Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження положень про деякі управління Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України

        МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
         ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            21.10.2004 N 381
 
 
     Про затвердження положень про деякі управління
        Міністерства економіки та з питань
         європейської інтеграції України
 
 
   Н А К А З У Ю:
 
   Затвердити положення про департамент регіонального розвитку,
про управління фінансування, бухгалтерського обліку та контролю,
про управління багатосторонніх переговорів СОТ та гармонізації
національного  законодавства,  про  управління  двосторонніх
переговорів  та  розвитку  відносин  СОТ,  про  відділ
організаційно-аналітачного забезпечення роботи керівництва, що
додаються.
 
 Міністр                         М.Деркач
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   та з питань європейської
                   інтеграції України
                   21.10.2004 N 381
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про департамент регіонального розвитку
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Департамент регіонального розвитку (далі - департамент)
є структурним підрозділом центрального  апарату  Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції України (далі -
Міністерство), який підпорядкований заступнику Міністра економіки
та  з  питань європейської інтеграції України відповідно до
розподілу обов'язків.
 
   1.2. Головною метою діяльності департаменту є формування
пропозицій та реалізація державної політики щодо створення умов
для динамічного, збалансованого  регіонального  та  місцевого
розвитку,  усунення  основних  територіальних  диспропорцій,
активізації ресурсного потенціалу та зміцнення конкурентності
регіонів.
 
   1.3. Завдання департаменту:
   розробка основних засад державної стратегії регіонального
розвитку,  забезпечення у межах своїх повноважень реалізації
державної політики щодо регіонального розвитку та  місцевого
самоврядування, координація діяльності центральних та місцевих
органів виконавчої влади у цій сфері;
   аналіз стану і тенденцій економічного і соціального розвитку
регіонів, розробка пропозицій  щодо  підвищення  ефективності
механізмів стимулювання їх розвитку;
   сприяння створенню належних умов для забезпечення реалізації
місцевими  органами  виконавчої  влади,  органами  місцевого
самоврядування та територіальними громадами прав і повноважень,
визначених Конституцією  ( 254к/96-ВР ) та  законами України,
розробка в межах своїх повноважень проектів нормативно-правових
актів з питань регіональної політики і місцевого самоврядування,
пропозицій та рекомендацій щодо розвитку місцевого самоврядування
і розв'язання актуальних проблем у цій сфері;
   розробка та реалізація у межах своїх повноважень заходів щодо
вирішення питань оптимізації структури місцевих органів виконавчої
влади, взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування, удосконалення механізмів
управління об'єктами комунальної власності та спільної власності
територіальних  громад,  формування  економічно  достатніх
територіальних громад, зміцнення їх матеріально-фінансової бази,
сприяння комплексному соціально-економічному розвитку населених
пунктів;
   розроблення та  реалізація  державної  політики  щодо
функціонування  спеціальних  економічних  зон  і  територій
пріоритетного  розвитку, координація діяльності центральних і
місцевих органів виконавчої влади у цій сфері.
   аналіз соціально-економічних  результатів  функціонування
спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного
розвитку,   підготовка   пропозицій   щодо   вдосконалення
нормативно-правової бази з питань функціонування  спеціальних
(вільних) економічних зон та запровадження спеціального режиму
інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку;
забезпечення  в межах своїх повноважень захисту правових та
економічних інтересів держави в цій сфері;
   участь у розробленні і здійсненні заходів, спрямованих на
розвиток  транскордонного  та  міжрегіонального  економічного
співробітництва  у  сфері  регіональної  політики,  розбудову
інфраструктури регіонального розвитку;
   сприяння в межах компетенції місцевим органам виконавчої
влади та органам місцевого самоврядування у налагодженні зв'язків
з  європейськими регіональними організаціями та їх участі у
європейських  регіональних  програмах,  залученню  українських
підприємств,  установ  та організацій до участі в галузевих
програмах Європейських Співтовариств (Європейського Союзу);
   участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері
економічної конкуренції та  обмеження  монополізму,  сприянні
розвитку конкурентних відносин;
   реалізація в межах своїх повноважень державної регуляторної
політики,  участь  у  розробленні  та виконанні державних і
регіональних програм з питань розвитку підприємництва, здійснення
заходів  щодо  створення  сприятливих  умов  для  розвитку
підприємництва,  механізмів  удосконалення  його  фінансової
підтримки;
   участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері
забезпечення населення житлом та житлово-комунальними послугами,
створення економічних передумов та стимулів щодо розв'язання
житлової  проблеми,  реформування  та  подальшого  розвитку
житлово-комунального господарства;
   розроблення та забезпечення проведення державної політики
щодо розвитку внутрішньої торгівлі та побутових послуг;
   підготовка пропозицій щодо гармонізації нормативно-правових
актів та актів нормативно-технічного характеру з міжнародними та
європейськими правилами і стандартами, які визначають вимоги до
діяльності у сфері внутрішньої торгівлі, громадського харчування і
побутового обслуговування населення;
   розробка правил  провадження  торговельної  діяльності,
торговельного  і  побутового обслуговування населення, роботи
підприємств громадського харчування.
 
   1.4. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ),  законами  України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими
актами, наказами Міністерства, а також цим Положенням.
 
   1.5. Структура  та  гранична  чисельність  департаменту
визначаються відповідно до  структури  та  штатного  розпису
Міністерства та затверджуються Міністром економіки та з питань
європейської інтеграції України.
 
   1.6. До  складу  департаменту  входять  такі  структурні
підрозділи:
   управління моніторингу розвитку регіонів - інд. 15;
   управління єврорегіонального співробітництва - інд. 17;
   управління спеціальних  економічних  зон  та  територій
пріоритетного розвитку - інд. 22;
   управління інструментів стимулювання розвитку територій -
інд. 24;
   управління внутрішньої торгівлі та побутових послуг - інд.
54;
   управління економіки житлово-комунального господарства - інд.
58;
   управління з  питань  регуляторної  політики  у  сфері
підприємництва - інд. 68;
   управління стратегічного планування регіонального розвитку -
інд. 79.
 
   1.7. Основні  завдання,  функції  та  права  структурних
підрозділів, що входять до складу департаменту, визначаються у
положеннях про них.
 
       2. Організація управління департаментом
 
   2.1. Департамент  очолює директор, якого в установленому
порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економіки
та з питань європейської інтеграції України (далі - Міністр).
 
   2.2. Директор  департаменту  безпосередньо підпорядкований
заступнику Міністра згідно з розподілом обов'язків та  несе
персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на
департамент.
 
   2.3. Директору департаменту безпосередньо підпорядковані:
   заступник директора  департаменту  - начальник управління
спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку;
   заступник директора  департаменту  - начальник управління
внутрішньої торгівлі та побутових послуг;
   начальник управління стратегічного планування регіонального
розвитку;
   начальник управління моніторингу розвитку регіонів;
   начальник управління єврорегіонального співробітництва;
   начальник управління  інструментів  стимулювання  розвитку
територій;
   начальник управління з питань регуляторної політики у сфері
підприємництва;
   начальник управління   економіки   житлово-комунального
господарства.
 
       3. Повноваження директора департаменту
 
   3.1. Директор департаменту спрямовує, координує та контролює
роботу структурних підрозділів, що входять до складу департаменту.
 
   3.2. Функції директора департаменту:
   керує діяльністю департаменту, несе  відповідальність  за
виконання покладених на департамент завдань та здійснення ним
своїх функцій, організовує та забезпечує виконання в установлені
строки  доручень  Кабінету  Міністрів України та керівництва
Міністерства;
   розробляє і  здійснює  заходи  щодо  організації  роботи
департаменту;
   організовує та  координує  підготовку  проектів рішень і
документів з питань, що належать до його компетенції;
   забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо
збереження державної таємниці у суворій відповідності до Закону
України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), здійснює в межах
компетенції необхідні заходи щодо збереження службової таємниці в
департаменті;
   співпрацює з керівниками  інших  структурних  підрозділів
Міністерства у питаннях, які потребують спільного розв'язання.
 
   3.3. Повноваження директора департаменту:
   має право підпису документів і матеріалів, що готуються
департаментом відповідно до адресованих йому окремих доручень
Міністра, його перших заступників та заступників;
   приймає рішення та підписує листи у справах, що виникають у
сфері діяльності департаменту, в межах повноважень,  наданих
керівництвом Міністерства;
   підписує листи  та  матеріали,  що  направляються  іншим
департаментам Міністерства;
   візує документи, підписання яких належить до компетенції
керівництва Міністерства;
   підписує супровідні листи до  проектів  законодавчих  та
нормативно-правових  актів,  які  завізовані  керівництвом
Міністерства;
   підписує документи   (інформаційно-аналітичні  матеріали,
подання щодо включення кандидатур працівників департаменту до
складу  робочих  груп, запрошення на наради, що проводяться
департаментом тощо), що направляються Міністерством до інших
органів виконавчої влади;
   погоджує призначення на посади та  звільнення  з  посад
заступників  директора  департаменту - начальників управлінь,
начальників  управлінь  та  інших  працівників  безпосередньо
підпорядкованих йому структурних підрозділів та вносить пропозиції
з цього питання заступнику Міністра відповідно до розподілу
обов'язків;
   визначає ступінь  відповідальності  заступників  директора
департаменту,  начальника  управління  за керівництво роботою
підлеглих підрозділів;
   розподіляє повноваження   між   заступниками  директора
департаменту та начальником управління;
   погоджує присвоєння  заступникам  директора  департаменту
начальникам управлінь, начальникам управлінь та іншим працівникам
безпосередньо  підпорядкованих  йому  структурних  підрозділів
відповідних рангів державних службовців, а також щодо заохочення
та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності та вносить
пропозиції з цього питання заступнику Міністра відповідно до
розподілу обов'язків;
   погоджує відрядження заступників  директора  департаменту,
начальників управлінь, інших працівників департаменту в межах
країни і за кордон та затверджує технічні завдання на  їх
відрядження в межах наданих повноважень;
   організовує разом з управлінням кадрів роботу з підбору та
розстановки  заступників  директора  департаменту, керівництва
підлеглих управлінь, підвищення їх кваліфікації;
   здійснює представництво  в органах влади, організаціях і
установах з питань, що належать до повноважень департаменту;
   дає згоду на надання відпусток працівникам департаменту та
візує їх заяви з цих питань;
   звертається до  Міністра  з пропозиціями щодо проведення
організаційних змін у департаменті (через першого заступника
Міністра - керівника апарату Міністерства);
   утворює тимчасові робочі групи, що складаються з працівників
департаменту з метою підготовки і реалізації особливо важливих
завдань;
   погоджує положення про структурні підрозділи, що входять до
складу департаменту.
 
   3.4. Директор департаменту виконує  покладені  на  нього
завдання безпосередньо, через підлеглого йому заступника(ів) та
начальників управлінь.
 
      4. Права та обов'язки заступників директора
    департаменту та керівників структурних підрозділів,
        що входять до складу департаменту
 
   4.1. Під час  відсутності  директора  департаменту  його
обов'язки виконує заступник директора департаменту - начальник
управління спеціальних економічних зон та територій пріоритетного
розвитку, а у випадку його відсутності - заступник директора
департаменту - начальник управління внутрішньої торгівлі  та
побутових послуг.
 
   4.2. Заступники директора департаменту:
   4.2.1. Заступник  директора  департаменту  -  начальник
управління спеціальних економічних зон та територій пріоритетного
розвитку:
   координує діяльність  наступних  управлінь:  стратегічного
планування регіонального розвитку, моніторингу розвитку регіонів,
єврорегіонального  співробітництва,  інструментів  стимулювання
розвитку територій та економіки житлово-комунального господарства;
   організовує, забезпечує та контролює виконання, в установлені
строки, доручень директора департаменту, несе відповідальність за
стан виконавської дисципліни у визначених структурних підрозділах
департаменту;
   розробляє і подає пропозиції директору департаменту щодо
організації та підвищення ефективності роботи департаменту;
   за дорученням директора департаменту здійснює представництво
в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях
і установах;
   приймає рішення та підписує листи у справах, що виникають у
сфері діяльності структурних підрозділів департаменту, в межах
повноважень, наданих директором департаменту;
   за відсутності  директора  департаменту  візує документи,
підписання яких належить до компетенції керівників Міністерства.
   4.2.2. Заступник  директора  департаменту  -  начальник
управління внутрішньої торгівлі та побутових послуг:
   координує діяльність  наступних  управлінь:  внутрішньої
торгівлі та побутових послуг та з питань регуляторної політики у
сфері підприємництва;
   організовує, забезпечує та контролює виконання, в установлені
строки, доручень директора департаменту, несе відповідальність за
стан  виконавської  дисципліни  в  структурних  підрозділах
департаменту;
   розробляє і подає пропозиції директору департаменту щодо
організації та підвищення ефективності роботи департаменту;
   за дорученням директора департаменту здійснює представництво
в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях
і установах;
   приймає рішення та підписує листи у справах, що виникають у
сфері діяльності структурних підрозділів департаменту, в межах
повноважень, наданих директором департаменту;
   за відсутності директора  департаменту  візує  документи,
підписання яких належить до компетенції керівників Міністерства.
 
   4.3. Начальники  управлінь  здійснюють  керівництво  у
підпорядкованих їм структурних підрозділах згідно з положеннями
про відповідний структурний підрозділ.
 
 Директор департаменту                  О.Нижник
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Виконуючий обов'язки першого
 заступника Міністра-керівника
 апарату                         С.Романюк
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   та з питань європейської
                   інтеграції України
                   21.10.2004 N 381
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
          про управління фінансування,
        бухгалтерського обліку та контролю
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Управління фінансування, бухгалтерського  обліку  та
контролю  (далі  -  Управління)  є  структурним  підрозділом
центрального апарату  Міністерства  економіки  та  з  питань
європейської інтеграції України (далі - Міністерство) та входить
до складу Адміністративно-господарського департаменту.
 
   1.2. До складу Управління входять відділи:
   1) відділ  планування та фінансування бюджетних програм;
(сектор  фінансування  та  економічного  аналізу  підвідомчих
організацій);
   2) відділ розрахунків, бухгалтерського обліку та звітності;
(сектор розрахунків та обліку зовнішньоекономічної діяльності);
   3) відділ розрахунків з оплати праці та соціальних питань;
   4) контрольно-ревізійний відділ.
 
   1.3. Управління в своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами,
наказами та рішеннями колегії Міністерства, окремими дорученнями
Міністра   та   його   заступників,   Положенням   про
Адміністративно-господарський департамент, а також цим Положенням.
 
   1.4. Структура  і  чисельність  Управління  визначаються
відповідно з цим Положенням та штатним розписом Міністерства.
 
   1.5. Працівники управління здійснюють свої функції, керуючись
цим Положенням та посадовими інструкціями.
 
         2. Основні завдання управління
 
   2.1. Головною метою діяльності Управління є виконання функцій
головного розпорядника коштів державного бюджету, що виділяються
на утримання Міністерства та, відповідно до чинного законодавства,
участь у забезпеченні коштами державного бюджету розпорядників
нижчого рівня та одержувачів.
 
   2.2. Основними завданнями Управління є:
   1) забезпечення  виконання  вимог  законодавства стосовно
ефективного витрачання бюджетних коштів, виділених на утримання
апарату Міністерства, та достовірності бухгалтерського обліку
господарських операцій;
   2) забезпечення     контролю     за    виконанням
фінансово-господарських зобов'язань, наявністю фінансових ресурсів
та здійснення економічного аналізу використання коштів державного
бюджету;
   3) контроль   за   фінансово-господарською   діяльністю
підприємств, організацій та установ, що належать  до  сфери
управління Міністерства;
   4) забезпечення контролю за використанням фонду оплати праці
підпорядкованих Міністерству установ, які утримуються за рахунок
бюджетних коштів;
   5) формування фінансової звітності апарату Міністерства та
зведеної звітності  Міністерства  як  головного  розпорядника
бюджетних коштів;
   6) координація роботи служб контролю підприємств, установ і
організацій, що належать до сфери управління Міністерства, та
взаємодія з органами державної  контрольно-ревізійної  служби
України стосовно ревізій і перевірок, методології державного
фінансового контролю;
   7) виявлення  та  усунення  фактів  порушення фінансової
дисципліни, нанесення збитків, безгосподарності та марнотратства,
перекручення звітності на підприємствах, установах і організаціях,
що належать до сфери управління Міністерства.
 
           3. Функції управління
 
   Управління відповідно до  покладених  на  нього  завдань
забезпечує:
 
   3.1. Координацію планово-економічної та фінансової діяльності
Міністерства як головного розпорядника бюджетних коштів;
 
   3.2. Розроблення бюджетної пропозиції, кошторису доходів і
видатків та плану асигнувань апарату Міністерства та відповідних
зведених документів стосовно розпорядників коштів  державного
бюджету нижчого рівня;
 
   3.3. Здійснення  контролю  за  економічним та ефективним
витрачанням коштів згідно з кошторисом та планом асигнувань з
урахуванням змін, внесених до них в установленому порядку;
 
   3.4. Здійснення бухгалтерського обліку господарських операцій
апарату Міністерства в установленому порядку;
 
   3.5. Перевірку правильності оформлення первинних документів
стосовно фінансово-господарських операцій та законності здійснення
цих операцій;
 
   3.6. Здійснення своєчасного проведення розрахунків в процесі
господарської діяльності Міністерства та узагальнення інформації
щодо стану розрахунків з дебіторами та кредиторами;
 
   3.7. Забезпечення збереження коштів, контроль за раціональним
використанням необхідних активів та інших товарно-матеріальних
цінностей;
 
   3.8. Своєчасне нарахування та виплату  заробітної  плати
працівникам Міністерства;
 
   3.9. Складання  та  подання  в  установлені  терміни
бухгалтерської та фінансової звітності Міністерства та зведеної
звітності Міністерства як головного розпорядника бюджетних коштів;
 
   3.10. Проведення в установлені терміни інвентаризації коштів,
матеріальних цінностей та розрахунків;
 
   3.11. Забезпечення зберігання бухгалтерських документів та
реєстрів обліку, кошторисів і розрахунків до них, а також інших
первинних документів;
 
   3.12. Координацію роботи з відповідними підрозділами Кабінету
Міністрів України, Міністерства фінансів, Міністерства закордонних
справ стосовно здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
 
   3.13. Підготовку розрахунків щодо бюджетного фінансування
витрат на проведення засідань міжурядових змішаних комісій;
 
   3.14. Розробку штатного розпису апарату Міністерства;
 
   3.15. Контроль за дотримання у штатних розписах установ і
організацій, які утримуються за рахунок бюджетних коштів, умов
оплати праці, визначених відповідними нормативними документами;
 
   3.16. Проведення планових перевірок фінансово-господарської
діяльності в підвідомчих Міністерству підприємствах, установах і
організаціях;
 
   3.17. Підготовку  пропозицій  щодо  усунення  виявлених
правопорушень та притягнення до відповідальності винних осіб;
 
   3.18. Підготовку звітності про контрольно-ревізійну роботу та
відомчий контроль, взаємодія з державною контрольно-ревізійною
службою та з правоохоронними органами з цих питань.
 
            4. Права управління
 
   Управління має право:
 
   4.1. Одержувати від управлінь та департаментів Мінекономіки
інформацію, необхідну для виконання визначених функцій.
 
   4.2. Одержувати від міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади інформацію, необхідну для виконання покладених на
Управління завдань.
 
   4.3. Погоджувати  кошториси  доходів  і  видатків, плани
асигнувань та інші фінансові документи.
 
   4.4. Приймати у встановленому порядку на  виконання  та
оформлення документи за операціями оприбуткування, зберігання та
витрачання товарно-матеріальних цінностей.
 
   4.5. Залучення  працівників  апарату  Міністерства  та
підвідомчих йому організацій і підприємств до підготовки питань,
пов'язаних із виконанням доручень керівництва Міністерства.
 
   4.6. Скликати і проводити наради в установленому порядку.
 
   4.7. Повертати  виконавцям  документи,  підготовлені  з
порушенням вимог відповідних нормативних документів та Інструкції
з діловодства, а також з порушенням  встановленого  терміну
розроблення та узагальнення.
 
   4.8. Здійснювати  контрольно-ревізійну роботу згідно норм
діючого законодавства.
 
          5. Керівництво управлінням
 
   5.1. Управління очолює начальник управління  -  головний
бухгалтер, якого в установленому порядку призначає на посаду та
звільняє з посади Міністр економіки та з питань європейської
інтеграції України за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
 
   5.2. Начальник управління - головний бухгалтер безпосередньо
підпорядкований директору      адміністративно-господарського
Департаменту, має  право  другого  підпису  банківських  і
фінансово-розпорядчих документів від Міністерства.
 
   5.3. Начальник управління - головний бухгалтер:
   1) керує   діяльністю  Управління,  несе  персональну
відповідальність за виконання покладених на Управління завдань і
функцій, організує, координує та контролює роботу співробітників,
розподіляє між ними обов'язки;
   2) розробляє та здійснює заходи, спрямовані на поліпшення
роботи Управління, здійснює заходи наукової організації праці в
Управлінні;
   3) вимагає від усіх підрозділів господарського управління,
інших структурних підрозділів Міністерства своєчасного передавання
необхідних для фінансування, бухгалтерського обліку та контролю
документів, наказів, постанов, розпоряджень, а також договорів,
кошторисів, нормативних та інших матеріалів;
   4) підписує штатний розпис та кошториси видатків на утримання
апарату Міністерства та відповідних розпорядників нижчого рівня та
одержувачів бюджетних коштів;
   5) дає згоду, в межах наявних коштів, на укладання договорів,
які  пропонуються  для  укладення  на одержання або відпуск
товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт (послуг), а також
наказів про встановлення працівникам посадових та персональних
окладів, наказів про преміювання;
   6) погоджує     звільнення     та     переміщення
матеріально-відповідальних осіб (касирів, завідуючих  складами
тощо);
   7) розробляє плани роботи Управління  та  контролює  їх
виконання;
   8) визначає обов'язки своїх заступників, виходячи із завдань
та функцій Управління;
   9) несе відповідальність за  своєчасне  і  кваліфіковане
виконання покладених на Управління завдань, належну організацію
роботи працівників Управління, правильний підбір та розстановку
кадрів, за порядок і дисципліну;
   10) забезпечує загальне керівництво Управлінням, складання
кошторису на утримання апарату Міністерства та зведеного кошторису
як головного розпорядника бюджетних коштів;
   11) забезпечує формування мережі підприємств та організацій,
які підпорядковані Міністерству та фінансуються із державного
бюджету, здійснює та контролює виконання плану асигнувань в
порядку, передбаченому нормативними документами;
   12) здійснює поточне фінансування, складає розподіли коштів
за поточними видатками Міністерства як головного розпорядника
бюджетних коштів;
   13) підписує та контролює прибутково-видаткові касові  і
банківські документи;
   14) здійснює загальний контроль за фінансово-господарською
діяльністю  і  Міністерства,  підвідомчих  йому  організацій,
розпорядників коштів  державного  бюджету  нижчого  рівня  та
одержувачів.
 
   5.4. Начальник управління і його заступники мають право
підпису документів, що направляються від імені Управління, з
питань, що входять до повноважень Управління, на адресу інших
управлінь Міністерства.
 
 Начальник управління                 А.Чубинський
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Виконуючий обов'язки першого
 заступника Міністра - керівника
 апарату                         С.Романюк
 
 Директор
 адміністративно-господарського
 департаменту                      В.Дробний
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   та з питань європейської
                   інтеграції
                   21.10.2004 N 381
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про управління багатосторонніх переговорів СОТ
      та гармонізації національного законодавства
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Управління  багатосторонніх  переговорів  СОТ  та
гармонізації національного законодавства (далі - управління) є
структурним  підрозділом  центрального  апарату  Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції України (далі -
Міністерство) і входить до складу Департаменту співробітництва з
СОТ.
 
   1.2. До складу управління входять відділи:
   1) відділ багатосторонніх переговорів СОТ
   2) відділ гармонізації та моніторингу законодавства.
 
   1.3. Управління в своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР )  і Законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, рішеннями  колегії  Міністерства,
наказами Міністерства, положенням про Міністерство, Положенням про
Департамент співробітництва з СОТ, а також цим Положенням.
 
   1.4. Структура  і  чисельність  управління  визначаються
відповідно до структури та штатного розпису Міністерства.
 
   1.5. Працівники управління здійснюють свої функції, керуючись
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і Законами України, актами Президента
України  та  Кабінету  Міністрів  України, рішеннями колегії
Міністерства, наказами Міністерства, положенням про Міністерство,
Положенням про Департамент співробітництва з СОТ, цим Положенням
та посадовими інструкціями.
 
         2. Основні завдання управління
 
   2.1. Головною метою діяльності управління є  координація
роботи  центральних  органів  виконавчої  влади  в  рамках
багатостороннього переговорного процесу з вступу України до СОТ та
приведення національного законодавства у відповідність до вимог
угод СОТ.
 
   2.2. Основними завданнями управління є:
   1) Виконання в межах компетенції управління комплексу завдань
державної політики щодо забезпечення входження України у світовий
економічний простір шляхом співробітництва із СОТ;
   2) Координація діяльності центральних органів державної влади
в частині проведення багатостороннього переговорного процесу в
рамках вступу України до СОТ;
   3) Аналіз  законопроектів та проектів нормативних актів,
розроблених  центральними  органами  виконавчої  влади,  на
відповідність нормам угод СОТ;
   4) Участь в розробці пропозицій щодо пріоритетних напрямів
економічного       співробітництва,      удосконалення
зовнішньоторговельного   режиму  України  та  гармонізації
законодавства відповідно до норм та принципів СОТ.
 
           3. Функції управління
 
   Управління відповідно  до  покладених  на  нього завдань
забезпечує:
 
   3.1. Участь у розробці та реалізації державної політики у
сфері співробітництва  СОТ,  зокрема  у  багатосторонньому
переговорному процесі в рамках вступу України до СОТ;
 
   3.2. Підготовку  необхідних  матеріалів  та  організацію
проведення багатосторонніх засідань в рамках вступу України до
СОТ;
 
   3.3. Організацію та проведення засідань Робочих груп у рамках
Міжвідомчої комісії з питань вступу України до СОТ;
 
   3.4. Координацію  діяльності з підготовки, узгодження та
виконання планів і графіків гармонізації законодавства України з
нормами та вимогами угод СОТ;
 
   3.5. Здійснення аналізу, моніторингу та підготовки пропозицій
до  законопроектів  та  проектів  нормативних  актів  у
зовнішньоторговельній  сфері,  які відносяться до компетенції
управління;
 
   3.6. Участь з питань, що належать до компетенції управління,
в підготовці пропозицій до проектів Державного бюджету України,
прогнозів економічного і соціального розвитку, Програми діяльності
Уряду та щодо їх реалізації;
 
   3.7. Підготовку   інформаційно-аналітичних   матеріалів
відповідно до компетенції управління, в рамках підготовки до
проведення  засідань  Комітетів  Верховної  Ради  України,
Адміністрації Президента, Кабінету Міністрів, Ради Національної
Безпеки і Оборони України, колегії і робочих нарад Міністерства;
 
   3.8. Інформування у встановленому порядку центральних органів
виконавчої влади з питань багатостороннього переговорного процесу
в рамках СОТ та процесу гармонізації законодавства України з
вимогами та нормами угод СОТ;
 
   3.9. Сприяння проведенню та участі відповідно до компетенції
управління у міжнародних конференціях, семінарах, симпозіумах,
круглих столах на території України та за кордоном;
 
   3.10. Здійснення співробітництва  з  іншими  управліннями
Міністерства.
 
            4. Права управління
 
   Управління має право:
 
   4.1 Самостійно  організовувати  свою  роботу  в  межах
вищезазначених функцій;
 
   4.2. Отримувати в установленому  порядку  від  державних
установ, суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, структурних
підрозділів Міністерства необхідну  інформацію,  пов'язану  з
аспектами багатостороннього співробітництва України в рамках СОТ
та подальшого розвитку відносин СОТ;
 
   4.3. Залучати наукові організації відповідно до встановленої
процедури для підготовки аналітичних та прогнозних матеріалів з
питань впливу багатостороннього переговорного процесу в рамках СОТ
на економіку України та її окремі галузі, аналізу такого впливу на
економіки інших країн-членів СОТ, інших питань в межах компетенції
управління;
 
   4.4. Управління є відповідальним за організацію та своєчасне
виконання покладених на нього завдань згідно цього Положення, а
також наказів та доручень керівництва Міністерства.
 
           5. Керівництво управлінням
 
   5.1. Управління  очолює начальник, якого в установленому
порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економіки
та з питань європейської інтеграції України.
 
   5.2. Начальник  управління  безпосередньо  підпорядкований
директору Департаменту співробітництва з СОТ.
 
   5.3. Начальник управління:
   1) здійснює керівництво роботою управління і несе персональну
відповідальність за виконання покладених на управління завдань та
здійснення ним своїх функцій; організовує, забезпечує та контролює
виконання в установлені строки доручень керівництва Міністерства
та  директора  Департаменту  співробітництва  з  СОТ,  несе
відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні.
   2) забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог
щодо збереження державної таємниці у суворій відповідності до
Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ),  здійснює
необхідні заходи щодо збереження службової таємниці в управлінні;
   3) має заступника начальника управління-начальника відділу
багатосторонніх переговорів та начальника відділу гармонізації та
моніторингу законодавства, визначає ступінь відповідальності та
функціональні обов'язки  працівників  управління;  затверджує
посадові інструкції працівників управління;
   4) вносить до управління кадрів пропозиції щодо підбору,
розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; координує роботу з
формування кадрового резерву управління;
   5) за погодженням з директором Департаменту співробітництва з
СОТ готує і  подає  керівництву  Міністерства  подання  про
призначення, переміщення та звільнення працівників управління,
присвоєння їм рангів державних службовців, а також про заохочення
і накладання дисциплінарних стягнень;
   6) розробляє і здійснює заходи щодо організації та підвищення
ефективності роботи управління;
   7) забезпечує додержання працівниками  управління  правил
внутрішнього  трудового  розпорядку,  раціональний  розподіл
обов'язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової
кваліфікації працівників управління.
   8) за дорученням керівництва Міністерства  та  директора
Департаменту співробітництва з СОТ здійснює представництво в інших
органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях і
установах з питань, що належать до повноважень управління;
   9) вносить на розгляд керівництву Міністерства пропозиції
щодо створення необхідних умов для підвищення ефективності роботи
співробітників управління, в тому числі, щодо стажування або
навчання фахівців управління в Україні та за кордоном.
 
   5.4. Начальник  управління і його заступник мають право
підпису документів, що направляються від імені управління, з
питань, що входять до повноважень управління, на адресу інших
управлінь Міністерства.
 
 Начальник управління                Н.Васильченко
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Перший заступник Міністра              В.Пятницький
 
 Директор Департаменту                  В.Цимбал
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   та з питань європейської
                   інтеграції
                   21.10.2004 N 381
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про управління двосторонніх переговорів
           та розвитку відносин СОТ
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Управління двосторонніх переговорів та розвитку відносин
СОТ (далі - управління) є структурним підрозділом центрального
апарату Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції
України (далі - Міністерство) і входить до складу Департаменту
співробітництва з СОТ.
 
   1.2. До складу управління входять відділи:
   1) відділ двосторонніх переговорів з доступу до  ринків
товарів та послуг
   2) відділ розвитку відносин СОТ та співробітництва з МЕО
 
   1.3. Управління в своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і Законами України, Указами Президента України,
постановами і  розпорядженнями  Кабінету  Міністрів  України,
рішеннями Колегії Міністерства, наказами Міністерства Економіки та
з питань європейської  інтеграції  України,  положенням  про
Міністерство, Положенням про Департамент співробітництва з СОТ, а
також цим Положенням.
 
   1.4. Структура і чисельність управління визначаються штатним
розписом Міністерства.
 
   1.5. Працівники управління здійснюють свої функції, керуючись
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і Законами України, актами Президента
України  та  Кабінету  Міністрів  України, рішеннями колегії
Міністерства, наказами Міністерства, положенням про Міністерство,
Положенням про Департамент співробітництва з СОТ, цим Положенням
та посадовими інструкціями.
 
         2. Основні завдання управління
 
   2.1. Головною метою діяльності управління є  координація
роботи  центральних  органів  виконавчої  влади  в  рамках
двостороннього переговорного процесу в сфері  співробітництва
України з СОТ.
 
   2.2. Основними завданнями управління є:
   1) Виконання в межах компетенції управління комплексу завдань
державної політики щодо забезпечення входження України у світовий
економічний  простір  шляхом  співробітництва  із  Світовою
організацією торгівлі (СОТ);
   2) Координація діяльності центральних органів державної влади
в частині проведення двостороннього переговорного процесу в рамках
вступу України до СОТ та подальшого співробітництва з цією
організацією;
   3) Участь в організаційному, експертно-аналітичному та іншому
забезпеченні  виконання  завдань  Міністерства з питань щодо
двостороннього переговорного процесу з країнами-членами СОТ та
подальшого співробітництва з цією організацією.
 
           3. Функції управління
 
   Управління відповідно  до  покладених  на  нього завдань
забезпечує:
 
   3.1. Участь у виробленні  державної  політики  у  сфері
співробітництва  СОТ,  зокрема у двосторонньому переговорному
процесі, а також подальшому розвитку відносин СОТ;
 
   3.2. Організацію  роботи  щодо  проведення  двосторонніх
переговорів з доступу до ринків товарів та послуг в рамках вступу
України до СОТ, засідань Робочої групи з питань розгляду заявки
України на вступ до СОТ та консультацій з країнами-членами;
 
   3.3. Організацію та проведення засідань Робочих груп в рамках
Міжвідомчої Комісії з питань вступу України до СОТ, участь в
роботі утворюваних в рамках вступу України до СОТ комісій та їх
робочих органів з питань підготовки матеріалів до Секретаріату
СОТ;
 
   3.4. Координацію  діяльності з підготовки, узгодження та
виконання планів  зі  вступу  України  до  СОТ,  завершення
двостороннього  переговорного  процесу та подальшого розвитку
відносин СОТ;
 
   3.5. Участь у підготовці та виконанні заходів щодо вступу
України до СОТ, а також подальшого співробітництва та розвитку
відносин СОТ;
 
   3.6. Участь з питань, що належать до компетенції управління,
в підготовці пропозицій до проектів Державного бюджету України,
прогнозів економічного і соціального розвитку, Програми діяльності
Уряду та у їх реалізації;
 
   3.7. Підготовку   інформаційно-аналітичних   матеріалів
відповідно до компетенції управління, в рамках підготовки до
проведення  засідань  Комітетів  Верховної  Ради  України,
Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Ради
національної безпеки і оборони України, Колегії і робочих нарад
Міністерства;
 
   3.8. Інформування у встановленому порядку центральних органів
виконавчої влади з питань двостороннього переговорного процесу в
рамках СОТ та подальшого розвитку відносин СОТ;
 
   3.9. Сприяння проведенню та участь відповідно до компетенції
управління у міжнародних конференціях, семінарах, симпозіумах,
круглих столах на території України та за кордоном;
 
   3.10. Здійснення співробітництва  з  іншими  управліннями
Міністерства.
 
            4. Права управління
 
   Управління має право:
 
   4.1 Самостійно  організовувати  свою  роботу  в  межах
вищезазначених функцій;
 
   4.2. Отримувати в установленому  порядку  від  державних
установ, суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, структурних
підрозділів Міністерства необхідну  інформацію,  пов'язану  з
аспектами  двостороннього та багатостороннього співробітництва
України в рамках СОТ та подальшого розвитку відносин СОТ;
 
   4.3. Залучати наукові організації відповідно до встановленої
процедури для підготовки аналітичних та прогнозних матеріалів з
питань впливу двостороннього переговорного процесу в рамках СОТ на
економіку України та її окремі галузі, аналізу такого впливу на
економіки інших країн-членів СОТ, інших питань в межах компетенції
управління;
 
   4.4. Управління є відповідальним за організацію та своєчасне
виконання покладених на нього завдань згідно цього Положення, а
також наказів та доручень керівництва Міністерства.
 
          5. Керівництво управлінням
 
   5.1. Управління  очолює  начальник,  який  одночасно  є
заступником директора департаменту, якого в установленому порядку
призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економіки та з
питань європейської інтеграції України.
 
   5.2. Начальник  управління  безпосередньо  підпорядкований
директору Департаменту співробітництва з СОТ.
 
   5.3. Начальник управління:
   1) здійснює керівництво роботою управління і несе персональну
відповідальність за виконання покладених на управління завдань та
здійснення ним своїх функцій; організовує, забезпечує та контролює
виконання в установлені строки доручень керівництва Міністерства
та  директора  Департаменту  співробітництва  з  СОТ,  несе
відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні.
   2) забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог
щодо збереження державної таємниці у суворій відповідності до
Закону України "Про державну  таємницю"  ( 3855-12 ), здійснює
необхідні заходи щодо збереження службової таємниці в управлінні;
   3) має  заступника  начальника  управління,  заступника
начальника управління-начальника відділу двосторонніх переговорів
з доступу до ринків товарів та послуг та начальника відділу
розвитку відносин СОТ та співробітництва з МЕО, визначає ступінь
відповідальності  та  функціональні  обов'язки  працівників
управління; затверджує посадові інструкції працівників управління;
   4) вносить до управління кадрів пропозиції щодо підбору,
розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; координує роботу з
формування кадрового резерву управління;
   5) за погодженням з директором Департаменту співробітництва з
СОТ готує і  подає  керівництву  Міністерства  подання  про
призначення, переміщення та звільнення працівників управління,
присвоєння їм рангів державних службовців, а також про заохочення
накладання дисциплінарних стягнень;
   6) розробляє і здійснює заходи щодо організації та підвищення
ефективності роботи управління;
   7) забезпечує додержання працівниками  управління  правил
внутрішнього  трудового  розпорядку,  раціональний  розподіл
обов'язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової
кваліфікації працівників управління;
   8) за дорученням керівництва Міністерства  та  директора
Департаменту співробітництва з СОТ здійснює представництво в інших
органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях і
установах з питань, що належать до повноважень управління.
   9) вносить на розгляд керівництву Міністерства пропозиції
щодо створення необхідних умов для підвищення ефективності роботи
співробітників управління, в тому числі, щодо стажування або
навчання фахівців управління в Україні та за кордоном.
 
   5.4. Начальник  управління і його заступник мають право
підпису документів, що направляються під імені управління, з
питань, що входять до повноважень управління, на адресу інших
управлінь Міністерства.
 
 Заступник начальника управління              Р.Буга
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Перший заступник Міністра              В.Пятницький
 
 Директор Департаменту                  В.Цимбал
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   наказ Міністерства економіки
                   та з питань європейської
                   інтеграції України
                   21.10.2004 N 381
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про Відділ організаційно-аналітичного
      забезпечення роботи керівництва Міністерства
   економіки та з питань європейської інтеграції України
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Відділ організаційно-аналітичного забезпечення роботи
Керівництва  Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції України (далі - Відділ) є структурним підрозділом
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
(далі Міністерство), який забезпечує діяльність Першого заступника
Міністра - Керівника апарату, Перших заступників та заступників
Міністра (далі Керівництва) і підпорядковується безпосередньо
директору Адміністративно-господарського департаменту.
 
   1.2. До складу відділу входять начальник відділу, помічник
Першого заступника Міністра - Керівника апарату, помічники Перших
заступників  та  заступників  Міністра,  головний спеціаліст,
спеціалісти першої категорії, консультант Першого  заступника
Міністра - Керівника апарату.
 
   1.3. Відділ  у  своїй  діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, указами і розпорядженнями
Президента  України,  постановами  Верховної  Ради  України,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами
Міністерства, Положенням про Міністерство , а також цим Положенням
та безпосередніми розпорядженнями і вказівками Керівництва.
 
   1.4. Структура і чисельність відділу визначаються відповідно
цим Положенням та штатним розписом Міністерства.
 
   1.5. Працівники відділу здійснюють свої функції, керуючись
цим Положенням та посадовими інструкціями.
 
          2. Основні завдання відділу
 
   2.1. Основними завданнями відділу є сприяння  реалізації
заходів Керівництва, забезпечення інформацією, необхідною для
ефективного виконання покладених на нього завдань та повноважень.
 
   2.2. Створення належних умов для прийняття ним ефективних
державних рішень.
 
   2.3. Підтримання  контактів  з органами державної влади,
органами місцевого самоврядування, громадськістю, іноземними та
міжнародними  організаціями, засобами масової інформації щодо
обміну інформаційними матеріалами, необхідними для  виконання
завдань, що стоять перед Керівництвом.
 
            3. Функції відділу
 
   Відповідно до основних завдань Відділ виконує такі функції:
 
   3.1. Забезпечує стабільну та ефективну роботу Керівництва,
шляхом організації робочого часу, опрацювання робочих планів,
організації та забезпечення проведення нарад, зустрічей та поїздок
Керівництва;
 
   3.2. Здійснює попередній розгляд і аналіз документів, що
надходять на адресу Міністерства;
 
   3.3. Оформлює протокольні доручення Керівництва, виконує його
службові вказівки та доручення, здійснює контроль за їх виконанням
та про результати інформує Керівництво;
 
   3.4. Приймає документи, оформлені у встановленому порядку, на
підпис і візування Керівництвом;
 
   3.5. Організовує підготовку незалежних експертних висновків,
а також прогнозів політичних та соціально-економічних наслідків
прийняття проектів рішень Міністерства, що подаються на розгляд
Керівництву;
 
   3.6. Разом з першими заступниками та заступниками Міністра,
директорами департаментів та начальниками відповідних структурних
підрозділів Міністерства узгоджує черговість та готує погодинні
графіки розгляду питань на засіданнях та нарадах;
 
   3.7. Разом з першими заступниками та заступниками Міністра
організовує  підготовку  матеріалів  та текстів для виступів
Керівництва на засіданнях урядових комітетів, колегій Міністерства
та  інших  центральних  органів  виконавчої  влади, наукових
конференціях, нарадах, а також для проведення прес-конференцій,
публічних виступів і налагодження зв'язків з громадськістю (у тому
числі недержавними організаціями, профспілками);
 
   3.8. Організовує  підготовку  та  проведення  прийомів
Керівництвом делегацій і окремих відвідувачів;
 
   3.9. Координує діяльність консультанта Першого заступника
Міністра - керівника апарату;
 
   3.10. Виконує інші функції відповідно до доручень Керівництва
і покладених на відділ завдань.
 
             4. Права відділу
 
   4.1. Відділ має право запрошувати від центральних і місцевих
органів виконавчої влади документи та інформацію, необхідні для
виконання завдань та доручень Керівництва.
 
   4.2. Відділ у своїй діяльності взаємодіє із структурними
підрозділами  Міністерства,  у  тому  числі  Управлінням
організаційно-аналітичного забезпечення роботи Міністра, шляхом
проведення спільних нарад і консультацій, погодження планів роботи
тощо.
 
   4.3. Відділ має право використовувати всі надані повноваження
для забезпечення своєчасного розгляду письмових або усних доручень
з коротким терміном виконання та доведення їх до безпосередніх
виконавців.
 
   4.3. Усі спірні питання, що виникають під час взаємодії
Управління  з  іншими структурними підрозділами Міністерства,
вирішуються    Директором    адміністративно-господарського
департаменту.
 
           5. Керівництво відділом
 
   5.1. Відділ очолює начальник, що має вищу освіту відповідного
професійного спрямування  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем
магістра або спеціаліста та стаж роботи за фахом на керівних
посадах у державній службі не менше 5 років або стаж роботи за
фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 7
років.
 
   5.2. Начальник відділу призначається на посаду і звільняється
з посади наказом Міністра економіки та з питань європейської
інтеграції України.
 
   5.3. Начальник відділу:
   1) здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну
відповідальність за виконання покладених на нього завдань;
   2) здійснює контроль за формуванням поточних (щоденних) та
перспективних (на тиждень, місяць) планів роботи Керівництва,
організовує особистий прийому громадян Керівництвом;
   3) за дорученням бере участь у засіданнях, які проводить
Керівництво;
   4) подає на підпис і візування Керівництву документи та у
разі потреби дає пояснення з відповідних питань;
   5) надсилає у разі потреби документи, які надходять на ім'я
Керівництва, директорам департаментів, начальниками відповідних
структурних підрозділів Міністерства та підвідомчих організацій;
   6) організовує підготовку нарад, які проводить Керівництво;
   7) співпрацює з питань  координації  роботи  з  першими
заступниками та заступниками Міністра, інформує їх регулярно про
графік роботи Керівника  апарату,  а  також  з  директорами
департаментів та інших структурних підрозділів Міністерства;
   8) організовує діловодство у Відділі, забезпечує дотримання
режиму секретності та службової таємниці;
   9) розподіляє  обов'язки  між  працівниками  Відділу  та
затверджує їх посадові інструкції, проводить роботу з добору
працівників і підвищення їх кваліфікації;
   10) забезпечує  належну  службову  дисципліну,  вносить
Керівництву пропозиції щодо заохочення, просування по службі,
присвоєння рангу працівникам Відділу, а також притягнення їх до
дисциплінарної відповідальності;
   11) організовує  створення  належних  умов  для  роботи
працівників Відділу, вносить, за погодженням з Керівництвом,
пропозиції  щодо  їх  фінансового  та  матеріально-технічного
забезпечення;
   12) опрацьовує  документи,  що  виходять  за  підписом
Керівництва;
   13) здійснює наукову експертизу, консультації та своєчасне
забезпечення Керівництва необхідною інформацією щодо вітчизняного
та зарубіжного досвіду, робіт провідних вчених, державних та
політичних діячів стосовно оперативного та якісного прийняття
управлінських рішень у відповідній сфері;
   14) забезпечує виконання окремих доручень Керівництва;
   15) виконує інші функції, що випливають з Положення про
Відділ та доручень Керівництва Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України.
 
 Начальник відділу
 організаційно-аналітичного
 забезпечення роботи Керівництва           А.Безверхній
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Виконуючий обов'язки першого
 заступника Міністра - керівника
 апарату                         С.Романюк
 
 Директор
 адміністративно-господарського
 департаменту                      В.Дробний
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка