Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проведення спільного конкурсу наукових проектів

      ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
     РАДА РОСІЙСЬКОГО ГУМАНІТАРНОГО НАУКОВОГО ФОНДУ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            20.10.2004 N 256
 
 
           Про проведення спільного
          конкурсу наукових проектів
 
 
   Відповідно до Угоди про співробітництво між Національною
академією наук України і Російським гуманітарним науковим фондом
від 03.12.03 Президія Національної академії наук України і Рада
Російського    гуманітарного      наукового     фонду
П О С Т А Н О В Л Я Ю Т Ь:
 
   1. Затвердити Положення про проведення спільних конкурсів
наукових  проектів  Національної  академії  наук  України та
Російського гуманітарного наукового фонду (додаток).
 
   2. Покласти обов'язки з підготовки та проведення конкурсів,
контролю за виконанням конкурсних проектів з боку Національної
академії наук України на Секцію суспільних і гуманітарних наук НАН
України (академік НАН України І.Ф. Курас).
 
   3. Провести конкурс спільних наукових проектів НАН України -
РГНФ у листопаді 2004 р. - лютому 2005 р., передбачивши при цьому
початок фінансування наукових проектів з II кварталу 2005 р.
 
   4. Затвердити умови проведення конкурсу, що містяться в
Оголошенні про спільний конкурс НАН України  -  РГНФ  2005
( va256550-04 ).
 
   5. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
Науково-організаційний відділ Президії НАН України і директора
РГНФ А.В. Юрасова.
 
 Президент Національної академії
 наук України
 академік НАН України                  Б.Є.Патон
 
 Голова Ради Російського
 гуманітарного наукового фонду
 член-кореспондент РАН               Ю.Л.Воротніков
 
 Перший віце-президент -
 головний учений секретар
 Національної академії
 наук України
 академік НАН України                   А.П.Шпак
 
 Директор
 Російського гуманітарного
 наукового фонду                    А.В.Юрасов
 
 
                   Додаток
                   до спільної постанови
                   20.10.2004 N 256
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    про проведення спільних конкурсів наукових проектів
    Національної академії наук України і Російського
         гуманітарного наукового фонду
 
 
           I. Загальні положення
 
   1. Спільні конкурси наукових проектів засновані Угодою про
співробітництво між Національною академією наук України (НАН
України) і Російським гуманітарним науковим фондом (РГНФ) від 3
грудня 2003 року.
 
   2. Метою конкурсу є сприяння розвитку співробітництва між
ученими-гуманітаріями України та Російської Федерації, досягнення
тісної кооперації їхніх досліджень у галузі актуальних проблем
соціальних і гуманітарних наук, консолідація зусиль НАН України і
РГНФ для фінансування соціогуманітарних наукових проектів, що
виконуються спільно ученими і науковими колективами України і
Російської Федерації.
 
   3. Відповідальними організаторами конкурсів, які  спільно
приймають рішення про їхнє проведення, визначають і публікують
оголошення з переліками вимог до конкурсних проектів, здійснюють
відбір  і  фінансування  наукових  проектів, контроль за їх
реалізацією, прийом і затвердження наукових і фінансових звітів,
є:
   - з боку НАН України - Президія НАН України;
   - з боку РГНФ - Рада РГНФ.
 
   4. Основними принципами організації і проведення спільних
конкурсів НАН України і РГНФ є:
   - підтримка наукових проектів, спрямованих на здійснення
фундаментальних досліджень, що мають першорядне значення для
розвитку соціальних і гуманітарних наук, освіти і культури України
та Росії;
   - забезпечення свободи  наукової  творчості,  відсутності
заідеологізованих  і  політизованих  підходів  до розгляду і
конкурсного відбору представлених на конкурс проектів;
   - демократичність і прозорість процедур проведення конкурсів;
   - повна рівноправність сторін-організаторів у здійсненні всіх
етапів і процедур конкурсів, контроль за їхнім проходженням,
відповідальність перед учасниками конкурсів, консенсус у прийнятті
рішень;
   - відповідність процедур проведення конкурсів і принципів
фінансування  виконання  конкурсних  проектів  національному
законодавству України та Російської Федерації, статутним вимогам
НАН України і РГНФ;
   - паритетність у фінансуванні конкурсних  проектів,  яка
полягає в рівності загальних обсягів коштів, що виділяють НАН
України і РГНФ на проведення конкурсів, а також у тому, що кожна
сторона фінансує своїх учасників.
 
      II. Основні наукові напрями і види конкурсів
 
   5. Спільні конкурси проводяться з таких напрямів - галузей
знань соціальних і гуманітарних наук:
 
   5.1. Історія, археологія і етнографія.
 
   5.2. Економіка.
 
   5.3. Філософія;  соціологія;  правознавство;  політологія;
 наукознавство.
 
   5.4. Філологія, мистецтвознавство.
 
   6. Основними видами конкурсів у рамках кожного з напрямів є:
 
   6.1. Конкурс науково-дослідних проектів, здійснюваних спільно
невеликими (від 1 до 10 учасників з кожного боку) науковими
колективами українських і російських вчених або окремими вченими.
 
   6.2. Конкурс проектів з організації українсько-російських
наукових  заходів (конференцій, семінарів тощо) на території
України або Росії.
 
   6.3. Конкурс    проектів    організації    спільних
українсько-російських експедицій,  інших  польових досліджень,
експериментально-лабораторних і науково-реставраційних робіт.
 
   7. Доповнення й уточнення до переліку напрямів проведення
конкурсів (ст. 5) і основних видів конкурсів (ст. 6) вносяться
згідно з погодженими пропозиціями Секції суспільних і гуманітарних
наук НАН України та бюро Ради РГНФ та затверджуються спільними
рішеннями Президії НАН України та Ради РГНФ перед оголошенням
чергових конкурсів.
 
      III. Порядок оголошення і умови конкурсів
 
   8. Спільні конкурси НАН України і РГНФ організуються щорічно.
Конкретні терміни, умови і правила їхнього проведення, напрями і
види конкурсів, форми подання заявок затверджуються спільними
рішеннями Президії НАН України і Ради РГНФ.
 
   9. Погоджені умови спільних конкурсів наукових проектів НАН
України і РГНФ, правила оформлення заявок, форми і зразки їхнього
заповнення публікуються на веб-сайтах та у друкованих виданнях НАН
України і РГНФ, а також в інших наукових виданнях і засобах
масової інформації.
 
   10. Заявки вчених і наукових колективів на участь у конкурсах
мають бути оформлені за єдиними встановленими організаторами
зразками і направлені одночасно на адреси НАН України і РГНФ,
зазначені в оголошеннях, що публікуються організаторами конкурсів.
   Заявки за проектами подаються до НАН України українською та
російською мовами, до РГНФ - російською мовою.
 
         IV. Наукова експертиза і відбір
          проектів-переможців конкурсу
 
   11. Порядок проведення експертизи заявок, що надійшли до
РГНФ, визначається нормативними документами РГНФ.
 
   12. Порядок проведення експертизи заявок, що надійшли до
Президії  НАН  України,  визначається  окремим  Положенням,
затвердженим  постановою  Президії  НАН  України. Організація
експертизи, узгодження з РГНФ пропозицій  щодо  фінансування
проектів-переможців здійснюється Секцією суспільних і гуманітарних
наук НАН України, якій Президія НАН України делегує необхідні
повноваження, із залученням створюваної нею Експертної ради.
 
   13. Інформація про проходження проектами експертизи є суворо
конфіденційною. Організатори конкурсів беруть на себе зобов'язання
про її нерозголошення.
 
   14. Рекомендації  щодо  підтримки й обсягів фінансування
проектів приймаються Секцією суспільних і гуманітарних наук НАН
України та експертними радами РГНФ консенсусом і затверджуються
спільним рішенням Президії НАН України і Ради РГНФ.
 
   15. Президія НАН України і РГНФ  публікують  результати
конкурсів на своїх веб-сайтах і в пресі, повідомляють про них
керівників проектів.
 
    V. Фінансування проектів і контроль за їх виконанням
 
   16. Перед оголошенням щорічних конкурсів Президія НАН України
і  РГНФ  відповідними протоколами погоджують загальні обсяги
фінансування проектів кожної зі сторін, виходячи  зі  своїх
фінансових  можливостей.  Обсяги  фінансування обчислюються в
національній валюті України та Російської Федерації в еквіваленті
долара США за середнім курсом Національного банку України й
Центрального банку Росії на день підписання НАН України і РГНФ
протоколів.
 
   17. НАН  України  і  РГНФ  мають право, за додатковими
узгодженнями між сторонами, збільшувати або зменшувати обсяги
фінансування конкурсних проектів, виходячи з доцільності або
обставин, що склалися. У випадку зменшення обсягів фінансування
сторони узгоджують між собою перенесення термінів завершення
окремих проектів.
 
   18. Проекти,  підтримані  обома  сторонами,  фінансуються
паралельно  на  паритетних  засадах:  НАН України забезпечує
фінансування українських учасників, РГНФ - російських.
   Виділені для фінансування  проектів  кошти  можуть  бути
використані тільки з метою, зазначеною у проектах.
   Суми й  умови  фінансування  учасників  повідомляються в
інформаційних листах керівникам проектів і організацій, через які
здійснюється фінансування.
   При цьому обсяги фінансування окремих проектів можуть бути
асиметричними, наприклад, при здійсненні видавничих проектів,
проведенні конференцій, симпозіумів, експедицій на  території
однієї з держав - України або Російської Федерації.
 
   19. Контроль  за  виконанням  наукових проектів, розгляд
щорічних і підсумкових звітів здійснюються  спільно  Секцією
суспільних і гуманітарних наук НАН України і РГНФ. Зазначені звіти
направляються українськими та російськими вченими і науковими
колективами одночасно до Президії НАН України і РГНФ.
 
   20. Фінансові  звіти за результатами реалізації наукових
проектів направляються українськими виконавцями Президії  НАН
України російськими - РГНФ.
 
           VI. Заключні положення
 
   21. Спірні  питання,  що виникають в процесі проведення
конкурсів  і  реалізації  конкурсних  проектів,  вирішуються
погоджувальною комісією, що створюється сторонами на паритетних
засадах.  Співголовами  комісії  є  за  займаними  посадами
віце-президент  НАН  України,  голова  Секції  суспільних  і
гуманітарних наук НАН України та голова Ради РГНФ.
 
   22. Це Положення зберігає силу протягом усього терміну дії
Угоди про співробітництво між НАН України і РГНФ.
   Доповнення та зміни до нього можуть бути внесені спільним
рішенням Президії НАН України і Ради РГНФ.
 
 Перший віце-президент -
 головний учений секретар
 Національної академії
 наук України
 академік НАН України                   А.П.Шпак
 
 Директор
 Російського гуманітарного
 наукового фонду                    А.В.Юрасов
 
 
        НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
       РОСІЙСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ НАУКОВИЙ ФОНД
 
 
          СПІЛЬНИЙ КОНКУРС 2005 року
 
             ( va256550-04 )
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка