Законы Украины

Новости Партнеров
 

Програма діяльності Кабінету Міністрів "Назустріч людям"

Страница 5


/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 / Стр.5 / Стр.6 /

створити  конкурентне  середовище  для  надійної  співпраці
інституціональних  інвесторів  та населення з метою розвитку
ефективних галузей економіки та підвищення добробуту громадян.
 
   Першочерговим завданням Уряду у цій сфері  є  створення
принципово  нової  моделі нагляду та контролю за діяльністю
інституцій ринків фінансових послуг  на  основі  міжнародних
стандартів нагляду шляхом:
 
   утворення єдиного державного органу з регулювання ринків
небанківських фінансових послуг та фондового ринку з урахуванням
міжнародних стандартів та відповідних директив і рекомендацій
Європейського Союзу, сприяння його інституціональному розвитку,
врегулювання питання платежів нагляду;
 
   розмежування повноважень  державних органів з регулювання
функціонування банківського та небанківського фінансових секторів,
їх ефективної співпраці;
 
   посилення координації  нормативної  діяльності  державних
органів з регулювання ринків фінансових послуг та саморегулівних
організацій цих ринках.
 
   Уряд України сприятиме підвищенню надійності та ефективності
банківської системи для забезпечення її конкурентоспроможності,
стійкості до криз та підвищення соціальної корисності банківської
діяльності.
 
   З цією метою Уряд вважає за необхідне:
 
   забезпечити тісну взаємодію з  Національним  банком  для
вироблення та проведення узгодженої фіскальної та монетарної
політики;
 
   сприяти розвиткові ринку іпотечного кредитування;
 
   запровадити ефективні механізми банківського обслуговування
аграрного  сектору  економіки  на  основі застосування нових
фінансових інструментів;
 
   розробити і впровадити гарантійні та компенсаційні програми
кредитування суб'єктів малого та середнього бізнесу;
 
   підтримувати розвиток системи масових електронних платежів та
реалізацію карткових соціальних проектів;
 
   сприяти розбудові національної системи визначення рейтингу
вітчизняних емітентів та фінансових інструментів;
 
   сприяти зміцненню довіри населення як основного інвестора до
банківської системи шляхом підвищення капіталізації та фінансової
спроможності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
 
   сприяти підвищенню капіталізації ринків фінансових послуг,
стимулювати  процеси  об'єднання  та  укрупнення  фінансових
інституцій.
 
   Розгалужений ринок небанківських фінансових послуг, зокрема
страхових, розвиток і  належне  функціонування  небанківських
кредитних  установ, пенсійних фондів, інших видів фінансових
посередників покликанні сприяти розв'язанню соціальних проблем та
створенню сектору інституціональних інвесторів.
 
   З метою розвитку надійного та прозорого ринку небанківських
фінансових послуг Уряд забезпечить:
 
   сприяння підвищенню рівня доступу громадян до фінансових
послуг, що надаються недержавними пенсійними фондами, кредитними
спілками, лізинговими, іпотечними, факторинговими  та  іншими
фінансовими  інституціями, законодавче врегулювання діяльності
ломбардів;
 
   поширення нормативів державного нагляду на таких суб'єктів
публічного права, як фінансові установи, утворені за рішеннями
органів держаної влади та органів місцевого самоврядування;
 
   створення умов для ефективного функціонування та розвитку
фондових і товарних бірж, розрахунково-клірингових інститутів;
 
   створення електронної  системи  збору  і  обробки  даних
фінансової та іншої спеціальної звітності небанківських фінансових
установ;
 
   залучення страхових  компаній  до  системи  державного
соціального забезпечення із збереженням за державою обов'язків з
підтримання встановлених законом соціальних стандартів;
 
   поетапне запровадження  системи  недержавного  пенсійного
страхування працівників та залучення до цього страхових компаній,
що  пропонують  довічні  ануїтети,  з відповідним зменшенням
фіскального навантаження на фонд оплати праці;
 
   розбудову системи обов'язкового медичного страхування  за
участю страхових компаній з одночасним державним забезпеченням
надання достатніх медичних послуг незастрахованим громадянам;
 
   створення загального страхового фонду для захисту інтересів
покупців  ануїтетів чи полісів із страхування життя у разі
неплатоспроможності страховика або пенсійного фонду;
 
   стимулювання розвитку системи страхування життя;
 
   запровадження системи ліцензування діяльності компаній, що
надають  послуги  з  перестрахування,  та  оцінки фінансової
доцільності проведення окремих операцій з перестрахування  з
нерезидентами для запобігання "відмиванню" коштів;
 
   істотне зменшення кількості видів обов'язкового страхування,
установлення прозорих правил тендерного відбору страхувальника у
встановлених видах обов'язкового страхування;
 
   заборону нав'язування страхових послуг споживачам товарів
(послуг), що надаються природними чи штучними монополіями.
 
             Фондові ринки
 
   Політику Уряду у сфері функціонування фондового ринку буде
спрямовано на створення умов для його капіталізації, достатньої
інституціалізації, прозорості правил і  процедури  дій  його
учасників, ефективної системи захисту прав власності з метою
підвищення рівня добробуту населення шляхом використання надійних
та ліквідних інструментів ринку цінних паперів.
 
   З цією метою Уряд забезпечить:
 
   захист прав  інвесторів,  насамперед  дрібних,  шляхом
удосконалення законодавства з питань діяльності господарських
товариств;
 
   удосконалення правових засад випуску та обігу цінних паперів
і деривативів, сприяння запровадженню нових інструментів  та
поліпшенню їх інвестиційних характеристик;
 
   зосередження торгівлі  корпоративними  цінними  паперами,
емітованими приватизованими підприємствами, що мають стратегічне
значення для економіки і безпеки держави (у тому числі при їх
первинній емісії) виключно на біржах;
 
   зосередження продажу  корпоративних  прав,   емітованих
підприємствами  -  природними  монополістами  у  процесі  їх
приватизації, виключно на біржах, що забезпечить їх перетворення у
публічні  корпорації  та створення системи, яка унеможливить
незаконну концентрацію капіталу;
 
   запровадження міжнародних стандартів обліку прав власності на
цінні папери і розрахунків за ними та стандартів корпоративного
управління, розкриття інформації емітентами  цінних  паперів,
уніфікацію  правил  проведення операцій у межах національної
депозитарної системи;
 
   розбудову національної депозитарної системи;
 
   запровадження регулятивних норм щодо безпечного розміщення
активів небанківських фінансових установ;
 
   створення системи страхування фінансових ризиків учасників
фондового ринку.
 
              V. БЕЗПЕКА
 
   Уряд спрямовуватиме свою роботу на забезпечення ефективного
захисту національних інтересів і гарантування безпеки громадян та
держави від внутрішніх і зовнішніх загроз  у  всіх  сферах
життєдіяльності,  а  також сприятиме підвищенню авторитету в
українському суспільстві військової служби, поваги до людей у
погонах. З цією метою Уряд планує:
 
   запровадити ефективний  механізм демократичного цивільного
контролю над Воєнною організацією держави та сприяти посиленню
парламентського контролю у зазначеній сфері;
 
   відмовитися від  оцінки  загроз  на  засадах стереотипів
минулого, більш чітко і реалістично визначити завдання Збройних
Сил, інших військових формувань, їх чисельність та потреби в
забезпеченні їх належними фінансовими і матеріально-технічними
ресурсами;
 
   реформувати системи  бойової  підготовки військ (сил) та
військової освіти з метою приведення їх у відповідність із
завданнями Збройних Сил;
 
   забезпечити пріоритетний розвиток сил і засобів насамперед
військової розвідки та Об'єднаних сил  швидкого  реагування,
призначених для виявлення воєнних загроз та локалізації на ранніх
стадіях;
 
   запровадити багатофункціональне використання наявних сил та
засобів, орієнтованих на виконання не однієї, а кількох функцій, з
метою значної економії бюджетних коштів;
 
   реалізувати комплекс заходів щодо переведення Збройних Сил на
комплектування за контрактом  (професійну  армію)  починаючи
з 2010 року;
 
   забезпечити розроблення Мобілізаційного плану України;
 
   нарощувати мобілізаційний потенціал Збройних Сил з метою
створення належних умов для скорочення чисельності військ мирного
часу;
 
   забезпечити пріоритетну  модернізацію  наявних   систем
(комплексів, зразків) озброєння та військової техніки; створити
передумови для розроблення і виробництва основних їх видів та
оснащення ними Збройних Сил, інших військових формувань починаючи
з 2010 року;
 
   забезпечити реформування вітчизняного оборонно-промислового
комплексу  з метою збільшення ефективності діючих виробничих
потужностей, створення нових спеціальних технологій і матеріалів
для виробництва та модернізації озброєння і військової техніки;
 
   оптимізувати чисельність органів управління Збройних Сил,
ліквідувавши зайві та дублюючі структури в Міністерстві оборони та
інших органах;
 
   спрямувати матеріально-технічні  і  фінансові ресурси, що
вивільняються у процесі скорочення організаційних структур, на
розв'язання пріоритетних завдань Збройних Сил, насамперед на
підвищення їх боєздатності і соціальний захист військовослужбовців
та членів їх сімей;
 
   забезпечити безпечну  утилізацію  надлишкової  військової
техніки, озброєння та боєприпасів;
 
   запровадити прозорі схеми конверсії військових містечок, які
вивільняються, реалізації надлишкового майна і військової техніки
в інтересах підвищення боєздатності військ та соціального захисту
військовослужбовців;
 
   ініціювати внесення  до законодавчих актів змін з метою
скорочення терміну строкової військової служби в Збройних Силах до
12 місяців, а для юнаків з вищою освітою - до 9 місяці,
поступового переходу на контрактну систему формування Збройних
Сил;
 
   запровадити єдині  стандарти  соціальних  гарантій  для
військовослужбовців усіх військових формувань;
 
   ліквідувати диспропорції в рівнях грошового  забезпечення
військовослужбовців за контрактом, строкової служби та курсантів;
 
   забезпечувати захист  національних  інтересів у виключній
(морській) економічній зоні України та на державному кордоні, його
облаштування відповідно до європейських стандартів із залученням
міжнародної допомоги та оснащенням сучасними зразками техніки і
засобів охорони;
 
   удосконалити систему управління охороною кордону на основі
запровадження його нової моделі, а також інформаційних технологій;
 
   продовжувати співпрацю з міжнародними організаціями у сфері
боротьби  з  відмиванням  грошей,  фінансуванням  тероризму,
наркозлочинністю, незаконною міграцією.
 
               VI. СВІТ
 
   Уряд розглядає свою міжнародну  діяльність  як  важливий
інструмент підтримки внутрішніх політичних та економічних реформ,
забезпечення гідного місця України в системі міжнародних відносин.
 
   Основною метою є захист національних інтересів України та
прав співвітчизників за кордоном.
 
   Європейська інтеграція  стане  пріоритетом  міжнародної
діяльності Уряду. Уряд перейде від декларативності до конкретних
кроків, які виведуть взаємини з ЄС на рівень перспективи членства.
 
   Буде прискорено  процес  входження  України  до світової
економічної системи. Це забезпечить сталий розвиток та підвищення
ефективності національної економіки.
 
   З цією метою планується:
 
   у сфері захисту національних інтересів, прав та інтересів
громадян України за кордоном:
 
   розробити і внести на розгляд Верховної Ради Основні засади
зовнішньої політики України;
 
   затвердити комплексний  план заходів із захисту прав та
інтересів громадян України за кордоном;
 
   активізувати переговорний  процес  із  спрощення  режиму
перетинання громадянами України кордону з країнами ЄС та сусідніми
країнами;
 
   використовувати механізми ООН  та  інших  міжнародних  і
регіональних  організацій  з  метою  поглиблення міжнародного
правового співробітництва;
 
   задіяти наявний  потенціал  торговельно-економічного  та
науково-технічного співробітництва України з країнами Азії та
Тихоокеанського регіону;
 
   активізувати зовнішньоекономічні зв'язки з країнами Африки та
Латинської Америки;
 
   посилити роботу з формування позитивного міжнародного іміджу
України;
 
   у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції:
 
   ухвалити оновлену  Національну  стратегію  європейської
інтеграції України;
 
   створити засадничу базу для набуття Україною повноправного
членства в Європейському Союзі та сформувати в суспільстві стійку
проєвропейську більшість;
 
   активізувати роботу  з  виконання  положень  Угоди  про
партнерство та співробітництво з ЄС ( 998_012 );
 
   реалізувати заходи у рамках Плану дій "Україна - ЄС";
 
   адаптувати у взаємодії з Верховною  Радою  законодавство
України до законодавства ЄС; забезпечити експертну та фінансову
підтримку цього процесу з боку ЄС;
 
   розробити разом з ЄС нову стратегію відносин "Україна - ЄС",
яка передбачала б перспективу членства України в ЄС; поширити на
Україну окремі елементи передвступної стратегії ЄС;
 
   домогтися визнання Європейським Союзом за Україною статусу
країни з ринковою економікою в антидемпінгових розслідуваннях;
активізувати діалог високого рівня з питань енергетики;
 
   розпочати з ЄС роботу з метою створення  зони  вільної
торгівлі;
 
   надати нових імпульсів роботі з новими членами ЄС, особливо
країнами Балтії та Центрально-східної Європи, з метою прискорення
інтеграції до ЄС;
 
   активізувати співробітництво  з Європейським інвестиційним
банком з метою залучення його коштів для реалізації масштабних
загальнонаціональних проектів;
 
   забезпечити підготовку висококваліфікованих кадрів для роботи
на євроінтеграційному напрямі;
 
   сприяти поінформованості суспільства з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції;
 
   активізувати дипломатичні зусилля у сфері співробітництва з
країнами Європи та Північної Америки  з  метою  поглиблення
євроатлантичної інтеграції України;
 
   продовжувати участь у заходах в рамках програми "Партнерство
заради миру" та Ради євроатлантичного партнерства;
 
   у сфері інтеграції до світової економіки:
 
   завершити до кінця поточного року переговорний процес з
країнами - членами СОТ та забезпечити вступ України до цієї
міжнародної організації;
 
   здійснити кроки щодо отримання Україною статусу країни з
ринковою економікою у відносинах із США вже починаючи з 2005 року;
 
   скасувати невиправдані  тарифні та нетарифні обмеження в
зовнішньоекономічній діяльності;
 
   здійснити комплекс заходів щодо закріплення провідної ролі
України в транзиті енергоносіїв з Російської Федерації та інших
країн СНД до країн ЄС;
 
   активізувати діяльність   щодо   створення   ефективних
транспортних коридорів і співпрацю з ЄС та окремими європейськими
країнами щодо реалізації проектів транс'європейських транспортних
коридорів;
 
   підтримати зусилля  усіх  українських  підприємців  щодо
інвестування коштів у виробничі об'єкти за кордоном, насамперед у
країнах ЄС, для більш активного освоєння нових ринків;
 
   залучити інвестиційні  проекти  міжнародних  фінансових
організацій, насамперед МБРР та ЄБРР, спрямовані на створення в
Україні сучасних виробництв з високою доданою вартістю;
 
   розробити механізм надання Україною міжнародної технічної
допомоги насамперед країнам "третього світу", які є перспективними
з точки зору освоєння їх ринків українськими виробниками товарів,
робіт та послуг;
 
   у сфері  розвитку  рівноправних,  взаємовигідних   та
прогнозованих відносин з Російською Федерацією:
 
   встановити регулярний та активний діалог на рівні урядів;
 
   визначити перелік   актуальних   питань  та  проектів
двостороннього співробітництва на 2005 рік;
 
   забезпечити функціонування зони вільної торгівлі без вилучень
та обмежень;
 
   активізувати роботу  з реалізації програм довгострокового
економічного та науково-технічного співробітництва;
 
   налагодити взаємовигідне співробітництво  в  енергетичному
секторі;
 
   розширити міжрегіональне та транскордонне співробітництво;
 
   у сфері  забезпечення  регіональної  стабільності  та
співробітництва:
 
   укласти угоди про вільну торгівлю як на двосторонньому рівні,
так і в рамках регіональних об'єднань;
 
   визначити ступінь співробітництва України в рамках Єдиного
економічного простору;
 
   оптимізувати участь України в СНД з урахуванням пріоритетів
зовнішньої політики;
 
   активізувати співробітництво  в  усіх  сферах  в  рамках
об'єднання ГУУАМ;
 
   активізувати переговорний  процес  з  питань  договірного
оформлення державного кордону України по всьому його периметру;
 
   визначити пріоритети транскордонного співробітництва з новими
країнами - членами ЄС, реалізувати спільні проекти за рахунок
програм технічної допомоги ЄС, розвивати існуючі та створювати
нові єврорегіони;
 
   активізувати участь України у врегулюванні  "заморожених"
конфліктів у Придністров'ї та на Південному Кавказі.
 
               * * *
 
   Подана на розгляд української громади Програма діяльності
Кабінету Міністрів України є результатом творчих зусиль команди
однодумців - Уряду Президента Віктора Ющенка - Уряду народної
довіри. Ми бачимо Україну сильною процвітаючою державою, державою

/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 / Стр.5 / Стр.6 /


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка