Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Державної програми розвитку техніки та технологій надвисоких частот на 2005-2009 роки

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 15 жовтня 2004 р. N 1372
                Київ
 
        Про затвердження Державної програми
      розвитку техніки та технологій надвисоких
           частот на 2005-2009 роки
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити  Державну  програму  розвитку  техніки  та
технологій надвисоких частот на 2005-2009 роки (далі - Програма),
що додається.
 
   2. Визначити  Міністерство промислової політики державним
замовником Програми.
 
   3. Витрати, пов'язані з виконанням визначених  Програмою
заходів, здійснювати в межах загальних асигнувань, передбачених
Міністерству промислової політики у Державному бюджеті України на
відповідні цілі.
 
   4. Міністерству промислової політики разом з Міністерством
фінансів, Міністерством економіки та з  питань  європейської
інтеграції під час складання проектів Державного бюджету та
Державної програми економічного і соціального розвитку України
передбачати  починаючи  з  2005 року кошти для фінансування
визначених Програмою заходів.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 29
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 15 жовтня 2004 р. N 1372
 
            ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
     розвитку техніки та технологій надвисоких частот
            на 2005-2009 роки
 
 
   Ця Програма спрямована на створення ефективної вітчизняної
радіоелектронної апаратури і систем.
 
   На даний час підприємства електронної галузі не  можуть
відновити своє виробництво і вийти на світовий ринок через
відставання від сучасного технологічного рівня на 5-10 років, що
передбачається ліквідувати у процесі виконання Програми.
 
   З урахуванням того, що вітчизняні підприємства розробляють
прилади  сучасної  електроніки  з  використанням  імпортної
надвисокочастотної  елементної  бази, Програмою передбачається
поступова її заміна на вітчизняну, що дасть змогу  Україні
утвердитися  як державі з високим рівнем високотехнологічної
наукоємної продукції.
 
         Мета і основні завдання Програми
 
   Метою цієї Програми є забезпечення подальшого розвитку і
вдосконалення техніки та технологій надвисоких частот як бази
створення приладів і пристроїв для високоточних радіотехнічних
комплексів,  засобів надбагатоканального зв'язку, навігаційної
радіолокаційної апаратури, що використовуються у різних галузях
промисловості, зокрема оборонній.
 
   Для досягнення  мети  Програми  слід  виконати  комплекс
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за такими
напрямами:
 
   розроблення сучасних     технологій     виготовлення
надвисокочастотних   електронних   приладів,   технологій
телекомунікації, надвисокочастотного зв'язку та телебачення;
 
   використання надвисокочастотних  технологій  в  космічних
системах;
 
   створення елементної бази  надвисокочастотної  техніки  з
використанням напівпровідникових та електровакуумних технологій;
 
   стандартизація, метрологічне  та інформаційне забезпечення
розвитку техніки та технологій надвисоких частот.
 
   Основними завданнями Програми є:
 
   розроблення базових     конструкцій     перспективних
надвисокочастотних приладів і пристроїв подвійного використання;
 
   створення надвисокочастотної елементної бази радіоелектронної
апаратури;
 
   зміцнення науково-технічної та виробничо-технологічної бази
підприємств, установ і організацій - розробників і виробників
техніки та технологій надвисоких частот;
 
   подальше удосконалення    технологій     виготовлення
напівпровідникових елементів нового покоління.
 
   Для виконання визначених у Програмі завдань слід здійснити
заходи, наведені у додатку з використанням:
 
   науково-технічного потенціалу  з   розроблення   систем
міліметрового і субміліметрового діапазону довжини хвиль більш як
на сотні підприємств, які спроможні створити сучасну елементну
базу та складні функціональні прилади і пристрої;
 
   достатніх запасів кольорових металів і напівпровідникових
матеріалів, що реалізуються на світовому ринку як сировина.
 
   Виконавці заходів Програми визначаються державним замовником
відповідно до законодавства.
 
           Фінансове забезпечення
 
   Орієнтовний обсяг   фінансування   Програми   становить
20 млн. гривень, з них 10 млн. - за рахунок коштів державного
бюджету.
 
            Очікувані результати
 
   Виконання Програми дасть змогу забезпечити розроблення та
впровадження  конкурентоспроможних  наукоємних  технологій  і
виробництво на їх основі техніки надвисоких частот.
 
   Передбачені Програмою  наукові  розробки  також  будуть
використані  для  впровадження  у  виробництво  сучасного
високотехнологічного озброєння та військової техніки.
 
   Загальним результатом  виконання  Програми  повинен стати
подальший розвиток науково-технічного  потенціалу  електронної
галузі  промисловості  із  залученням  молодих  спеціалістів,
підготовка висококваліфікованих кадрів, створення нових робочих
місць та забезпечення наступності у розвитку техніки та технологій
надвисоких частот.
 
 
                             Додаток
                            до Програми
 
               ЗАХОДИ
        щодо розвитку техніки та технологій
        надвисоких частот на 2005-2009 роки
 
 
                          (тис. гривень)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Найменування заходу | Строк |Орієнтовний |           У тому числі за роками
           |виконання|  обсяг  |----------------------------------------------------------------
           | роки  |фінансування,|  2005  |  2006   |  2007   |  2008   |  2009
           |     |  усього  |      |      |      |      |
           |     |-------------+------------+------------+------------+------------+------------
           |     |держа-| інші |держа-|інші |держа-|інші |держа-|інші |держа-|інші |держа-|інші
           |     |вний | дже- |вний |дже- |вний |дже- |вний |дже- |вний |дже- |вний |дже-
           |     |бюджет| рела |бюджет|рела |бюджет|рела |бюджет|рела |бюджет|рела |бюджет|рела
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Нові технології надвисокочастотної
         електроніки та приладобудування
 
1. Розроблення    2005-2007 130       50      30      50
  системи синтезу,
  аналізу та опти-
  мізації антенно-
  фідерних при-
  строїв санти-
  метрового та
  міліметрового
  діапазону довжи-
  ни хвиль
 
2. Розроблення рада- 2007-2008 215                   100     115
  ра міліметрового
  діапазону для ви-
  явлення та класи-
  фікації рухомих
  об'єктів на
  ділянках земної
  поверхні, зокрема
  аеродромах
 
3. Розроблення комп- 2005-2009 654       70      52      85     250     197
  лекту автоматич-
  них електронних
  цифрових частото-
  мірів безперерв-
  них та імпульсно-
  модульованих
  сигналів у діапа-
  зоні частот від
  1,5 до 300 гіга-
  герц
 
4. Розроблення вимі- 2005-2007 105       30      35      40
  рювача потужності
  надвисокочастот-
  них сигналів на
  основі магніторе-
  зистивних плівок
  з малою диспер-
  сією анізотропії
 
5. Розроблення тех- 2005-2006 110       55      55
  нології виготов-
  лення підсилюва-
  чів з рекордно
  низькими шумами
  для приймально-
  перетворювальних
  модулів надви-
  сокочастотного
  діапазону довжи-
  ни хвиль
 
6. Розроблення ба-  2005-2007 225       90      55      80
  зових конструк-
  цій, вивчення
  особливостей
  роботи магне-
  тронів мілі-
  метрового
  діапазону дов-
  жини хвиль та
  організація їх
  виготовлення на
  вітчизняних
  підприємствах
 
7. Підвищення на-  2005-2006 123       65      58
  дійності потуж-
  них надвисоко-
  частотних моду-
  лів подвійного
  призначення в
  мікроелектрон-
  ному виконанні
 
8. Комплекс про-    _ " _   30       20      10
  грам для кон-
  струювання
  оптимальних
  магнітних
  фокусуючих
  систем
  вакуумних
  приладів
  міліметрового
  діапазону
  довжини хвиль
 
9. Розроблення    2005-2007 265       80      80     105
  багатопарамет-
  ричного пасив-
  ного надвисо-
  кочастотного
  датчика для
  міського
  транспорту
 
10. Розроблення    2005-2008 410      150      80      80     100
  автоматичного
  електронного
  цифрового
  частотоміра в
  діапазоні
  частот 60-600
  гігагерц та
  дослідження
  спектра
  електромагніт-
  ного випромі-
  нювання мілі-
  метрових і
  субміліметрових
  довжин хвиль на
  базі нестаціонар-
  ного ефекту
  Джозефсона
 
11. Розроблення    2006-2009 221             30      60     90      41
  напівпровіднико-
  вих імпульсно-
  когерентних
  приймально-пере-
  давальних при-
  строїв 8-мілі-
  метрового діапа-
  зону хвиль у
  гібридно-
  інтегральному
  виконанні
 
12. Створення базової 2005-2006  70       30      40
  конструкції мало-
  шумних високоста-
  більних надвисо-
  кочастотних
  гетеродинів у
  діапазоні
  частот 60-150
  гігагерц
 
13. Розроблення    2006-2009 179             20      30     65      64
  надвисокочастот-
  них приладів
  (атенюатори,
  перемикачі
  каналів, фазо-
  обертачі) для
  сучасної радіо-
  електронної
  апаратури
 
14. Розроблення    2006-2007 150             60      90
  надвисокочастот-
  них феритових
  приладів для
  створення і
  серійного
  виробництва
  твердотільної
  надвисокочастот-
  ної радіо-
  електронної
  апаратури для
  авіації, зв'язку,
  радіолокаційних
  станцій
 
15. Розроблення ламп  _ " _  160             80      80
  біжучої хвилі із
  спеціальними фа-
  зовими характе-
  ристиками у
  2-сантиметровому
  діапазоні довжини
  хвиль та створен-
  ня комплексу
  програм для
  проектування
  потужних ламп
  біжучої хвилі з
  підвищеним коефі-
  цієнтом корисної
  дії на ланцюжках
  зв'язаних резона-
  торів
 
16. Створення малога- 2007-2008 180                    80     100
  баритних підсилю-
  вальних потужних
  клістронів з
  високим коефіці-
  єнтом корисної
  дії для переда-
  вачів мережі
  ефірного теле-
  бачення України
  і країн - членів
  СНД
 
17. Розроблення    2005-2008 270       80      60      50     80
  радіометричного
  комплексу для
  моніторингу
  сірчаного
  ангідриду в
  атмосфері
 
18. Розроблення    2005-2007 260       80      80     100
  високочутливого
  приймача сигналів
  міліметрового
  діапазону довжин
  хвиль у мікромі-
  ніатюрному вико-
  нанні
 
19. Постачання спе-  2005-2006     800     400     400
  ціального
  технологічного
  обладнання для
  виробництва
  надвисокочастот-
  них електроваку-
  умних приладів
 
20. Розроблення сис-   2005     1500     1500
  теми радіометрич-
  ного зображення
  для митного кон-
  тролю та боротьби
  з тероризмом
 
______________________________
   Разом           3757  2300   800 1900   825 400  1030     720      382
 
        Сучасні технології телекомунікацій,
      надвисокочастотного зв'язку та телебачення
 
21. Розроблення уні- 2005-2006 150       90      60
  версальної мікро-
  хвильової системи
  передачі даних
 
22. Розроблення    2005-2006 115       45      70
  малогабаритних
  плоских і тонких
  хвилепровідних
  антенних ґраток
  міліметрового
  діапазону з
  керованою діагра-
  мою спрямованості
  для систем зв'яз-
  ку
 
23. Розроблення    2006-2007 160             60     100
  радіометричного
  комплексу
  міліметрового
  діапазону
  довжини хвиль
  для виявлення
  захованих під
  одягом людини
  предметів
 
24. Розроблення    2005-2007 140       50      40      50
  високостабільного
  низькошумового
  кріогенного
  перетворювача
  частоти на основі
  високотемператур-
  них надпровідни-
  ків для систем
  телекомунікації
  України
 
25. Створення     2007-2009 413                   110     155      148
  комп'ютерної
  радіотомографіч-
  ної системи
  ранньої діагнос-
  тики онкологічних
  захворювань
  молочної залози
 
26. Розроблення    2005-2006 150       90      60
  перетворювачів
  частоти в моно-
  літному виконанні
  5- і 3-міліметро-
  вого діапазону
  довжини хвиль
 
27. Розроблення ряду 2008-2009 437                         225      212
  надвисокочастот-
  них потужних
  підсилювачів
  діапазону
  2-8 гігагерц
 
28. Розроблення    2005-2006  95       65      30
  приймального
  пристрою 8-мілі-
  метрового
  діапазону довжини
  хвиль в
  гібридно-моноліт-
  ному виконанні
 
29. Розроблення сис- 2008-2009 129                          65      64
  теми телевізій-
  ного моніторингу
  віддалених об'єк-
  тів в аеро- і
  морських портах
 
30. Розроблення базо- 2005-2007 205       65      50      90
  вої конструкції
  надмалошумних
  вібростійких
  синтезаторів
  частот із швидким
  перемиканням для
  радіолокаційних
  станцій нових
  поколінь
 
31. Розроблення антен  - " -  240       80      60     100
  з підвищеним сту-
  пенем електромаг-
  нітної сумісності
 
32. Створення багато- 2005-2006     600     300     300
  канального радіо-
  метричного прий-
  мача для систем
  радіобачення
 
33. Розроблення стан-  _ " _     4200     2100     2100
  ції тропосферного
  зв'язку
 
______________________________
   Разом           2234  4800   485 2400   430 2400   450     445      424
 
    Надвисокочастотні технології в космічних системах
 
34. Розроблення діаг- 2005-2007 200      100      50      50
  ностичних методів
  та створення
  багатоканальних
  засобів для вимі-
  рювання субпіко-
  ватних потоків
  випромінювання
  інфрачервоного,
  субміліметрового
  та міліметрового
  діапазонів довжи-
  ни хвиль із
  застосуванням
  нанорозмірних
  надпровідних
  елементів
 
35. Розроблення    2008-2009 390                         135      255
  високочутливого
  радіометричного
  приймального
  комплексу в
  міліметровому
  діапазоні хвиль
  (8 та 13,5 мілі-
  метра) для осна-
  щення радіотеле-
  скопу РТ-22 КрАО
 
36. Розроблення прий-      130             60      70
  мально-перетворю-
  ючих модулів до
  частот 360 гіга-
  герц
 
37. Розроблення антен 2005-2008 235       80      80      55     20
  для супутникових
  систем телекому-
  нікацій сантимет-
  рового та мілі-
  метрового діапа-
  зонів довжин
  хвиль
 
38. Розроблення    2005-2006     350     200     150
  напівпровіднико-
  вих датчиків
  температури для
  застосування у
  ракетно-космічній
  техніці та атом-
  ній енергетиці
 
______________________________
   Разом            955  350   180 200   190 150   175     155      255
 
      Елементна база надвисокочастотної техніки
       з використанням напівпровідникових та
          електровакуумних технологій
 
39. Розроблення базо- 2008-2009 555                          80      475
  вої технології та
  організація ви-
  робництва фос-
  фідно-індієвих
  надвисокочастот-
  них діодів Ганна,
  призначених для
  роботи в бігармо-
  нічному режимі
 
40. Розроблення та  2008-2009 385                         105      280
  організація
  виробництва
  високовольтних
  SiC p- і n-діо-
  дів для санти-
  метрового та
  міліметрового
  діапазону довжини
  хвиль
 
41. Розроблення    2005-2006 185       85     100
  конструкції та
  технології виго-
  товлення джерел
  випромінювання
  для високоточних
  далекомірів
 
42. Розроблення    2005-2008 200       65      45      60     30
  технології
  виготовлення
  монокристалічних
  середовищ на
  основі епітаксій-
  них структур
  гексаферитів для
  виготовлення мі-
  ніатюрних і
  субмініатюрних
  керованих, пасив-
  них компонентів
  надвисокочастот-
  них приладів
 
43. Розроблення і   2005-2006  80       30      50
  виготовлення
  гетероструктур в
  системі GaAs
  AlGaAs та діодів
  Ганна на їх
  основі
 
44. Створення техно-  - " -  115       55      60
  логії виготовле-
  ння ультразвуко-
  вих надвисоко-
  частотних ліній
  затримки
 
45. Розроблення і   2005-2006  75       60      15
  впровадження тех-
  нології виготов-
  лення підкладок
  для гетерострук-
  тур на основі
  AЗB5, призначених
  для надвисокочас-
  тотних приладів
 
46. Розроблення та   - " -  200       75      65      60
  впровадження тех-
  нологій виготов-
  лення надчистих
  речовин для
  створення матері-
  алів надвисоко-
  частотної
  електроніки
 
47. Розроблення    2005-2008 135       30      30      45     30
  технології та
  модернізація
  технологічної
  бази з виготов-
  лення надпотужних
  кремнієвих лави-
  нопрольотних
  діодів 8-мілі-
  метрового діапа-
  зону імпульсного
  режиму роботи
 
48. Розроблення    2005-2007 120       30      40      50
  технології та
  модернізація
  виробництва
  2-електродних
  генераторних
  активних елемен-
  тів з арсеніду
  галія з підвище-
  ними енергетич-
  ними характери-
  стиками для
  діапазону частот
  30-100 гігагерц
 
49. Розроблення та  2006-2007 140             60      80
  впровадження
  технології
  виробництва
  потужних високо-
  вольтних кремніє-
  вих надвисоко-
  частотних p- і
  n-діодів з про-
  бивною напругою
  1000-2000 Вольт
  для перспектив-
  них радіотехніч-
  них систем широ-
  кого призначення
 
50. Розроблення тех- 2008-2009 395                         225      170
  нології виробниц-
  тва карбід-крем-
  нієвих мікрохви-
  льових планарних
  діодів з бар'єром
  Шоттки
 
51. Розроблення ламп 2005-2006     600     300     300
  біжучої хвилі
 
52. Постачання надви-  _ " _      750     350     400
  сокочастотних
  діодів мілімет-
  рового діапазону
  довжини хвиль
 
53. Розроблення і   2005-2006    1200     600     600
  постачання
  твердотільних
  надвисокочастот-
  них компонентів і
  модулів мілімет-
  рового діапазону
  довжини хвиль
 
______________________________
   Разом           2585  2550   430 1250   465 1300   295     470      925
 
      Стандартизація, метрологічне та інформаційне
         забезпечення розвитку техніки та
          технологій надвисоких частот
 
54. Систематизація  2005-2008 105       20      20      20     45
  наукових досяг-
  нень за Програ-
  мою і розповсюд-
  ження результатів
  науково-дослідних
  та дослідно-
  конструкторських
  робіт на
  підприємствах
  України
 
55. Дослідження мож- 2005-2006 155       85      70
  ливості створення
  стандарту Вольта
  змінного струму
  на основі над-
  провідникових
  матриць елементів
  Джозефсона
 
56. Розроблення    2007-2009 209                    30     85      94
  комплексу преци-
  зійних фізико-
  хімічних методів
  контролю мате-
  ріалів та струк-
  тур в технології
  виробництва
  високонадійних
  надвисокочастот-
  них приладів
 
______________________________
   Разом            466      105      90      50     130      94
 
   Усього за Програмою    10000 10000  2000 5750  2000 4250  2000    2000     2000
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка