Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку обліку та обчислення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку у Волинській області

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 354 від 07.09.2001         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   26 вересня 2001 р.
                   за N 842/6033
 
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
                  податкової адміністрації 
    N 146 ( z0497-05 ) від 20.04.2005 )
 
 
   Про затвердження Порядку обліку та обчислення прибутку,
     одержаного від реалізації інвестиційного проекту
   на території пріоритетного розвитку у Волинській області
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
                 податкової адміністрації
     N 92 ( z0267-04 ) від 16.02.2004 )
 
 
 
   На виконання  пункту  4  статті  9 Закону України "Про
спеціальний  режим  інвестиційної  діяльності  на  території
пріоритетного    розвитку у  Волинській області" ( 2354-14 )
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Порядок  обліку  та  обчислення прибутку,
одержаного від реалізації інвестиційного проекту на території
пріоритетного розвитку у Волинській області (додається).
 
   2. Начальнику Головного управління оподаткування прибутку та
відрахувань до цільових фондів Жеребних А.М. подати цей наказ на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   3. Головному редактору журналу "Вісник податкової служби
України" Кудрицькому Д.А. опублікувати цей наказ і Порядок обліку
та обчислення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного
проекту на території пріоритетного розвитку у Волинській  області
після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
   4. Начальнику Головного управління  масово-роз'яснювальної
роботи Сисоєву В.О.  через засоби масової інформації довести до
відома платників податку наказ і Порядок обліку та обчислення
прибутку, одержаного від реалізації   інвестиційного проекту на
території пріоритетного розвитку у Волинській області після його
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
   5. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у 10-денний
термін після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві
юстиції України забезпечити тиражування його та надсилання до
державної податкової адміністрації у Волинській області.
 
   6. Голові державної податкової адміністрації у Волинській
області  Гринюку М.В. довести вказаний наказ до підвідомчих
органів  державної податкової служби, провести роз'яснювальну
роботу з платниками податку на прибуток стосовно застосування
зазначеного  Порядку та забезпечити приймання та комп'ютерну
обробку звітності щодо надходження податку на прибуток  від
підприємств, що отримали податкові пільги з цього податку згідно
із Законом України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності
на території   пріоритетного розвитку у Волинській області"
( 2354-14 ), і щоквартальне передавання сформованих баз даних до
Центральної бази даних ДПА України.
 
   7. Наказ Державної податкової адміністрації України  від
15.11.99 N 626 ( z0814-99 ) "Про затвердження Порядку обчислення
прибутку, одержаного від інвестування  в  реконструкцію  або
модернізацію діючого підприємства, яке здійснює свою діяльність на
території  пріоритетного  розвитку  у  Волинській  області",
зареєстрований у Міністерстві   юстиції України 25.11.99 за
N 814/4107, вважати таким, що втратив чинність.
 
   8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Оперенка Г.М.
 
 Голова                         М.Я.Азаров
 
                   Затверджено
                   Наказ Державної податкової
                   адміністрації України
                   07.09.2001 N 354
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 вересня 2001 р.
                   за N 842/6033
 
               ПОРЯДОК
   обліку та обчислення прибутку, одержаного від реалізації
  інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку у
            Волинській області
 
 
 
   Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про
спеціальний  режим  інвестиційної  діяльності  на  території
пріоритетного розвитку у Волинській області" ( 2354-14 ) (далі -
Закон).
 
   1. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності,
установлений на території пріоритетного розвитку, застосовується
виключно під час реалізації на цій території затверджених у
встановленому  порядку  інвестиційних  проектів  до суб'єктів
підприємницької діяльності - юридичних осіб, які уклали договір
(контракт)  щодо  умов  реалізації  інвестиційного проекту з
виконавчим комітетом Нововолинської міської ради.
 
   2. Порядок визначає особливості обліку та обчислення прибутку
в частині, одержаній від освоєння інвестиції, новоствореного,
перепрофільованого,   реструктуризованого,   реконструйованого
підприємства, що реалізує інвестиційний проект на  території
пріоритетного розвитку у Волинській області.
 
   3. Дія  цього  Порядку  застосовується  до  суб'єктів
підприємницької діяльності - юридичних осіб, які  реалізують
інвестиційний проект вартістю, визначеною пунктом 4 статті 9
зазначеного Закону ( 2354-14 ).
 
   4. У разі невиконання або неналежного виконання суб'єктом
підприємницької діяльності умов договору (контракту), укладеного з
виконавчим комітетом Нововолинської міської ради, такий суб'єкт
підприємницької діяльності несе майнову та іншу відповідальність,
передбачену законом та відповідним договором (контрактом).
 
   5. Відповідно до спеціального режиму інвестиційної діяльності
звільняється  на  три  роки  від  оподаткування  прибутку,
новоствореного,   перепрофільованого,   реструктуризованого,
реконструйованого підприємства, що реалізує інвестиційний проект,
у частині, одержаній від освоєння інвестицій,  на  підставі
документів окремого обліку.
   Прибуток таких  підприємств,  одержаний  від  реалізації
інвестиційного проекту з четвертого по шостий рік  включно,
оподатковується за ставкою у розмірі 50 відсотків діючої ставки
оподаткування.
 
   6. Пільги,  передбачені  пунктом  5  цього  Порядку,
застосовуються з моменту одержання зазначеними підприємствами
першого прибутку від реалізації інвестиційного проекту, а саме: з
того звітного періоду, у якому було отримано такий прибуток, і не
поширюються  на  частину  прибутку,  одержаного  суб'єктом
господарської діяльності від реалізації інвестиційних проектів, що
були здійснені за рахунок бюджетних коштів усіх рівнів, у тому
числі за рахунок коштів Державного інноваційного фонду. Першим
роком терміну застосування пільгового режиму вважається рік, у
будь-якому із звітних кварталів якого отримано перший прибуток.
 
                              Приклад
 
   За результатами роботи II кварталу 2000 року за інвестиційним
проектом отримано збиток, III кварталу - прибуток, IV кварталу -
збиток. У цілому за результатами 2000 року отримано збиток.
Ураховуючи, що перший прибуток було отримано в III кварталі 2000
року, з цього часу (тобто з III кварталу 2000 року) починається
відлік  пільгового  терміну  незалежно   від   наслідків
фінансово-господарської діяльності.
 
   7. До валового доходу підприємства, нарахованого з метою
оподаткування, не включається одержана згідно з інвестиційним
проектом, що реалізується у встановленому порядку, сума інвестицій
у вигляді:
   коштів;
   матеріальних цінностей;
   нематеріальних активів, включаючи легалізовані на території
України авторські права, права на винаходи, корисні моделі,
промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо,
вартість яких у конвертованій валюті підтверджено згідно із
законами  (процедурами)  країни  інвестора  або  міжнародними
торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні.
 
   8. Прибуток, одержаний від реалізації інвестиційного проекту
суб'єктом підприємницької діяльності, обчислюється таким чином:
 
   8.1. Якщо   вироблена   продукція  (роботи,  послуги)
відокремленого структурного підрозділу, цеху (дільниці) суб'єкта
підприємницької діяльності, на яких реалізується інвестиційний
проект, продається зовнішньому споживачу, то прибуток визначається
шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу, отриманого
підприємством від продажу товарів (робіт, послуг), виготовлених
(виконаних, наданих) з використанням інвестиції, на суму валових
витрат підприємства у зв'язку з  підготовкою,  організацією,
веденням цього виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і
охороною праці, з урахуванням обмежень, установлених пунктами 5.3
-  5.8 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ), а також на суму  амортизаційних
відрахувань, нараховану на основні фонди і нематеріальні активи
відповідно до статті 8, а також на суму амортизації, обчислену
згідно зі статтею 9 цього Закону.
   При цьому прибуток визначається на  підставі  розрахунку
обчислення  прибутку структурного підрозділу (дільниці, цеху)
суб'єкта підприємницької діяльності, продукція якого виготовлена в
результаті впровадження інвестиційного проекту і підлягає продажу
за межі підприємства (додаток 1); цей розрахунок подається органам
державної  податкової  служби за місцем реєстрації суб'єктів
підприємницької діяльності як платників податку  в  терміни,
установлені для подання декларації про прибуток підприємства.
   Указаний вище порядок обчислення прибутку використовується
також тими платниками податку, щодо яких інвестиційні проекти
запроваджено в цілому на підприємстві.
   Податкова звітність може бути надана податковому органу за
добровільним рішенням платника податків в електронній формі за
умови дотримання чинного законодавства, що регулює ці питання.
( Підпункт 8.1 пункту 8 доповнено абзацом згідно з Наказом
Державної  податкової  адміністрації N 92 ( z0267-04 ) від
16.02.2004 )
 
   8.2. Якщо продукція, виготовлена в результаті реалізації
інвестиційного проекту, споживається у технологічному процесі
виробництва продукції (виконання робіт, надання  послуг)  на
зазначеному  підприємстві,  то прибуток платника податку від
реалізації інвестиційного проекту визначається з  урахуванням
економічного ефекту, отриманого від реалізації інвестиційного
проекту, на підставі розрахунку обчислення прибутку структурного
підрозділу суб'єкта підприємницької діяльності, продукція якого
виготовлена в результаті впровадження інвестиційного проекту і не
підлягає продажу за межі підприємства (додаток 2); цей розрахунок
подається органам державної податкової служби за місцем реєстрації
суб'єктів  підприємницької діяльності як платників податку в
терміни, установлені для  подання  декларації  про  прибуток
підприємства.  Цей  розрахунок  підтверджується  первинними
документами податкового і бухгалтерського обліку.
   Податкова звітність може бути надана податковому органу за
добровільним рішенням платника податків в електронній формі за
умови дотримання чинного законодавства, що регулює ці питання.
( Підпункт 8.2 пункту 8 доповнено абзацом згідно з Наказом
Державної  податкової  адміністрації N 92 ( z0267-04 ) від
16.02.2004 )
 
   8.3. Прибуток, визначений згідно з підпунктами 8.1 і 8.2
пункту 8 цього Порядку, оподатковується відповідно до пункту 5
цього Порядку і враховується при обчисленні оподатковуваного
прибутку в межах суми, що дорівнює сумі прибутку, розрахованого як
добуток коефіцієнта (що дорівнює відношенню витрат на виробництво
й амортизацію структурного підрозділу до суми валових витрат і
амортизації підприємства в цілому) та суми загального прибутку
підприємства від реалізації інвестиційного проекту.
 
   9. Якщо  суб'єкт  підприємницької  діяльності  займається
кількома видами  підприємницької  діяльності,  то  пільга  в
оподаткуванні  прибутку  застосовується  тільки  до прибутку,
одержаного від того виду діяльності, що передбачений інвестиційним
проектом.  За таким видом діяльності суб'єкт підприємницької
діяльності повинен вести окремий облік для визначення прибутку,
одержаного від реалізації інвестиційного проекту.
 
   10. Прибуток,  отриманий  від  реалізації  інвестиційних
проектів, повинен дорівнювати прибутку, визначеному цим суб'єктом
підприємницької діяльності на підставі даних податкового обліку.
Прибуток  як  результат  реалізації  інвестиційних  проектів
відображається у відповідних документах податкової звітності і
дорівнює прибутку, визначеному згідно з пунктом 8 цього Порядку.
 
   11. Якщо в будь-якому звітному (податковому) періоді отримано
прибуток  від  реалізації  інвестиційного  проекту, а об'єкт
оподаткування платника  податку  -  суб'єкта  підприємницької
діяльності за цей самий період має від'ємне значення (збиток), то
пільга, зазначена в пункті 5 цього Порядку, застосовується шляхом
зменшення  оподатковуваного  прибутку  платника,  обрахованого
накопичувальним підсумком з початку року, на суму прибутку,
розрахованого накопичувальним підсумком з початку року згідно з
пунктом  8  цього  Порядку  в  межах  прибутку,  отриманого
підприємством.
   Перевищення суми  прибутку  від реалізації інвестиційного
проекту над сумою об'єкта оподаткування за звітний (податковий)
рік не враховується у зменшення оподатковуваного прибутку в
наступних податкових періодах.
   Приклад урахування  суми пільгового прибутку наведений в
додатку 3 до цього Порядку.
 
   12. Відповідальність  за  правильність  нарахування  та
своєчасність сплати податків несуть суб'єкти  підприємницької
діяльності відповідно до чинного законодавства.
 
   13. Якщо протягом звітного податкового періоду відбувається
часткове або повне відчуження інвестиції, визначеної пунктами 3 та
7 цього Порядку, то суб'єкт підприємницької діяльності, який
отримав інвестицію, зобов'язаний сплатити податок на прибуток,
одержаний в такому звітному (податковому) періоді.
   Дія цього пункту не поширюється на підприємства, на яких, з
урахуванням відчуження частки  інвестиції,  обсяг  інвестицій
залишається не менше зазначеного пунктом 3 цього Порядку.
 
   14. У разі реалізації суб'єктом підприємницької діяльності
декількох інвестиційних проектів щодо кожного з таких проектів
ведеться  окремий  облік. Таке підприємство подає до органу
державної податкової служби за місцем своєї реєстрації як платника
податку  розрахунки щодо реалізації інвестиційного проекту в
порядку і за формою, що визначені пунктом 8 цього Порядку щодо
кожного з таких проектів.
 
 Начальник Головного Управління            А.М.Жеребних
 
                   Додаток 1
                   до Порядку   обліку   та
                   обчислення     прибутку,
                   одержаного  від реалізації
                   інвестиційного проекту  на
                   території   пріоритетного
                   розвитку  у   Волинській
                   області
 
              Розрахунок
      обчислення прибутку структурного підрозділу
   (дільниці, цеху) суб'єкта підприємницької діяльності,
       продукція якого виготовлена в результаті
          впровадження інвестиційного
     проекту і підлягає продажу за межі підприємства
 
--------------------------------------------------------------------------------
|Назва                            підприємства   |
|_____________________________________________________________________________ |
|                                       |
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ---------------- Код за КВЕД ---------- ---- --|
|                ----------------       ----------.----.--|
|                                       |
|Назва та дата початку реалізації    інвестиційного   проекту      |
|_________________________________________________               |
|_____________________________________________________________________________ |
|                                       |
|Дата укладення договору (контракту) про реалізацію інвестиційного    |
|проекту ---- ---- ----                            |
|    ----.----.----.                            |
|                                       |
|Кошторисна вартість інвестиційного проекту, еквівалентна _____________    |
|                             тис. дол. США    |
|_____________________________________________________________________________ |
|     номер та дата свідоцтва про реєстрацію суб'єкта           |
|                                       |
|         --------   --    --     --     --      |
|Податковий період -------- року --квартал --півріччя --9 місяців --рік    |
--------------------------------------------------------------------------------
 
                       Відмітка про одержання розрахунку
                       ---------------------------------
                       |Дата, штамп органу державної  |
                       |   податкової служби     |
                       ---------------------------------
 
 
 Одиниця виміру: у тис. грн. з одним десятковим знаком
----------------------------------------------------------------------------
|       Показники              | Код |За   |Накопичу-|
|                         | рядка|звітний|вальним |
|                         |   |квартал|підсумком|
|                         |   |    |з початку|
|                         |   |    |звітного |
|                         |   |    |року   |
|-------------------------------------------------+------+-------+---------|
|       1                  |  2 |  3  |  4   |
|-------------------------------------------------+------+-------+---------|
|Дохід структурного підрозділу  суб'єкта    | 1.1 |    |     |
|підприємницької  діяльності,  на   якому  |   |    |     |
|реалізовано інвестиційний проект, Дс       |   |    |     |
|-------------------------------------------------+------+-------+---------|
|Амортизаційні відрахування структурного     | 1.2 |    |     |
|підрозділу, Ас                  |   |    |     |
|-------------------------------------------------+------+-------+---------|
|Витрати структурного підрозділу, Вс       | 1.3 |    |     |
|-------------------------------------------------+------+-------+---------|
|Прибуток  від  упровадження  інвестиційного | 1.4 |    |     |
|проекту  на  підставі окремого податкового |   |    |     |
|обліку за структурним підрозділом,       |   |    |     |
|Пс = (Дс - Вс - Ас)               |   |    |     |
|-------------------------------------------------+------+-------+---------|
|Валовий дохід підприємства, ВДп         | 1.5 |    |     |
|-------------------------------------------------+------+-------+---------|
|Валові витрати підприємства, ВВп         | 1.6 |    |     |
|-------------------------------------------------+------+-------+---------|
|Амортизаційні відрахування, Ап          | 1.7 |    |     |
|-------------------------------------------------+------+-------+---------|
|Загальний оподатковуваний прибуток підприємства | 1.8 |    |     |
|на  підставі  Декларації  про  прибуток |   |    |     |
|підприємства, Опп = (ВДп - ВВп - Ап)       |   |    |     |
|-------------------------------------------------+------+-------+---------|
|Питома  вага  валових витрат і нарахованих | 1.9 |    |     |
|амортизаційних   відрахувань   структурного |   |    |     |
|підрозділу в загальній сумі валових витрат і |   |    |     |
|нарахованих   амортизаційних   відрахувань |   |    |     |
|підприємства, D = (Вс + Ас)/(ВВп + Ап)      |   |    |     |
|-------------------------------------------------+------+-------+---------|
|Частка  прибутку структурного підрозділу  в | 1.10|    |     |
|загальному   оподатковуваному    прибутку |   |    |     |
|підприємства, Пд = (Опп х D)           |   |    |     |
|-------------------------------------------------+------+-------+---------|
|Прибуток від реалізації інвестиційного проекту, | 1.11|    |     |
|що підлягає врахуванню при визначенні об'єкта |   |    |     |
|оподаткування, Пп = (Пс у межах Пд)       |   |    |     |
----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
|Керівник                      |
|платника податку ________________    __________ |    М.п.
|         ________________    __________ |
|         (прізвище, ініціали)  (підпис)  |
|                          |
|Головний     ________________    __________ |
|бухгалтер     ________________    __________ |
|         (прізвище, ініціали)  (підпис)  |
------------------------------------------------------
 
                    Додаток 2
                   до Порядку   обліку   та
                   обчислення     прибутку,
                   одержаного  від реалізації
                   інвестиційного проекту  на
                   території   пріоритетного
                   розвитку  у   Волинській
                   області
 
              Розрахунок
      обчислення прибутку структурного підрозділу
 (дільниці, цеху) суб'єкта підприємницької діяльності, продукція
  якого виготовлена в результаті впровадження інвестиційного
    проекту і не підлягає продажу за межі підприємства
 
--------------------------------------------------------------------------------
|Назва                            підприємства   |
|_____________________________________________________________________________ |
|                                       |
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ---------------- Код за КВЕД ---------- ---- --|
|                ----------------       ----------.----.--|
|                                       |
|Назва та дата початку реалізації    інвестиційного   проекту      |
|_________________________________________________               |
|_____________________________________________________________________________ |
|                                       |
|Дата укладення договору (контракту) про реалізацію інвестиційного    |
|проекту ---- ---- ----                            |
|    ----.----.----.                            |
|                                       |
|Кошторисна вартість інвестиційного проекту, еквівалентна _____________    |
|                             тис. дол. США    |
|_____________________________________________________________________________ |
|     номер та дата свідоцтва про реєстрацію суб'єкта           |
|                                       |
|         --------   --    --     --     --      |
|Податковий період -------- року --квартал --півріччя --9 місяців --рік    |
--------------------------------------------------------------------------------
 
                       Відмітка про одержання розрахунку
                       ---------------------------------
                       |Дата, штамп органу державної  |
                       |   податкової служби     |
                       ---------------------------------
 
 Одиниця виміру: у тис. грн. з одним десятковим знаком
----------------------------------------------------------------------------
|       Показники              | Код |За   |Накопичу-|
|                         | рядка|звітний|вальним |
|                         |   |квартал|підсумком|
|                         |   |    |з початку|
|                         |   |    |звітного |
|                         |   |    |року   |
|-------------------------------------------------+------+-------+---------|
|       1                  |  2 |  3  |  4   |
|-------------------------------------------------+------+-------+---------|
|Прибуток як економічний ефект від упровадження |1.1  |    |     |
|інвестиційного  проекту,   визначений   за |   |    |     |
|розрахунком підприємства, Пе           |   |    |     |
|-------------------------------------------------+------+-------+---------|
|Валові витрати підприємства, ВВп         |1.2  |    |     |
|-------------------------------------------------+------+-------+---------|
|Амортизаційні відрахування, Ап          |1.3  |    |     |
|-------------------------------------------------+------+-------+---------|
|Питома  вага суми економічного  ефекту  від |1.4  |    |     |
|упровадження  інвестиційного   проекту   в |   |    |     |
|структурному підрозділі суб'єкта підприємницької |   |    |     |
|діяльності  у  сумі  валових  витрат  і |   |    |     |
|амортизаційних   відрахувань   підприємства, |   |    |     |
|D = Пе/(ВВп + Ап)                |   |    |     |
|-------------------------------------------------+------+-------+---------|
|Валовий дохід підприємства, ВДп         |1.5  |    |     |
|-------------------------------------------------+------+-------+---------|
|Оподатковуваний прибуток підприємства, ОПп =   |1.6  |    |     |
|(ВДп - ВВп - Ап)                 |   |    |     |
|-------------------------------------------------+------+-------+---------|
|Частка прибутку від реалізації інвестиційного |1.7  |    |     |
|проекту на структурному підрозділі в загальному |   |    |     |
|оподатковуваному прибутку підприємства, Пд =  |   |    |     |
|(ОПп х D)                    |   |    |     |
|-------------------------------------------------+------+-------+---------|
|Прибуток від реалізації інвестиційного проекту, |1.8  |    |     |
|що підлягає врахуванню при визначенні об'єкта |   |    |     |
|оподаткування, Пп = ( Пе у межах Пд)       |   |    |     |
----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
|Керівник                      |
|платника податку ________________    __________ |    М.п.
|         ________________    __________ |
|         (прізвище, ініціали)  (підпис)  |
|                          |
|Головний     ________________    __________ |
|бухгалтер     ________________    __________ |
|         (прізвище, ініціали)  (підпис)  |
------------------------------------------------------
 
                   Додаток 3
                   до Порядку   обліку   та
                   обчислення     прибутку,
                   одержаного від  реалізації
                   інвестиційного  проекту на
                   території   пріоритетного
                   розвитку   у  Волинській
                   області
 
 
            Приклад урахування
      пільгового прибутку структурного підрозділу
        суб'єкта підприємницької діяльності,
      на якому реалізується інвестиційний проект
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   Показники        |  I  | II  | 6 | III  | 9 |IV рік | рік| I   | II  | 6 |
                |квартал|квартал|міс.|квартал|міс.|квартал|  |квартал|квартал|міс.|
-------------------------------+-------+-------+----+-------+----+-------+----+-------+-------+----|
Прибуток   з   урахуванням |    |    |  |    |  |    |  |    |    |  |
від'ємного значення  об'єкта |    |    |  |    |  |    |  |    |    |  |
оподаткування,    одержаний |    |    |  |    |  |    |  |    |    |  |
структурним підрозділом  від | 100  | 150  |250 | 50  |300 | -70  |300 |-10  | 20  |20 |
упровадження  інвестиційного |    |    |  |    |  |    |  |    |    |  |
проекту, розрахований згідно з |    |    |  |    |  |    |  |    |    |  |
пунктом 8 Порядку (рядок 56 |    |    |  |    |  |    |  |    |    |  |
додатка Т до Декларації про |    |    |  |    |  |    |  |    |    |  |
прибуток підприємства)     |    |    |  |    |  |    |  |    |    |  |
                |    |    |  |    |  |    |  |    |    |  |
Оподатковуваний  прибуток  з |    |    |  |    |  |    |  |    |    |  |
урахуванням     від'ємного | -  | 500  |500 | 100  |600 | -620 |600 |80   |-30  |80 |
значення        об'єкта |    |    |  |    |  |    |  |    |    |  |
оподаткування, отриманого за |    |    |  |    |  |    |  |    |    |  |
результатами   попереднього |    |    |  |    |  |    |  |    |    |  |
звітного   кварталу    і |    |    |  |    |  |    |  |    |    |  |
перенесеного  на  наступні |    |    |  |    |  |    |  |    |    |  |
звітні  періоди  (рядок  39 |    |    |  |    |  |    |  |    |    |  |
Декларації  про   прибуток |    |    |  |    |  |    |  |    |    |  |
підприємства)         |    |    |  |    |  |    |  |    |    |  |
                |    |    |  |    |  |    |  |    |    |  |
Сума пільгового прибутку, що |    |    |  |    |  |    |  |    |    |  |
враховується при  обчисленні |    |    |  |    |  |    |  |    |    |  |
загального  оподатковуваного | -  | 150  |250 | 50  |300 | -  |300 |    | -   |20 |
прибутку       суб'єкта |    |    |  |    |  |    |  |    |    |  |
підприємницької діяльності   |    |    |  |    |  |    |  |    |    |  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка