Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження плану заходів щодо демілітаризації, екологічного оздоровлення та подальшого економічного, соціального і культурного розвитку зони Балаклавської бухти м. Севастополя на 2003-2010 роки

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
          від 2 жовтня 2003 р. N 594-р
                Київ
 
 
    Про затвердження плану заходів щодо демілітаризації,
   екологічного оздоровлення та подальшого економічного,
   соціального і культурного розвитку зони Балаклавської
       бухти м. Севастополя на 2003-2010 роки
 
 
   1. Затвердити план заходів щодо демілітаризації, екологічного
оздоровлення та подальшого економічного, соціального і культурного
розвитку зони Балаклавської бухти м. Севастополя на 2003-2010 роки
(далі - план заходів), що додається.
 
   2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
та  Севастопольській  міськдержадміністрації,  що  визначені
відповідальними виконавцями плану заходів:
 
   під час розроблення проекту Державної програми економічного і
соціального розвитку України та складання проекту Державного
бюджету  України  на  відповідний  рік передбачати кошти на
фінансування виконання плану заходів;
 
   щокварталу до 25 числа, що настає за звітним періодом,
подавати Мінекономіки інформацію про стан виконання плану заходів.
 
   3. Севастопольській міськдержадміністрації під час підготовки
проекту рішення про бюджет міста на відповідний рік передбачати
кошти для виконання плану заходів.
 
   4. Мінекономіки подавати щороку до 1 лютого  Кабінетові
Міністрів України узагальнену інформацію про стан виконання плану
заходів.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 39
 
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
                від 2 жовтня 2003 р. N 594-р
 
                ПЛАН
   заходів щодо демілітаризації, екологічного оздоровлення
   та подальшого економічного, соціального і культурного
     розвитку зони Балаклавської бухти м. Севастополя
            на 2003-2010 роки
 
                          (тис. гривень)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Найменування |Відповідальні|Строк | Орієн-|  У тому числі   |      За роками         |Очікуваний
   заходу   | виконавці |вико- | товний|---------------------+-------------------------------------| результат
        |       |нання,| обсяг |держав-|місце-| інші | 2003 | 2004| 2005| 2006| 2007| 2008-|
        |       | роки | фінан-| ний | вий | дже- |   |   |   |   |   | 2010 |
        |       |   | суван-|бюджет |бюджет| рела |   |   |   |   |   |   |
        |       |   |  ня |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          Демілітаризація
 
 1. Передисло-  Міноборони  2003-   780   780             780             реалізація
  кація з   підкомісія  2004                                    комплекс-
  узбережжя  з питань                                         них рішень
  Балаклавсь- перебування                                       щодо
  кої бухти  Чорноморсь-                                       реконструк-
  військових  кого                                           ції
  частин    флоту                                          військових
  Збройних   Російської                                        містечок
  Сил і СБУ,  Федерації                                        в зоні
  усього    на                                            Балаклавсь-
         території                                        кої бухти
   у тому   України                                         під
   числі:   Української                                       об'єкти
         частини                                         рекреації,
  військової  Змішаної        200   200             200             туризму і
  частини   Українсько-                                       відпочинку;
  А4430    Російської                                        підвищення
         комісії по                                        інвести-
  військової  співробіт-       260   260             260             ційної
  частини   ництву                                          привабли-
  А2138                                                 вості м.
                                                     Балаклави
  військової              320   320             320
  частини
  А0840
 
  військової  СБУ          11520* 11520*        11520*
  частини
  Е6362
 
2. Відчуження  Адміністрація 2004                                    перепрофі-
  майна,    Держприкор-                                       лювання
  закріпленого донслужби                                        військових
  за      Фонд                                           об'єктів
  військовою  державного
  частиною   майна
  2382, яке не
  використо-
  вується за
  призначенням
 
 3. Вирішення  підкомісія  - " -                                   демілітари-
  питання щодо з питань                                         зація зони
  передисло-  перебування                                       Балаклавсь-
  кації за   Чорноморсь-                                       кої бухти
  межі     кого флоту
  м. Балаклави Російської
  підрозділу  Федерації
  військової  на території
  частини   України
  99375    Української
  Чорноморсь- частини
  кого флоту  Змішаної
  Російської  Українсько-
  Федерації  Російської
         комісії по
         співробіт-
         ництву
 
 4. Перебазу-  Міноборони  - " -  7000  7000            7000             значне
  вання з   Севастополь-                                       поліпшення
  Балаклавсь- ська                                           екологіч-
  кої бухти  міськдерж-                                        ного стану
  плавучого  адміністрація                                      зони
  доку ПД-51,                                              Балаклавсь-
  плавучої                                               кої бухти
  майстерні
  ПМР-152,
  стендів і
  спеціального
  обладнання
  ДП
  "Балаклавсь-
  кий судно-
  ремонтний
  завод
  "Металіст",
  що належить
  до сфери
  управління
  Міноборони
  з реорга-
  нізацією
  його шляхом
  приєднання
  до ДП
  "Феодосійсь-
  кий судно-
  механічний
  завод"
 
 5. Приватизація Міноборони  2004-                                   перепрофі-
  звільнених  Фонд     2006                                    лювання
  будівель і  державного                                        військових
  споруд ДП  майна                                          об'єктів,
  "Балаклавсь-                                             поліпшення
  кий                                                  екологічної
  судноремонт-                                             ситуації
  ний завод
  "Металіст"
  для їх
  подальшого
  перепрофі-
  лювання в
  установле-
  ному
  порядку (з
  використан-
  ням
  екологічно
  безпечних
  технологій)
 
                        Екологічне оздоровлення
 
 6. Будівництво Мінпром-   2004- 111256  99756     11500    22350 11606 9000 11300 57000 припинення
  циклічно-  політики   2010                                    скидання
  поточної   Фонд                                           шламових
  лінії на   державного                                        вод на
  Кадиківську майна                                          узбережжі
  дробильно-  Севастополь-                                       Балаклав-
  збагачуваль- ська                                           ської
  ну фабрику  міськдерж-                                        бухти
  та      адміністрація                                      з метою
  ліквідація                                              облаштуван-
  екологічно                                              ня зон
  небезпечного                                             відпочинку
  об'єкта
  Балаклавсь-
  кої
  дробильно-
  збагачуваль-
  ної фабрики
  з переван-
  тажувальною
  дільницею
  та
  залізничною
  віткою для
  відстою
  вагонів
 
 7. Рекульти-  Мінпром-   2003-  9070  8500      570  270  1300 1500 1500 1500  3000 запобігання
  вація    політики   2010                                    зсувам,
  відпрацьо-                                              озеленення
  ваних                                                 з метою
  кар'єрів                                               використан-
  і відвалів                                              ня
  ВАТ                                                  території
  "Балаклав-                                              для
  ське                                                 створення
  рудоуправ-                                              зон
  ління"                                                відпочинку
                                                     і туризму
 
 8. Комплексне  Севастополь- 2004-  5000      2000  3000     1300 1100 1300 1300    очищення
  очищення   ська     2007                                    акваторії
  дна     міськдерж-                                        бухти з
  Балаклавсь- адміністрація                                      метою
  кої бухти                                               відновлен-
                                                     ня її
                                                     рибогоспо-
                                                     дарського
                                                     і рекреа-
                                                     ційного
                                                     потенціалу
 
 9. Обладнання  Адміністрація 2004   200   200             200             ліквідація
  кораблів   Держприкор-                                       можливих
  морської   донслужби                                        джерел
  прикордонної                                             скидання
  охорони                                                лляльно-
  технічними                                              баластових
  засобами                                               вод
  очищення
  води,
  ємностями
  для
  накопичення
  та
  системами і
  пристроями
  для
  утилізації
  корабельних
  відходів
 
10. Регулювання Севастополь- 2003-  8000  6000  2000           1600 3200 3200    запобігання
  поверхневих ська     2007                                    підтоплен-
  стоків м.  міськдерж-                                        ням
  Балаклави  адміністрація
  (реконструк- Держжитло-
  ція русла р. комунгосп
  Балаклавки)
 
                   Економічний і соціально-культурний розвиток
 
11. Розроблення Севастополь- 2003-  1000       500  500  500  500             збалансо-
  детального  ська     2004                                    ваний
  плану,    міськдерж-                                        розвиток
  генплану і  адміністрація                                      інфраструк-
  правил                                                тури м.
  забудови м.                                              Балаклави
  Балаклави
 
12. Визначення  Севастополь- 2004   1500          1500     1500             забезпечен-
  інвестицій- ська                                           ня сталого
  них     міськдерж-                                        розвитку
  можливостей адміністрація                                      регіону як
  території  Мінекономіки                                       рекреацій-
  Великої                                                но-
  Балаклави                                               туристич-
  (мис Айя -                                              ного
  мис Курон)                                              комплексу
  як
  рекреаційно-
  туристичного
  комплексу
 
13. Забезпечення Севастополь- 2003- 150000         150000  100  5000 20000 30000 44900 50000 підвищення
  розвитку   ська     2010                                    туристич-
  зони     міськдерж-                                        ної
  відпочинку, адміністрація                                      привабли-
  будівництва                                              вості
  готелів,
  рекреаційних
  центрів, баз
  відпочинку
  на основі
  розробленого
  генплану
  забудови м.
  Балаклави
 
14. Здійснення  Севастополь- 2004   300   300             300             поліпшення
  господарсь- ська                                           туристич-
  ких та    міськдерж-                                        ної
  організацій- адміністрація                                      привабли-
  них заходів Мінтранс                                         вості
  для     Адміністрація
  облаштування Держприкор-
  та відкриття донслужби
  пункту    Держмитслужба
  пропуску   Мінагропо-
  (пункту   літики
  контролю)  Мінекоресур-
  через    сів
  державний  МОЗ
  кордон для
  заходу
  круїзних
  яхт
 
15. Проведення  Севастополь- 2003-  3000      3000     500  1500  500  500       збереження
  капітального ська     2006                                    житлового
  ремонту   міськдерж-                                        фонду,
  житлового  адміністрація                                      поліпшення
  фонду, знос                                              естетич-
  аварійних                                               ного
  будівель в                                              вигляду
  історичному
  центрі м.
  Балаклави
 
16. Установлення Севастополь- 2004   150       150         150             поліпшення
  телевізій-  ська                                           якості
  ного     міськдерж-                                        приймання
  ретрансля-  адміністрація                                      теле-
  тора     Держтелерадіо                                      програм
                                                     для
                                                     регіону
 
17. Забезпечення Мінкультури  2004-  4000  4000             400 1000 1600 1000    консерва-
  відбудови         2007                                    ція істо-
  та                                                  ричних
  реставрації                                              місць і
  середньо-                                               пам'яток,
  вічної                                                підвищен-
  фортеці                                                ня
  Чембало -                                               туристич-
  філіалу                                                ної
  Національ-                                              привабли-
  ного                                                 вості
  заповідника
  "Херсонес
  Таврійський"
 
18. Реконструк- Севастополь- 2003-  1200      1200     200  875  125          збереження
  ція пам'яток ська     2005                                    історич-
  історії   міськдерж-                                        них місць
  місцевого  адміністрація                                      і
  значення:                                               пам'яток,
                                                     підвищення
                                                     туристич-
                                                     ної
                                                     привабли-
                                                     вості
 
  Балаклавсь-             800       800     200  600
  кого центру
  культури і
  дозвілля
 
  будинку               250       250         125  125
  суду на вул.
  Калича
 
  бібліотеки              150       150         150
  на
  набережній
  Назукіна
 
19. Виготовлен- Севастополь- 2004   400       20  380     400             збереження
  ня,     ська                                           історич-
  відновлення міськдерж-                                        них місць
  та      адміністрація                                      і
  встановлення                                             пам'яток,
  пам'ятників:                                             підвищення
                                                     туристич-
                                                     ної
                                                     привабли-
                                                     вості
 
  Флоренс               200          200     200
  Найтингейл
 
  на місцях              200       20  180     200
  поховань
  загиблих у
  Кримській
  війні
  1853-1855
  років
 
20. Створення  - " -     2004-   700       200  500     100  300  300       підвищення
  краєзнавчого        2006                                    культурної
  музею м.                                               привабли-
  Балаклави                                               вості
                                                     регіону
 
21. Реконструк- - " -     2004   250       250         250             здійснення
  ція стадіону                                             заходів
  "Гірник"                                               до дня
                                                     святку-
                                                     вання
                                                     2500-річчя
                                                     м.
                                                     Балаклави
 
  УСЬОГО              315326 138056  9320 167950 13090 43905 37731 47400 63200 110000
_______________
   * Фінансування зазначених витрат здійснюватиметься відповідно
до законодавства за рахунок коштів, що надійдуть від реалізації
нерухомого військового майна, закріпленого за цією частиною, у
порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від
28 грудня 2000 р. N 1919 ( 1919-2000-п ) "Про порядок відчуження
та реалізації військового майна Збройних Сил".
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка