Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок передання до державних архівів України і зберігання кінодокументів

  ГОЛОВНЕ АРХІВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
       МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 30/362 від 04.07.97        Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   14 жовтня 1997 р.
 vd970704 vn30/362          за N 476/2280
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
                      комітету архівів
    N 103/640 ( z1284-04 ) від 22.09.2004 )
 
       Про затвердження Положення про порядок
       передання до державних архівів України
          і зберігання кінодокументів
 
 
   На виконання  постанови Кабінету Міністрів  України від
20 жовтня 1995 р. N 853 ( 853-95-п ) "Питання діяльності архівних
установ України" Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Положення про порядок передання до державних
архівів України і зберігання кінодокументів (додається).
   2. Установам, у діяльності яких створюються кінодокументи,
державним архівам України керуватися згаданим Положенням при
підготовці кінодокументів до передання на державне зберігання.
 
 Начальник Головного архівного
 управління при Кабінеті Міністрів
 України                      Н.В.Киструська
 
 Міністр культури і мистецтв
 України                       Д.І.Остапенко
 
                     Затверджено
              наказом Головного архівного управління
              при  Кабінеті  Міністрів  України,
              Міністерства  культури  і  мистецтв
              України від 04.07.1997 N 30/362
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   14 жовтня 1997 р.
                   за N 476/2280
 
              Положення
    про порядок передання до державних архівів України
          і зберігання кінодокументів
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Згідно з Законом України "Про Національний архівний фонд
і архівні установи" ( 3814-12 ) кінодокументи незалежно від виду,
місця створення і форми власності на них, що зберігаються на
території України, відображають історію духовного і матеріального
життя  її  народу  та  інших  народів,  мають  наукову,
історико-культурну цінність, входять до складу  Національного
архівного фонду України.
   1.2. До Національного  архівного  фонду  належать  також
кінодокументи, що зберігаються за межами України і підлягають
поверненню в Україну.
   1.3. Визначення належності кінодокументів до Національного
архівного фонду здійснюється на  підставі  експертизи  їхньої
наукової, історико-культурної цінності згідно з Положенням про
принципи і критерії визначення цінності  документів,  порядок
створення та діяльності експертних комісій з питань віднесення
документів до  Національного  архівного  фонду,  затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1995 р. N 853
( 853-95-п ).
   1.4. Кінодокументи, що належать державі, передаються  на
постійне зберігання до державних архівів.
   Передання їх здійснюється через 3 роки після завершення
виробництва і копіювання, згідно з Типовим положенням про архівний
підрозділ державного органу, органу місцевого  самоврядування,
державного підприємства,  установи і організації, завтердженим
наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів
України від 16 жовтня 1995 р. N 47 ( z0393-95 ).
   1.5. На  державне  зберігання  передаються  документальні
кінофільми, наукові  і  науково-популярні фільми, створені на
документальній основі,   фільми-концерти,   фільми-спектаклі,
кіножурнали, спецвипуски,  кіносюжети  тощо,  що  створюються
організаціями системи Міністерства культури і мистецтв України, до
яких належать:
   - Українська студія хронікально-документальних фільмів;
   - Національна кінематека України;
   - Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра
Довженка;
   - Одеська кіностудія художніх фільмів;
   - Ялтинська кіностудія художніх фільмів.
   1.6. Організації, розташовані у  Києві,  передають  свої
кінодокументи  до  Центрального  державного кінофотофоноархіву
України, а розташовані на території Автономної Республіки Крим, в
обласних центрах або інших містах України - до державних архівів
Автономної Республіки Крим та відповідних областей України.
   1.7. На  державне зберігання можуть бути прийняті також
кінодокументи, створені організаціями, заснованими на колективній
чи приватній формах власності, передання яких до державних архівів
здійснюється за угодою, укладеною між зацікавленими сторонами.
   1.8. Порядок користування кінодокументами, що зберігаються в
державних архівах, визначається Головним архівним управлінням при
Кабінеті Міністрів України за погодженням з Міністерством культури
і мистецтв України і має відповідати чинному законодавству.
   Організаціям, що передали свої кінодокументи на державне
зберігання, надається переважне право  на  їх  використання,
обумовлене відповідною угодою.
 
     2. Комплектність кінодокументів, що передаються
           на державне зберігання
 
   2.1. Комплектність кінодокументів, що передаються на державне
зберігання, залежить від техніки їх створення, кольоровості, видів
кінопродукції і повинна містити такі елементи.
   2.1.1. Кінофільми:
   - негатив зображення;
   - негатив фонограми перезапису;
   - проміжний позитив (у разі наявності);
   - позитив (еталонна копія);
   - оригінал фонограми магнітного запису;
   - установочні ролики і паспорти (до кольорових фільмів).
   2.1.2. Кіножурнали, спецвипуски:
   - негатив зображення;
   - негатив фонограми перезапису;
   - проміжний позитив (у разі наявності);
   - позитив (еталонна копія);
   - установочні  ролики  і  паспорти  (до  кольорових
кінодокументів).
   2.1.3. Окремі кіносюжети (літопис), сюжети, невикористані в
готовій продукції:
   - негатив зображення;
   - негатив фонограми перезапису  або  оригінал  фонограми
магнітного запису (у разі наявності);
   - позитив;
   - установочні ролики і паспорти (до кольорових кіносюжетів).
   2.1.4. Усі елементи комплекту за змістом і порядком монтажу
мають бути між собою тотожні.
 
   3. Текстова супровідна документація на кінодокументи,
       що передаються на державне зберігання
 
   3.1. Текстова  супровідна  документація  до   готової
кінопродукції (кінофільми,  фільми-концерти,  фільми-спектаклі,
кіножурнали, спецвипуски) повинна містити монтажний  лист  за
встановленою формою, який розкриває зміст зображення і фонограми
(перший примірник), анотацію (у  разі  наявності),  дозвільне
посвідчення (у разі наявності), запис світлового паспорту (до
кольорових фільмів).
   3.2. Кінодокументи передаються з актами технічного стану
(окремо на кожен елемент комплекту) на  час  передання  цих
кінодокументів на державне зберігання.
 
     4. Відбір, підготовка і передання кінодокументів
           на державне зберігання
 
   4.1. Державні  організації  створюють  фільмотеки  для
тимчасового зберігання кінодокументів, задля використання їх у
виробничих та інших цілях.
   Фільмотеки зобов'язані    забезпечувати    схоронність
кінодокументів та їх  облік,  і  після  закінчення  термінів
тимчасового зберігання підготувати і передати їх на постійне
зберігання до відповідних державних архівів.
   Правовий статус, завдання, функції і обов'язки фільмотек
визначаються положенням про них.
   4.2. Для  проведення  попередньої  експертизи  цінності
кінодокументів і відбору їх на державне зберігання організації
створюють експертні комісії (ЕК). Положення про ЕК розробляються
на основі Типового положення про експертну комісію державного
органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи,
організації,  затвердженого  наказом  Головархіву України від
13 березня 1996 р. N 9 ( z0173-96  ),  зареєстрованого  в
Міністерстві юстиції України 10 квітня 1996 р. N 173/193.
   4.3. Передання  кінодокументів  до  державних  архівів
здійснюється за актом передання-приймання, який складається у двох
примірниках і затверджується керівником державного архіву, згідно
з додатком.
   Акт передання-приймання  кінодокументів  містить   такі
реквізити:
   - назву державного архіву;
   - назву документа;
   - дату і номер акта;
   - місце складання акта;
   - заголовок;
   - гриф затвердження;
   - назву установи, що передає кінодокументи;
   - назву державного архіву, що приймає кінодокументи;
   - підстава (лист установи про передання кінодокументів);
   - обсяг кінодокументів у назвах і одиницях зберігання;
   - наявність супровідної документації;
   - посада, підпис, прізвище та ініціали особи, яка передала
кінодокументи;
   - посада, підпис, прізвище та ініціали особи, яка прийняла
кінодокументи.
   4.4. Роботи,  пов'язані з передаванням кінодокументів на
державне зберігання, проведенням контролю їх технічного стану,
підготовкою   текстової   документації,   упаковуванням  і
транспортуванням, здійснюються силами і за рахунок організації, що
передає кінодокументи.
   4.5. Кінодокументи, які передані на державне зберігання,
списуються з балансу організації за актом передання-приймання і
беруться на облік у державному архіві.
   4.6. Зберігання  кінодокументів  у  державних  архівах
здійснюється відповідно до Основних правил роботи  державних
архівів з кінофотофонодокументами, затверджених Головним архівним
управлінням при Раді Міністрів СРСР від 21.05.79.
 
                       Додаток
                до Положення про порядок передання
                до державних  архівів України і
                зберігання кінодокументів
 
 Назва державного архіву            Затверджую
                    Директор державного архіву
 
 Акт
___________ N _____________    Підпис   Розшифровка підпису
___________________________    Дата
  (місце складання)
 
   Передання-приймання кінодокументів __________________________
__________________________________________________________________
      (назва установи, що передає кінодокументи)
   На постійне зберігання до ___________________________________
__________________________________________________________________
    (назва державного архіву, що приймає кінодокументи)
   Підстава: (лист установи про передання кінодокументів)
   Кінодокументи прийнято в таких обсягах:
____________________________________________________________ назв;
            (цифрами, літерами)
______________________________________________ одиниць зберігання;
       (цифрами, літерами)
 
   Інформація про наявність супровідної документації
 
    ПЕРЕДАВ:                  ПРИЙНЯВ:
Посада особи, яка передала       Посада особи, яка прийняла
кінодокументи              документи,
 
 Підпис                 Підпис
 Прізвище та ініціали          Прізвище та ініціали
 
 "Офіційний вісник України" 1997, число 42, стор.114
 Код нормативного акта: 4155/1997
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка