,
      дата придбання житла        ________ 200 ___р.
 
Замовник _________________________________________________________
     (посада, підпис, ініціали та прізвище особи, яка підписує
               цю довідку)
__________________________________________________________________
 
___________
Примітка. Довідка видається замовникам будівництва зазначеного
житла для визначення суми зменшення податкового зобов'язання
інвестору  у  кожному  випадку  отримання інвестицій у двох
примірниках, один з яких  передається  інвестором  державній
податковій адміністрації за місцем його реєстрації.
 
 
Зразок
                             Додаток 2
 
Замовник________________________   Підприємство-інвестор ______
     (повна назва, адреса)
________________________________   ____________________________
                     (повна назва, адреса,
                   ____________________________
                     ідентифікаційний код)
 
                     Податкова адміністрація
                   ____________________________
                       (повна назва)
                   ____________________________
 
             ДОВІДКА N_____
          за _____________200 ___р.
             (місяць)
        про цільове використання інвестицій
      на будівництво житла для військовослужбовців
            та членів їх сімей
 
Фактично здійснено інвестицій з ______ 199___р. по ______ 200___р.
 
в розмірі _____________________(__________________________________
       (цифрами і словами за наростаючим підсумком)
 
________________________________________________________) гривень.
 
Фактично використано інвестицій на будівництво житла (житлового
будинку) на _______квартир у _____________________________________
            (повна назва та адреса об'єкта будівництва)
 
з __________ 199___ р. по __________ 200___ р.
 
в розмірі __________________(_____________________________________
        (цифрами і словами за наростаючим підсумком)
 
________________________________________________________) гривень,
 
у тому числі за місяцями: _________________ ______________ гривень
             _________________ ______________ гривень
             _________________ ______________ гривень
 
Замовник _________________________________________________________
    (посада, підпис, ініціали та прізвище особи, яка підписує
              цю довідку)
__________________________________________________________________
 
__________
Примітка. Довідка видається замовником інвестору після фактичної
передачі інвестицій таким суб'єктам: підрядній організації, яка
виконує будівельні роботи, іншому замовнику в порядку пайової
участі, замовнику у вигляді готової будівельної продукції.
 
 
                       Додаток 9
 
 Зразок
 
               ДОВІДКА
     про обсяги здійснення інвестицій на будівництво
       житла для військовослужбовців та членів
         їх сімей за ________________ рік
  _________________________________________________________
   (міністерство, інший центральний орган виконавчої влади)
 
------------------------------------------------------------------
 N |Інвес- |Повна | Фактично здійснено інвестицій за|Отримано
п/п|тор  |адреса | звітний період, тис. гривень  |житла для
  |(юри- |об'єкта|                 |військово-
  |дична |будів- |---------------------------------|службовців
  |адреса,|ництва |усього|    у тому числі    |та членів
  |іденти-|    |   |             |їх сімей
  |фіка- |    |   |--------------------------+------------
  |ційний |    |   |кош-|матері-|вексе-|квар- |тис. |кіль-
  |код)  |    |   |тами|алами |лями |тирами|кв.  |кість
  |    |    |   |  |    |   |   |метрів|квар-
  |    |    |   |  |    |   |   |   |тир
------------------------------------------------------------------
 
 
_________________________   ___________   ____________________
   (посада особи       (підпис)   (ініціали, прізвище)
організації - замовника)
 
                            Додаток 10
 
 Зразок
 
               ДОВІДКА
     про обсяги здійснення інвестицій на будівництво
     житла для військовослужбовців та членів їх сімей
   за період з 1 липня 1997 р. по 31 грудня _____________
                        (звітний рік)
 
  _________________________________________________________
   (міністерство, інший центральний орган виконавчої влади)
 
 
-------------------------------------------------------------------------------
 N |Інвес- |Повна |  Обсяг   | Фактично здійснено інвестицій за|Отримано
п/п|тор  |адреса| інвестицій |період з 1 липня 1997 р. по 31  |житла для
  |(юри- |об'єк-| за угодами |грудня звітного року, тис.гривень|військово-
  |дична |та бу-|(договорами),|---------------------------------|службовців
  |адреса,|дівни-|тис. гривень |усього|    у тому числі    |та членів
  |іденти-|цтва |-------------|   |             |їх сімей
  |фіка- |   |усьо-|за до- |   |--------------------------+------------
  |ційний |   |го  |датко- |   |кош-|матері-|вексе-|квар- |тис. |кіль-
  |код)  |   |   |вими  |   |тами|алами |лями |тирами|кв.  |кість
  |    |   |   |угодами|   |  |    |   |   |метрів|квар-
  |    |   |   |(дого- |   |  |    |   |   |   |тир
  |    |   |   |ворами)|   |  |    |   |   |   |
-------------------------------------------------------------------------------
 
 
_________________________   ___________   ____________________
   (посада особи       (підпис)   (ініціали, прізвище)
організації - замовника)
 
                            Додаток 11
 
 Зразок
 
               ДОВІДКА
       про обсяг коштів, зарахованих інвесторам
    будівництва житла для військовослужбовців та членів
    їх сімей у зменшення їх податкового зобов'язання за
     період з 1 липня 1997 р. по 31 грудня ______ року
 
                          (тис. гривень)
------------------------------------------------------------------
Назва органазації -  |Сума коштів, зарахованих |У тому числі
замовника, яка уклала |інвесторам у зменшення їх|у звітному році
інвестиційну угоду  |податкового зобов'язання |
------------------------------------------------------------------
 
 
_________________________   ___________   ____________________
   (посада особи       (підпис)   (ініціали, прізвище)
організації - замовника)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.92673
EUR31.9035
RUB0.42176
PLN7.43411
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка