Законы Украины

Новости Партнеров
 

Паспорти спеціальностей (01.01.02 - диференціальні рівняння; 01.01.03 - математична фізика; 01.01.04 - геометрія і топологія; 01.01.05 - теорія ймовірностей та математична статистика; 01.01.06 - алгебра і теорія чисел; 01.01.07 - обчислювальна матема...

         ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова ВАК України
                   20.11.1997 N 12-07/9
 
 
           ПАСПОРТИ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
        (01.01.02 - диференціальні рівняння;
         01.01.03 - математична фізика;
        01.01.04 - геометрія і топологія;
         01.01.05 - теорія ймовірностей
          та математична статистика;
        01.01.06 - алгебра і теорія чисел;
        01.01.07 - обчислювальна математика;
       01.01.08 - математична логіка, дискретна
         математика і теорія алгоритмів.)
 
 
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
        01.01.02 - диференціальні рівняння
 
          I. Формула спеціальності:
 
   Галузь науки, яка розробляє нові та суттєво вдосконалює
відомі   методи  відшукання  та  дослідження  розв'язків
диференціальних,  інтегральних,  різницевих  рівнянь  і  їх
узагальнень:               інтегро-диференціальних,
диференціально-функціональних,  псевдодиференціальних  рівнянь,
стохастичних диференціальних рівнянь, диференціальних рівнянь із
многозначними правими частинами та диференціальних рівнянь в
абстрактних просторах.
 
           II. Напрями досліджень:
 
   2.1. Основні напрями досліджень:
   - дослідження питань існування розв'язків диференціальних,
інтегральних, різницевих рівнянь і  їх  узагальнень;  теорія
початкових, крайових і мішаних задач для таких рівнянь;
   - розроблення  методів відшукання розв'язків у замкненій
формі;
   - якісна теорія диференціальних, інтегральних, різницевих
рівнянь і їх узагальнень;
   - теорія стійкості;
   - теорія динамічних систем, породжених  диференціальними,
інтегральними, різницевими рівняннями та їх узагальненнями;
   - асимптотичні та інші аналітичні методи аналізу та побудови
наближених розв'язків диференціальних, інтегральних, різницевих
рівнянь і їх узагальнень;
   - аналітична теорія диференціальних рівнянь у комплексній
області.
 
   2.2. Дослідження із суміжних напрямів, що належать до інших
спеціальностей:
   - дослідження, які стосуються теорії операторів й абстрактних
операторних рівнянь - до спеціальності 01.01.01 - математичний
аналіз;
   - дослідження диференціальних рівнянь, що описують конкретні
фізичні процеси та явища, у разі, якщо основні результати не
становлять  самостійного  інтересу для теорії диференціальних
рівнянь - до спеціальності 01.01.03 - математична фізика;
   - дослідження, основні результати яких стосуються топології
векторних полів і динамічних систем - до спеціальності 01.01.04 -
геометрія та топологія;
   - дослідження з вивчення суто ймовірнісних характеристик
розв'язків  стохастичних  рівнянь  або  розроблення переважно
теоретико-ймовірнісних методів аналізу таких  рівнянь  -  до
спеціальності  01.01.05  - теорія ймовірностей і математична
статистика;
   - дослідження, які стосуються розроблення чисельних методів
відшукання розв'язків - до спеціальності 01.01.07 - обчислювальна
математика.
 
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
          фізико-математичні науки.
 
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
         01.01.03 - математична фізика
 
          I. Формула спеціальності:
 
   Галузь науки, яка розробляє та застосовує математичні методи
у фізиці.
 
           II. Напрями досліджень:
 
   - крайові задачі для диференціальних рівнянь, що описують
фізичні процеси та явища;
   - нелінійні рівняння та інтегровні системи  математичної
фізики,
   - теорія динамічних систем математичної фізики;
   - симетрійні методи аналізу рівнянь математичної фізики;
   - алгебраїчні та геометричні методи в математичній фізиці;
   - математичне моделювання фізичних задач;
   - теорія класичних і квантових полів;
   - математичні задачі механіки, гідродинаміки, електродинаміки
та теплофізики;
   - математичні  задачі  статистичної  фізики  та  фізики
конденсованого стану;
   - наближені методи дослідження математичних моделей фізики.
 
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
          фізико-математичні науки.
 
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
         01.01.04 - геометрія і топологія
 
          I. Формула спеціальності:
 
   Галузь науки,  яка  вивчає  геометричні  та  топологічні
властивості та взаємні відношення просторових форм.
 
           II. Напрями досліджень:
 
   - опуклі поверхні в евклідових, ріманових і псевдоріманових
просторах;
   - теорія згинання поверхонь;
   - геометрія підмноговидів;
   - локальна та глобальна геометрія ріманових просторів;
   - комбінаторна геометрія;
   - топологічні властивості ріманових многовидів;
   - топологічна  класифікація  многовидів  та  алгебраїчна
геометрія;
   - топологія динамічних систем і векторних полів;
   - теорія Морса та її застосування;
   - загальна топологія;
   - алгебраїчна та диференціальна топологія;
   - симплектична топологія;
   - геометрія та топологія нескінченновимірних многовидів;
   - теорія особливостей диференціальних відображень;
   - фрактальна геометрія.
 
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
          фізико-математичні науки.
 
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
         01.01.05 - теорія ймовірностей
          та математична статистика
 
          I. Формула спеціальності:
 
   Галузь науки,   яка   досліджує   математичні  засоби
закономірностей  випадкових  явищ.  Математична  статистика
їрунтується  на  теорії  ймовірностей і дає змогу оцінювати
надійність висновків, зроблених на основі обмежених статистичних
даних.
 
           II. Напрями досліджень:
 
   - теорія ймовірностей (теорія ймовірностей та алгебраїчних,
топологічних,  метричних  і  фрактальних  структур,  теорія
ймовірнісних розподілів, граничні теореми, стохастична геометрія
та теорія випадкових множин);
   - теорія  випадкових  процесів і полів (загальна теорія
випадкових процесів і полів, кореляційна та спектральна теорія
випадкових  процесів  і  полів,  стаціонарні  процеси та їх
узагальнення, гаусівські випадкові процеси й поля, процеси Маркова
та їх узагальнення, стохастичний аналіз, теорія стохастичних
диференціальних  рівнянь,  теорія  випадкових  операторів  і
стохастичних інтегральних рівнянь);
   - математична статистика  (загальна  теорія  статистичних
розв'язків,  достатність та інформація, теорія оцінювання та
перевірки гіпотез, непараметрична  статистика,  багатовимірний
аналіз, послідовний аналіз, статистика випадкових процесів і
полів);
   - стохастичні моделі систем (теорія масового обслуговування
та теорія надійності, стохастичні моделі в науці й техніці,
актуарна та фінансова математика, ймовірнісні проблеми теорії
інформації).
 
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
          фізико-математичні науки.
 
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
        01.01.06 - алгебра і теорія чисел
 
          I. Формула спеціальності:
 
   Галузь науки, яка досліджує алгебраїчні структури та базовані
на  них  математичні  моделі,  розробляє  загальні  методики
застосування алгебраїчних методів у інших розділах математики, а
також у природничих і гуманітарних науках.
 
           II. Напрями досліджень:
 
   - алгебраїчні  системи: загальна теорія груп, напівгруп,
кілець і модулів, алгебр, решіток тощо, конкретні алгебраїчні
системи (групи та напівгрупи перетворень, алгебри  операторів і
т. ін.), алгебраїчні системи, наділені додатковими  структурами
(топологією, порядком тощо), групи й алгебри Лі;
   - лінійна алгебра й теорія зображень: теорія матриць, лінійні
та полілінійні перетворення, тензори й тензорна алгебра, теорія
інваріантів, класифікаційні задачі лінійної алгебри,  лінійні
зображення груп, алгебр, решіток та інших алгебраїчних структур,
лінійні категорії та функтори;
   - гомологічна алгебра: категорії та функтори, загальна теорія
гомологій і гомотопій, похідні категорії, алгебраїчна К-теорія,
гомологічна теорія конкретних алгебраїчних структур, пучки та їх
когомології;
   - теорія Галуа: розширення полів, пряма й обернена задачі
теорії Галуа для звичайних  і  для  диференціальних  полів,
розв'язність алгебраїчних рівнянь у радикалах і диференціальних
рівнянь у квадратурах, проблема резольвент, теорія Галуа кілець і
алгебр, абстрактна теорія Галуа;
   - теорія чисел: кільця та поля алгебраїчних чисел, арифметика
алгебраїчних чисел, групи та напівгрупи класів ідеалів, групи
одиниць, зображення чисел алгебраїчними формами, теорія полів
класів і її узагальнення, аналітичні методи в теорії чисел,
розподіл простих чисел і простих ідеалів, геометрія  чисел,
діофантові рівняння.
 
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
          фізико-математичні науки.
 
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
        01.01.07 - обчислювальна математика
 
          I. Формула спеціальності:
 
   Галузь науки, яка досліджує математичними методами процес
розв'язання різноманітних математичних задач за допомогою ЕОМ,
розробляє та обґрунтовує чисельні методи й алгоритми розв'язання
типових математичних задач.
 
           II. Напрями досліджень:
 
   - чисельні  методи  лінійної  алгебри  та  лінійного
програмування;
   - чисельне  диференціювання,  інтегрування,  апроксимація
функцій;
   - чисельні методи розв'язання нелінійних рівнянь;
   - чисельні методи розв'язання диференціальних та інтегральних
рівнянь;
   - чисельні методи розв'язання задач математичної фізики;
   - чисельні методи оптимізації, оптимального керування та
теорії ігор;
   - методи Монте-Карло розв'язання математичних задач;
   - теорія різницевих схем та рівнянь;
   - ітераційні  методи  (збіжність,  швидкість  збіжності,
стійкість);
   - складність обчислювальних задач, оптимальність чисельних
методів;
   - оптимізація чисельних методів.
 
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
          фізико-математичні науки.
 
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
    01.01.08 - математична логіка, дискретна математика
            і теорія алгоритмів
 
          I. Формула спеціальності:
 
   Галузь науки, яка досліджує дискретні математичні структури,
формальні числення та конструктивні математичні об'єкти, розробляє
загальну методику їх застосування в інших розділах математики, а
також у природничих і гуманітарних науках, окреслює наукові
дослідження,  спрямовані  на  розвиток  математичної  логіки,
дискретної математики й теорії алгоритмів.
 
           II. Напрями досліджень:
 
   - математична логіка: формально-логічні числення, синтаксис і
семантика, теорія доведень, теорія моделей, аксіоматичні теорії,
формальна арифметика, нестандартна арифметика та нестандартний
аналіз, аксіоматична теорія множин, інтуїціоністська, модальна й
інші некласичні логіки;
   - теорія алгоритмів: формалізації  поняття  алгоритму  й
обчислювальності, машини Тьюрінга, нормальні алгоритми Маркова,
системи Поста, рекурсивні  функції  та  рекурсивні  множини,
діофантові множини, теорія автоматів, формальні мови й напівгрупи,
контекстновільні мови, детерміновані й недетерміновані алгоритми,
проблеми  алгоритмічної  розв'язності,  рекурсивні алгебраїчні
системи, складність алгоритмів, МР-повні проблеми;
   - конструктивні математичні теорії: конструктивний аналіз,
конструктивна теорія множин і топологія, конструктивна теорія
функцій, співвідношення конструктивних теорій з класичними й
інтуїціоністськими;
   - дискретна математика: комбінаторика, конструктивний перелік
дискретних об'єктів, твірні функції і рекурентні співвідношення,
асимптотичні і ймовірнісні методи в комбінаториці, ймовірності на
скінченних алгебраїчних структурах, дискретна оптимізація, теорія
графів,  алгебраїчна  комбінаторика,  блок-схеми та різницеві
множини, скінченні геометрії, теорія метроїдів, теорія кодів,
дискретна геометрія, криптографія, теорія розбиттів.
 
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
          фізико-математичні науки.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка