Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок визначення граничних обсягів виробничо-технологічних витрат і нормативних втрат природного газу, що виникають у газорозподільних мережах

      МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            26.10.2004 N 668
 
 
    Про затвердження Положення про порядок визначення
     граничних обсягів виробничо-технологічних витрат
    і нормативних втрат природного газу, що виникають
          у газорозподільних мережах
 
 
   З метою приведення нормативної бази щодо визначення обсягів
виробничо-технологічних  витрат/втрат  природного  газу  в
газорозподільних мережах до вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 15 липня 1997 року N 786 ( 786-97-п ) "Про порядок
нормування  питомих  витрат  паливно-енергетичних  ресурсів у
суспільному виробництві" та Положення про Міністерство палива та
енергетики України, затвердженого Указом Президента України від 14
квітня 2000 року N 598/2000 ( 598/2000 ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про порядок визначення граничних
обсягів  виробничо-технологічних  витрат  і  нормованих втрат
природного газу, що виникають у газорозподільних мережах, що
додається.
 
   2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра - голову правління НАК "Нафтогаз України"
Бойка Ю.А.
 
 Міністр                          С.Тулуб
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства палива
                   та енергетики України
                   26.10.2004 N 668
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про порядок визначення граничних обсягів
      виробничо-технологічних витрат і нормованих
        втрат природного газу, що виникають
          у газорозподільних мережах
 
 
           1. Галузь використання
 
   1.1. Положення  про порядок визначення граничних обсягів
виробничо-технологічних витрат і нормованих втрат природного газу,
що виникають у газорозподільних мережах (далі - Положення),
розроблено відповідно до Закону України від 12 липня 2001 року
N 2665-III ( 2665-14 )  "Про нафту і газ", постанови Кабінету
Міністрів України від 15 липня 1997 N 786 ( 786-97-п )  "Про
порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у
суспільному виробництві" та Положення про Міністерство палива та
енергетики України, затвердженого Указом Президента України від 14
квітня 2000 року N 598/2000 ( 598/2000 ).
 
   1.2. Дія  Положення  поширюється  на  підприємства  з
газопостачання  та газифікації, що здійснюють транспортування
природного газу (далі - газ)  за  регульованим  тарифом  і
розраховують тарифи на газ відповідно до постанови НКРЕ від
04.09.2002 N 983 ( v0983227-02 ) "Про  затвердження Методики
розрахунку тарифів на транспортування та постачання природного
газу для підприємств з газопостачання та газифікації".
 
   1.3. Положення призначене для розрахунку граничних обсягів
виробничо-технологічних  витрат та нормованих втрат газу, що
виникають в газорозподільних мережах.
 
   1.4. Положення застосовується на підприємствах незалежно від
форм власності, у структурних підрозділах підприємств, виділених в
окрему планово-облікову одиницю, що виконують і надають послуги з
транспортування газу.
 
           2. Нормативні посилання
 
   Це Положення розроблено на базі таких чинних нормативних
документів:
   ДСТУ 2204-93 (ГОСТ 10798-93). Плити газові побутові. Загальні
технічні умови;
   ДСТУ 2356-94  (ГОСТ  19910-94).  Апарати  водонагрівальні
проточні газові побутові. Загальні технічні умови;
   ДСТУ 2205-93 (ГОСТ 20219-93). Апарати опалювальні газові
побутові з водяним контуром. Загальні технічні умови;
   ДСТУ 3374-96.  Апарати  водонагрівальні  ємкісні  газові
побутові.
   Загальні технічні умови;
   ГОСТ 16569-86. "Устройства  горелочные  для  отопительных
бытовых печей. Технические условия". ГОСТ 24054-80. "Изделия
машиностроения  и  приборостроения.  Методы  испытаний  на
герметичность. Общие требования";
   ГОСТ 25136-82. "Соединения трубопроводов. Методы испытаний на
герметичность";
   ГОСТ 3242-79. "Соединения сварные. Методы контроля качества";
   ГОСТ 12678-80.  "Регуляторы  давления  прямого  действия.
Основные параметры";
   ГОСТ 9544-75.  "Арматура  трубопроводная  запорная. Нормы
герметичности затворов";
   ГОСТ 5542-87. "Газы горючие природные для промышленного и
коммунально-бытового назначения. Технические условия"; Положення
про планово-запобіжні ремонти газопроводів і споруд на них,
затверджене наказом Державного комітету будівництва, архітектури
та житлової політики України 09.06.98 N 124  ( z0723-98 ) та
зареєстроване  Міністерством  юстиції  України 13.11.98 за
N 723/3163;
   ГОСТ 2939-63. "Газы. Условия для определения объема";
   ДСТУ 3336-96. "Лічильники газу побутові. Загальні техничні
вимоги";
   Правила безпеки систем газопостачання України, затверджені
наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці
від 01.10.97 N 254 ( z0318-98 ) та зареєстровані Міністерством
юстиції України 15.05.98 за N 318/2758 (ДНАОП 0.00-1.20-98);
   ДБН В.2.5.-20-2001. Інженерне обладнання будинків і споруд.
Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання. Затверджені наказом
Держбуду України від 23.01.2001 N 101 і введені в дію з 1 серпня
2001 року;
   Положення про технічне обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель,
підприємств побутового та комунального призначення, затверджене
наказом ДАХК "Укргаз" від 30.07.97 N 35 ( z0451-97 )  та
зареєстроване Міністерством юстиції України 2 жовтня 1997 року за
N 451/2255.
 
          3. Терміни та їх визначення
 
   У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:
Виробничо-технологічні витрати газу (далі - ВТВ) - це газ, що
витрачається на виконання певного виду роботи під час його
транспортування.
   Виробничо-технологічні втрати газу - це газ, що втрачається
під  час  його  транспортування   газорозподільними   та
внутрішньобудинковими мережами.
   Втрати газу за рахунок неприведення об'єму виміряного газу до
стандартних умов - втрати газу, що виникають у разі неприведення
до стандартних умов результатів вимірювання об'ємів газу низького
тиску, які вимірюються лічильниками, що не мають спеціальних
пристроїв для автоматичного приведення до стандартних умов їх
показів у разі зміни тиску та/або температури газу.
   Нормовані (нормативні)   втрати   газу   -   сума
виробничо-технологічних втрат газу та його втрат за рахунок
неприведення об'єму виміряного газу до стандартних умов.
   Рівень граничних нормованих втрат газу для підприємств з
газопостачання та газифікації (К ) - максимально можливий обсяг
                 нв
нормованих втрат у відсотках від  загального  обсягу  газу,
прийнятого підприємством з газопостачання та газифікації від
постачальників на газорозподільних станціях (далі - ГРС).
   Рівень граничних виробничо-технологічних витрат газу  для
підприємств з газопостачання та газифікації (К ) - максимально
                         1н
можливий обсяг ВТВ у відсотках від загального обсягу газу,
прийнятого підприємством з газопостачання та газифікації від
постачальників на ГРС.
   Газорозподільна мережа - газопроводи, з'єднувальні деталі,
арматура, газове обладнання, прилади тощо з надлишковим тиском
Р?12кгс/смI,  які  забезпечують  транспортування  газу  від
газорозподільних   станцій,   джерел   газопостачання   до
газорозподільних пунктів, промислових котелень та до споживачів.
 
           4. Загальні положення
 
   4.1. Рівень граничних ВТВ газу визначається на підставі
розрахунків,  виконаних  на базі Методики визначення питомих
виробничо-технологічних витрат природного газу під час  його
транспортування   газорозподільними   мережами  ( z0571-03 ),
затвердженої наказом Мінпаливенерго від 30 травня 2003 року N 264
( z0570-03 ) та зареєстрованої Мін'юстом 9 липня 2003 року за
N 571/7892.
 
   4.2. Рівень граничних нормованих втрат газу визначається на
підставі  розрахунків, виконаних на базі Методики визначення
питомих виробничо-технологічних втрат природного газу під час його
транспортування газорозподільними мережами, затвердженої наказом
Мінпаливенерго від 30 травня 2003 року N 264 ( z0570-03 ) та
зареєстрованої Мін'юстом 9 липня 2003 року за N 570/7891, і
Методики визначення питомих втрат природного газу при  його
вимірюваннях побутовими лічильниками в разі неприведення об'єму
газу до стандартних умов, затвердженої наказом Мінпаливенерго від
25 жовтня 2003 року N 595 ( z1224-03 ) та зареєстрованої Мін'юстом
25 грудня 2003 року за N 1224/8545.
 
   4.3. Диференціація рівнів граничних ВТВ та нормованих втрат
газу під час його транспортування для кожного підприємства з
газопостачання та газифікації передбачена відповідно до складу
конкретної газорозподільної мережі.
 
   4.4. Диференціація рівня граничних нормованих втрат газу під
час його вимірювань побутовими лічильниками в разі неприведення
об'єму газу до стандартних умов для кожного підприємства з
газопостачання та газифікації передбачена відповідно до кількості
лічильників та місця їх установлення.
 
   4.5. Рівні граничних ВТВ та нормованих втрат газу на 2004 -
2006 роки визначені з урахуванням розвитку газорозподільних мереж,
що обслуговуються відповідним підприємством з газопостачання та
газифікації, та з урахуванням збільшення кількості побутових
лічильників газу.
 
       5. Порядок розрахунків граничних обсягів
      виробничо-технологічних витрат та нормованих
       втрат природного газу, що виникають в
           газорозподільних мережах
 
   5.1. Граничні обсяги нормованих втрат газу визначаються за
формулою:
 
       q  = Sq  х К  / 100, тис. куб. м,
        нв   грс  нв
 
   де: S - знак суми;
   Sq  - загальний обсяг газу, прийнятого  підприємством з
    грс
газопостачання та  газифікації від постачальників на ГРС, тис.
куб. м;
   К  - чисельне значення рівня граничних нормованих втрат газу
   нв
для підприємств з газопостачання та газифікації.
   5.1.1. Рівень граничних нормованих втрат газу для підприємств
з газопостачання та газифікації на відповідний рік визначається за
формулою:
            К  = К  + К ,
             нв  2н  3н
 
   де: К  - чисельне    значення    рівня   граничних
     2н
виробничо-технологічних втрат  газу,  що  визначається  для
відповідного року;
   К  - чисельне значення рівня граничних втрат газу за рахунок
   3н
неприведення об'єму виміряного газу до стандартних умов,  що
визначається для відповідного року.
 
   5.2. Граничні обсяги ВТВ газу визначаються за формулою:
 
       q  = Sq  х К  / 100, тис. куб. м,
        втв   грс  1н
 
   де: S - знак суми;
   Sq  - загальний обсяг газу,  прийнятого  підприємством з
    грс
газопостачання та газифікації від постачальників на ГРС, тис.
куб. м;
   К  - чисельне значення рівня граничних  ВТВ  газу  для
   1н
підприємств з газопостачання та газифікації, що визначається для
відповідного року.
 
   5.3. Граничні  обсяги  ВТВ  та  нормованих  втрат  газу
визначаються на рік.
 
   5.4. Граничні обсяги ВТВ та нормованих втрат газу, які
розраховані відповідно до  цього  Положення,  є  максимально
допустимими  для певного року і включаються до собівартості
транспортування газу.
 
   5.5. Для підприємств з газопостачання та газифікації, що
здійснюють  транспортування  газу  за  регульованим  тарифом
визначаються на рік цими підприємствами самостійно, згідно з
Методиками, вказаними в п. п. 3.1. та 3.2. даного Положення.
Зазначені граничні обсяги  затверджуються  Мінпаливенерго  за
поданням Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".
 
   5.6. Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", за
умови  обґрунтування  підприємствами  з  газопостачання  та
газифікації, зазначеними необхідності внесення змін до рівня
граничних розрахункових ВТВ та нормованих втрат газу, здійснює
його коригування та подає на затвердження Мінпаливенерго.
 
 Директор Департаменту
 нафтогазової та нафтопереробної
 промисловості                      М.Євдощук
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка