Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін та доповнень до наказу Національної служби посередництва і примирення від 09 січня 2002 року N 4 "Про затвердження типових положень про структурні підрозділи відділення Національної служби посередництва і примирення в Автономній Рес...

     НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
 
              Н А К А З
 
            01.11.2004 N 140
 
 
       Про внесення змін та доповнень до наказу
     Національної служби посередництва і примирення
      від 09 січня 2002 року N 4 "Про затвердження
      типових положень про структурні підрозділи
      відділення Національної служби посередництва
        і примирення в Автономній Республіці
             Крим (області)"
             ( v0004299-02 )
 
 
   Відповідно до положень статті 15 Закону України "Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) ( 137/98-ВР ),
підпункту 15 пункту 4 та пункту 7 Положення про Національну службу
посередництва  і  примирення, затвердженого Указом Президента
України від 17 листопада 1998 року N 1258/98 ( 1258/98 ), із
змінами, затвердженими Указом Президента України від 30 грудня
2000 року N 1393/2000 ( 1393/2000 ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Типове положення про відділ (сектор) правового
забезпечення  відділення  Національної служби посередництва і
примирення в Автономній Республіці Крим (області), виклавши його в
новій редакції (додаток 1).
 
   2. Затвердити  Типове  положення  про  відділ  (сектор)
аналітично-інформаційної роботи  та  прогнозування  відділення
Національної  служби посередництва і примирення в Автономній
Республіці Крим (області), виклавши його в новій редакції (додаток
2).
 
   3. Наказ НСПП від 09 січня 2002 року N 4 ( v0004299-02 ) "Про
затвердження типових положень про структурні підрозділи відділення
Національної  служби посередництва і примирення в Автономній
Республіці Крим (області)" вважати таким, що втратив чинність.
 
   4. Начальникам відділень НСПП в Автономній Республіці Крим та
областях внести відповідні зміни та доповнення до посадових
інструкцій працівників відділів (секторів) правового забезпечення,
відділів  (секторів)  аналітично-інформаційної  роботи  та
прогнозування відділень НСПП.
 
   5. Відділу правового забезпечення НСПП (Юрченко Н.В.) в
двотижневий термін підготувати проект розпорядження НСПП про
внесення відповідних змін до Положення про сектор по роботі в
місті Києві відділу правового забезпечення НСПП та до Положення
про представництво НСПП в місті Севастополі.
 
   6. Керівникам структурних  підрозділів  НСПП  забезпечити
дотримання положень цього наказу в процесі реалізації повноважень
НСПП, визначених  Законом  України  "Про  порядок  вирішення
колективних  трудових  спорів  (конфліктів)"  ( 137/98-ВР ),
Положенням про Національну службу посередництва і примирення,
затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року
N 1258/98 ( 1258/98 ), із змінами, внесеними Указом Президента
України від 30 грудня 2000 року N 1393/2000 ( 1393/2000 ).
 
   7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова Національної служби
 посередництва і примирення               В.Руденко
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Національної
                   служби посередництва
                   і примирення
                   01.11.2004 N 140
 
 
             ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
      про відділ (сектор) правового забезпечення
      відділення Національної служби посередництва
        і примирення в Автономній Республіці
             Крим (області)
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Відділ (сектор) правового забезпечення (далі - Відділ) є
структурним  підрозділом  відділення  Національної  служби
посередництва і примирення в Автономній Республіці Крим (області)
(далі - відділення НСПП).
 
   1.2. Відділ  у  своїй  діяльності   підпорядковується
безпосередньо начальнику відділення НСПП.
 
   1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, Положенням про Національну службу
посередництва і примирення, наказами і розпорядженнями НСПП,
положенням про відділення НСПП, наказами відділення НСПП, цим
Положенням та іншими нормативно-правовими актами. У межах своїх
повноважень  Відділ організовує виконання актів законодавства
України, здійснює систематичний контроль за їх виконанням.
 
   1.4. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і
звільняється з неї головою НСПП за поданням начальника відділення
НСПП.
   Призначення на посаду і звільнення з неї інших працівників
Відділу здійснюється начальником відділення НСПП за поданням
начальника Відділу.
 
   1.5. Чисельність працівників Відділу встановлюється головою
НСПП, виходячи із затвердженої структури і чисельності працівників
відділення НСПП, а також обсягів роботи, що покладається на
Відділ.
 
          2. Основні завдання Відділу
 
   Основними завданнями Відділу є:
 
   2.1. Узагальнення практики застосування  законодавства  з
питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та
розроблення пропозицій щодо його удосконалення.
 
   2.2. Забезпечення  дотримання  законності  в  діяльності
структурних підрозділів відділення НСПП.
 
   2.3. Пропаганда правових знань з питань діяльності НСПП та
здійснення   примирних   процедур,   організація   роботи
інформаційно-консультаційних центрів НСПП.
 
   2.4. Організація  та здійснення заходів щодо запобігання
виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).
 
   2.5. Організація та  здійснення  заходів  щодо  сприяння
вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів).
 
   2.6. Організація роботи з кадрами працівників відділення
НСПП, арбітрами, посередниками та позаштатними радниками НСПП.
 
          3. Основні функції Відділу
 
   Відділ відповідно до покладених на нього завдань здійснює
такі основні функції:
 
   3.1. В сфері узагальнення практики застосування законодавства
з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та
розроблення пропозицій щодо його удосконалення:
   3.1.1. бере участь в реалізації державної правової політики у
сфері вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);
   3.1.2. бере участь в узагальненні практики законодавства з
питань, віднесених до компетенції НСПП, готує пропозиції щодо його
вдосконалення, подає їх на розгляд начальника відділення НСПП для
подальшого внесення їх в установленому порядку голові НСПП;
   3.1.3. бере  участь  в  розробленні  проектів  положень,
інструкцій та інших нормативних актів щодо діяльності НСПП та
здійснення примирних процедур;
   3.1.4. бере  участь  у  роботі  по  перегляду  відомчих
нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність із
законодавством, готує пропозиції щодо внесення до них змін і
доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність;
   3.1.5. організовує облік і зберігання текстів законодавчих і
нормативно-правових актів та підтримує їх в актуальному стані;
   3.1.6. проводить   інформаційно-довідкову   роботу   із
законодавства, оперативно доводить до працівників відділення НСПП
інформацію про зміни в нормативних актах і нові акти;
   3.1.7. готує керівництву відділення НСПП довідкові матеріали
із законодавства.
   3.2. В сфері забезпечення дотримання законності в діяльності
структурних підрозділів відділення НСПП:
   3.2.1. забезпечує правильне застосування законодавства  у
відділенні  НСПП,  інформує  начальника  відділення НСПП про
необхідність вжиття заходів щодо скасування актів, прийнятих з
порушенням законодавства;
   3.2.2. перевіряє проекти наказів та інших нормативно-правових
актів, що подаються на підпис начальнику відділення НСПП, на їх
відповідність чинному законодавству, візує їх за наявності віз
керівників відповідних структурних підрозділів відділення НСПП.
   У разі  невідповідності  проекту  наказу  чи  іншого
нормативно-правового акта законодавству та, якщо внесені до нього
Відділом зауваження не враховано, Відділ, не візуючи проект, подає
письмовий  висновок  з пропозиціями щодо законного вирішення
відповідного питання для прийняття остаточного рішення начальником
відділення НСПП.
   Видання наказу, іншого нормативно-правового акта, а також
подання проекту нормативно-правового акта відділення НСПП для
вирішення питання щодо його  прийняття  чи  узгодження  без
попереднього розгляду Відділом не допускається;
   3.2.3. розглядає проекти нормативно-правових  актів,  які
надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції
відділення НСПП, готує проекти письмових висновків чи зауважень до
них;
   3.2.4. готує та подає на затвердження начальнику відділення
НСПП договори з питань діяльності відділення НСПП;
   3.2.5. готує з питань, віднесених до компетенції Відділу,
проекти відповідей на запити, що надходять від центральних і
місцевих  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого
самоврядування,  профспілок  та  їх об'єднань, власників або
уповноважених ними органів (представників) та їх об'єднань, від
підприємств, установ, організацій і громадян, або за дорученням
начальника відділення НСПП самостійно дає відповідь на них.
 
   3.3. В сфері пропаганди правових знань з питань діяльності
НСПП  та  здійснення  примирних процедур, організації роботи
інформаційно-консультаційних центрів НСПП:
   3.3.1. дає  працівникам  відділення  НСПП консультації з
правових питань;
   3.3.2. здійснює методичне керівництво правовою роботою у
відділенні НСПП, вносить на розгляд начальника відділення НСПП
пропозиції щодо її вдосконалення, вживає заходів щодо впровадження
прогресивних форм і методів діяльності Відділу;
   3.3.3. організовує і проводить семінари, інші заняття з
правових питань із працівниками відділення НСПП,  арбітрами,
посередниками,  позаштатними  радниками  НСПП,  завідуючими
інформаційно-консультаційними центрами НСПП;
   3.3.4. організовує і проводить навчальні семінари з правових
питань із працівниками місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, профспілок та їх об'єднань, роботодавців
та їх об'єднань;
   3.3.5. організовує   роботу  інформаційно-консультаційних
центрів НСПП;
   3.3.6. готує  методичні  матеріали, роз'яснення з питань
вирішення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин і
направляє їх інформаційно-консультаційним центрам;
   3.3.7. організовує проведення консультацій з правових питань
в інформаційно-консультаційних центрах НСПП.
 
   3.4. В сфері запобігання виникненню колективних трудових
спорів (конфліктів):
   3.4.1. здійснює  організаційне  забезпечення заходів щодо
запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);
   3.4.2. здійснює управління, координацію, зв'язок та контроль
забезпечення заходів щодо запобігання виникненню  колективних
трудових спорів (конфліктів);
   3.4.3. залучає арбітрів, посередників, позаштатних радників
НСПП,  а  також  інформаційно-консультаційні  центри НСПП до
здійснення заходів щодо  запобігання  виникненню  колективних
трудових спорів (конфліктів);
   3.4.4. готує проекти наказів відділення НСПП про взяття на
контроль розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин з
метою  запобігання  виникненню  колективних  трудових  спорів
(конфліктів);
   3.4.5. не пізніше наступного дня після  видання  наказу
відділення НСПП про взяття на контроль розбіжностей між сторонами
соціально-трудових відносин готує звернення про надання інформації
про   причини   виникнення  розбіжностей  між  сторонами
соціально-трудових відносин, можливі шляхи їх вирішення;
   3.4.6. в триденний строк після отримання інформації про
причини виникнення розбіжостей між сторонами соціально-трудових
відносин, можливі шляхи їх вирішення готує проекти рекомендацій
щодо шляхів   вирішення   розбіжностей   між   сторонами
соціально-трудових відносин;
   3.4.7. якщо у причинах виникнення розбіжностей між сторонами
соціально-трудових відносин є питання, вирішення яких відповідно
до законодавства віднесено до компетенції центральних або місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, готує
проект рекомендацій НСПП керівникам цих органів;
   3.4.8. вносить дані про результати вирішення розбіжностей між
сторонами соціально-трудових відносин до Книги обліку роботи із
запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).
 
   3.5. В сфері організації та здійснення заходів щодо сприяння
вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів):
   3.5.1. готує  пропозиції  про  реєстрацію вимог найманих
працівників або профспілки та  колективних  трудових  спорів
(конфліктів) і зняття вирішених вимог найманих працівників або
профспілки та колективних  трудових  спорів  (конфліктів)  з
реєстрації і контролю;
   3.5.2. здійснює перевірку, в разі необхідності, повноважень
представників сторін колективного трудового спору (конфлікту);
   3.5.3. бере участь в аналізі вимог найманих працівників або
профспілки та здійсненні оцінки їх обгрунтування;
   3.5.4. веде справи зареєстрованих колективних трудових спорів
(конфліктів) до моменту їх вирішення;
   3.5.5. веде Книгу обліку руху справ колективних трудових
спорів (конфліктів);
   3.5.6. здійснює консультування сторін колективного трудового
спору (конфлікту) з питань:
   - компетенції органів стосовно задоволення вимог, які є
предметом колективного трудового спору (конфлікту) чи виконання
яких сприятиме його вирішенню;
   - застосування нормативно-правових  актів  для  вирішення
колективного трудового спору (конфлікту);
   3.5.7. бере,  в  разі  необхідності, участь у вирішенні
колективного трудового спору (конфлікту) на всіх його стадіях;
   3.5.8. вносить пропозиції начальнику відділення НСПП щодо
направлення спеціалістів, експертів НСПП для участі в роботі
примирних органів;
   3.5.9. вносить пропозиції начальнику відділення НСПП  на
прохання сторін колективного трудового спору (конфлікту) щодо
кандидатур незалежних посередників та членів трудового арбітражу
для залучення їх до участі в примирних процедурах;
   3.5.10. вносить пропозиції начальнику відділення НСПП щодо
залучення у разі необхідності до участі у примирних процедурах
народних депутатів України, представників державної влади, органів
місцевого самоврядування;
   3.5.11. розглядає за зверненням сторін (сторони) колективного
трудового спору (конфлікту) матеріали щодо колективного трудового
спору (конфлікту) з метою його вирішення;
   3.5.12. готує проекти рекомендацій та рішень відділення НСПП
з  метою  сприяння  вирішенню  колективних  трудових  спорів
(конфліктів);
   3.5.13. сприяє  встановленню  контактів  між  сторонами
колективного трудового спору (конфлікту);
   3.5.14. у випадках, передбачених статтею 24 Закону України
"Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР  )  і  коли  рекомендації  Національної  служби
посередництва і примирення щодо вирішення колективного трудового
спору (конфлікту) не враховано, у разі звернення НСПП  про
вирішення колективного трудового спору (конфлікту) відповідно до
апеляційних судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва
та Севастополя, представляє НСПП за дорученням голови НСПП у
відповідному суді;
   3.5.15. вивчає стан дотримання законодавства про колективні
трудові спори (конфлікти) сторонами колективних трудових спорів
(конфліктів);
   3.5.16. у разі порушень сторонами колективних трудових спорів
(конфліктів) вимог чинного законодавства готує попередження про
порушення ними вимог чинного законодавства під час розгляду
колективних трудових спорів (конфліктів) та можливі наслідки таких
порушень;
   3.5.17. здійснює контроль за виконанням сторонами колективних
трудових спорів (конфліктів), відповідними місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями
роботодавців і профспілок рішень примирних органів, умов угод про
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), рекомендацій і
рішень відділення НСПП.
 
   3.6. В сфері організації роботи з  кадрами  працівників
відділення  НСПП,  арбітрами,  посередниками  та позаштатними
радниками НСПП:
   3.6.1. бере участь в реалізації державної правової політики у
сфері організації проходження державної  служби  працівниками
відділення НСПП;
   3.6.2. забезпечує правильне застосування законодавства  з
питань проходження державної служби працівниками відділення НСПП,
інформує начальника відділення НСПП про необхідність  вжиття
заходів щодо скасування актів з питань роботи з кадрами державних
службовців, прийнятих з порушенням законодавства;
   3.6.3. забезпечує співробітництво з навчальними закладами,
які  здійснюють  підготовку  фахівців  за  спеціальністю
"Правознавство",  а  також організовує проходження стажування
студентів зазначених закладів у Відділі, формує дієвий кадровий
резерв на заміщення вакантних посад у Відділі;
   3.6.4. забезпечує організацію роботи по підбору і розстановці
кадрів відділення НСПП;
   3.6.5. веде особові справи працівників відділення НСПП;
   3.6.6. узагальнює, систематизує матеріали щодо підвищення
кваліфікації та перепідготовки працівників відділення НСПП;
   3.6.7. забезпечує проведення атестації державних службовців,
які працюють у відділенні НСПП;
   3.6.8. організовує  підбір  кандидатур  для  підготовки
посередників та арбітрів;
   3.6.9. організовує  участь  посередників  та  арбітрів у
підвищенні кваліфікації;
   3.6.10. бере участь у формуванні Списку посередників та
Списку арбітрів;
   3.6.11. організовує  підбір позаштатних радників НСПП та
завідуючих інформаційно-консультаційними центрами НСПП;
   3.6.12. готує узагальнені матеріали про стан і результати
роботи з кадрами відділення НСПП та арбітрами і посередниками.
 
             4. Права Відділу
 
   Відділ має право:
 
   4.1. Перевіряти  дотримання  законності  в  діяльності
структурних підрозділів відділення НСПП.
 
   4.2. Отримувати     від     відділу     (сектора)
аналітично-інформаційної роботи та прогнозування відділення НСПП
документи та інші матеріали, необхідні для виконання обов'язків,
покладених на Відділ.
 
   4.3. Залучати    працівників    відділу    (сектора)
аналітично-інформаційної роботи та прогнозування відділення НСПП,
за  згодою  його  керівника,  до  розроблення  проектів
нормативно-правових  актів та інших документів, а також для
здійснення інших заходів, що проводяться Відділом, відповідно до
покладених на нього обов'язків.
 
   4.4. В установленому порядку готувати на запити центральних і
місцевих  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого
самоврядування, об'єднань роботодавців та профспілок, підприємств,
установ, організацій і громадян відповіді з питань, що відносяться
до компетенції Відділу.
 
   4.5. Вносити  пропозиції начальнику відділення НСПП щодо
вдосконалення роботи з кадрами відділення  НСПП,  арбітрами,
посередниками, позаштатними радниками НСПП.
 
   4.6. Брати участь у засіданнях та нарадах, що проводяться у
відділенні НСПП, у разі розгляду на них питань, що стосуються
компетенції Відділу.
 
   4.7. інформувати начальника відділення НСПП у разі покладення
на Відділ виконання роботи, що не належить до функцій Відділу чи
виходить  за їх межі, а також у випадках, коли відповідні
підрозділи або посадові особи не  надають  документи,  інші
матеріали, необхідні для вирішення порушених питань.
   Покладання на Відділ  обов'язків,  не  передбачених  цим
Положенням, і таких, що не стосуються компетенції Відділу, не
допускається.
 
           5. Керівництво Відділом
 
   Безпосереднє керівництво Відділом здійснює начальник, який:
 
   5.1. Визначає функціональні обов'язки працівників Відділу.
 
   5.2. Дає працівникам Відділу обов'язкові  для  виконання
вказівки.
 
   5.3. Готує і підписує плани роботи Відділу згідно з планом
роботи відділення НСПП і подає їх на затвердження начальнику
відділення НСПП.
 
   5.4. Організовує  належне ведення діловодства, забезпечує
проведення заходів щодо схоронності документації і майна Відділу.
 
   5.5. Забезпечує дотримання законності в діяльності Відділу.
 
   5.6. Вносить начальнику відділення НСПП пропозиції  щодо
заохочення  працівників,  встановлення  посадових  окладів,
преміювання, надання матеріальної допомоги, застосування заходів
стягнення за порушення трудової і виробничої дисципліни.
 
   5.7. За дорученням начальника відділення НСПП представляє
відділення НСПП в усіх органах державної влади, органах місцевого
самоврядування,  об'єднаннях  роботодавців  та профспілок, на
підприємствах, в установах і організаціях з питань, що відносяться
до компетенції відділення НСПП.
 
   5.8. Вирішує покладені на Відділ завдання в тісному контакті
з  відділом  (сектором)  аналітично-інформаційної  роботи  та
прогнозування відділення НСПП.
 
   5.9. Несе відповідальність за:
   а) своєчасне і якісне виконання завдань і функцій, покладених
на Відділ, планів роботи і доручень;
   б) організацію своєчасної і якісної підготовки  проектів
нормативно-правових актів;
   в) організацію виконання рішень органів державної влади з
питань, що віднесені до компетенції Відділу;
   г) дотримання законодавчих і нормативно-правових актів з
питань роботи з кадрами державних службовців НСПП;
   д) своєчасний і якісний розгляд документів, що знаходяться на
розгляді у Відділі;
   е) раціональну розстановку і належну організацію  роботи
працівників Відділу, дотримання ними правил внутрішнього трудового
розпорядку, трудової дисципліни;
   є) забезпечення законності в діяльності Відділу;
   ж) належне ведення діловодства, схоронність документів і
майна Відділу.
   з) бездіяльність або невикористання наданих йому прав.
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Національної
                   служби посередництва
                   і примирення
                   01.11.2004 N 140
 
 
             ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
      про відділ (сектор) аналітично-інформаційної
     роботи та прогнозування відділення Національної
     служби посередництва і примирення в Автономній
          Республіці Крим (області)
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Відділ  (сектор)  аналітично-інформаційної роботи та
прогнозування (далі - Відділ) є структурним підрозділом відділення
Національної  служби посередництва і примирення в Автономній
Республіці Крим (області) (далі - відділення НСПП).
 
   1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, Положенням про Національну службу
посередництва і примирення, наказами і розпорядженнями НСПП,
положенням про відділення НСПП, наказами відділення НСПП, цим
Положенням та іншими нормативно-правовими актами. У межах своїх
повноважень Відділ організовує виконання актів  законодавства
України, здійснює систематичний контроль за їх виконанням.
 
   1.3. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і
звільняється з неї головою НСПП за поданням начальника відділення
НСПП, погодженим із заступником голови НСПП.
   Призначення на посаду і звільнення з неї інших працівників
Відділу здійснюється начальником відділення НСПП за поданням
начальника Відділу.
 
   1.4. Відділ у своїй діяльності підпорядковується начальнику
відділення НСПП.
 
   1.5. Чисельність працівників Відділу встановлюється головою
НСПП, виходячи із затвердженої структури і чисельності працівників
відділення НСПП, а також обсягів роботи, що покладається на
Відділ.
 
          2. Основні завдання Відділу
 
   Основними завданнями Відділу є:
 
   2.1. Забезпечення аналітичної діяльності відділення НСПП.
 
   2.2. Здійснення інформаційної діяльності відділення НСПП.
 
   2.3. Збір, опрацювання статистичної  інформації  стосовно
соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних
трудових  спорів  (конфліктів)  та  сприяння  їх  вирішенню,
статистичних  даних  про страйки як крайні засоби вирішення
колективних  трудових  спорів  (конфліктів)  і  підготовка
узагальнюючої інформації з цих питань.
 
   2.4. Прогнозування  стану  соціально-трудових  відносин,
колективних трудових спорів (конфліктів).
 
          3. Основні функції Відділу
 
   Відділ відповідно до покладених на нього завдань реалізує
такі основні функції:
 
   3.1. В сфері аналітичної діяльності:
   3.1.1. здійснює відповідно до піврічних планів НСПП вивчення
стану соціально-трудових  відносин, розбіжностей між сторонами
соціально-трудових  відносин,  колективних  трудових  спорів
(конфліктів) в окремих регіонах, галузях;
   3.1.2. узагальнює та аналізує інформації стосовно  стану
соціально-трудових  відносин,  колективних  трудових  спорів
(конфліктів), причин їх виникнення, вимог найманих працівників або
профспілки, страйків тощо;
   3.1.3. оперативно здійснює економічний аналіз вимог найманих
працівників  або  профспілки  в  колективних трудових спорах
(конфліктах), їх економічне обгрунтування і результати аналізу
подає відділу (сектору) правового забезпечення відділення НСПП для
підготовки пропозицій про реєстрацію цих вимог та колективних
трудових спорів;
   3.1.4. бере участь в ході сприяння вирішенню колективних
трудових  спорів  (конфліктів)  у  виробленні  пропозицій  і
рекомендацій відділення НСПП з метою вирішення вимог найманих
працівників або профспілки;
   3.1.5. здійснює економічний аналіз розбіжностей між сторонами
соціально-трудових відносин і подає пропозиції відділу (сектору)
правового забезпечення відділення НСПП для підготовки проекту
наказу відділення НСПП про взяття розбіжностей між сторонами
соціально-трудових відносин на контроль з метою  запобігання
виникненню колективних трудових спорів;
   3.1.6. бере участь в підготовці рекомендацій відділення НСПП
з  метою  запобігання виникненню колективних трудових спорів
(конфліктів);
   3.1.7. здійснює аналіз причин виникнення колективних трудових
спорів (конфліктів), розбіжностей між сторонами соціально-трудових
відносин;
   3.1.8. готує проекти звітів про діяльність відділення НСПП за
квартал,  півріччя,  за  9 місяців, за рік за результатами
узагальнення і аналізу матеріалів відповідно до вимог Інструкції
про  порядок  здійснення  аналітично-інформаційної  діяльності
Національної служби посередництва і примирення ( v0035299-99 ).
 
   3.2. В сфері інформаційної діяльності:
   3.2.1. здійснює  разом  із відділом (сектором) правового
забезпечення  НСПП  щодекадне  оперативне  вивчення  стану
соціально-трудових  відносин,  виникнення колективних трудових
спорів (конфліктів), розбіжностей між сторонами соціально-трудових
відносин, страйків, акцій протесту, причин їх виникнення, готує
станом на 1, 11, 21 число відповідного  місяця  оперативні
інформації  про  стан соціально-трудових відносин, колективні
трудові спори відповідно до структури, затвердженої НСПП, для
направлення їх НСПП;
   3.2.2. забезпечує оперативне вивчення інформації, що за своїм
змістом вимагає невідкладного інформування та реагування (страйки,
акції протесту  або  інші  дії,  пов'язані  з  ускладненням
соціально-трудових  відносин  та  припиненням  роботи  на
підприємствах, організаціях, установах, галузях тощо), та готує
термінові оперативні інформації для направлення їх НСПП;
   3.2.3. забезпечує функціонування бази даних і  механізму
оперативного обміну інформацією та матеріалами для створення умов
сприяння взаємодії сторін у процесі врегулювання колективних
трудових спорів (конфліктів) та їх вирішення відповідно до вимог
чинного законодавства;
   3.2.4. забезпечує інформування населення через засоби масової
інформації про діяльність відділення НСПП;
   3.2.5. забезпечує  взаємодію відділення НСПП із засобами
масової інформації, готує відповідні інформаційні та довідкові
матеріали,  проводить прес-конференції, круглі столи та інші
заходи;
   3.2.6. бере участь в організації інформаційної діяльності
інформаційно-консультаційних центрів НСПП;
   3.2.7. бере    участь    в    підготовці    для
інформаційно-консультаційних центрів НСПП аналітично-інформаційних
та методичних матеріалів.
 
   3.3. У сфері статистики:
   3.3.1. здійснює збір, опрацювання та узагальнення:
   - даних   державної  та  відомчої  статистики  щодо
соціально-трудових відносин;
   - даних державної статистики щодо колективних трудових спорів
(конфліктів),  вимог  найманих  працівників  або  профспілки,
чисельності арбітрів і посередників та їх участі у примирних
процедурах;
   - даних  відомчої статистики щодо здійснення заходів по
запобіганню виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);
   - даних державної статистики щодо страйків як крайніх засобів
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);
   3.3.2. здійснює підготовку статистичної інформації до звітів
відділення НСПП про результати діяльності за перший квартал, перше
півріччя, 9 місяців і рік;
   3.3.3. здійснює  підготовку  статистичної  інформації  до
аналітично-інформаційних  довідок  про стан соціально-трудових
відносин, колективні трудові спори в окремих галузях економіки;
   3.3.4. забезпечує взаємодію відділення НСПП з територіальними
органами Державного комітету  статистики  України,  місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування з
метою  оперативного  і  регулярного  отримання  статистичної
інформації, що стосується соціально-трудових відносин в трудових
колективах;
   3.3.5. створює  банк  даних  статистичної інформації, що
стосується соціально-трудових  відносин,  колективних  трудових
спорів    (конфліктів),    страйків    у    розрізі
адміністративно-територіальних одиниць, галузей, по роках.
 
   3.4. У сфері прогнозування стану соціально-трудових відносин,
колективних трудових спорів (конфліктів):
   3.4.1. готує  проекти   піврічних   прогнозів   стану
соціально-трудових  відносин,  виникнення колективних трудових
спорів (конфліктів) та сприяння своєчасному їх вирішенню  у
терміни,  встановлені  Інструкцією  про  порядок  здійснення
прогнозування колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння
своєчасному їх вирішенню ( v0055299-00 );
   3.4.2. розробляє  пропозиції  щодо  комплексу  заходів
запобіжного  характеру  з метою поліпшення соціально-трудових
відносин, недопущення колективних трудових спорів (конфліктів) чи
їх своєчасного вирішення у розрізі галузей, регіонів, об'єктів
господарювання, відносно яких спрогнозовані можливі ускладнення
соціально-трудових  відносин,  виникнення колективних трудових
спорів (конфліктів);
   3.4.3. бере участь в організації і здійсненні поточного
контролю за ходом виконання  рекомендацій  відділення  НСПП,
підготовлених на основі прогнозування колективних трудових спорів
(конфліктів) і з метою поліпшення соціально-трудових відносин;
   3.4.4. узагальнює відповідно до планових термінів прогнозні
матеріали щодо змін соціально-трудових  відносин,  виникнення
колективних трудових спорів (конфліктів);
   3.4.5. здійснює заходи щодо підвищення достовірності прогнозу
відділення НСПП про можливі зміни соціально-трудових відносин,
виникнення колективних трудових спорів (конфліктів);
   3.4.6. вивчає і використовує в роботі результати прогнозів,
що готуються в місцевих органах виконавчої  влади,  органах
місцевого самоврядування, науково-дослідницьких центрах тощо і
стосуються соціально-трудових відносин,  колективних  трудових
спорів  (конфліктів)  на  виробничому,  територіальному  і
територіально-галузевому рівнях;
   3.4.7. забезпечує  створення  інформаційної  бази  для
прогнозування змін  соціально-трудових  відносин,  виникнення
колективних трудових спорів (конфліктів);
   3.4.8. виконує  стосовно  інших  структурних  підрозділів
відділення НСПП функції координації, консультування, роз'яснення,
контролю з питань, що відносяться до організації і здійснення
аналітично-інформаційної  роботи,  прогнозування,  реалізації
пропозицій щодо проведення превентивних заходів за результатами
прогнозування;
   3.4.9. веде моніторинг результатів прогнозів  НСПП  щодо
колективних трудових спорів по роках, у розрізі регіонів, галузей,
окремих господарюючих суб'єктів;
   3.4.10. здійснює аналіз і оцінку вірогідності підготовлених у
відділенні НСПП прогнозів щодо змін соціально-трудових відносин,
виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).
   3.4.11. вивчає і впроваджує в практику сучасні технології
прогнозування динаміки соціально-трудових відносин, виникнення
колективних трудових спорів (конфліктів).
 
   3.5. Вивчає, узагальнює і поширює вітчизняний та іноземний
досвід щодо запобігання та врегулювання колективних трудових
спорів (конфліктів).
 
   3.6. Готує з питань, віднесених до компетенції Відділу,
проекти відповідей на запити, що надходять від центральних та
місцевих  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого
самоврядування, профспілкових об'єднань та об'єднань роботодавців,
трудових колективів підприємств, установ і організацій.
 
   3.7. Організовує і проводить разом з відділом (сектором)
правового  забезпечення  відділення  НСПП  наради,  семінари,
конференції та інші заходи з питань, що стосуються компетенції
відділення НСПП.
 
             4. Права Відділу
 
   Відділ має право:
 
   4.1. Отримувати від відділу (сектора) правового забезпечення
відділення НСПП документи та інші матеріали, необхідні  для
виконання функцій, покладених на Відділ.
 
   4.2. Залучати  працівників  відділу  (сектора)  правового
забезпечення відділення НСПП за згодою  його  керівника  до
здійснення  заходів,  що  проводяться Відділом відповідно до
покладених на нього обов'язків.
 
   4.3. В установленому порядку готувати на запити центральних і
місцевих  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого
самоврядування, об'єднань роботодавців та профспілок, підприємств,
установ, організацій і громадян відповіді з питань, що відносяться
до компетенції Відділу.
 
   4.4. Брати участь у засіданнях та нарадах, що проводяться у
відділенні НСПП, у разі розгляду на них питань, що стосуються
компетенції Відділу.
 
   4.5. Інформувати начальника відділення НСПП у разі покладення
на Відділ виконання роботи, що не належить до функцій Відділу чи
виходить за їх межі, а також у випадках, коли  відповідні
підрозділи  або  посадові  особи не надають документи, інші
матеріали, необхідні для вирішення порушених питань.
   Покладання на  Відділ  обов'язків,  не  передбачених цим
Положенням, і таких, що не стосуються компетенції Відділу, не
допускається.
 
           5. Керівництво Відділом
 
   Безпосереднє керівництво Відділом здійснює начальник Відділу,
який:
 
   5.1. Розподіляє обов'язки  між  працівниками  Відділу  з
урахуванням  взаємозамінюваності,  здійснює  контроль  за  їх
діяльністю, розробляє посадові інструкції працівників Відділу і
подає їх на затвердження начальнику відділення НСПП.
 
   5.2. Організовує роботу Відділу, готує та підписує плани
роботи Відділу згідно з планом роботи відділення НСПП і подає їх
на затвердження начальнику відділення НСПП.
 
   5.3. Дає  працівникам  Відділу обов'язкові для виконання
вказівки.
 
   5.4. Організовує належне ведення діловодства Відділу.
 
   5.5. Забезпечує дотримання чинного законодавства в діяльності
Відділу.
 
   5.6. Вносить  начальнику відділення НСПП пропозиції щодо
заохочення працівників Відділу, встановлення їм посадових окладів,
рангів, преміювання, надання матеріальної допомоги, застосування
заходів впливу у зв'язку з порушеннями трудової і виробничої
дисципліни.
 
   5.7. Вирішує покладені на Відділ завдання в тісному контакті
з відділом (сектором) правового забезпечення відділення НСПП.
 
   5.8. Несе персональну відповідальність за:
   а) своєчасне і якісне виконання завдань і функцій, покладених
на Відділ, планів роботи і доручень керівництва відділення НСПП;
   б) організацію виконання рішень органів державної влади з
питань, що віднесені до компетенції Відділу;
   в) своєчасний і якісний розгляд документів, що знаходяться на
виконанні у Відділі;
   г) своєчасну і якісну підготовку аналітично-інформаційних та
прогнозних матеріалів;
   д) правомірність роз'яснень і консультацій з питань, що
відносяться до компетенції Відділу;
   е) раціональну  розстановку  і належну організацію праці
працівників Відділу, дотримання ними правил внутрішнього трудового
розпорядку, трудової дисципліни;
   є) збереження документів і майна Відділу.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка