Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про кадрове забезпечення в системі Мінагрополітики України

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            02.11.2004 N 394
 
 
        Про кадрове забезпечення в системі
           Мінагрополітики України
 
 
   На виконання  Указу Президента України від 10 листопада
1995 року N 1035/95 ( 1035/95 ) "Про затвердження Програми
кадрового забезпечення  державної  служби  та Програми роботи
з керівниками державних підприємств, установ  і  організацій"
та з метою посилення роботи з кадрами і у зв'язку зі змінами
в структурі апарату міністерства Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити, що додаються:
 
   1.1 Положення про Галузеву раду по  роботі  з  кадрами
при Міністерстві аграрної політики України.
 
   1.2 Склад Галузевої ради по роботі з кадрами при Міністерстві
аграрної політики України.
 
   2. Департаменту з контролю апарату міністерства та роботи
з персоналом  (Шведов В.Г.) забезпечити підготовку матеріалів
для розгляду, а також організаційно-методичне забезпечення роботи
Галузевої  ради  та  реалізацію стратегії державної кадрової
політики.
 
   3. Державним   департаментам   продовольства,   рибного
господарства, ветеринарної медицини, Державній службі з охорони
прав на сорти рослин, Державній інспекції з контролю якості
сільськогосподарської  продукції  та  моніторингу  її  ринку.
Міністерству агропромислового комплексу Автономної  Республіки
Крим, головним управлінням сільського господарства і продовольства
облдержадміністрацій та формуванням при Мінагрополітики  взяти
за основу  роботи  з  кадрами  Указ  Президента  України
від 10 листопада 1995 року N 1035/95 ( 1035/95 ) "Про затвердження
Програми кадрового забезпечення державної служби та Програми
роботи з керівниками державних підприємств, установ і організацій"
і забезпечити його неухильне виконання.
 
   4. Скасувати накази Мінагрополітики від 5 березня 2001 року
N 43 ( v0043555-01 ) "Про кадрове забезпечення  в  системі
Мінагрополітики України",  від  17  вересня 2003 року N 341
( v0341555-03 ) "Про внесення змін до наказу Мінагрополітики
України від 5 березня 2001 року N 43", від 25 травня 2004 року
N 180 ( v0180555-04 ) "Про внесення змін до наказу Мінагрополітики
України від 17 вересня 2003 року N 341".
 
   5. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника Міністра - керівника апарату Лузана Ю.Я.
 
 Міністр                        В.А.Слаута
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінагрополітики
                   України
                   02.11.2004 N 394
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про Галузеву раду по роботі з кадрами
      при Міністерстві аграрної політики України
 
 
   1. Галузева рада по роботі з кадрами при  Міністерстві
аграрної  політики  України (далі - Галузева рада) утворена
відповідно до Указу Президента України від 10 листопада 1995 року
N 1035/95 ( 1035/95 ) і є колегіальним органом, що здійснює
координацію роботи з кадрами та забезпечує реалізацію державної
кадрової політики.
 
   2. У своїй діяльності Галузева рада керується Конституцією
України, законами України, актами  Верховної  Ради  України,
Президента  України  і  Кабінету  Міністрів  України, іншими
нормативно-правовими актами та цим Положенням.
 
   3. Основними завданнями Галузевої ради є:
   - реалізація стратегії державної кадрової політики;
   - вивчення і узагальнення досвіду роботи з кадрами в урядових
органах державного управління, а також обласних та районних
органах сільського господарства  і  продовольства,  державних
підприємствах, установах і організаціях;
   - аналіз  та  внесення  пропозицій,  розробка  заходів
щодо впровадження програм кадрового забезпечення державної служби
та роботи з керівниками підприємств, установ і організацій;
   - розгляд  питань  щодо  роботи  з кадрами та внесення
рекомендацій стосовно     удосконалення     законодавства
та нормативно-правової бази з питань кадрової роботи;
   - аналіз стану та ефективності добору і розстановки керівних
кадрів,  підготовки  кадрового  резерву,  атестації державних
службовців та працівників керівного складу державних підприємств;
   - розробка  заходів  щодо реалізації стратегії державної
кадрової політики в галузі, використання позитивного  досвіду
з цього напряму роботи інших галузей, зарубіжних країн;
   - розгляд галузевої програми роботи з керівниками державних
підприємств,  установ  і  організацій, що належать до сфери
управління міністерства;
   - аналіз  та  удосконалення  роботи  щодо  визначення
перспективної потреби в кадрах, їх добору та розстановки, оцінки
діяльності  державних  службовців  та  керівників  державних
підприємств, установ і організацій;
   - координація роботи по формуванню змісту функціональних
і галузевих програм підвищення кваліфікації державних службовців,
керівників державних підприємств, установ і організацій та їх
кадрового резерву;
   - організація стажування магістрів державного управління,
сприяння їх працевлаштуванню;
   - аналіз  результатів організації підвищення кваліфікації
державних службовців, керівників державних підприємств, установ
і організацій та їх кадрового резерву, внесення пропозицій щодо їх
покращення.
 
   5. Галузева рада має право:
   - залучати провідних фахівців до розробки і розгляду питань,
що належать до її компетенції;
   - одержувати в установленому порядку безкоштовно необхідну
для її діяльності інформацію і матеріали;
   - заслуховувати  на своїх засіданнях інформацію керівних
працівників структурних підрозділів міністерства, урядових органів
державного управління, а також обласних та районних органів
сільського господарства і продовольства, керівників державних
підприємств, установ  і  організацій  з  питань, що належать
до компетенції Галузевої ради;
   - подавати матеріали для опублікування їх у журналі "Вісник
державної служби України"
 
   6. Галузева рада створюється у складі:
   - голови,  першого заступника Міністра аграрної політики
України - керівника апарату;
   - членів Галузевої ради;
   - відповідального секретаря.
 
   7. Члени Галузевої ради беруть участь в засіданнях без права
заміни.
 
   8. Засідання проводяться у відповідності з планом, який
затверджує голова Галузевої ради, але не рідше одного  разу
на квартал.
 
   9. Структурні  підрозділи  міністерства,  урядові  органи
державного управління, а також обласні  та  районні  органи
управління  сільського господарства і продовольства, державні
підприємства,  установи  і  організації,  робота  яких  буде
розглядатися на засіданнях Галузевої ради, подають у визначені
планом терміни доповіді, довідки, інформаційні матеріали, проекти
рішень Галузевої ради.
 
   10. Організаційно-методичне  забезпечення роботи Галузевої
ради, а також підготовка матеріалів для розгляду, покладається
на управління кадрів Департаменту з контролю апарату міністерства
та роботи з персоналом.
 
   11. Рішення Галузевої ради, оформлені протоколами у вигляді
рекомендацій, є обов'язковими для виконання та врахування в роботі
структурними  підрозділами  міністерства,  урядовими  органами
державного управління, обласними та районними органами сільського
господарства і продовольства, а також керівниками  державних
підприємств,  установ  і  організацій, що належать до сфери
управління міністерства.
 
 Заступник начальника Департаменту
 з контролю апарату міністерства та
 роботи з персоналом - начальник
 управління кадрів                  Н.О.Ребицька
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінагрополітики
                   України
                   02.11.2004 N 394
 
 
               СКЛАД
        Галузевої ради по роботі з кадрами
      при Міністерстві аграрної політики України
 
 
Лузан         - перший заступник Міністра - керівник
Юрій Якович      апарату, голова Галузевої ради
 
Шведов         - начальник Департаменту з контролю
Валерій Григорович   апарату міністерства та роботи з
            персоналом, заступник голови Галузевої
            ради
 
Ліщук         - головний спеціаліст Департаменту з
Ігор Вікторович    контролю апарату міністерства та роботи
            з персоналом, відповідальний секретар
 
           Члени Галузевої ради:
 
Антипенко       - начальник Департаменту розвитку
Віталій Іванович    сільської місцевості та підприємництва
 
Білий         - голова Державної інспекції з контролю
Олександр Іванович   якості сільськогосподарської продукції та
            моніторингу її ринку
 
Бойко         - начальник Департаменту аграрної
Микола Федорович    освіти та науки
 
Бондаренко       - заступник начальника Головного
Василь Федорович    управління сільського господарства і
            продовольства Харківської
            облдержадміністрації
 
Бочковська       - начальник Юридичного управління
Світлана Михайлівна
 
Дробот         - начальник Департаменту стратегії
Віталій Іванович    розвитку аграрної економіки
 
Калюжний        - начальник Департаменту з управління
Микола Никифорович   державною  власністю та  бухгалтерського
            обліку
 
Квасновський      - заступник начальника Головного
Володимир Микитович  управління сільського господарства і
            продовольства Кіровоградської
            облдержадміністрації
 
Лаврик         - начальник Департаменту ринків
Олександр Миколайович продукції рослинництва та розвитку
            насінництва
 
Микитюк        - начальник Департаменту ринків
Дмитро Миколайович   продукції тваринництва з Головною державною
            племінною інспекцією
 
Ребицька        - заступник начальника Департаменту
Надія Олександрівна  з контролю апарату міністерства та роботи
            з персоналом - начальник управління
            кадрів
 
Панов         - начальник відділу кадрів Державного
Юрій Михайлович    департаменту рибного господарства
 
Савицька        - начальник Управління реформування
Олена Петрівна     управління АПК та соціальне - трудових
            відносин
 
Саченко        - начальник Департаменту
Володимир Ілліч    науково-технічної політики
 
Хлопоніна       - начальник відділу кадрової, юридичної
Ніла Петрівна     та  спецроботи  Державного  департаменту
            продовольства
 
Червінська       - начальник Першого відділу
Людмила Феліксівна
 
Заступник начальника Департаменту
з контролю апарату міністерства та
роботи з персоналом - начальник
управління кадрів                  Н.О.Ребицька
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка