Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо використання Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
               Л И С Т
 
           25.10.2004 N 8/1-1053
 
 
      Щодо використання Методичних рекомендацій
    з формування собівартості будівельно-монтажних робіт
 
 
   Держбуд України розглянув <...> лист щодо питань, пов'язаних
з використанням Методичних рекомендацій з формування собівартості
будівельно-монтажних  робіт  (далі - Методичні рекомендації),
затверджених наказом  Держбуду України від 16.02.2004  N 30
( v0030509-04 ), і роз'яснює в межах компетенції.
   Методичні рекомендації  розроблені на основі національних
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО),
затверджених  наказами  Міністерства  фінансів  України  і
зареєстрованих в Міністерстві  юстиції  України,  і  містять
рекомендації  щодо  основних  методичних  засад  формування
собівартості будівельно-монтажних робіт і можуть застосовуватися
для цілей планування, бухгалтерського обліку і калькулювання
собівартості будівельно-монтажних робіт.
   Витрати відповідно до П(С)БО 16 "Витрати" відображаються в
бухгалтерському  обліку одночасно зі зменшенням активів, або
збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або
зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до
зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення
капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за
умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.
   Разом з тим П(С)БО 18 "Будівельні контракти" визначено, що
дохід  за будівельним контрактом (договором про будівництво)
включає передбачену будівельним контрактом ціну, а також суму
відхилень, претензій та заохочувальних виплат за будівельним
контрактом.
   Дохід за будівельним контрактом оцінюється за справедливою
вартістю активів, які вже отримані або підлягають отриманню.
Оцінка  доходу  протягом  виконання  будівельного  контракту
переглядається у разі погодження із замовником відхилень та (або)
претензій, які змінюють ціну будівельного контракту в періоди
після його укладання.
   Претензія за  будівельним  контрактом  -  сума  майнової
відповідальності  замовника  чи  іншої  сторони, яку вимагає
відшкодувати підрядник понад ціну контракту.
   Сума визнаних доходу і витрат за будівельним контрактом або
витрат на будівельно-монтажні роботи відображається відповідно до
Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів,  капіталу,  зобов'язань  і  господарських  операцій
підприємств та організацій, затвердженої наказом Мінфіну України
від 30.11.99 р. N 291 ( z0893-99 ) (далі - Інструкція). Згідно з
Інструкцією рахунок 94 "Інші витрати операційної діяльності" (клас
9 Витрати діяльності) застосовується для узагальнення інформації
про витрати операційної діяльності. За дебетом субрахунку 948
"Визнані штрафі, пені, неустойки" рахунку 94 ведеться облік
витрат - визнаних економічних санкцій за невиконання підприємством
законодавства та умов договорів, за кредитом - списання суми
витрат у кінці звітного року або щомісяця на рахунок 79 "Фінансові
результати".
   Правові засади   регулювання,   організації,   ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності визначає
Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" ( 996-14 ) (далі - Закон). Відповідно до статті 6 Закону
регулювання питань методології бухгалтерського обліку здійснюється
Міністерством фінансів України.
   Організація бухгалтерського обліку на підприємстві обумовлена
статтею 8 Закону ( 996-14 ), нормами якої визначено організацію
бухгалтерського обліку на підприємстві, а також відповідальність
за неї як компетенцію його власника (власників) або уповноваженого
органу (посадової особи), який здійснює керівництво підприємством
відповідно до законодавства та установчих документів. Згідно із
зазначеною статтею підприємство самостійно визначає  облікову
політику підприємства та обирає форму бухгалтерського обліку як
певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та
узагальнення  інформації  в них з додержанням єдиних засад,
установлених  цим  Законом,  розробляє  систему  і  форми
внутрішньогосподарського  (управлінського) обліку, звітності і
контролю  господарських   операцій,   затверджує   правила
документообороту  і  технологію обробки облікової інформації,
додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку тощо.
Про  це зазначено також у пункті 2 розділу VII Методичних
рекомендацій.
   Зважаючи на викладене, рішення щодо застосування типових форм
первинних облікових документів та кодування первинної документації
знаходиться у межах компетенції підприємства.
   Разом з  тим  повідомляємо,  що  в  разі сумнівів щодо
застосування окремих положень Методичних рекомендацій, зокрема,
стосовно організації та ведення бухгалтерського обліку, будівельні
підприємства повинні керуватися нормами Закону України  "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 )
та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
 
 Перший заступник
 голови Комітету                     А.Беркута
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка