Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок проведення експертизи наукових проектів, що беруть участь у спільному конкурсі НАН України та Російського гуманітарного наукового фонду

      ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            20.10.2004 N 262
 
 
       Про затвердження Положення про порядок
       проведення експертизи наукових проектів,
       що беруть участь у спільному конкурсі
       НАН України та Російського гуманітарного
             наукового фонду
 
 
   Відповідно до Угоди про співробітництво між Національною
академією наук України та Російським гуманітарним науковим фондом
(РГНФ) від 03.12.03 та рішення про проведення у 2005 році
спільного конкурсу наукових проектів НАН України та РГНФ Президія
Національної академії наук України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Положення про порядок проведення експертизи
наукових проектів, що беруть участь у спільному конкурсі НАН
України та Російського гуманітарного наукового фонду згідно з
додатком.
 
   2. Доручити віце-президенту НАН України академіку НАН України
І.Ф. Курасу забезпечити реалізацію зазначеного Положення в процесі
проведення конкурсів наукових проектів 2005 та наступних років.
 
 Президент Національної академії
 наук України
 академік НАН України                  Б.Є.Патон
 
 Перший віце-президент -
 головний учений секретар
 Національної академії
 наук України
 академік НАН України                   А.П.Шпак
 
 
                   Додаток
                   до постанови Президії
                   НАН України
                   20.10.04 N 262
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    про порядок проведення експертизи наукових проектів,
    що беруть участь у спільному конкурсі НАН України
      та Російського гуманітарного наукового фонду
 
 
   1. Загальні положення
 
   1.1. Положення розроблене з метою забезпечення проведення
спільних конкурсів наукових проектів, передбачених Угодою між
Національною академією наук України та Російським гуманітарним
науковим фондом (РГНФ) від 03.12.03 і ґрунтується на засадах
паритетності процедур конкурсного відбору наукових проектів з боку
НАН України та РГНФ. Положення відповідає існуючому у НАН України
порядку формування тематики наукових досліджень.
 
   1.2. Завданням наукової експертизи є оцінка наукового рівня
спільних українсько-російських проектів, можливостей їх реалізації
і вироблення рекомендацій щодо доцільності їх виконання та обсягів
фінансування.
 
   1.3. Рішення про підтримку проектів і обсяги їх фінансування
приймає Президія НАН України за поданням Секції суспільних і
гуманітарних наук НАН України на основі погоджених з Російським
гуманітарним науковим фондом результатів експертизи поданих на
конкурс проектів.
 
   1.4. Наукова  експертиза проектів здійснюється спеціально
створеною для цієї мети Експертною радою наукових  проектів
спільного конкурсу НАН України та РГНФ Секції суспільних і
гуманітарних наук НАН України (далі - Експертна рада).
 
   1.5. Інформація про проходження  проектами  всіх  етапів
експертизи є конфіденційною. Секція суспільних і гуманітарних наук
НАН України повідомляє керівника проекту лише про реєстрацію
проекту  та  про результати конкурсу (після затвердження їх
Президією НАН України) без повідомлення щодо мотивів рішення.
 
   2. Порядок організації та  діяльності  Експертною  радою
наукових проектів спільного конкурсу НАН України та РГНФ
 
   2.1. Експертна рада створюється спеціально з метою здійснення
наукової експертизи проектів, поданих вченими установ НАН України
та  вченими  Російської Федерації на зазначений конкурс, та
підготовки узгоджених з РГНФ пропозицій і рекомендацій щодо
підтримки чи відхилення конкурсних проектів, а також розгляду і
оцінки звітів про виконання проектів та їх етапів .
 
   2.2. Персональний склад  Експертної  ради  затверджується
постановою Бюро Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України
терміном на три роки. Головою Експертної ради є перший заступник
голови  Секції  суспільних і гуманітарних наук НАН України,
секретарем - учений секретар секції. Заступник голови та члени
Експертної ради призначаються з числа визнаних спеціалістів НАН
України у галузі соціогуманітарних наук. У випадку необхідності
Бюро Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України вносить
часткові зміни до складу Експертної ради.
 
   2.3. У складі Експертної ради створюються секції з тих
галузей наук, за якими організовуються чергові конкурси. Секції
Експертної ради очолюють їх голови з числа дійсних членів або
членів-кореспондентів НАН України.
 
   2.4. Голова Експертної ради, його заступник, голови секцій та
учений секретар утворюють Бюро Експертної ради, уповноважене
вирішувати поточні питання діяльності Експертної ради та визначати
порядок направлення поданих на конкурс проектів на  наукову
експертизу.
 
   2.5. Експертна рада залучає до здійснення експертиз сторонніх
наукових експертів з числа провідних вчених, незалежно  від
відомчої приналежності.
 
   2.6. Склад експертів, які братимуть участь у експертизі
поданих на черговий конкурс проектів, затверджується рішенням Бюро
Експертної ради.
 
   2.7. Оплата  підготовки експертами висновків здійснюється
відповідно до чинних нормативів після завершення конкурсу.
 
   2.8. Організація роботи з експертами належить до компетенції
голови та секретаря Експертної ради.
 
   2.9. Робота Експертної ради, її Бюро та секцій здійснюється у
формі засідань, на яких повинні бути присутніми не менше, ніж дві
третини від спискового складу. Рішення Експертної ради, її Бюро та
секцій приймаються простою більшістю голосів присутніх. У роботі
секцій Експертної ради бере участь її секретар.
 
   2.10. Члени  Експертної  ради  і залучені до здійснення
експертизи вчені несуть персональну відповідальність за збереження
конфіденційності інформації щодо експертної роботи:
   - відомості про авторів та зміст проектів;
   - відомості  про  всі  етапи  проходження  експертизи,
рекомендовані обсяги фінансування проектів.
 
   2.12. Організаційно-технічне та інформаційне  забезпечення
діяльності Експертної ради здійснюється Сектором суспільних наук
Науково-організаційного відділу Президії НАН України.
 
   3. Загальна процедура експертизи проектів і звітів.
 
   3.1. На першому етапі експертизи кожний проект передається на
незалежний розгляд двом експертам, а в особливих випадках трьом
експертам.
   На другому етапі експертизи проекти з висновками експертів
розглядаються відповідними секціями Експертної ради.
   На третьому етапі підсумки роботи секцій розглядаються на
пленарному засіданні Експертної ради, яка розробляє попередні
рекомендації для Бюро Секції суспільних і гуманітарних наук НАН
України щодо пріоритетності підтримки проектів та можливих обсягів
їх фінансування.
   Секція суспільних і гуманітарних наук НАН України після
погодження  пропозицій  щодо відбору та обсягів фінансування
проектів з РГНФ подає їх зі своїм рішенням на затвердження
Президії НАН України.
 
   3.2. На першому етапі експертизи звіт про реалізацію проектів
передається на розгляд члену Експертної ради.
   На другому етапі експертизи звіт про реалізацію проектів з
висновками членів Експертної ради розглядається  відповідними
секціями Експертної ради.
   На третьому етапі підсумки роботи секцій розглядаються на
пленарному засіданні Експертної ради, яка узгоджує їх з РГНФ та
розробляє рекомендації для Бюро Секції суспільних і гуманітарних
наук НАН України щодо затвердження звітів та обсягів фінансування
проектів.
 
   4. Процедура першого етапу експертизи
 
   4.1. Розподіл проектів, які надійшли на конкурс, між секціями
Експертної  ради  і окремими експертами здійснюється головою
Експертної ради.
 
   4.2. При розподілі проектів між експертами забезпечується
уникнення "конфлікту інтересів", який виникає, якщо експерт:
   - працює (включаючи роботу на  умовах  сумісництва  або
контракту) в установі, де працює керівник або один з основних
виконавців проекту;
   - знаходиться  або  знаходився  у  родинних стосунках з
керівником або з одним з основних виконавців проекту;
   - є науковим керівником або співавтором одного з основних
виконавців проекту.
 
   4.3. Максимальний термін експертизи (після одержання проекту
експертом) становить 2 тижні.
 
   4.4. Експерт оцінює проект за п'ятибальною шкалою. У випадку
розходження оцінок експертів першого рівня з різницею більш ніж у
2 бали проект направляється на додаткову експертизу третьому
експерту.
 
   4.5. Проекти, подані на конкурс членами Експертної ради, на
першому етапі обов'язково розглядаються трьома експертами.
 
   4.6. Результати   першого  етапу  експертизи  проекту
формалізуються у вигляді відповідей на питання експертної анкети,
що затверджується Бюро Секції суспільних і гуманітарних наук НАН
України, і передбачають коротку рецензію на проект, оцінку проекту
за  п'ятибальною  шкалою  і  рекомендації  щодо обсягу його
фінансування.
 
   5. Процедура другого етапу експертизи
 
   5.1. На другому етапі експертизи  проекти  розглядаються
відповідними секціями Експертної ради; підсумки роботи секцій
розглядаються на пленарному засіданні Експертної ради, яка приймає
рішення щодо винесення попередніх рекомендацій на розгляд Бюро
Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України. Після їх
схвалення Експертна рада здійснює узгодження результатів конкурсу
з РГНФ та подає пропозиції щодо відбору проектів і визначення
обсягів  їх  фінансування  на повторний розгляд Бюро Секції
суспільних і гуманітарних наук НАН України.
 
   5.2. Всі випадки розходження оцінок експертів першого рівня з
різницею більш ніж у 2 бали (що викликало необхідність призначення
третьої експертизи) обов'язково розглядаються  на  пленарному
засіданні Експертної ради, яка приймає рішення щодо підтримки чи
відхилення проекту.
 
   У випадку рекомендації щодо підтримки проекту,  що  мав
розходження оцінок експертів першого рівня з різницею у 2 бали, а
також у випадку принципового розходження рекомендацій секції
Експертної ради з оцінками експертів першого рівня у рецензії
секції повинно бути розгорнуте мотивування прийнятого рішення.
 
   Учений секретар Експертної ради доповідає на  пленарному
засіданні Експертної ради про всі спірні випадки, які розглядалися
на засіданнях секцій.
 
   5.3. Рекомендації щодо підтримки та обсягу  фінансування
проекту приймаються Експертною радою з урахуванням висновків
експертів та секцій Експертної ради.
 
   5.4. Проекти, подані на конкурс членами Експертної ради,
проходять процедуру таємного голосування на пленарних засіданнях.
Його результати є правомочними, якщо у засіданні брало участь не
менше двох третин спискового складу Експертної ради. Рішення про
підтримку  проекту  вважається  позитивним,  якщо  за  нього
проголосувало не менше двох третин членів Експертної ради, які
брали участь у засіданні. Рішення щодо рекомендації проектів
приймається за підсумками таємного голосування з урахуванням
оцінок експертів та відповідної секції Експертної ради.
 
   5.5. Дати проведення засідань Експертної ради та її секцій
визначаються  головою  Експертної ради відповідно до графіка
організації конкурсу.
 
   5.6. Результати  другого  етапу  експертизи   проекту
формалізуються у вигляді протоколів засідань секцій і пленарного
засідання Експертної ради.
 
   6. Процедура подання результатів експертизи на розгляд Бюро
Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України. Затвердження
проектів та обсягів їх фінансування Президією НАН України.
 
   6.1. Перелік рекомендованих Експертною радою проектів після
його попереднього схвалення Бюро Секції суспільних і гуманітарних
наук НАН України узгоджується нею з Російським гуманітарним
науковим фондом на основі консенсусу.
 
   6.2. Погоджені з РГНФ переліки подаються Експертною радою на
розгляд Бюро Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України.
   Бюро Секції  суспільних і гуманітарних наук НАН України
виносить рішення щодо рекомендації проектів та  обсягів  їх
фінансування відкритим голосуванням.
   Бюро Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України не
розглядає проекти, що не пройшли всіх етапів експертизи відповідно
до встановленої процедури.
 
   6.3. Бюро Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України
подає на затвердження Президії НАН України перелік рекомендованих
проектів, складений за рейтингом, що визначає пріоритетність їх
фінансування.
 
   6.4. Президія НАН України затверджує проекти - переможці
конкурсів та обсяги їх фінансування на підставі пропозицій Секції
суспільних  і  гуманітарних наук НАН України, з урахуванням
рекомендованої пріоритетності фінансування.
 
   6.5. Фінансування проектів-переможців конкурсу здійснюється у
встановленому в НАН України порядку через установи НАН України , у
яких працюють керівники проектів.
 
   7. Процедура експертизи наукових  звітів  про  виконання
проектів та їх етапів
 
   7.1 Звіти про виконання продовжуваних і завершених проектів
проходять експертизу у відповідних секціях Експертної ради з
урахуванням   висновків  вчених  рад  установ,  наукових
(координаційних) рад НАН України та бюро відповідних відділень НАН
України.  Рішення  щодо  фінансування  продовжуваних проектів
приймаються Президією НАН України за рекомендацією Експертної ради
та поданням Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України на
підставі експертизи наукових і фінансових звітів  виконавців
проектів. Завданням такої експертизи є оцінка якості одержаних
протягом року наукових результатів і ступеня виконання плану
робіт, заявленого у проекті.
 
   7.2. Експертна  оцінка  звіту  по продовжуваному проекту
формалізується у вигляді відповідей на запитання  експертної
анкети, що затверджується рішенням Бюро Секції суспільних і
гуманітарних наук НАН України.
 
   7.3. Експертна оцінка підсумкового звіту формалізується у
вигляді  відповідей  на  запитання  експертної  анкети,  що
затверджується рішенням Бюро Секції суспільних і гуманітарних наук
НАН України. У випадку незадовільної оцінки підсумкового звіту або
невчасного його подання керівник проекту втрачає право надалі
брати участь у спільних конкурсах НАН України та РГНФ.
 
   8. Прикінцеві положення
 
   8.1. Зміни  та  доповнення до цього Положення вносяться
постановами Президії НАН України за поданням Секції суспільних і
гуманітарних наук НАН України.
 
 Перший віце-президент -
 головний учений секретар
 Національної академії
 наук України
 академік НАН України                   А.П.Шпак
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка