Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства економіки України і Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України

        МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
         ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            22.10.2004 N 383
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   2 листопада 2004 р.
                   за N 1401/10000
 
 
     Про внесення змін до деяких наказів Міністерства
      економіки України і Міністерства економіки
      та з питань європейської інтеграції України
 
 
   Відповідно до  постанови  Кабінету  Міністрів  України
від 27.09.2000 N 1469 ( 1469-2000-п ) "Про організаційні заходи
щодо функціонування системи державних закупівель" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити зміни, що  вносяться  до  деяких  наказів
Міністерства економіки  України  і  Міністерства  економіки
та з питань європейської інтеграції України (додаються).
 
   2. Управлінню методології, правового забезпечення та контролю
у сфері державних закупівель забезпечити:
   реєстрацію в  установленому  порядку   цього   наказу
в Міністерстві юстиції України;
   опублікування цього  наказу  в  інформаційно-аналітичному
бюлетені "Вісник державних закупівель".
 
   3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після реєстрації
в Міністерстві юстиції України.
 
 Виконуючий обов'язки Міністра            В.Вощевський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   та з питань європейської
                   інтеграції України
                   22.10.2004 N 383
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   2 листопада 2004 р.
                   за N 1401/10000
 
 
               ЗМІНИ,
      що вносяться до деяких наказів Міністерства
      економіки України і Міністерства економіки
      та з питань європейської інтеграції України
 
 
   1. У Порядку погодження Міністерством економіки та з питань
європейської інтеграції України застосування замовниками окремих
процедур державних закупівель (далі - Порядок), затвердженому
наказом Міністерства економіки України від 07.12.2000 N  268
( z0933-00 ) та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України
21.12.2000 за N 933/5154 (зі змінами і доповненнями):
   підпункт 1.1  пункту 1 доповнити новими абзацами такого
змісту:
   "копії протоколу   (протоколів)   тендерного   комітету
щодо прийняття  рішення  про  застосування  процедури  торгів
з обмеженою участю, завіреної печаткою замовника.
   У разі потреби Мінекономіки має право вимагати  надання
замовником експертних, нормативних, технічних та інших документів
відповідних компетентних органів (організацій), що підтверджують
наявність умов застосування процедури торгів з обмеженою участю,
визначених частиною  третьою  статті  18  Закону  України
"Про закупівлю  товарів,  робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 );
   абзац шостий  підпункту  1.3 пункту 1 викласти в такій
редакції:
   "техніко-економічного обґрунтування  застосування процедури
закупівлі у одного учасника за формою, що додається (додаток 1),
обов'язково підтвердженого експертними, нормативними, технічними
та  іншими  документами  відповідних  компетентних  органів
(організацій)";
   підпункт 1.3 пункту 1 після абзацу восьмого доповнити новим
абзацом такого змісту:
   "висновок організації  -  розробника  проекту  про  те,
що будівельні  роботи  не  були включені в головний проект,
та про  виникнення  непередбачуваних  обставин  у  зв'язку
з необхідністю проведення додаткових будівельних робіт (якщо такі
роботи технічно чи економічно пов'язані з головним договором),
вартість договору на які не перевищує 50 відсотків вартості
головного договору".
   У зв'язку з цим абзац дев'ятий підпункту 1.3 пункту 1 вважати
абзацом десятим;
   пункт 2  після  слів  "цього Порядку" доповнити словами
"та за умови наявності підстав, визначених частиною другою статті
33 Закону  України  "Про  закупівлю товарів, робіт і послуг
за державні кошти" ( 1490-14 );
   у пункті 11 слово "конфіденційної" виключити, доповнити пункт
словами "що становить державну, службову або комерційну таємницю";
   в абзаці третьому пункту 12 слова "змісту основних умов чи"
виключити, а після слова "договору" додати слова "та/або тендерної
документації";
   додаток 1 до Порядку ( z0933-00 ) викласти в такій редакції:
 
                   "Додаток 1
                   до Порядку погодження
                   Міністерством економіки
                   та з питань європейської
                   інтеграції України
                   застосування замовниками
                   окремих процедур державних
                   закупівель
 
 
       Форма техніко-економічного обґрунтування
         застосування процедури закупівлі
            в одного учасника
 
 
   1. Загальна інформація
   1.1. Головний   розпорядник   коштів   (повна   назва
та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).
   1.2. Джерело фінансування закупівлі.
   1.3. Розмір  бюджетного  призначення згідно з кошторисом
або очікувана вартість закупівлі.
   1.4. Дата затвердження бюджетного призначення або рішення
про виділення коштів.
 
   2. Замовник
   2.1. Повна назва.
   2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.
   2.3. Місцезнаходження.
   2.4. Відповідальний за проведення закупівлі, телефон, факс.
   2.5. Дата прийняття тендерним комітетом замовника рішення
про застосування процедури закупівлі у одного учасника.
 
   3. Інформація про предмет закупівлі
   3.1. Предмет закупівлі.
   3.2. Кількість (у разі закупівлі товару).
   3.3. Місце і строк (поставки, виконання робіт або надання
послуг).
 
   4. Інформація про учасника процедури закупівлі
   4.1. Повна назва.
   4.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.
   4.3. Місцезнаходження, телефон, факс.
 
   5. Умова застосування процедури закупівлі в одного учасника.
 
   6. Обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного
учасника.
 
   7. Посада, прізвище та ім'я особи, що підписує заповнену
форму.
     _____________
      підпис, МП
 
              Пояснення
      щодо заповнення форми техніко-економічного
        обґрунтування застосування процедури
          закупівлі в одного учасника
 
   Місцезнаходження зазначається   таким   чином:   назва
адміністративно-територіального  суб'єкта  (область,  Автономна
Республіка Крим, місто Київ або Севастополь), населений пункт,
поштовий індекс, вулиця, номер будинку.
 
   Щодо пункту 1
   Головний розпорядник  коштів  зазначається   відповідно
до бюджетного  законодавства.  Джерело  фінансування закупівлі
визначається відповідно до абзацу п'ятого статті 1 Закону України
"Про закупівлю  товарів,  робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ). Розмір бюджетного призначення або очікувана вартість
закупівлі зазначається у гривнях (цифрами та словами).
 
   Щодо пункту 2
   Замовник зазначається  відповідно  до  абзаців  другого
і третього статті 1 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт
і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ). При цьому замовником
вважається суб'єкт, тендерний комітет якого проводить процедуру
закупівлі та який є стороною договору про закупівлю.
 
   Щодо пункту 3
   Інформація про  предмет закупівлі зазначається відповідно
до законодавства.
 
   Щодо пункту 5
   Умови застосування процедури закупівлі у одного учасника
визначені частиною другою статті 33 Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
 
   Щодо пункту 6
   Обґрунтування формується замовником  самостійно,  виходячи
з умов  застосування  процедури закупівлі у одного учасника,
визначених частиною другою статті 33 Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ), і повинно
обов'язково підтверджуватися експертними, нормативними, технічними
та  іншими  документами  відповідних  компетентних  органів
(організацій)";
 
   у додатку 3 до Порядку ( z0933-00 ):
   пункт 1 після слів "наслідків стихійного лиха" доповнити
словами "або надзвичайних ситуацій";
   у пункті 12 слова "відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 17.07.2003 N 1098 ( 1098-2003-п ) "Про затвердження
порядку зарахування  та використання коштів цільової надбавки
до діючого тарифу на електричну та теплову енергію та переліку
енергоблоків  атомних  і  гідроакумулюючих  електростанцій,
будівництво яких здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду
державного бюджету" виключити;
   доповнити додаток новим пунктом 15 такого змісту:
   "15. Закупівля,  пов'язана  із захистом авторських прав,
за умови наявності в учасника виключного майнового права на твір
у галузі науки, літератури та мистецтва".
 
   2. У  Порядку  приймання  та  публікування  оголошень
щодо державних закупівель в інформаційно-аналітичному бюлетені
"Вісник державних закупівель" (далі - Порядок), затвердженому
наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції
України від 20.05.2003 N 128 ( z0438-03 ) та зареєстрованому
в Міністерстві юстиції України 04.06.2003 за N 438/7759:
   у пункті 1:
   після слів  "передається  телефаксом"   додати   слова
"та/або засобами електронного зв'язку (відповідно до додатка 1)";
   доповнити пункт реченням такого змісту:
   "Відповідальність за зміст поданого оголошення щодо державних
закупівель несе організація-замовник";
   доповнити Порядок ( z0438-03 ) додатками 1 і 2 такого змісту:
 
                   "Додаток 1
                   до Порядку приймання
                   та публікування оголошень
                   щодо державних закупівель
                   в інформаційно-аналітичному
                   бюлетені "Вісник державних
                   закупівель"
 
 
              РЕГЛАМЕНТ
     розміщення замовниками інформації щодо державних
        закупівель на базі Інтернет-порталу
        інформаційно-аналітичного бюлетеня
         "Вісник державних закупівель"
 
 
   1. Користувачами   системи   є   замовники   торгів,
інформаційно-аналітичний бюлетень "Вісник державних закупівель",
учасники торгів.
 
   2. Приймання   оголошень  щодо  державних  закупівель
з використанням електронного зв'язку  здійснюється  відповідно
до встановлених форм та інструкцій до них, затверджених наказом
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
від 20.05.2003 N 130 ( z0427-03 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України  03.06.2003  за  N  427/7748  (із  змінами
та доповненнями), після реєстрації замовників на Інтернет-порталі
інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель".
 
   3. Реєстрація замовників торгів здійснюється таким чином:
   заповнення реєстраційної   форми   на  Інтернет-порталі
інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель"
та одержання замовниками за їх електронною адресою коду активації;
   подання замовниками    на     адресу     редакції
інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель"
офіційного листа за встановленою формою (додаток 2);
   одержання замовником  на  відповідну  електронну  адресу
повідомлення щодо отримання права подання та розміщення інформації
з  використанням  електронного  зв'язку  на  Інтернет-порталі
інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель".
 
   4. Замовник для подання оголошень заповнює відповідну форму
підрозділу  "Подання  оголошень" розділу "Державні закупівлі"
Інтернет-порталу  інформаційно-аналітичного  бюлетеня  "Вісник
державних закупівель".
 
   5. Після відправлення оголошень щодо державних закупівель
замовник має можливість у відповідному розділі вказаного порталу
одержувати інформацію  про  стадії  проходження  прийнятих
до публікації оголошень на кожний номер бюлетеня або причини їх
неприйняття.
 
   6. Замовник  має  право  розміщувати на Інтернет-порталі
інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель"
іншу інформацію щодо державних закупівель.
 
 
                   Додаток 2
                   до Порядку приймання
                   та публікування оголошень
                   щодо державних закупівель
                   в інформаційно-аналітичному
                   бюлетені "Вісник державних
                   закупівель"
 
                   Головному редактору
                   інформаційно-аналітичного
                   бюлетеня "Вісник державних
                   закупівель"
 
 
   Відповідно до Регламенту розміщення замовниками інформації
щодо   державних  закупівель  на  базі  Інтернет-порталу
інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель"
направляємо відповідні відомості:
   1. Головний   розпорядник   коштів   (повна   назва
та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).
 
   2. Замовник торгів:
   2.1. Повна назва.
   2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.
   2.3. Місцезнаходження.
 
   3. Зареєстроване  ім'я  користувача  на  Інтернет-порталі
інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель".
 
   4. Відповідальна особа (прізвище, ім'я, по батькові, посада,
номер телефону та факсу  із  зазначенням  коду  міжміського
телефонного зв'язку, адреса електронної пошти).
 
   5. Адреси:
   одержання тендерної документації;
   подання тендерних пропозицій;
   розкриття тендерних пропозицій.
 
   6. Підпис  уповноваженої  особи,  скріплений  печаткою
організації-замовника торгів  або  окремою печаткою тендерного
комітету".
 
   3. У формах звітів про результати  здійснення  процедур
закупівель товарів,  робіт  і  послуг  за  державні  кошти
та інструкціях  щодо  їх  заповнення,  затверджених  наказом
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
від 20.05.2003 N 129 ( z0447-03 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 06.06.2003 за N 447/7768:
   підпункти 4.1 і 4.2 форми звіту про результати здійснення
процедур відкритих і двоступеневих торгів щодо закупівлі товарів,
робіт і послуг за державні кошти доповнити відповідно підпунктами
4.1а, 4.2а такого змісту:
   "4.1а. Номер оголошення про торги
   4.2а. Номер оголошення про результати торгів";
   підпункт 5.2 форми звіту про результати здійснення процедури
торгів з обмеженою участю щодо закупівлі товарів, робіт і послуг
за державні кошти доповнити підпунктом 5.2а такого змісту:
   "5.2а. Номер оголошення про результати торгів з обмеженою
участю";
   пункт 6 форми звіту про результати здійснення процедури
запиту цінових пропозицій (котирувань) щодо закупівлі товарів,
робіт і послуг за державні кошти доповнити підпунктом 6.2 такого
змісту:
   "6.2. Дата укладення договору про закупівлю";
   у пункті  6  Інструкції  щодо  заповнення  форми  звіту
про результати  здійснення процедур відкритих і двоступеневих
торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти
слова "Щодо пункту 7" замінити словами "Щодо пунктів 6, 7 і 8",
а абзац перший доповнити реченням такого змісту:
   "У такому разі заповнюється форма, зазначена в додатку 5";
   у пункті  8  Інструкції  щодо  заповнення  форми  звіту
про результати здійснення процедур торгів з обмеженою участю
щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти слова
і цифру "Щодо пункту 8" замінити словами та цифрами "Щодо пунктів
7, 8 і 9", а абзац перший доповнити реченням такого змісту:
   "У такому разі заповнюється форма, зазначена в додатку 5";
   доповнити форми звітів про результати здійснення процедур
закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти додатком 5
такого змісту:
 
                   "Додаток 5
                   до форм звітів
                   про результати здійснення
                   процедур закупівель товарів,
                   робіт і послуг за державні
                   кошти
 
 
              ІНФОРМАЦІЯ
      про вибір переможців за окремими частинами
            предмета закупівлі
 
 
---------------------------------------------------------------------------
| N |Найменування|Найнижча |Найвища  |Ціна   |Інформація  |Дата   |
|з/п|частини   |ціна   |ціна   |обраної  |про переможця|укладення|
|  |предмета  |тендерної |тендерної |пропозиції|торгів    |договору |
|  |закупівлі  |пропозиції|пропозиції|щодо   |(назва,   |щодо   |
|  |      |(з ПДВ)  |(з ПДВ)  |даної   |місцезнахо- |даної  |
|  |      |щодо даної|щодо   |частини  |дження,   |частини |
|  |      |частини  |даної   |предмета |телефон,   |предмета |
|  |      |предмета |частини  |закупівлі |факс) щодо  |закупівлі|
|  |      |закупівлі |предмета |     |даної    |     |
|  |      |     |закупівлі |     |частини   |     |
|  |      |     |     |     |предмета   |     |
|  |      |     |     |     |закупівлі  |     |
 
                                ".
 
   4. У Порядку визначення предмета закупівлі за державні кошти,
затвердженому наказом Міністерства  економіки  та  з  питань
європейської інтеграції України від 27.06.2003 N 165 ( z0566-03 )
та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України  09.07.2003
за N 566/7887:
   в абзаці третьому пункту 3 слова "який не підлягає поділу
на частини" виключити;
   абзац п'ятий пункту 3 викласти в такій редакції:
   "Замовник має право за визначеним відповідно до цього пункту
предметом закупівлі за умови застосування процедури відкритих
торгів,  торгів  з  обмеженою  участю,  двоступеневих торгів
здійснювати більше однієї закупівлі протягом бюджетного періоду";
   абзац третій пункту 4 викласти в такій редакції:
   "У разі, коли предметом закупівлі є послуги з поточного
ремонту,  замовник  визначає  предмет  закупівлі,  ураховуючи
особливості нарахування вартості поточного ремонту за об'єктом
згідно з   Правилами   визначення   вартості   будівництва
ДБН Д.1.1-1-2000,  затвердженими  наказом Державного  комітету
будівництва, архітектури   та  житлової  політики  України
від 27.08.2000  N  174  (  v0174241-00  )  (із  змінами
та доповненнями)".
 
 Заступник начальника управління -
 начальник відділу управління
 методології, правового забезпечення
 та контролю у сфері державних
 закупівель                     О.Шатковський
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка