Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про розробку проекту Загальнодержавної програми соціального розвитку села на період до 2011 року

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
             14.10.2004 N 75
 
 
     Про розробку проекту Загальнодержавної програми
     соціального розвитку села на період до 2011 року
 
 
   На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 10
серпня 2004 року N 573-р ( 573-2004-р ) "Про схвалення Концепції
Загальнодержавної програми соціального розвитку села на період до
2011 року" З О Б О В' Я З У Ю:
 
   1. Затвердити План розроблення розділів (підрозділів) проекту
Загальнодержавної програми соціального розвитку села на період до
2011 року (далі - Програма).
 
   2. Пропозиції  структурних  підрозділів  міністерства  та
об'єднань  при  Мінагрополітики повинні відповідати Концепції
Програми ( 573-2004-р ) і складатися з текстової частини (короткої
характеристики з тематики розділу (підрозділу) Програми; основних
проблем, які необхідно вирішувати; заходів, які вживаються для
вирішення проблем; завдань, що будуть розв'язуватися в межах
Програми) та переліку заходів Програми за формою згідно  з
додатком.
 
   3. Пропозиції  до  Програми надати Департаменту розвитку
сільської місцевості та підприємництва до 20 жовтня поточного
року.
 
   4. Департаменту   розвитку  сільської  місцевості  та
підприємництва (Антипенко В.І) узагальнити пропозиції структурних
підрозділів міністерства та об'єднань при Мінагрополітики до
проекту Програми та подати Міжвідомчій робочій групі з розроблення
Програми, погодженій Кабінетом Міністрів України.
 
 Міністр                        В.А.Слаута
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Розпорядження
                   Мінагрополітики України
                   14.10.2004 N 75
 
 
                ПЛАН
      розроблення розділів (підрозділів) проекту
    Загальнодержавної програми соціального розвитку села
           на період до 2011 року
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
| N  |  Назва розділу (підрозділу)  |    Відповідальний за розроблення    |
|з/п  |    проекту Програми    |                       |
|------+--------------------------------+---------------------------------------------|
| 1  |        2        |           3           |
|------+------------------------------------------------------------------------------|
|   |Розділ I. Загальна частина                          |
|------+------------------------------------------------------------------------------|
|1.1. |Сучасна соціально-економічна  |Департамент розвитку сільської місцевості та |
|   |ситуація на селі        |підприємництва (Антипенко В.І.), Департамент |
|   |                |стратегії розвитку аграрної економіки    |
|   |                |(Дробот В.І.)                |
|------+--------------------------------+---------------------------------------------|
|1.2. |Основні проблеми, які потребують|Департамент розвитку сільської місцевості та |
|   |вирішення            |підприємництва (Антипенко В.І.)       |
|------+--------------------------------+---------------------------------------------|
|1.3. |Мета та основні завдання    |Департамент розвитку сільської місцевості та |
|   |Програми            |підприємництва (Антипенко В.І.)       |
|------+------------------------------------------------------------------------------|
|   |Розділ II. Розширення сфери зайнятості, підвищення добробуту населення    |
|------+------------------------------------------------------------------------------|
|2.1. |Створення додаткових робочих  |Управління реформування управління АПК та  |
|   |місць, оплата праці в АПК (в  |соціально-трудових відносин (Савицька О.П.), |
|   |галузях сільського господарства,|Департамент ринків продукції рослинництва та |
|   |сферах зберігання і переробки  |розвитку насінництва (Лаврик О.М.),     |
|   |продукції, агросервісного    |Департамент ринків продукції тваринництва з |
|   |обслуговування)         |Головною державною племінною інспекцією   |
|   |                |(Микитюк Д.М.), Державний департамент    |
|   |                |продовольства (Лавров Є.М.), Державний    |
|   |                |департамент рибного господарства (Алимор   |
|   |                |С.І.), концерн "Укрсадвинпром" (Рибак А.В.), |
|   |                |за згодою, "Укрсількомунгосп" (Петраш А.Д. за|
|   |                |згодою                    |
|------+--------------------------------+---------------------------------------------|
|2.2. |Збільшення доходів, соціальний |Управління реформування управління АПК та  |
|   |захист працівників сільського  |соціально-трудових відносин (Савицька О.П.), |
|   |господарства, реалізація    |Департамент стратегії розвитку аграрної   |
|   |гарантій щодо виплати заробітної|економіки (Дробот В.І.)           |
|   |плати              |                       |
|------+--------------------------------+---------------------------------------------|
|2.3. |Розвиток особистих селянських  |Департамент розвитку сільської місцевості та |
|   |господарств           |підприємництва (Антипенко В.І.)       |
|------+--------------------------------+---------------------------------------------|
|2.4. |Стимулювання розвитку малого і |Департамент розвитку сільської місцевості та |
|   |середнього підприємництва в   |підприємництва (Антипенко В.І.)       |
|   |несільськогосподарських видах  |                       |
|   |діяльності           |                       |
|------+------------------------------------------------------------------------------|
|   |Розділ III. Заохочення молоді до роботи і проживання в сільських населених  |
|   |пунктах                                    |
|------+------------------------------------------------------------------------------|
|3.1. |Створення умов для залучення  |Департамент розвитку сільської місцевості та |
|   |молоді до роботи в аграрній   |підприємництва (Антипенко В.І.), Департамент |
|   |сфері. Розвиток підприємств у  |аграрної освіти та науки (Бойко М.Ф.)    |
|   |сільській місцевості      |                       |
|------+--------------------------------+---------------------------------------------|
|3.2. |Допомога молодим сім'ям і    |Департамент розвитку сільської місцевості та |
|   |громадянам у вирішенні житлових |підприємництва (Антипенко В.І.)       |
|   |і побутових проблем       |                       |
|------+--------------------------------+---------------------------------------------|
|3.3. |Здобуття сільською молоддю   |Департамент аграрної освіти та науки     |
|   |фахової освіти, сприяння    |(Бойко М.Ф.), Департамент розвитку сільської |
|   |закріпленню на селі випускників |місцевості та підприємництва (Антипенко В.І.)|
|   |професійних, середніх та вищих |                       |
|   |навчальних закладів.      |                       |
|   |Перспективи розвитку закладів  |                       |
|   |науки та освіти АПК       |                       |
|------+------------------------------------------------------------------------------|
|   |Розділ IV. Поліпшення інфраструктури сільських населених пунктів, форм    |
|   |обслуговування сільських жителів                       |
|------+------------------------------------------------------------------------------|
|4.1. |Поліпшення           |                       |
|   |соціально-культурного      |                       |
|   |обслуговування населення    |                       |
|------+--------------------------------+---------------------------------------------|
|4.1.2.|Охорона здоров'я        |Департамент розвитку сільської місцевості та |
|   |                |підприємництва (Антипенко В.І.), корпорація |
|   |                |"Сільгоспздравниця" (Дуденко В.В.), за згодою|
|------+--------------------------------+---------------------------------------------|
|4.1.4.|Фізична культура і спорт    |Департамент розвитку сільської місцевості та |
|   |                |підприємництва (Антипенко В.І.), ФСТ "Колос" |
|   |                |(Усенко А.П.), за згодою           |
|------+--------------------------------+---------------------------------------------|
|4.2. |Облаштування населених пунктів |                       |
|   |інженерно-технічними      |                       |
|   |комунікаціями, охорона довкілля |                       |
|------+--------------------------------+---------------------------------------------|
|4.2.1.|Водопостачання та        |Департамент розвитку сільської місцевості та |
|   |водовідведення         |підприємництва (Антипенко В.І.),       |
|   |                |"Укрсількомунгосп" (Петраш А.Д.), за згодою |
|------+--------------------------------+---------------------------------------------|
|4.3. |Житлово-комунальне господарство |                       |
|------+--------------------------------+---------------------------------------------|
|4.3.1.|Житлове будівництво,      |Департамент розвитку сільської місцевості та |
|   |вдосконалення форм і механізмів |підприємництва (Антипенко В.І.)       |
|   |забезпечення населення житлом  |                       |
|------+--------------------------------+---------------------------------------------|
|4.3.2.|Надання житлово-комунальних   |Департамент розвитку сільської місцевості та |
|   |послуг             |підприємництва (Антипенко В.І.),       |
|   |                |"Укрсількомунгосп" (Петраш А.Д.), за згодою |
|------+--------------------------------+---------------------------------------------|
|4.3.3.|Розвиток комунальної служби на |Департамент розвитку сільської місцевості та |
|   |селі              |підприємництва (Антипенко В.І.),       |
|   |                |"Укрсількомунгосп" (Петраш А.Д.), за згодою |
|------+--------------------------------+---------------------------------------------|
|4.4. |Платні послуги         |                       |
|------+--------------------------------+---------------------------------------------|
|4.4.1.|Консультаційні послуги з    |Юридичне управління (Бочковська С.Л.),    |
|   |юридичних питань та з питань  |Департамент аграрної освіти та науки     |
|   |ведення сільського господарства |(Бойко М.Ф.)                 |
|------+------------------------------------------------------------------------------|
|   |Розділ V. Поселенські та регіональні аспекти соціального розвитку села    |
|------+------------------------------------------------------------------------------|
|5.1. |Стимулювання розвитку      |Департамент розвитку сільської місцевості та |
|   |депресивних сільських територій |підприємництва (Антипенко В.І.)       |
|   |та населених пунктів      |                       |
|------+--------------------------------+---------------------------------------------|
|5.2. |Створення умов для реалізації  |Департамент розвитку сільської місцевості та |
|   |сільськими територіальними   |підприємництва (Антипенко В.І.)       |
|   |громадами повноважень з     |                       |
|   |розв'язання проблем соціально- |                       |
|   |економічного розвитку населених |                       |
|   |пунктів             |                       |
|------+------------------------------------------------------------------------------|
|   |Розділ VI. Ресурсне забезпечення соціального розвитку села          |
|------+------------------------------------------------------------------------------|
|6.1. |Обсяги та джерела фінансування |Визначаються розробниками розділів      |
|   |соціального розвитку села    |(підрозділів) Програми            |
|------+--------------------------------+---------------------------------------------|
|6.2. |Механізми використання бюджетних|Визначаються розробниками розділів      |
|   |коштів та залучення коштів   |(підрозділів) Програми            |
|   |інвесторів для виконання заходів|                       |
|   |Програми            |                       |
|------+--------------------------------+---------------------------------------------|
|   |Розділ VII. Управління     |Департамент розвитку сільської місцевості та |
|   |виконанням Програми       |підприємництва (Антипенко В.І.)       |
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток
                   до розпорядження
                   Мінагрополітики України
                   14.10.2004 N 75
 
 
   Пропозиції __________________________________________________
        (структурних підрозділів міністерства та об'єднань
         при Мінагрополітики)
 
       до проекту Загальнодержавної програми
     соціального розвитку села на період до 2011 року
 
 
--------------------------------------------------------------------------
|Зав-|Зміст заходу**|Відпо-|Термін|Орієнтовний обсяг та джерела |Очікува-|
|дан-|       |віда- |вико- | фінансування, тис. грн. (на |ний   |
|ня* |       |льні |нання | весь період та по роках)  |резуль- |
|  |       |вико- |   |-----------------------------|тат*** |
|  |       |навці |   |усього| в т.ч. за рахунок  |    |
|  |       |   |   |   |    коштів    |    |
|  |       |   |   |   |----------------------|    |
|  |       |   |   |   |дер-|міс- |під- |насе-|    |
|  |       |   |   |   |жав-|цевих|при- |лення|    |
|  |       |   |   |   |ного|бюд- |ємств|   |    |
|  |       |   |   |   |бюд-|жетів|орга-|   |    |
|  |       |   |   |   |жету|   |ніза-|   |    |
|  |       |   |   |   |  |   |цій |   |    |
|----+--------------+------+------+------+----+-----+-----+-----+--------|
| 1 |    2   |  3 | 4  | 5  | 6 | 7 | 8 | 9 |  10 |
--------------------------------------------------------------------------
 
--------------
   * Викладаються  завдання,  розв'язання  яких  визначено
Концепцією  Програми  (  573-2004-р  ),  а  також  інші
актуальні-проблеми  вирішення  яких  структурні  підрозділи
міністерства  та  об'єднань  при Мінагрополітики вважають за
необхідне включити до Програми
   ** Доцільно відобразити розробку нових та змін до діючих
законів України, проектів постанов Уряду, положень методик інших
нормативних актів, а також план практичних дій центральних та
місцевих органів виконавчої влади спрямованих на вирішення завдань
Програми.
   *** Подається орієнтовна кількість нових робочих  місць,
показники збільшення рівня заробітної плати ті доходів населення,
введення в дію житла, інженерних мереж, інших об'єктів соціальної
інфраструктури, поліпшення якості обслуговування різних верств
населення тощо.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка