Законы Украины

Новости Партнеров
 

Методичні рекомендації щодо заповнення розрахункової відомості про нарахування, перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

   ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА
     ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 117 від 20.09.2001
 
    ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду
       соціального страхування з тимчасової втрати
                      працездатності
     N 579 ( v0579598-05 ) від 29.07.2005 )
 
 Методичні рекомендації щодо заповнення розрахункової відомості
    про нарахування, перерахування страхових внесків та
     витрачання коштів Фонду соціального страхування
    від нещасних випадків на виробництві та професійних
            захворювань України
 
 
 
   Розрахункова відомість  про  нарахування,  перерахування
страхових внесків та  витрачання  коштів  фонду  соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України (далі - Розрахункова відомість) складається із
заголовної частини, семи розділів та одного підрозділу.
   У заголовній частині звіту відображаються код за ЄДРПОУ
страхувальника, код галузі за ЗКГНГ, реєстраційний N платника
страхових внесків, N поточного рахунка, назва банку, повна назва
платника страхового внеску (відповідно до установчих документів),
адреса, телефон, назва Розрахункової відомості та період, за який
вона  складена,  розмір  визначеного в установленому порядку
страхового тарифу.  Якщо  підприємству  встановлено  декілька
страхових тарифів (відповідно до статті 3 Закону України "Про
страхові тарифи  на  загальнообов'язкове  державне  соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 2272-14 ),
то вказується кожний, розділяючи їх знаком ";".
 
               Розділ I
 
   Заповнюється платниками  страхових внесків, які визначені
відповідно до підпунктів 2.1, 2.2, 2.3 Інструкції про порядок
перерахування,  обліку  та витрачання страхових коштів Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України ( v0012583-01 ), відображаючи суми
фактичних витрат на оплату праці найманих працівників за звітний
період, що включають витрати на виплату основної і додаткової
заробітної плати, на інші заохочувальні і компенсаційні виплати, у
тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до
Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ), які підлягають
обкладенню прибутковим податком з громадян. Зазначені витрати
відображаються по працівниках, які  перебувають  у  трудових
відносинах з платником згідно зі статтями 3, 21 КЗпПУ ( 322-08 )
на підставі трудового договору. Витрати за виконання  робіт
(послуг) згідно з договорами цивільно-правового характеру не
враховуються.
   Якщо підприємству встановлено декілька страхових тарифів,
витрати на оплату праці відображаються декількома сумами, яким
відповідає певний страховий тариф.
 
              Розділ II
 
   Заповнюється наростаючим підсумком з початку року платниками
страхових внесків.
 
   Рядок 1. "Сума несплачених платежів на початок року"
   Відповідає рядку 29 Розрахункової відомості за попередній
рік.
 
   Рядок 2. "Нараховано на початок періоду"
   Відображається сума  нарахованих  страхових  внесків  за
страховим тарифом у минулих звітних періодах поточного року.
 
   Рядок 3. "Нараховано за звітний період"
   Відображається сума нарахованих внесків по місяцях звітного
періоду.
 
   Рядок 4. "Разом"
   Відображається сума рядків 2 "Нараховано на початок періоду"
та 3 "За звітний період".
 
   Рядок 5. "Донараховано при прийнятті звітності"
   Заповнюється спеціалістом Фонду під час камеральної перевірки
при прийнятті Розрахункової  відомості  в  разі  помилкового
розрахунку суми страхових внесків.
 
   Рядок 6. "Нараховано за актами, усього"
   Указуються суми донарахованих внесків з ФОП та інших виплат,
що виявлені під час перевірки платника та звіряння правильності
нарахування та перерахування страхових внесків, а також суми
нарахованої пені та штрафу.
   Сума рядка 6 = ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10.
 
   Рядок 7.* "Не прийнято до зарахування витрат"
   Вказуються суми неправильно нарахованих витрат із соціального
страхування, а також суми зарахованих витрат на виплати із
соціального страхування, які фактично не виплачено потерпілим, але
справи яких прийняті Фондом, та борг потерпілим виплачується
робочими органами виконавчої дирекції Фонду.
 
____________
   * При прийнятті розрахункових відомостей платників за III
квартал 2001 року проводиться звіряння правильності зарахування
витрат  із  соціального  страхування  в  рахунок внесків по
підприємствах, які передали справи всіх потерпілих до Фонду. Для
цього зіставляються дані про зарахування витрат із соціального
страхування в рахунок страхових внесків (ряд. 19) з фактичною
виплатою (ряд. 19а).
   У випадках наявності заборгованості зі страхових  виплат
платника перед потерпілими (ряд. 19 мінус ряд. 19а мінус ряд. 32,
графа "Сума всього", мінус ряд. 33, графа "Сума всього", мінус
"фактично  виплачено  допомоги  у  зв'язку  з  тимчасовою
непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення
інвалідності та фактичні витрати на поховання"), яка у зв'язку з
прийняттям справ виплачується відділенням виконавчої дирекції
Фонду;  ця  заборгованість  не приймається до зарахування і
відображається в рядку 7. Проводиться коригування рядків 14, 29,
31.
   Здійснені в   Розрахунковій   відомості   виправлення
підтверджуються  підписами  сторін  (працівник  Фонду  та
страхувальник, який приймає та здає Розрахункову відомість).
 
   Рядок 8. "Донараховані суми страхових внесків"
   Указується суми донарахованих внесків з ФОП та інших виплат,
що виявлені під час перевірки платника та звіряння правильності
нарахування та перерахування страхових внесків.
 
   Рядок 9. "Нараховано пені"
   Пеня нараховується із сум недоїмки за кожний прострочений
день і обчислюється виходячи зі 120 відсотків річних облікової
ставки Національного банку України (далі - НБУ), що діяла на
момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за весь період.
Розрахунок суми пені здійснюється трьома діями за формулою:
        П = 120 % х (ОС : 365) х Н х Кпд,
 
   де ОС - облікова ставка НБУ на момент сплати;
   365 - кількість днів року;
   Н - недоїмка по внесках;
   Кпд - кількість прострочених днів несплати внесків.
   Пеня нараховується  з  наступного  дня  після  отримання
заробітної плати і по день сплати платежу. Пеня на пеню не
нараховується.
   Наприклад. День отримання заробітної плати за квітень - 5
травня.  Сума страхового внеску, яка підлягає перерахуванню,
складає 1000 грн. Річна облікова ставка НБУ, що діяла на момент
сплати (5 травня), складає умовно 16,4 %.
   Згідно з випискою банку належну суму страхових внесків з
розрахункового рахунка платника відповідно до його доручення
списано 10 травня, таким чином, кількість прострочених днів - 5
(6, 7, 8, 9, 10 травня), сума недоїмки - 1000 грн.
   Сума пені розраховується за вказаною формулою такими діями:
 
   1. Розрахунок середньоденної облікової ставки НБУ
           16,4 % : 365 = 0,04 %.
 
   2. Розрахунок 120 % від середньоденної облікової ставки НБУ
        (120 % х 0,04 %) : 100 = 0,048 %.
 
   3. Сума пені, яка підлягає до сплати
       1000 грн. х 0,048 % х 5 днів = 2,40 грн.
 
   Рядок 10. "Нараховано за актами штрафу"
   Вказується сума штрафу за несвоєчасну  сплату  страхових
внесків та пені.
 
   Рядок 11. "Отримано від фонду на розрахунковий рахунок"
   Відображається сума, яка перерахована на розрахункові рахунки
страхувальникам     відповідно до   пункту 6.7 Інструкції
( v0012583-01 ).
   Довідка-розрахунок, яка  передбачається зазначеним пунктом
Інструкції, складається за формою Розрахункової відомості, але за
місяць, за який виникла необхідність відшкодування страхувальнику
суми в разі перевищення витрат над сумою страхових внесків.
   Зразок заповнення Розрахункової відомості за місяць (приклад)
додається.
 
   Рядок 12. "Списано заборгованості" та 13 "Списано пені"
   Відображаються суми заборгованості по страхових внесках та
пені, списаної з початку року, наприклад, за окремими рішеннями
судів, розпорядженням робочих органів виконавчої дирекції Фонду
тощо.
 
   Рядок 14. "Усього належить до сплати"
   Сума рядків 1 + 4 + 5 + 6 + 11 - 12 - 13.
 
   Рядок 15. "Залишок заборгованості на кінець звітного періоду
за фондом"
   Відображається сума коштів, надмірно перерахованих платником
до Фонду (якщо сума ряд. 28 перевищує суму ряд. 14).
 
   Рядок 16. "Заборгованість за Фондом на початок року"
   Відповідає рядку 15 Розрахункової відомості за попередній рік
і протягом поточного року залишається незмінним.
   Пеня нараховується  з  наступного  дня  після  отримання
заробітної плати і по день сплати платежу. Пеня на пеню не
нараховується.
 
   Рядок 17. "Зараховано витрат із соціального страхування на
початок періоду"
   Відображаються витрати страхувальника на здійснення страхових
виплат та соціальних послуг потерпілим у минулих звітних періодах
поточного року.
 
   Рядок 18. "Зараховано витрат за звітний період"
   Відображаються витрати страхувальника на здійснення страхових
виплат та соціальних послуг потерпілим за місяцями звітного
періоду.
 
   Рядок 19.  "Зараховано витрат із соціального страхування
разом"
   Відображається сума рядків 17 та 18 і дорівнює рядку 35
розділу 7.
 
   Рядок 19а. "З них фактично виплачено"
   Відображаються витрати страхувальника за фактично здійсненими
страховими виплатами та соціальними послугами  потерпілим  з
01.04.2001 р. по звітну дату.
 
   Рядок 20. "Перераховано на початок періоду"
   Відображається сума перерахованих страхувальником страхових
внесків у минулих звітних періодах.
 
   Рядок 21. "Перераховано за звітний період"
   Відображається сума перерахованих страхувальником страхових
внесків за місяцями звітного періоду.
 
   Рядок 22. "Перераховано разом"
   Відображається сума рядків 20 "На початок періоду" та 21 "За
звітний період".
 
   Рядок 23. "Перераховано за актами"
   Відображаються суми, які  не  прийнято  до  зарахування,
донараховані за актом перевірки, нарахованої пені та штрафу.
 
   Рядок 28. "Усього зараховано і заплачено"
   Відображається сума рядків 16, 19, 22, 23.
 
   Рядок 29. "Сума несплачених платежів"
   Відображаються усі несплачені кошти, тобто рядок 28 "Усього
зараховано і заплачено" мінус рядок 14 "Усього належить до
сплати". Сума рядка 29 дорівнює сумі рядків 30 "Недоїмка за
платежами" та 31 "Сума страхових внесків, строк сплати яких не
настав".
 
   Рядок 30. "Недоїмка за платежами"
   Відображаються не внесені страхувальниками у встановлений
строк страхові внески до Фонду.
 
   Рядок 31. "Сума страхових внесків, строк сплати яких не
настав"
   Відображається сума  страхових  внесків  за  тарифами,
нарахованих на заробітну плату, яка не виплачена.
 
   Розділ III. "Середньооблікова чисельність персоналу в
         еквіваленті повної зайнятості"
 
   Відображається середньооблікова  чисельність  персоналу  в
еквіваленті повної зайнятості, яка відповідає рядку 001, графа 2
статистичної звітності платника за формою N 1-ПВ "Звіт з праці".
 
         Розділ IV. "Фонд оплати праці"
 
   Відображається ФОП,  який відповідає рядку 002, графа 2
статистичної звітності платника за формою N 1-ПВ "Звіт з праці".
 
  Розділ V. "Сума заборгованості з виплати заробітної плати на
           кінець звітного періоду"
 
   Відображається сума заборгованості із заробітної плати, яка
виникла у звітному році та відповідає рядку 107, графа  1
статистичної звітності платника за формою N 1-ПВ "Звіт про стан
заборгованості із виплати заробітної плати".
 
   Розділ VI. "Сума несплачених страхових внесків на кінець
            звітного періоду"
 
   Відображається сума, яка відповідає рядку 29 (розділ II)
Розрахункової відомості.
 
    Розділ VII. "Витрати по коштах Фонду з початку року"
 
   Відображаються витрати на допомогу у зв'язку з тимчасовою
непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення
інвалідності, витрати на поховання потерпілого та інші витрати,
які потрібно розшифрувати у розділі 7.1 (ряд. 35 = ряд. 19).
 
   Підрозділ 7.1. "Розшифровка інших витрат"
   Інші витрати страхувальника відображають за кожним видом
окремо, визначивши кількість потерпілих та суми нарахувань. Рядок
44 дорівнює рядку 34.
 
 "Баланс",
 N 40, 2 жовтня 2001 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка