Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проведення чергової атестації державних службовців центрального апарату Міністерства аграрної політики України

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            02.11.2004 N 395
 
 
        Про проведення чергової атестації
      державних службовців центрального апарату
       Міністерства аграрної політики України
 
 
   Відповідно до  постанови  Кабінету  Міністрів  України
від 28 грудня 2000 року N 1922 ( 1922-2000-п ) "Про затвердження
Положення про проведення атестації державних службовців" та з
метою підвищення ефективності діяльності державних службовців,
посилення відповідальності за виконання службових  обов'язків
Н А К А З У Ю:
 
   1. Провести в листопаді-грудні 2004 року чергову атестацію
державних службовців центрального апарату Міністерства аграрної
політики України у відповідності із Положенням про проведення
атестації державних службовців, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 2000 року N 1922 ( 1922-2000-п )
(додаток 1).
 
   2. Затвердити склад комісій та графік проведення атестації
(додатки 2, 3).
 
   3. Покласти на голів атестаційних комісій відповідальність за
організацію  і  проведення  атестації  державних  службовців
відповідних  структурних  підрозділів  центрального  апарату
міністерства у встановлені строки.
 
   4. Департаменту з контролю апарату міністерства та роботи з
персоналом (Шведов В.Г.):
 
   4.1. Проаналізувати та скласти списки державних службовців
міністерства, які підлягають атестації, та подати їх керівникам
структурних підрозділів міністерства до 10 листопада 2004 року.
 
   4.2. Підготувати до 25 листопада поточного року атестаційні
листи встановленого зразка на державних службовців міністерства,
які підлягають атестації.
 
   5. Керівникам  структурних  підрозділів  міністерства  до
25 листопада поточного року  подати  секретарям  відповідних
атестаційних  комісій  службові  характеристики  та  посадові
інструкції на державних службовців, які атестуються.
 
   6. Державним   департаментам   продовольства,   рибного
господарства та ветеринарної медицини. Державній службі з охорони
прав на сорти рослин провести чергову атестацію в 2004 році.
Узагальнені результати атестації подати Департаменту з контролю
апарату міністерства та роботи з персоналом до 24 грудня 2004 року
 
   7. Департаменту з контролю апарату міністерства та роботи з
персоналом за результатами роботи атестаційних комісій підготувати
наказ по міністерству.
 
   8. Контроль за виконанням наказу  покласти  на  першого
заступника Міністра - керівника апарату Лузана Ю.Я.
 
 Міністр                        В.А.Слаута
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Мінагрополітики
                   України
                   02.11.2004 N 395
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   постанова Кабінету Міністрів
                   України
                   28.12.2000 N 1922
                   ( 1922-2000-п )
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
           про проведення атестації
            державних службовців
 
 
             Загальна частина
 
   1. З  метою підвищення ефективності діяльності державних
службовців та відповідальності за доручену справу в державних
органах один раз на три роки проводиться їх атестація, під час
якої оцінюються результати роботи, ділові та професійні якості,
виявлені  працівниками  при  виконанні  службових обов'язків,
визначених типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками
посад і відображених у посадових інструкціях, що затверджуються
керівниками державних органів відповідно до Закону України "Про
державну службу" ( 3723-12 ) та інших нормативно-правових актів.
 
   2. Атестації підлягають державні службовці усіх рівнів, в
тому числі ті, які внаслідок організаційних змін обіймають посади
менше ніж один рік, якщо їх посадові обов'язки не змінилися.
   Особливості проведення атестації державних службовців, посади
яких віднесені до 1 та 11 категорій, визначаються органами, що
призначають їх на посади.
   Не підлягають  атестації  державні  службовці патронажної
служби, а також ті, що перебувають на займаній посаді менше ніж
один рік (крім зазначених в абзаці першому цього пункту).
   Жінки, які перебувають у відпустці по вагітності, пологах і
догляду за дитиною, проходять атестацію не раніше ніж через рік
після виходу на роботу.
   Особи, призначені на посаду на визначений термін, та вагітні
жінки можуть проходити атестацію за власним бажанням.
 
   3. У період між атестаціями з метою здійснення регулярного
контролю  за  проходженням  державної служби та професійними
досягненнями  державних  службовців щороку проводиться оцінка
виконання державними службовцями покладених на них завдань і
обов'язків.
   Оцінка  проводиться безпосередньо керівниками структурних
підрозділів, де працюють державні службовці, під час підбиття
підсумків роботи за рік.
   Загальний  порядок  проведення щорічної оцінки виконання
державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків
розробляється Головдержслужбою.
   Порядок проведення щорічної оцінки в окремому державному
органі визначається керівником відповідного органу з урахуванням
загального порядку та особливостей кожного державного органу.
   Результати атестації та щорічної оцінки беруться до уваги
кадровою службою відповідного державного органу під час проведення
планомірної  ротації  кадрів  на  окремих  посадах державних
службовців.
 
        Організація та проведення атестації
 
   4. Для організації та проведення атестації наказом керівника
державного органу (далі - керівник) утворюється  атестаційна
комісія (далі - комісія).
   Залежно  від кількості державних службовців і специфіки
державного органу, в якому вони працюють, може утворюватися
декілька комісій.
   Кількісний  та персональний склад комісії затверджується
керівником.
   Комісія утворюється у складі голови, секретаря та членів
комісії. Головою комісії, як правило, призначається заступник
керівника  державного  органу. До складу комісії включаються
керівники структурних підрозділів, де працюють державні службовці,
представники кадрової та юридичної служб. Керівник може залучати
до роботи в комісії незалежних експертів. Для проведення атестації
керівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади до роботи в комісії залучається представник
Міністерства юстиції України.
 
   5. Комісія повинна забезпечувати об'єктивний  розгляд  і
професійну  оцінку  діяльності  державного  службовця,  який
атестується, зокрема щодо виконання покладених на нього службових
обов'язків, а також принциповий підхід у підготовці рекомендацій
для подальшого використання його досвіду і знань у  роботі
державного органу.
 
   6. Термін  і  графік проведення атестації затверджуються
наказом керівника і доводяться до відома державних службовців, які
атестуються, не пізніше ніж за місяць до проведення атестації.
 
   7. Атестація  державних  службовців  державного органу з
нечисленним апаратом (до 5 осіб) може проводитися керівником цього
органу або органом вищого рівня.
 
   8. Атестація державних службовців - керівників структурних
підрозділів та осіб, які ввійшли до складу комісії, передує
атестації інших працівників цих підрозділів.
 
   9. На  кожного  працівника,  який  підлягає  атестації,
складається службова  характеристика,  що  підписується  його
безпосереднім керівником, затверджується керівником вищого рівня і
подається до комісії не пізніше ніж за тиждень до проведення
атестації.
   Службова  характеристика  на керівника державного органу
підписується керівником державного органу вищого рівня.
   Службова характеристика повинна містити аналіз виконання
державним службовцем посадових обов'язків; відомості про обсяг,
якість, своєчасність і самостійність виконання робота, ділові
якості (ініціативність, відповідальність), стосунки з колегами,
інформацію про підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації
тощо.
   Державний   службовець  ознайомлюється  із  службовою
характеристикою до атестації під час співбесіди з безпосереднім
керівником.
   У  разі незгоди з відомостями, викладеними у службовій
характеристиці,  державний службовець може подати до комісії
відповідну заяву, обгрунтування, додаткові відомості щодо своєї
службової діяльності.
   Під час кожної атестації до комісії подаються щорічні оцінки
виконання ; державним службовцем покладених на нього завдань та
обов'язків за період, що минув після попередньої атестації, а
також атестаційний лист попередньої атестації.
 
   10. На  засідання  комісії  запрошуються працівник, який
атестується, та його безпосередній керівник. Якщо  державний
службовець не з'явився на засідання комісії без поважних причин,
комісія має право провести атестацію за його відсутності.
 
          Рішення атестаційної комісії
 
   11. На підставі всебічного  аналізу  виконання  основних
обов'язків, складності виконуваної роботи та її результативності
комісія приймає одне з таких рішень:
   відповідає займаній посаді;
   відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій
щодо підвищення кваліфікації з певного фахового напряму, набуття
навичок роботи на комп'ютері тощо;
   не відповідає займаній посаді.
   Атестованими вважаються державні службовці, визнані комісією
такими, що відповідають займаній посаді або відповідають займаній
посаді за певних умов.
 
   12. У разі прийняття рішення про відповідність працівника
займаній посаді комісія може рекомендувати керівникові зарахувати
його до кадрового резерву, дозволити пройти стажування на більш
високій посаді, присвоїти черговий ранг державного службовця,
встановити надбавку, передбачену законодавством, або змінити її
розмір,  порушити  в  установленому  порядку  клопотання про
продовження терміну перебування на державній службі тощо.
   У разі прийняття рішення про відповідність займаній посаді за
певних умов комісія рекомендує керівникові призначити через рік
повторне  атестування,  якщо державний 'службовець погодиться
виконати дані йому рекомендації.
   У разі прийняття рішення про невідповідність державного
службовця займаній посаді комісія рекомендує керівникові перевести
цього державного службовця за його згодою на іншу посаду, що
відповідає його професійному рівню, або звільнити із займаної
посади.
   Кожна рекомендація повинна мати відповідне обгрунтування.
 
   13. Рішення комісії може бути оскаржене державним службовцем
у встановленому порядку керівникові протягом 10 днів з дня його
прийняття без урахування терміну тимчасової непрацездатності.
   За дорученням керівника комісія повторно проводить атестацію,
приймає рішення і вносить керівникові для розгляду та прийняття
остаточного рішення.
 
   14. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому
присутні не менш як 3/4 її складу. Рішення комісії приймається
стосовно кожного державного службовця, який атестується, простою
більшістю  голосів членів комісії. Голосування проводиться у
відсутності особи, яка атестується.
   У разі однакової кількості голосів членів комісії приймається
рішення на користь державного службовця.
 
   15. Результати атестації заносяться до протоколу засідання
комісії та атестаційного листа. Протокол та атестаційний лист
підписуються головою та членами комісії, які брали участь у
голосуванні.  Результати  атестації  повідомляються державному
службовцю, який атестувався, та його керівникові одразу після
проведення атестації.
   Державний службовець ознайомлюється із змістом атестаційного
листа під розпис.
 
   16. Результати атестації та  щорічної  оцінки  виконання
державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків
заносяться до особової  справи  державного  службовця.  Вони
розглядаються під час вирішення питань просування по службі,
присвоєння  чергового  рангу,  встановлення   передбачених
законодавством надбавок або зміни їх розміру, у разі порушення в
установленому  порядку  клопотання  про  продовження  терміну
перебування на державній службі, а також інших питань проходження
державної служби.
 
            Результати атестації
          та вирішення спірних питань
 
   17. Про  результати кожного засідання комісії її голова
повідомляє керівника.
 
   18. За результатами атестації керівник видає відповідний
наказ (розпорядження).
 
   19. Рішення про переведення державного службовця за його
згодою на іншу посаду або про звільнення з посади приймається
керівником у двомісячний термін з дня. атестації. Прийняття такого
рішення після закінчення зазначеного терміну не допускається. Час
хвороби державного службовця, а також перебування його у відпустці
до цього терміну не включається.
 
   20. Державний службовець, визнаний за результатами атестації
таким, що не відповідає займаній посаді, звільняється з роботи
відповідно до пункту 2 статті 40 Кодексу законів про працю
України ( 322-08 ).
 
   21. Рішення керівника, прийняті за результатами атестації,
можуть бути оскаржені державним службовцем до суду.
 
   22. Зміна керівника або складу державного органу не може бути
підставою  для  проведення  позачергової  атестації державних
службовців.
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Мінагрополітики
                   України
                   02.11.2004 N 395
 
 
             СКЛАД КОМІСІЇ
      по проведенню атестації державних службовців
         Департаменту стратегії розвитку
            аграрної економіки,
         Департаменту фінансово-кредитної
           та податкової політики,
         Департаменту з контролю апарату
        міністерства та роботи з персоналом,
         Управління ревізії і контролю,
           Юридичного управління,
         Першого відділу. Другого відділу
 
 
 ЛУЗАН Ю.Я.       - перший заступник Міністра - керівник
              апарату, голова комісії
 
 ДРОБОТ В.І.       - начальник Департаменту стратегії
              розвитку аграрної економіки, заступник
              голови комісії
 
 СТРЕЛЬЦОВА Н.М.     - головний спеціаліст Департаменту
              з контролю апарату міністерства
              та роботи з персоналом,
              секретар комісії
 
 Члени комісії:
 
 БОЧКОВСЬКА С.М.     - начальник Юридичного управління
 
 ЗУБ Г.І.        - начальник Департаменту
              фінансово-кредитної та податкової
              політики
 
 ІЛЬЄНКО Л.І.      - начальник відділу Міністерства юстиції
              України (за згодою)
 
 СЕРГІЄНКО B.І.     - начальник Другого відділу
 
 ФЕДОРЕНКО B.І.     - начальник Управління ревізії і контролю
 
 ЧЕРВІНСЬКА Л.Ф.     - начальник Першого відділу
 
 ШВЕДОВ В.Г.       - начальник Департаменту з контролю
              апарату міністерства та роботи
              з персоналом
 
 
             СКЛАД КОМІСІЇ
      по проведенню атестації державних службовців
       Департаменту аграрної освіти та науки,
         Департаменту ринків продукції
       тваринництва з Головдержплемінспекціею,
        Департаменту з управління державною
        власністю та бухгалтерського обліку,
     Управління взаємодії з Верховною Радою України,
      засобами масової інформації та громадськістю
 
 
 ДОВГАНЬ С.В.      - перший заступник Міністра у зв'язках
              з Верховною Радою України,
              голова комісії
 
 МЕЛЬНИК Ю.Ф.      - заступник Міністра, заступник
              голови комісії
 
 ЛОГВИНЕНКО Г.І.     - головний спеціаліст Департаменту
              з контролю апарату міністерства
              та роботи з персоналом,
              секретар комісії
 
 Члени комісії:
 
 БОЙКО М.Ф.       - начальник Департаменту аграрної освіти
              та науки
 
 КАЛЮЖНИЙ М.Н.      - начальник Департаменту з управління
              державною власністю та бухгалтерського
              обліку
 
 МИКИТЮК Д.М.      - начальник Департаменту ринків продукції
              тваринництва з Головдержплемінспекцією
 
 ШАПОВАЛ І.І.      - начальник Управління взаємодії
              з Верховною Радою України, засобами
              масової інформації та громадськістю
 
 САНДУЛ О.М.       - заступник начальника Юридичного
              управління - начальник відділу
 
 
             СКЛАД КОМІСІЇ
      по проведенню атестації державних службовців
         Департаменту ринків продукції
       рослинництва та розвитку насінництва,
        Департаменту міжнародної інтеграції,
           інвестиційної політики
         та розвитку аграрного бізнесу,
           Департаменту формування
        та функціонування аграрного ринку
 
 
 ОМЕЛЬЯНЕНКО Г.Г.    - заступник Міністра, голова комісії
 
 СЕРГЕЄВ В.В.      - заступник Міністра, заступник
              голови комісії
 
 СЕРГІЄНКО Л.І.     - заступник начальника управління
              - начальник відділу Департаменту
              з контролю апарату міністерства
              та роботи з персоналом,
              секретар комісії
 
 Члени комісії:
 
 АГАФОНОВ М.Ф.      - начальник Управління розвитку
              садівництва, виноградарства
              та виноробства
 
 ЖИЛКІН В.А.       - заступник начальника Департаменту
              ринків продукції рослинництва
              та розвитку насінництва -
              начальник управління
 
 ЛАВРИК О.М.       - начальник Департаменту ринків
              продукції рослинництва та розвитку
              насінництва
 
 ПИСЬМАК В.П.      - начальник Департаменту міжнародної
              інтеграції, інвестиційної політики
              та розвитку аграрного бізнесу
 
 РОЗГОН А.В.       - начальник Департаменту формування
              та функціонування аграрного ринку
 
 САНДУЛ О.М.       - заступник начальника Юридичного
              управління - начальник відділу
 
 
             СКЛАД КОМІСІЇ
      по проведенню атестації державних службовців
         Департаменту розвитку сільської
         місцевості та підприємництва,
       Департаменту науково-технічної політики,
       Управління реформування управління АПК
         та соціально-трудових відносин,
         Державної інспекції по нагляду
       за технічним станом машин, обладнання
     та якістю пально-мастильних матеріалів (відділ),
       Відділу охорони праці, пожежної безпеки
          та безпеки дорожнього руху
 
 
 ЯКОВЕНКО В.П.      - заступник Міністра, голова комісії
 
 САЧЕНКО В.І.      - начальник Департаменту
              науково-технічної політики,
              заступник голови комісії
 
 ТЮПА О.В.        - провідний спеціаліст Департаменту з
              контролю апарату міністерства та роботи
              з персоналом, секретар комісії
 
 Члени комісії:
 
 АНТИПЕНКО B.І.     - начальник Департаменту розвитку
              сільської місцевості та підприємництва
 
 ГАЙДАР М.В.       - заступник начальника Департаменту
              розвитку сільської місцевості
              та підприємництва
 
 ГОРДІЄНКО В.А.     - начальник Державної інспекції
              по нагляду за технічним станом машин,
              обладнання та якістю пально-мастильних
              матеріалів
 
 КОВАЛІВ O.І.      - заступник начальника Департаменту
              розвитку сільської місцевості
              та підприємництва
 
 САВИЦЬКА О.П.      - начальник Управління реформування
              управління АПК та соціально-трудових
              відносин
 
 СКАФА В.М.       - начальник Відділу охорони праці,
              пожежної безпеки та безпеки
              дорожнього руху
 
 САНДУЛ О.М.       - заступник начальника Юридичного
              управління - начальник відділу
 
 Заступник начальника Департаменту
 з контролю апарату міністерства
 та роботи з персоналом -
 начальник управління кадрів             Н.О.Ребицька
 
 
                   Додаток 3
                   до наказу Мінагрополітики
                   України
                   02.11.2004 N 395
 
 
               ГРАФІК
      проведення атестації державних службовців
      центрального апарату Мінагрополітики України
 
 
 Департамент стратегії розвитку аграрної економіки,
 Департамент фінансово-кредитної та податкової політики,
 Департамент з контролю апарату міністерства та роботи
 з персоналом,Управління ревізії і контролю,
 Юридичне управління, Перший відділ,
 Другий відділ                    30 листопада
 
 Департамент аграрної освіти та науки. Департамент
 ринків продукції тваринництва з
 Головдержплемінспекцією, Департамент з управління
 державною власністю та бухгалтерського обліку,
 Управління взаємодії з Верховною Радою України,
 засобами масової інформації та громадськістю       1 грудня
 
 Департамент ринків продукції рослинництва
 та розвитку насінництва. Департамент міжнародної
 інтеграції, інвестиційної політики та розвитку
 аграрного бізнесу, Департамент формування та
 функціонування аграрного ринку              2 грудня
 
 Департамент розвитку сільської місцевості та
 підприємництва, Департамент науково-технічної
 політики, Управління реформування управління
 АПК та соціальнотрудових відносин, Державна
 інспекція по нагляду за технічним станом машин,
 обладнання та якістю пальномастильних матеріалів
 (відділ), Відділ охорони праці, пожежної безпеки
 та безпеки дорожнього руху                3 грудня
 
 Заступник начальника Департаменту
 з контролю апарату міністерства
 та роботи з персоналом -
 начальник управління кадрів             Н.О.Ребицька
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка