Законы Украины

Новости Партнеров
 

Програма діяльності Кабінету Міністрів "Назустріч людям"

Страница 4


/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 / Стр.5 / Стр.6 /

світові ринки з використанням можливостей Інтернет;
 
   інформатизація освіти  та менеджменту знань, забезпечення
загальної комп'ютерної грамотності, розроблення та впровадження
освітніх стандартів усіх рівнів, впровадження комп'ютеризованих
технологій навчання та дистанційної освіти.
 
             Аграрна політика
 
   З наданням  пріоритетності  розвитку  аграрного  сектору
національної економіки утвердиться його конкурентоспроможність,
буде забезпечена продовольча безпека держави та підвищено рівень
життя селян. Цього буде досягнуто за рахунок збалансованості
міжгалузевих відносин  в  економіці,  гарантування  отримання
справедливого доходу сільськогосподарськими товаровиробниками за
умови дотримання ними обґрунтованих регламентів господарювання,
формування цілісної інфраструктури аграрного ринку та ринку землі,
застосування прозорих фінансових механізмів надання землеробам
державної підтримки, залучення громадських професійних галузевих
(міжгалузевих) організацій до формування  аграрної  політики,
створення сучасної інфраструктури в сільській місцевості.
 
   Основне завдання Уряду - зробити Україну одним з аграрних
лідерів світу і забезпечити утримання цієї позиції у майбутньому.
Для виконання цього завдання Уряд діятиме за загальновідомим
правилом  -  створення  суспільної  гармонії  неможливе  без
забезпечення однакової якості життя на селі і в місті, а саме:
 
   запровадить спеціальні  програми  збільшення зайнятості у
сільській місцевості шляхом збільшення державного замовлення на
освіту  майбутніх  спеціалістів  сільськогосподарської галузі,
забезпечення їх житлом;
 
   забезпечить істотне збільшення витрат на створення нових
робочих  місць  у  сільській місцевості за рахунок бюджетів
відповідних фондів державного соціального страхування;
 
   ініціюватиме встановлення погодинних ставок оплати праці при
збереженні загальних місячних трудових стандартів зайнятості;
 
   реалізує програму  розвитку  системи  житлово-комунального
господарства у сільській  місцевості  з  наданням  субвенції
відповідним місцевим бюджетам;
 
   підтримуватиме створення системи побутового обслуговування на
селі;
 
   забезпечить подальший  культурно-освітній  розвиток  села,
зокрема  добудову  шкіл  та  закладів дошкільного виховання,
бібліотек, клубів і кінотеатрів.
 
   Уряд забезпечить пріоритетність розвитку аграрного сектору
економіки. З цією метою:
 
   стимулюватиметься створення   прозорого   конкурентного
середовища для українських виробників, просування їх продукції на
зовнішні ринки;
 
   підтримуватиметься створення  інфраструктури,  а  саме  -
аграрного фонду, аграрної біржі, страхового  підрозділу  для
солідарного покриття ризиків загибелі врожаю, інших механізмів
державної підтримки;
 
   здійснюватиметься перехід від неефективних цільових державних
програм  в аграрній сфері до прозорих адресних схем прямої
підтримки безпосередньо сільськогосподарських товаровиробників;
 
   проводитиметься політика  ринкової  підтримки  мінімальних
закупівельних цін, дотримання середньої позитивної рентабельності
виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції;
 
   унеможливиться робота за давальницькими схемами переробки
сільськогосподарської продукції;
 
   ініціюватиметься заборона виплати заробітної плати в іншій,
ніж грошова, формі;
 
   удосконалюватимуться правила лізингу  сільськогосподарської
техніки  та  обладнання,  які  у  подальшому  надаватимуться
безпосереднім користувачам.
 
   У сфері земельних відносин забезпечуватиметься  ефективне
використання земельного ресурсу як одного з основних факторів
підвищення конкурентоспроможності галузі, а саме:
 
   завершення інвентаризації  земель  сільськогосподарського
призначення з виведенням з обігу деградованих та непридатних для
ведення сільського господарства, унеможливлення невмотивованого
переведення  земель сільськогосподарського призначення в інші
категорії;
 
   створення системи реєстрації земельних ділянок та прав на
них, земельно-інформаційного банку даних;
 
   проведення державної    агрохімічної    паспортизації
сільськогосподарських земель з видачею їх власникам документів
державного зразка;
 
   поетапне формування  національної  програми  розвитку  і
планування землекористування;
 
   розроблення нової системи земельних платежів, в основу якої
буде покладено диференційований земельний податок;
 
   розроблення системи   вторинного   освоєння   запущених
(не деградованих) сільськогосподарських земель,  у  тому  числі
меліорованих,  шляхом  підтримки  фермерських  господарств  і
новостворюваних сільськогосподарських підприємств;
 
   посилення державного контролю за використанням та охороною
земель, розроблення національної програми охорони земель.
 
         Енергетика та ресурсозбереження
 
   Серед стратегічних  завдань  Уряду - проведення глибоких
якісних перетворень в енергетичному секторі економіки, що є
складовою  національної  безпеки  держави. Належить здійснити
масштабні заходи  з  технічного  оновлення  та  модернізації
енергетичних підприємств, забезпечити стале енергопостачання усіх
категорій споживачів.
 
   Передбачається провести роботу  з  диверсифікації  джерел
надходження паливно-енергетичних ресурсів, всебічного зміцнення
власної енергетичної бази - атомної енергетики, видобутку вугілля,
нафти, газу, нетрадиційних та відновних засобів одержання енергії.
Значна увага  приділятиметься  упровадженню  енергозберігаючих
технологій та обладнання як у виробничих галузях, так і в
бюджетній сфері та побуті, стимулюванню економії електроенергії та
запобіганню її втратам.
 
   З метою  енергетичного  забезпечення  потреб суспільства,
реалізації права громадян на безпечне довкілля, отримання якісних
житлових послуг Уряд здійснить:
 
   зміну пріоритетів роботи паливно-енергетичного комплексу -
перехід від забезпечення монопольних доходів окремих олігархічних
груп до задоволення соціальних потреб суспільства;
 
   планування і дотримання балансу виробництва та споживання
паливно-енергетичних ресурсів на  засадах  ефективної  роботи
паливно-енергетичного комплексу, його розвитку та справедливості
цін для виробників і споживачів;
 
   стимулювання енергозбереження,  застосування  прогресивних
показників  нормування  питомих  витрат  паливно-енергетичних
ресурсів;
 
   диверсифікацію джерел постачання нафти, газу та ядерного
палива шляхом отримання прямого доступу до їх джерел та засобів
транспортування;
 
   захист національних  економічних  інтересів  у  сфері
міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності в
частині транзиту, експорту та імпорту енергоносіїв;
 
   реабілітацію діючих  та  будівництво  нових  енергетичних
об'єктів з орієнтацією на розвиток маневрових потужностей;
 
   збільшення власного видобутку вуглеводнів;
 
   реалізацію програми створення елементів вітчизняного ядерного
паливного циклу;
 
   забезпечення готовності паливно-енергетичного комплексу до
кризових ситуацій з постачання енергоресурсів, у тому числі шляхом
створення стратегічного (на 90 діб) запасу нафти та державного
резерву ядерного палива;
 
   припинення практики  фіктивного  банкрутства  та тіньової
приватизації об'єктів паливно-енергетичного комплексу;
 
   подальшу приватизацію шляхом утворення публічних компаній
через відкриті торги на фондових ринках.
 
   Для перетворення вугільної галузі на самоокупну та безпечну
Уряд передбачає:
 
   створити умови для роботи на ринкових засадах рентабельних
вуглевидобувних підприємств;
 
   залучити недержавні   інвестиції   через   приватизацію
нерентабельних вугледобувних підприємств;
 
   створити внутрішній ринок енергетичного вугілля з наступною
лібералізацією зовнішньої торгівлі;
 
   здійснити комплекс  організаційно-технічних  заходів  для
покращення умов праці, підвищення безпеки видобутку вугілля і
посилення контролю за дотриманням стандартів з безпеки праці.
 
   В ядерній енергетиці Уряд здійснить кроки щодо:
 
   модернізації та підвищення безпеки атомних енергоблоків;
 
   реалізації програми  продовження  безпечної  експлуатації
енергоблоків АЕС;
 
   забезпечення участі України  в  міжнародних  проектах  з
розроблення реакторів нового покоління.
 
   Енергозбереження є важливим чинником розв'язання економічних
та екологічних проблем. Уряду необхідно у найкоротший строк:
 
   запровадити механізм    економічного     стимулювання
енергозберігаючих заходів в усіх сферах суспільного життя;
 
   розвинути системи обліку і контролю споживання енергетичних
ресурсів;
 
   розробити та запровадити нові стандарти енергоспоживання.
 
   Основним завданням Уряду у сфері безпеки людини та довкілля є
підвищення  рівня  безпеки,  зниження  рівня  захворюваності,
скорочення обсягів викидів і скидання забруднюючих речовин у
навколишнє природне середовище. Для цього необхідно здійснити такі
заходи:
 
   удосконалення системи інституційного забезпечення державного
управління у сфері цивільного захисту населення, екологічної
безпеки, використання та відтворення природних ресурсів;
 
   неухильне дотримання  в  практичній  діяльності  принципу
"забруднювач платить" із забезпеченням прозорості та високої
ефективності використання коштів на природоохоронні заходи;
 
   залучення громадськості до участі у розв'язанні глобальних,
регіональних і місцевих екологічних проблем;
 
   підвищення ролі  та  відповідальності  місцевих  органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері
техногенно-екологічної  безпеки,  перехід  до  децентралізації
управління у цій сфері;
 
   ефективне впровадження механізмів, передбачених  Кіотським
протоколом до Рамкової конвенції  ООН  про  зміну  клімату
( 995_801 );
 
   стабілізація і поліпшення екологічного стану, особливо у
великих   містах   і   промислових   центрах,   зокрема
Донецько-Придніпровського регіону;
 
   забезпечення стабільного відновлення лісів, збільшення їх
площі, збереження біологічного і  ландшафтного  різноманіття,
охорона рослинного і тваринного світу та лісових екосистем;
 
   забезпечення стабілізації   стану   об'єкта  "Укриття",
підтримання достатнього рівня його безпеки та перетворення в
екологічно безпечну систему.
 
   Для забезпечення  ощадливого  використання та відтворення
природних ресурсів Уряд передбачає:
 
   удосконалити порядок надання спеціальних дозволів (ліцензій)
на користування надрами;
 
   активізувати роботу, спрямовану на приріст запасів корисних
копалин, потреба України в яких забезпечується за рахунок імпорту;
 
   приділяти особливу увагу відродженню мінерально-сировинного
комплексу, бережливому використанню невідновних природних запасів.
 
          Недоторканне право власності
 
   Уряд у своїй роботі вживатиме заходів  для  неухильного
дотримання положень  Конституції України ( 254к/96-ВР )  щодо
забезпечення державою захисту прав усіх суб'єктів права власності
і господарювання, а також рівності усіх суб'єктів права власності
перед законом. Уряд усвідомлює, що  лише  значний  прошарок
підприємців і власників гарантує реальну демократію та стале
економічне зростання. Кожен власник повинен бути впевнений, що
ніхто не позбавить його власності незаконним способом.
 
   Робота Уряду в цьому напрямі буде здійснюватися через:
 
   розвиток приватної ініціативи;
 
   забезпечення рівних   можливостей   функціонування  для
підприємств з різними формами власності, формування повноцінного
конкурентного середовища;
 
   захист прав власника та кредитора, удосконалення процедур
відновлення платоспроможності боржника та банкрутства;
 
   проведення ефективної антимонопольної політики,  посилення
ролі Антимонопольного комітету.
 
   Уряд посилюватиме як гарантії недоторканності права власності
взагалі, так і права власності підприємця на прибуток, зокрема
через:
 
   удосконалення системи  судового  і  позасудового захисту,
врегулювання процедурних питань, пов'язаних з наданням державних
послуг;
 
   поглиблення співпраці  органів  влади  з  підприємцями і
громадськими організаціями;
 
   приведення українського законодавства в сфері інтелектуальної
власності  у  відповідність  з міжнародними нормами, правове
врегулювання відносин, пов'язаних з набуттям, використанням та
захистом прав інтелектуальної власності;
 
   впровадження систем   корпоративного   управління,   що
відповідатимуть стандартам ЄС, у тому числі шляхом прийняття і
реалізації відповідних законодавчих і нормативних актів;
 
   впровадження визнаних у світі принципів розкриття інформації
підприємствами і фінансовими установами щодо їх  діяльності,
зокрема з метою відстеження перехресних прав власності та інших
зв'язків між ними;
 
   прискорене створення єдиної системи реєстрації майнових прав
з уніфікацією електронних баз даних про права власності, а також
завершення видачі державних актів на право приватної власності на
землю;
 
   визначення єдиних   принципів  стандартизованого  обігу
документів у Національній депозитарній системі.
 
   Уряд забезпечить системну уніфікацію підходів до процедури
банкрутства і реструктуризації підприємств різних форм власності
та в різних галузях економіки. Практику застосування хибних
стимулів для неплатоспроможних компаній і цілих галузей буде
припинено. Обсяги надання державної підтримки неплатоспроможним
суб'єктам поступово зменшуватимуться і замінюватимуться системою
цільової соціальної підтримки вивільнюваних працівників.
 
         Житлово-комунальне господарство
 
   Пріоритети реформування житлово-комунального господарства та
житлової політики Уряд вбачає у:
 
   забезпеченні доступу всіх верств населення до якісних послуг,
максимальній персоніфікації споживачів та переведенні їх відносин
з виконавцями послуг виключно на контрактну основу;
 
   стимулюванні інвестиційної діяльності в галузі, технічної
модернізації  застарілого  обладнання,  покращенні  якості
житлово-комунальних послуг, запровадженні сучасної системи їх
обліку;
 
   поглибленні демонополізації       житлово-комунального
господарства,  створенні  конкурентного  середовища  на ринку
житлово-комунальних послуг;
 
   будівництві житла для малозабезпечених верств населення за
рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
 
   створенні механізмів здешевлення вартості кредитування під
час виконання житлових програм.
 
            Податкова політика
 
   У сфері оподаткування Уряд керуватиметься єдиним правилом -
податки повинні бути зрозумілими, стабільними та низькими, але
платити їх зобов'язані всі.
 
   З цією метою Уряд:
 
   зменшуватиме ставки податків з одночасним розширенням бази
оподаткування;
 
   виступить з ініціативою скасувати будь-які пільги у розрізі
окремих платників чи окремих територій;
 
   проведе кодифікацію податкових законів, значно спростить їх
викладення,  максимально  зблизить  принципи  податкового  та
бухгалтерського обліків;
 
   проведе адаптацію фіскального законодавства до принципів та
директив  Європейського  Союзу,  а  у  сфері тарифно-митного
законодавства - до стандартів Світової  організації   торгівлі
(з урахуванням  інтересів  внутрішніх  системних  ринків  на
перехідному етапі);
 
   поступово замінюватиме соціально значущі податкові пільги
адресними субсидіями для малозабезпечених верств населення;
 
   скасує фіскальні платежі, адміністрування яких є невиправдано
витратним;
 
   не виступатиме ініціатором фіскальних нововведень, унаслідок
яких  на малозабезпечених громадян буде покладено додатковий
податковий тягар;
 
   ініціюватиме широке громадське обговорення рішення стосовно
доцільності запровадження податку на нерухомість;
 
   визначить для  запобігання штучній податковій збитковості
доцільність запровадження альтернативного податку на активи;
 
   проведе реформування фіскальних служб, внаслідок чого буде
ліквідовано  конкуренцію  між  ними,  усунено можливості для
зловживань та проявів корупції серед їх працівників, зменшено
адміністративні видатки платників.
 
   Крім того, Уряд планує:
 
   запровадити жорсткий контроль за виробництвом, переміщенням
та реалізацією товарів підакцизної групи;
 
   адаптувати законодавство з обкладення податком на додану
вартість до принципів та критеріїв Шостої Директиви Європейського
Союзу (з окремими винятками щодо послуг соціального характеру);
 
   уніфікувати правила обкладення податком  на  прибуток  з
міжнародними стандартами обліку із скасуванням дискримінаційних
норм щодо окремих сфер або видів діяльності;
 
   установити справедливі ціни на природні копалини, землю та
водні ресурси,   які  відповідно  до  Конституції  України
( 254к/96-ВР ) є власністю Українського народу;
 
   установити справедливу  ренту  (плату)  за  використання
наземного,  водного  (морського)  та  трубопровідного  видів
транспорту, які належать державі або контролюються нею, а також
повітряного простору, в тому числі для транзиту продуктів.
 
   З метою створення додаткових мотивацій роботодавцям Уряд
ініціюватиме запровадження єдиного соціального внеску, до якого
включатимуться  внески  до  фондів соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності, на випадок безробіття та від
нещасного випадку на виробництві.
 
             Фінансові ринки
 
   Політика Уряду буде спрямована на розбудову надійних та
прозорих ринків фінансових послуг як основного джерела внутрішніх
інвестиційних ресурсів, створення умов для ефективної мобілізації
і розміщення фінансових ресурсів учасниками ринків з урахуванням
інтересів кожного окремого громадянина та суспільства в цілому.
 
   Забезпечення захисту прав власності всіх учасників фінансових
ринків, установлення прозорих правил і процедур діяльності на
основі уніфікованих норм європейського законодавства дасть змогу

/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 / Стр.5 / Стр.6 /


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка