Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу України

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
         від 24 вересня 2004 р. N 1273
                Київ
 
      Про внесення змін до Положення про державну
       санітарно-епідеміологічну службу України
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до Положення про державну санітарно-епідеміологічну
службу  України,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 19 серпня 2002 р. N 1218 ( 1218-2002-п ) (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 34, ст. 1613; 2003 р., N 37, ст. 1981),
зміни, виклавши його у редакції, що додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 28
 
 
                  ЗАТВЕРДЖЕНО
            постановою Кабінету Міністрів України
          від 19 серпня 2002 р. N 1218 ( 1218-2002-п )
         (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
              від 24 вересня 2004 р. N 1273)
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про державну санітарно-епідеміологічну
             службу України
 
 
   1. Державна санітарно-епідеміологічна  служба  України  є
системою  органів,  установ, закладів, частин і підрозділів,
діяльність яких спрямовується на профілактику інфекційних хвороб,
професійних  захворювань,  масових  неінфекційних  захворювань
(отруєнь), радіаційних уражень людей,  запобігання  шкідливому
впливу  на  стан  їх  здоров'я і життя факторів середовища
життєдіяльності, здійснення державного санітарно-епідеміологічного
нагляду щодо безпеки для життя і здоров'я людини продукції та
середовища життєдіяльності.
 
   2. Державна санітарно-епідеміологічна служба України у своїй
діяльності  керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами
України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України,
положеннями  про  державну  санітарно-епідеміологічну  службу
відповідних державних   органів,   наказами   МОЗ   та
Держсанепідемслужби, наказами та постановами головного державного
санітарного лікаря України, а також цим Положенням.
 
   3. Основними завданнями державної санітарно-епідеміологічної
служби України є:
 
   здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду;
 
   визначення першочергових   заходів   щодо  профілактики
інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних
захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей, запобігання
шкідливому впливу на стан здоров'я і життя людини факторів
середовища життєдіяльності;
 
   аналіз причин і умов виникнення ситуацій санітарного та
епідемічного неблагополуччя, підготовка пропозицій щодо запобіжних
заходів і здійснення контролю за їх проведенням;
 
   участь у координації діяльності органів виконавчої влади у
сфері забезпечення санітарного та  епідемічного  благополуччя
населення;
 
   координація роботи  з  проведення  гігієнічного виховання
населення.
 
   4. Державна  санітарно-епідеміологічна  служба  України
відповідно до покладених на неї завдань:
 
   здійснює державний  санітарно-епідеміологічний  нагляд  і
контроль за дотриманням вимог санітарного законодавства органами
виконавчої   влади,   органами  місцевого  самоврядування,
підприємствами, установами, організаціями та громадянами;
 
   проводить аналіз та оцінку ризику для здоров'я і життя
людини, обґрунтування заходів з управління ризиком, державну
санітарно-епідеміологічну експертизу, обстеження, розслідування,
лабораторні та інструментальні дослідження і випробування, а також
санітарну, гігієнічну, токсикологічну, епідеміологічну та інші
види  оцінки  середовища  життєдіяльності  людини,  об'єктів
господарської та інших видів діяльності, продукції, робіт, послуг,
проектної документації і видає висновок щодо їх відповідності
вимогам санітарних норм;
 
   проводить аналіз небезпечних для здоров'я людини факторів та
здійснює  державний санітарно-епідеміологічний нагляд на усіх
етапах виробництва та реалізації харчових продуктів; погоджує
системи забезпечення безпеки виробництва харчових продуктів;
 
   вивчає, оцінює  і прогнозує показники здоров'я населення
залежно від стану середовища життєдіяльності, визначає фактори, що
шкідливо впливають на стан здоров'я людини;
 
   аналізує санітарну та епідемічну ситуацію;
 
   контролює застосування  дезінфекційних засобів, проведення
дезінфекційних заходів;
 
   вносить в установленому порядку до органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування пропозиції стосовно проведення
заходів із забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення, введення карантину;
 
   забезпечує охорону  території  України  від занесення та
поширення особливо небезпечних (у тому числі карантинних) і
небезпечних   інфекційних   хвороб,   здійснює   державний
санітарно-епідеміологічний нагляд і контроль в пунктах пропуску
через державний кордон;
 
   погоджує санітарні та протиепідемічні (профілактичні) заходи,
що розробляються органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування,  підприємствами,  установами,  організаціями,
контролює їх здійснення;
 
   видає обов'язкові для виконання постанови, розпорядження,
висновки, приписи з питань усунення або обмеження шкідливого
впливу на стан здоров'я і життя людини факторів середовища
життєдіяльності;
 
   подає в установленому порядку пропозиції щодо обмеження або
заборони в'їзду на територію України її громадян, іноземців та
осіб без громадянства, експорт, імпорт, транзиту вантажів і
товарів з держав або регіонів у зв'язку з  неблагополучною
епідемічною ситуацією на їх території;
 
   аналізує причини та умови виникнення і поширення інфекційних
хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань
(отруєнь), радіаційних уражень людей;
 
   взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування та об'єднаннями громадян з питань охорони здоров'я
і життя людини;
 
   вживає заходів до розвитку міжнародного співробітництва у
сфері забезпечення санітарного та  епідемічного  благополуччя
населення.
 
   5. До системи державної санітарно-епідеміологічної служби
України належать:
 
   Державна санітарно-епідеміологічна служба - урядовий орган
державного   управління,   який   діє   у  складі  МОЗ
(Держсанепідемслужба);
 
   регіональні (міжобласні)  установи   Держсанепідемслужби,
установи  Держсанепідемслужби  в  Автономній Республіці Крим,
областях, у містах, районах, на  водному,  залізничному  та
повітряному транспорті, об'єктах з особливим режимом роботи;
 
   заклади Держсанепідемслужби в Автономній Республіці Крим,
областях, у містах, районах, на  водному,  залізничному  та
повітряному транспорті, об'єктах з особливим режимом роботи;
 
   дезінфекційні станції;
 
   спеціалізовані заклади  Держсанепідемслужби,  утворені для
боротьби з особливо небезпечними (у тому числі карантинними) і
небезпечними інфекційними хворобами;
 
   установи, заклади, частини і підрозділи Міноборони, МВС, СБУ,
Адміністрації Держприкордонслужби, Державного  департаменту  з
питань виконання покарань, Державного управління справами;
 
   наукові установи санітарно-епідеміологічного профілю;
 
   об'єднання, центри,    лабораторії    (наукові    та
науково-практичні, контрольні, експертні, проблемні);
 
   Комітет з питань гігієнічного регламентування;
 
   інші установи і заклади, утворені згідно із законодавством.
 
   6. Для розгляду найважливіших питань  щодо  забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення і організації
діяльності     утворюється     колегія     державної
санітарно-епідеміологічної служби України, яку очолює головний
державний санітарний лікар України.
 
   Положення про колегію та її  склад  затверджує  Кабінет
Міністрів України за поданням головного державного санітарного
лікаря України.
 
   Рішення колегії проводяться в життя  наказами  головного
державного санітарного лікаря України.
 
   7. Для наукового та методичного забезпечення функціонування
державної санітарно-епідеміологічної служби  України  головний
державний  санітарний  лікар  України  утворює  на  правах
консультативно-дорадчого органу наукову раду.
 
   Положення про наукову раду та її склад затверджує головний
державний санітарний лікар України.
 
   8. На регіональні (міжобласні) установи Держсанепідемслужби,
установи Держсанепідемслужби в  Автономній  Республіці  Крим,
областях, містах, районах, на водному, залізничному та повітряному
транспорті, об'єктах з особливим режимом роботи  покладаються
функції органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду на
відповідних адміністративних територіях, на водному, залізничному
та повітряному транспорті, об'єктах з особливим режимом роботи.
 
   9. На установи і заклади державної санітарно-епідеміологічної
служби Міноборони, МВС, СБУ, Адміністрації Держприкордонслужби,
Державного департаменту з питань виконання покарань, Державного
управління справами покладаються функції  органів  державного
санітарно-епідеміологічного нагляду  на  підпорядкованих  їм
територіях, об'єктах, у частинах і підрозділах.
 
   10. Посадовими особами державної санітарно-епідеміологічної
служби України є головні державні санітарні лікарі, їх заступники,
лікарі-гігієністи, лікарі-епідеміологи та помічники лікарів, які
здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд на засадах
єдиноначальності,  підпорядкованості,  підконтрольності   та
підзвітності головному державному санітарному лікарю установи
Держсанепідемслужби вищого рівня.
 
   11. Державну санітарно-епідеміологічну службу України очолює
головний державний санітарний лікар України, яким за посадою є
перший заступник Міністра охорони здоров'я. Призначення на посаду
і звільнення з посади головного державного санітарного лікаря
України здійснюється Кабінетом Міністрів України.
 
   Повноваження головного державного санітарного лікаря України
визначаються Законом України "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ), Положенням про
Держсанепідемслужбу.
 
   12. Державну  санітарно-епідеміологічну службу Міноборони,
МВС,  СБУ,  Адміністрації  Держприкордонслужби,  Державного
департаменту з питань виконання покарань, Державного управління
справами очолюють головні державні санітарні лікарі цих органів,
які призначаються  на посаду і звільняються з посади керівником
відповідного державного органу за погодженням з головним державним
санітарним лікарем України.
 
   13. Головні державні санітарні лікарі Міноборони, МВС, СБУ,
Адміністрації Держприкордонслужби, Державного  департаменту  з
питань  виконання  покарань,  Державного  управління справами
підпорядковуються керівникові відповідного державного органу, а з
питань здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду -
головному державному санітарному лікарю України.
 
   14. Регіональні (міжобласні) установи Держсанепідемслужби,
установи  Держсанепідемслужби  в  Автономній Республіці Крим,
областях, містах, районах, на водному, залізничному та повітряному
транспорті, об'єктах з особливим режимом роботи очолюють головні
державні санітарні лікарі.
 
   15. Головні державні  санітарні  лікарі  координують  на
відповідних адміністративних територіях діяльність розташованих на
них установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби
України незалежно від їх підпорядкування.
 
   16. Головний державний санітарний лікар України та його
заступники мають бланки та печатку із зображенням Державного Герба
України і назвою посади.
 
   17. Посадові  особи  та  інші  працівники  державної
санітарно-епідеміологічної служби України повинні  відповідати
кваліфікаційним вимогам, визначеним головним державним санітарним
лікарем України.
 
   18. Постанови, розпорядження, висновки, приписи, що видаються
головними державними санітарними лікарями та іншими посадовими
особами з метою усунення або обмеження шкідливого впливу на стан
здоров'я і життя людини факторів середовища життєдіяльності,
причин та умов виникнення і поширення  інфекційних  хвороб,
обов'язкові для виконання усіма юридичними та фізичними особами.
 
   19. Посадові  особи  державної  санітарно-епідеміологічної
служби України:
 
   самостійно приймають в межах своїх повноважень рішення і
несуть відповідальність згідно із законодавством за протиправні
дії або бездіяльність;
 
   здійснюють свої повноваження на відповідних адміністративних
територіях,  водному, залізничному та повітряному транспорті,
об'єктах з особливим режимом роботи, а посадові особи державної
санітарно-епідеміологічної служби   Міноборони,   МВС,  СБУ,
Адміністрації Держприкордонслужби,  Державного  департаменту  з
питань виконання покарань, Державного управління справами - на
підпорядкованих їм територіях, об'єктах, у частинах і підрозділах.
 
   20. Посадові особи та інші працівники закладів державної
санітарно-епідеміологічної  служби  України  провадять  свою
діяльність відповідно до законодавства та посадових інструкцій, що
затверджуються в установленому порядку.
 
   21. Керівники закладів державної санітарно-епідеміологічної
служби  України  здійснюють  свої  повноваження  на  засадах
єдиноначальності,   підпорядкованості,  підконтрольності  та
підзвітності  керівнику  вищестоящого  закладу   державної
санітарно-епідеміологічної служби.
 
   22. Посадовим  особам державної санітарно-епідеміологічної
служби України видається службове  посвідчення  за  зразком,
затвердженим головним державним санітарним лікарем України.
 
   23. Посадові  особи  державної  санітарно-епідеміологічної
служби України підлягають обов'язковому державному страхуванню на
випадок каліцтва або професійного захворювання під час виконання
службових обов'язків і мають право на пільги і компенсацію у
порядку, встановленому   законодавством.  Зазначеним  особам
гарантується згідно із законодавством захист життя, здоров'я,
честі, гідності та майна від протиправних дій, а також правовий та
соціальний захист.
 
   24. Межі адміністративної території, на яку поширюється сфера
діяльності регіональних установ Держсанепідемслужби, установ і
закладів Держсанепідемслужби в  Автономній  Республіці  Крим,
областях, у  містах,  районах,  на  водному, залізничному та
повітряному транспорті, об'єктах з особливим режимом роботи, їх
мережа та структура визначаються головним державним санітарним
лікарем України.
 
   Мережа та  структура  установ  і  закладів  державної
санітарно-епідеміологічної  служби  Міноборони,  МВС,  СБУ,
Адміністрації Держприкордонслужби, Державного  департаменту  з
питань  виконання  покарань,  Державного  управління справами
визначаються відповідними  головними  державними  санітарними
лікарями за погодженням з головним державним санітарним лікарем
України.
 
   25. Типові положення про підрозділи установ і  закладів
Держсанепідемслужби  та  нормативи  їх  матеріально-технічного
забезпечення затверджуються головним державним санітарним лікарем
України.
 
   Типові положення про підрозділи установ і закладів державної
санітарно-епідеміологічної  служби  Міноборони,  МВС,  СБУ,
Адміністрації  Держприкордонслужби,  Державного департаменту з
питань виконання покарань, Державного управління справами та
нормативи їх матеріально-технічного забезпечення затверджуються
відповідними головними  державними  санітарними  лікарями  за
погодженням з головним державним санітарним лікарем України.
 
   26. Будівлі,  приміщення, обладнання, транспортні засоби,
земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, та інше майно, що
використовується   установами   і   закладами   державної
санітарно-епідеміологічної служби України для виконання своїх
завдань, перебувають у державній власності та надаються їм в
порядку і на умовах, визначених законодавством.
 
   27. Фінансування установ і  закладів  Держсанепідемслужби
здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
 
   Кошти, отримані закладами Держсанепідемслужби за виконання
робіт і надання послуг у сфері забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя, що не належать до медичної допомоги
населенню, згідно із Законом України "Про забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) зараховуються
до спеціального фонду державного бюджету.
 
   28. Фінансування   установ   і   закладів   державної
санітарно-епідеміологічної  служби  Міноборони,  МВС,  СБУ,
Адміністрації Держприкордонслужби, Державного  департаменту  з
питань  виконання  покарань,  Державного  управління справами
здійснюється за рахунок коштів на охорону здоров'я, що виділяються
зазначеним державним органам з державного бюджету.
 
   29. Структуру,  чисельність  працівників, штатні розписи,
кошториси установ і закладів  Держсанепідемслужби  затверджує
головний  державний  санітарний  лікар  України  у  порядку,
встановленому законодавством.
 
   30. Установи і заклади державної санітарно-епідеміологічної
служби України є юридичними особами, мають самостійний баланс,
печатку із своїм найменуванням, бланки та штампи.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка