Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 28 жовтня 2004 р. N 1440
                Київ
 
    Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
        України від 28 грудня 1992 р. N 731
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня
1992 р. N 731 ( 731-92-п ) "Про затвердження Положення  про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади" (ЗП України, 1993 р., N 1-2, ст. 28;
1994 р., N 10, ст. 250; Офіційний вісник України, 1998 р., N 42,
ст. 1551; 2002 р., N 20, ст. 986; 2004 р., N 15, ст. 1047, N 27,
ст. 1774) зміни, що додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 31
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 28 жовтня 2004 р. N 1440
 
               ЗМІНИ,
      що вносяться до постанови Кабінету Міністрів
     України від 28 грудня 1992 р. N 731 ( 731-92-п )
 
 
   1. У постанові:
 
   1) У пункті 1:
 
   абзац третій   після   слів   "державну   реєстрацію
нормативно-правових актів" доповнити словами "у разі потреби
вимагати подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію
та";
 
   абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
   "За результатами перевірки (у разі потреби)  інформувати
Кабінет Міністрів України, Раду міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київську та Севастопольську  міські  державні
адміністрації, відповідні органи прокуратури та засоби масової
інформації";
 
   2) у пункті 2:
 
   в абзаці третьому слово "переглянути"  замінити  словами
"постійно переглядати";
 
   доповнити пункт абзацом такого змісту:
 
   "не допускати   випадків   направлення  на  виконання
нормативно-правових актів, що не пройшли державну реєстрацію  та
не опубліковані в установленому законодавством порядку";
 
   3) доповнити постанову пунктом 2-1 такого змісту:
 
   "2-1. Керівники міністерств та інших органів виконавчої влади
несуть персональну відповідальність за недотримання вимог цієї
постанови".
 
   2. У  Положенні  ( 731-92-п ), затвердженому  зазначеною
постановою:
 
   1) у пункті 1:
 
   доповнити пункт  після  слова  "контролю"  словами  "які
виступають суб'єктами нормотворення";
 
   доповнити пункт абзацом такого змісту:
 
   "Державна реєстрація  нормативно-правового акта полягає у
проведенні правової експертизи на відповідність його Конституції
( 254к/96-ВР )  та законодавству України, прийнятті рішення про
державну реєстрацію цього акта, присвоєнні йому реєстраційного
номера  та  занесенні  до  Єдиного  державного  реєстру
нормативно-правових актів";
 
   2) пункт 3 викласти в такій редакції:
 
   "3. На державну реєстрацію подаються нормативно-правові акти,
прийняті  уповноваженими  на  це  суб'єктами нормотворення у
визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством
процедурою, що містять норми права, мають неперсоніфікований
характер і розраховані на неодноразове застосування, незалежно від
строку їх дії (постійні чи обмежені певним часом) та характеру
відомостей, що в них містяться, у тому числі з грифами "Для
службового користування", "Особливої важливості", "Цілком таємно",
"Таємно" та іншими, а також прийняті в порядку експерименту";
 
   3) абзац четвертий пункту 6 після слів "інших підрозділів"
доповнити словами "територіальних органів центральних органів
виконавчої влади";
 
   4) пункт 7 викласти в такій редакції:
 
   "7. Нормативно-правовий акт подається на державну реєстрацію
у п'ятиденний строк після його прийняття у чотирьох примірниках:
оригінал, три завірені в установленому законодавством порядку
копії (з них дві українською мовою та одна копія в перекладі на
російську мову) розпорядчого документа (наказу, розпорядження,
рішення, постанови тощо), а також затвердженого ним положення
(інструкції, порядку тощо) і додатків до них.
 
   У разі наявності положень, норм та доручень, що поширюються
на інші органи, нормативно-правовий акт повинен бути погоджений з
відповідними заінтересованими органами у формі,  встановленій
законодавством.
 
   Спільно виданий нормативно-правовий акт подається на державну
реєстрацію органом, підпис першої особи якого на акті стоїть
першим";
 
   5) пункт 9 доповнити підпунктом "б-1" такого змісту:
 
   "б-1) копія нормативно-правового акта, до якого вносяться
зміни або який визнається таким, що  втратив  чинність,  у
контрольному стані";
 
   6) пункт 10 виключити;
 
   7) абзац четвертий пункту 11 виключити;
 
   8) доповнити Положення ( 731-92-п ) пунктом 11-1  такого
змісту:
 
   "11-1. Нормативно-правовий  акт  може  бути  повернутий
реєструючим органом без державної реєстрації для доопрацювання на
прохання органу, що його прийняв, а також якщо органом, що його
прийняв, порушено вимоги цього Положення або порядку подання акта
на державну реєстрацію, встановленого реєструючим органом.
 
   У разі повернення нормативно-правового акта без державної
реєстрації суб'єкт нормотворення повинен врахувати всі висловлені
реєструючим органом зауваження та усунути виявлені порушення і
протягом місяця повторно подати акт на державну реєстрацію або
надати реєструючому органу копію документа про скасування такого
акта";
 
   9) пункт 12 викласти в такій редакції:
 
   "12. У разі коли нормативно-правовий акт відповідає вимогам,
зазначеним у пункті 8 цього Положення, реєструючий орган готує
висновок щодо державної реєстрації нормативно-правового акта за
встановленою Мін'юстом формою, заносить його до державного реєстру
та на оригіналі акта робить напис встановленого зразка про дату
державної реєстрації і номер акта згідно з державним реєстром
(додатки 1 і 2)";
 
   10) у пункті 13:
 
   в абзаці першому слова "може бути відмовлено" замінити словом
"відмовляється";
 
   підпункт "б" доповнити абзацом такого змісту:
 
   "видано за наявності будь-якої з обставин, визначених у
частині першій статті 25 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики   у  сфері  господарської  діяльності"
( 1160-15 ) (на підставі повідомлення Держпідприємництва або його
територіального органу)";
 
   у підпункті "в" слова "якщо таке узгодження відповідно до
чинного законодавства є обов'язковим" виключити;
 
   в останньому  абзаці  слово  "відміну"  замінити  словом
"відмову";
 
   доповнити пункт абзацом такого змісту:
 
   "Копія відповідного розпорядчого документа в цей же строк
направляється до реєструючого органу";
 
   11) у пункті 14 слова "одна копія передається Українському
державному центру правової інформації Мін'юсту для створення банку
даних про нормативно-правові акти, занесені до державного реєстру,
друга залишається в реєструючому органі для обліку" виключити;
 
   12) пункт 15 викласти в такій редакції:
 
   "15. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади,
органи  господарського управління і контролю направляють для
виконання нормативно-правові акти лише  після  їх  державної
реєстрації та офіційного опублікування.
 
   У разі порушення зазначених вимог нормативно-правові акти
вважаються такими, що не набрали чинності, і не можуть бути
застосовані.
 
   При направленні   на   виконання   та   опублікуванні
нормативно-правового акта посилання на дату і номер державної
реєстрації акта є обов'язковим";
 
   13) абзац другий пункту 16 після слова "акта" доповнити
словами "а також рішення про втрату нормативно-правовим актом
чинності";
 
   14) абзац перший пункту 19 викласти в такій редакції:
 
   "19. Нормативно-правовий акт, рішення про державну реєстрацію
якого скасовано, виключається з державного реєстру через 15 днів
після прийняття рішення про скасування його державної реєстрації,
а у разі оскарження цього рішення - з дня отримання реєструючим
органом позитивного висновку за результатами розгляду скарги";
 
   15) пункт 20 викласти в такій редакції:
 
   "20. Нормативно-правовий  акт,  виключений  з  державного
реєстру, підлягає скасуванню органом, що його прийняв,  протягом
5 днів з дня отримання повідомлення про виключення з державного
реєстру.
 
   Копія відповідного розпорядчого документа направляється до
реєструючого  органу  протягом  2  днів  з  дня  скасування
нормативно-правового акта".
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка