Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Регламенту Національної комісії регулювання електроенергетики України

  НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            29.11.2007 N 1662
 
 
       Про затвердження Регламенту Національної
     комісії регулювання електроенергетики України
 
   { Iз змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
            комісії регулювання електроенергетики
    N 31 ( v0031227-09 ) від 22.01.2009 }
 
 
 
   Відповідно до Положення про Національну комісію регулювання
електроенергетики України, затвердженого Указом Президента України
від 14.03.95 N 213 ( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення
діяльності  Національної  комісії  з  питань  регулювання
електроенергетики України", постанови Кабінету Міністрів України
від 19.09.2007 N 1143 ( 1143-2007-п ) "Про затвердження Типового
регламенту  центрального органу виконавчої влади" Національна
комісія регулювання      електроенергетики      України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити  Регламент Національної комісії регулювання
електроенергетики України, що додається.
 
   2. Постанови НКРЕ від 14.02.2000 N 133 ( v0133227-00 ) "Про
затвердження  Регламенту  Національної  комісії  регулювання
електроенергетики України", від 19.04.2000 N 424 ( v0424227-00 )
"Про внесення зміни до Регламенту Національної комісії регулювання
електроенергетики України, затвердженого постановою НКРЕ  від
14.02.2000 N 133", від 27.04.2001 N 456 ( v0456227-01 ) "Про
внесення зміни до Регламенту Національної комісії регулювання
електроенергетики  України, затвердженого постановою НКРЕ від
14.02.2000 N 133", від 09.12.2002 N 1364 ( v1364227-02 ) "Про
внесення зміни до Регламенту Національної комісії регулювання
електроенергетики України", від 01.03.2007 N 280 ( v0280227-07 )
"Про внесення змін до Регламенту Національної комісії регулювання
електроенергетики України" та від 24.04.2007 N 481 ( v0481227-07 )
"Про внесення змін до Регламенту Національної комісії регулювання
електроенергетики України" визнати такими, що втратили чинність.
 
 В.о. Голови Комісії                   С.Дунайло
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова НКРЕ
                   29.11.2007 N 1662
 
 
              РЕГЛАМЕНТ
         Національної комісії регулювання
          електроенергетики України
 
 
           I. Загальні положення
 
   1. Цей Регламент установлює порядок організації діяльності
Національної комісії регулювання електроенергетики України (далі -
НКРЕ, Комісія), пов'язаної із здійсненням її повноважень.
 
   2. НКРЕ спрямовує свою діяльність на виконання Конституції
( 254к/96-ВР ) та законів України, актів Президента України і
постанов  Верховної  Ради  України,  прийнятих відповідно до
Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України,
Програми  діяльності Кабінету Міністрів України, інших актів
законодавства.
 
   3. НКРЕ в межах своїх повноважень на основі та на виконання
актів  законодавства  видає постанови, розпорядження, накази,
організовує і контролює їх виконання, а в разі потреби видає разом
з іншими органами виконавчої влади спільні акти.
   У випадках, передбачених законодавством, рішення Комісії,
прийняті в межах її повноважень, є обов'язкові для виконання
центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами влади
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми
власності і громадянами.
 
   4. НКРЕ під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє
з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади,
органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.
 
   5. Діяльність НКРЕ є відкритою та прозорою, що забезпечується
шляхом розміщення інформації про неї на веб-сайті, публікацій у
засобах масової інформації, трансляції по радіо і телебаченню
репортажів, інтерв'ю, виступів керівних працівників Комісії.
   Iнформація про  діяльність  НКРЕ  надається  громадянам,
представникам  засобів  масової  інформації  відповідно  до
законодавства.
 
        II. Організація роботи Національної
     комісії регулювання електроенергетики України
 
            Планування роботи
 
   6. НКРЕ планує свою роботу на основі та на виконання законів
України, Програми діяльності, рішень і доручень Верховної Ради та
Кабінету Міністрів України, актів і доручень Президента України,
які належать до компетенції Комісії, а також Положення про
Національну комісію  регулювання  електроенергетики  України
( 213/95 ).
 
   7. НКРЕ розробляє та затверджує відповідно  до  Порядку
планування  діяльності  Національної  комісії  регулювання
електроенергетики та здійснення контролю за  його  виконанням
( v0148227-04 ) річні плани діяльності НКРЕ (далі - річні плани):
   План діяльності НКРЕ;
   План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
НКРЕ;
   План науково-дослідних  та дослідно-конструкторських робіт
НКРЕ.
 
   8. У річних планах визначаються:
   перелік завдань (робіт), що повинні бути виконані;
   відповідальні за виконання завдань (робіт);
   строки виконання завдань (робіт).
 
   9. Річні плани розробляються структурними підрозділами НКРЕ,
визначеними Головою Комісії.
 
   10. Структурні підрозділи НКРЕ провадять свою діяльність
згідно з квартальними планами, що розробляються на підставі річних
планів та затверджуються Головою Комісії.
 
   11. Моніторинг  виконання  річних  планів  проводиться
щоквартально.
 
   12. По закінченні строку дії річних планів НКРЕ готує звіти
про їх виконання, які оприлюднюються шляхом  розміщення  на
веб-сайті НКРЕ та в Iнформаційному бюлетені НКРЕ.
 
        Визначення повноважень керівництва
      та інших працівників апарату Національної
     комісії регулювання електроенергетики України
 
   13. Повноваження Голови Комісії визначаються Положенням про
Національну  комісію  регулювання  електроенергетики  України,
затвердженим Указом   Президента   України   від  14.03.95
N 213 ( 213/95 ).
 
   14. Розподіл обов'язків між Головою та членами  Комісії
здійснює Голова Комісії відповідно до законодавства.
   Розподіл обов'язків затверджується наказом НКРЕ, у якому
визначаються:
   перелік закріплених за відповідним Членом Комісії обов'язків,
що випливають з покладених на НКРЕ завдань та функцій;
   перелік структурних   підрозділів,   діяльність   яких
спрямовується, координується та контролюється відповідним Членом
Комісії.
 
   15. Положення  про  структурний  підрозділ  розробляється
керівником відповідного підрозділу, погоджується з Членом Комісії
(відповідно до розподілу обов'язків) і затверджується Головою
Комісії.
 
   16. Обов'язки керівника структурного підрозділу визначаються
положенням про структурний підрозділ. Обов'язки інших працівників
структурних підрозділів визначаються посадовими інструкціями, що
погоджуються Членом Комісії (відповідно до розподілу обов'язків) і
затверджуються Головою Комісії.
 
        Управління персоналом та проходження
             державної служби
 
   17. Організація кадрової роботи в НКРЕ здійснюється згідно з
окремим  планом  роботи  відділу  кадрів,  який  складається
щоквартально на підставі річного плану. Планом визначаються заходи
з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників.
 
   18. Призначення на посади та звільнення з посад працівників
НКРЕ здійснюється відповідно до Закону України "Про державну
службу" ( 3723-12 ) та Кодексу законів про  працю  України
( 322-08 ).
 
   19. Працівникам згідно з наказом НКРЕ та/або графіком роботи,
погодженим профспілковим комітетом  та  затвердженим  Головою
Комісії, установлюється розрахункова тривалість робочого часу на
місяць та рік. Вона визначається з розрахунку норми тривалості
робочого часу - 40 годин на тиждень відповідно до Кодексу законів
про працю України ( 322-08 ) та розпорядку дня, установленого
Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників НКРЕ,
з двома вихідними днями - суботою та неділею.
   Для виконання  невідкладної  та  непередбаченої  роботи
працівники, які займають посади державних службовців, та інші
категорії працівників залучаються до роботи у вихідні, святкові та
неробочі дні в установленому чинним законодавством порядку. Робота
в ці дні компенсується відповідно до законодавства про працю.
 
   20. Для  оперативного  вирішення  завдань,  пов'язаних з
діяльністю НКРЕ, за дорученням Голови Комісії у святкові та
вихідні дні з 900 до 1800 здійснюється чергування. До чергування
можуть залучатися працівники структурних підрозділів відповідно до
графіка, затвердженого Головою або Членом Комісії.
   Перебування працівника в робочий час за межами приміщень НКРЕ
з  метою  вирішення службових питань дозволяється керівником
структурного підрозділу.
   Про свою відсутність у робочий час у зв'язку із службовою
необхідністю керівники структурних підрозділів повідомляють Члена
Комісії,  який координує діяльність відповідного структурного
підрозділу.
 
   21. У НКРЕ створюється кадровий резерв,  який  підлягає
щорічному перегляду та затвердженню. З особами, зарахованими до
кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх
ділової  кваліфікації,  необхідної для роботи на відповідних
посадах.
   З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійних і
ділових якостей осіб, зарахованих до кадрового резерву, або
державних службовців, які претендують на зайняття більш високих
посад, може проводитися в установленому порядку їх стажування на
відповідних посадах у структурних підрозділах НКРЕ.
 
   22. З  метою  підвищення  ефективності  роботи державних
службовців та відповідальності за доручену справу один раз на три
роки  проводиться  атестація  державних  службовців,  порядок
проведення якої визначається Положенням про проведення атестації
державних службовців ( 1922-2000-п ).
   У період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання
державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків
відповідно до Загального порядку проведення щорічної  оцінки
виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і
завдань, затвердженого Головдержслужбою.
   Результати атестації та щорічної оцінки беруться до уваги
керівництвом НКРЕ та відділом кадрів під час проведення ротації
кадрів на окремих посадах.
 
   23. За особливі трудові заслуги НКРЕ вносить пропозиції щодо
нагородження  працівника  державними  нагородами,  відомчими
нагородами Головдержслужби й Міністерства палива та енергетики
України.
   За сумлінну працю, зразкове виконання трудових обов'язків та
інші досягнення в роботі до працівників НКРЕ застосовуються заходи
матеріального  і морального заохочення - грошова винагорода,
нагородження відомчими заохочувальними відзнаками НКРЕ (Подякою,
Почесною грамотою, нагрудним знаком "За заслуги") з виплатою
одноразової грошової премії.
 
          III. Нормотворча діяльність
 
   24. Нормотворча діяльність НКРЕ провадиться на основі та на
виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актів
Президента України й постанов Верховної Ради України, прийнятих
відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету
Міністрів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України,
інших актів законодавства, а також з ініціативи НКРЕ.
 
   25. Підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів
України проектів нормативно-правових актів здійснюється в порядку,
установленому Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим
постановою Кабінету  Міністрів  України   від   18.07.2007
N 950 ( 950-2007-п ), іншими актами законодавства.
 
   26. Розроблення проекту нормативно-правового акта в НКРЕ
покладається на структурний  підрозділ  відповідно  до  його
компетенції.
 
   27. Для розроблення проекту нормативно-правового акта може
утворюватися згідно з наказом НКРЕ робоча група.
 
   28. У процесі розроблення проекту нормативно-правового акта:
   проводиться аналіз стану справ у відповідній сфері правового
регулювання та причин, що обумовлюють необхідність підготовки
проекту;
   визначається предмет  правового  регулювання,  механізм
вирішення питання, що потребує врегулювання;
   перевіряється його відповідність актам законодавства вищої
юридичної  сили,  чинним  міжнародним  договорам  України та
забезпечується  опрацювання  проекту  з  урахуванням  acquis
cornmunautaire, якщо проект за предметом правового регулювання
належить  до  сфери,  правовідносини  в  якій  регулюються
законодавством ЄС;
   забезпечується погодження проекту з іншими заінтересованими
органами виконавчої влади та в разі потреби вносяться необхідні
поправки;
   вживаються заходи  для  усунення  розбіжностей,  зокрема
організовується та проводиться за участю заінтересованих органів
виконавчої влади, які мають зауваження до проекту, детальне
обговорення шляхів вирішення спірних питань.
 
   29. Проект нормативно-правового акта перед  поданням  на
розгляд  Голові  Комісії  обов'язково  узгоджується  з усіма
заінтересованими  структурними  підрозділами  НКРЕ,  юридичним
управлінням  та  Членом  Комісії,  який координує діяльність
відповідного структурного підрозділу.
 
   30. Нормативно-правові акти Комісії підлягають  державній
реєстрації в порядку, установленому законодавством.
   Рішення НКРЕ з питань функціонування ринків, що регулюються
Комісією,  які  поширюються  на  визначене  коло  суб'єктів
господарювання, а також рішення щодо встановлення цін і тарифів
для суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на таких
ринках (крім цін і тарифів для населення), не підлягають державній
реєстрації.
 
        IV. Організація роботи з документами
 
   31. Організація роботи з документами в НКРЕ здійснюється
відповідно до Iнструкції з діловодства, затвердженої наказом НКРЕ
(далі - Iнструкція), розробленої відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 17.10.97 N 1153 ( 1153-97-п )  "Про
затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах,
інших центральних органах виконавчої влади,  Раді  міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади".
 
   32. Організація роботи з документами, що містять інформацію з
обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством
порядку.
 
   33. Організація діловодства покладається на Голову Комісії.
 
   34. До основних видів роботи з документами належать:
   реєстрація вхідної кореспонденції;
   робота з документами у структурних підрозділах;
   підготовка документів для доповіді керівництву;
   підготовка та узгодження проектів нормативно-правових актів
та актів організаційно-розпорядчого характеру;
   організація виконання рішень Кабінету Міністрів України;
   підготовка та оформлення документів до засідань Комісії;
   оформлення копій та додатків до документів;
   реєстрація та відправлення вихідної кореспонденції;
   організація та здійснення контролю за виконанням документів;
   складення номенклатури та формування справ;
   підготовка справ до архівного зберігання та користування
архівною документацією;
   ведення обліку, зберігання та використання бланків, печаток і
штампів НКРЕ.
 
   35. Система електронного документообігу та обробка інформації
в  НКРЕ повинні відповідати вимогам державних стандартів та
Iнструкції з діловодства.
 
   36. З метою забезпечення своєчасного та на належному рівні
виконання документів у НКРЕ здійснюється контроль у порядку,
затвердженому Iнструкцією з діловодства.
 
          Розділ V. ЗАСIДАННЯ КОМIСIЇ
 
      Засідання як основна форма роботи Комісії
 
   37. Основною формою роботи Комісії є засідання.
 
   38. Засідання Комісії скликає Голова Комісії.
 
   39. Засідання Комісії є відкритими і гласними, за винятком
випадків, передбачених чинним законодавством та цим Регламентом.
 
   40. Засідання Комісії є відкриті, закриті та робочі.
 
   41. На відкритих засіданнях розглядаються питання про:
   видачу, переоформлення, зупинення, анулювання ліцензії та
продовження, поновлення дії ліцензії;
   установлення вимог щодо здійснення ліцензіатами інших, крім
ліцензованих, видів господарської діяльності;
   порушення ліцензійних  умов,   чинного   законодавства,
адміністративні правопорушення;
   застосування санкцій до ліцензіатів у разі невиконання ними
ліцензійних умов та порушення чинного законодавства;
   захист прав споживачів електричної та теплової  енергії,
природного газу та нафти;
   затвердження та перегляд тарифів на передачу електроенергії
місцевими  (локальними)  електромережами  та  на  постачання
електричної енергії за регульованим тарифом;
   затвердження тарифів на відпуск електричної енергії та на
виробництво теплової енергії;
   затвердження тарифів  на  передачу  електричної  енергії
магістральними та міждержавними електричними мережами;
   затвердження економічних    коефіцієнтів    нормативних
технологічних витрат електроенергії та/або допоміжних економічних
коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії, а
також унесення відповідних змін до них;
   затвердження коефіцієнтів    понаднормативних    витрат
електроенергії, що враховуються при  розрахунку  тарифів  на
електроенергію;
 
 
   { Абзац дванадцятий пункту 41 вилучено на підставі Постанови
Національної  комісії  регулювання  електроенергетики N 31
( v0031227-09 ) від 22.01.2009 }
 
 
   затвердження цін на природний газ для споживачів України,
тарифів на транспортування, постачання та зберігання природного
газу, тарифів на транспортування нафти та аміаку;
   схвалення інвестиційних програм ліцензіатів та внесення змін
до них;
   проведення експертиз;
   погодження закупівель;
   розгляд скарг щодо проведення закупівель ліцензіатами НКРЕ;
   схвалення проектів регуляторних актів НКРЕ.
 
   42. У випадках, коли розгляд питань на відкритому засіданні
Комісії  суперечить  вимогам  щодо  збереження державної або
комерційної таємниці, та в інших випадках, передбачених чинним
законодавством, проводяться закриті засідання Комісії.
 
   43. У  закритому засіданні Комісії беруть участь особи,
присутність яких визнана Комісією  необхідною  для  розгляду
відповідного питання.
 
   44. Комісія наприкінці закритого засідання приймає рішення
щодо поширення протоколу та інших документів.
 
   45. Iнші питання на розсуд Комісії можуть розглядатися як на
відкритому, закритому, так і на робочому засіданні.
 
           Мова засідань Комісії
 
   46. Засідання Комісії проводяться державною мовою.
 
   47. Особам,  які беруть участь у розгляді питань і не
володіють українською мовою, забезпечується право ознайомлення з
документами та участі в розгляді питань через перекладача, а також
право виступати на засіданні рідною мовою. Витрати, пов'язані з
оплатою роботи перекладача, несе особа, заінтересована в його
участі.
 
         Колегіальність розгляду питань
 
   48. Розгляд питань та прийняття рішень проводиться Комісією
колегіально.
 
   49. Рішення приймаються тільки тими членами Комісії, які
беруть участь у розгляді питання на засіданні Комісії.
 
         Рівноправність членів Комісії
           під час розгляду питань
 
   50. Усі члени Комісії є рівноправними під час розгляду питань
та прийняття рішень на засіданні Комісії.
 
   51. Головуючий на засіданні не має права обмежувати членів
Комісії в можливості ставити питання учасникам засідання, знімати
поставлені членами Комісії запитання, коментувати висловлювання та
запитання членів Комісії.
 
   52. Члени Комісії під час засідань повинні утримуватися від
коментарів, реплік та втручання в дії головуючого.
 
        Кворум та порядок вирішення питань
           Комісією на засіданнях
 
   53. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутня
більшість від загального складу Комісії.
 
   54. Якщо розгляд питань неможливий у зв'язку з відсутністю
необхідної кількості членів Комісії, засідання переноситься на
інший час.
 
   55. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувала більшість від загального складу Комісії.
 
   56. Член Комісії, не згодний з прийнятим рішенням, може
письмово викласти свою особисту думку на окремому аркуші, який
додається до цього рішення.
 
   57. Рішення вважається не прийнятим, якщо воно не набрало
необхідної кількості голосів, зокрема, при рівному розподілі
голосів "за" й "проти".
 
          Порядок проведення засідань
 
   58. Відкриті засідання Комісії проводяться не рідше одного
разу на тиждень. У період між відкритими засіданнями Комісія, у
разі необхідності, проводить закриті або робочі засідання.
 
   59. У разі необхідності Комісія може прийняти рішення про
зміну порядку проведення засідань або про продовження своєї роботи
наступного дня після дня засідання.
 
       Порядок підготовки питань до розгляду
           на засіданнях Комісії
 
   60. Винесенню питання на засідання Комісії передує його
підготовка відповідними структурними підрозділами НКРЕ.
   Під час підготовки питання до  розгляду  на  відкритому
засіданні Комісії для обговорення питань, які мають важливе
суспільне значення, у разі необхідності  можуть  проводитися
відкриті слухання.
   До участі  у  відкритих  слуханнях  залучаються  особи,
заінтересовані в розгляді питання. Iнформація про місце і час
проведення  відкритих  слухань  публікується  в  пресі  чи
повідомляється через інші засоби масової інформації.
   Відкриті слухання проводяться Головою або Членом Комісії
шляхом заслуховування доповідей учасників. Під час відкритих
слухань Комісії ведеться протокол.
   За результатами відкритих слухань приймаються рішення щодо
можливості включення розглянутого питання до порядку денного
засідання Комісії або необхідності подальшого його опрацювання
структурними підрозділами НКРЕ.
 
   61. Члени Комісії мають право з власної ініціативи включати
до порядку денного питання, що належать до компетенції Комісії.
 
   62. Iнформація про місце, дату і час проведення відкритих
засідань, порядок денний (крім розділу "Різне") публікується в
засобах масової інформації та розміщується на офіційному сайті
НКРЕ не пізніше ніж за 5 днів до дати проведення засідання
Комісії.
   Не пізніше ніж до 12 години за 2 дні до публікації в пресі
керівники структурних підрозділів надають до відділу зв'язків з
громадськістю та міжнародної  координації  службові  записки,
погоджені Головою або Членом Комісії, який координує діяльність
відповідного структурного підрозділу, у яких зазначені питання, що
мають бути винесені на розгляд Комісії наступного тижня. На
підставі наданих службових записок відділ зв'язків з громадськістю
формує розділ перший порядку денного відкритого засідання Комісії,
погоджує його з керівниками структурних підрозділів НКРЕ, членами
та Головою Комісії. Порядок денний засідання публікується в
засобах масової інформації (всеукраїнська газета) та розміщується
на офіційному сайті НКРЕ.
   Розділ другий порядку денного відкритого засідання Комісії
("Різне") формується протокольним відділом на підставі службових
записок структурних підрозділів НКРЕ, погоджених Головою або
Членом  Комісії,  який  координує  діяльність  відповідного
структурного підрозділу, та наданих відділу не пізніше 15 години
дня, що передує дню засідання.
 
   63. Структурні підрозділи не пізніше ніж за два дні до
відкритого засідання надають кожному Члену Комісії документи з
питань, що включені до порядку денного засідання (крім розділу
"Різне"); з питань, що включені до розділу "Різне", - не пізніше
15 години дня, що передує дню засідання.
 
           Порядок денний засідання
 
   64. Порядок денний засідання Комісії включає два розділи:
перший - питання, які в повному обсязі підготовлені для розгляду
на засіданні Комісії, другий ("Різне") - питання, які потребують
термінового  розгляду  або  розгляд  яких  було  відкладено
(перенесено).
 
   65. Пропозиції  щодо  кожного  питання, яке пропонується
включити до проекту порядку денного засідання, уносяться у вигляді
подання, проекту постанови чи розпорядження, що пропонується
прийняти за цією пропозицією.
 
            Відкриття засідання
 
   66. У призначений час головуючий на засіданні, за наявності
кворуму, відкриває засідання Комісії та оголошує порядок денний.
Питання розглядаються, як правило, у тій послідовності, у якій їх
включено до порядку денного засідання, якщо інші пропозиції від
учасників засідання не надійшли.
 
   67. Секретар засідання надає довідку головуючому та членам
Комісії про явку учасників засідання та про результати перевірки
їх повноважень.
 
       Відкладення розгляду питання або зняття
          питання з порядку денного
 
   68. Розгляд  питання,  включеного  до  порядку  денного,
відкладається при наявності обставин, за яких рішення Комісії не
може бути прийняте. Зокрема, такими обставинами є:
   неявка на засідання запрошених, якщо їх  присутність  є
обов'язковою;
   відсутність необхідних документів;
   необхідність надання додаткових документів;
   призначення експертизи;
   необхідність залучення до участі інших осіб;
   обставини, визначені пунктом 57 Регламенту;
   інші обставини.
 
            Учасники засідання
 
   69. Учасниками засідання є особи, які звернулися до Комісії
із заявою про видачу ліцензії, ліцензіати, споживачі, особи,
залучені  до  участі  в  розгляді питань (свідки, експерти,
перекладачі), та інші заінтересовані особи.
 
   70. На засідання Комісії можуть запрошуватися представники
державних  органів,  установ, організацій з метою з'ясування
обставин, що мають важливе значення при розгляді питань  і
потребують спеціальних знань у відповідній галузі науки, техніки
тощо.
 
   71. При розгляді питань щодо видачі ліцензії, продовження
терміну дії ліцензії, про застосування санкцій до ліцензіатів у
разі невиконання або ухилення від виконання ліцензійних умов та
порушення  чинного  законодавства,  при розгляді питань щодо
затвердження та перегляду тарифів за ініціативи  ліцензіата,
схвалення чи внесення змін до інвестиційних програм, проведення
закупівель, здійснення інших, крім ліцензованих, видів діяльності,
накладення  адміністративних  стягнень  присутність запрошених
представників компаній або посадової особи, на яку накладається
адміністративне стягнення, є обов'язковою.
 
       Права та обов'язки учасників засідання
 
   72. Учасники засідання мають право знайомитися з документами,
давати усні та письмові пояснення, викладати свої думки з питань,
що розглядаються, ставити з дозволу головуючого питання іншим
учасникам засідання.
 
   73. Учасники засідання, присутність  яких  на  засіданні
обов'язкова, зобов'язані вчасно з'являтися на засідання Комісії,
реєструватися, давати правдиві пояснення, надавати документи,
необхідні для всебічного розгляду питання.
 
       Наслідки неявки запрошених на засідання
           представників компаній
 
   74. Запрошені на засідання представники компаній, питання
щодо яких винесені на розгляд, зобов'язані повідомляти Комісію про
неможливість взяти участь у засіданні Комісії до початку засідання
Комісії, надавши обґрунтовані пояснення.
 
   75. У разі неявки без поважних причин на засідання Комісії
запрошених представників компаній або відсутності у них належно
оформлених повноважень головуючий ставить на обговорення питання
про можливість розгляду  питання  порядку  денного  без  їх
присутності, про що приймається протокольне рішення. Якщо Комісією
буде визнано неможливість розгляду питання за обставин, зазначених
у п. 68 цього Регламенту, його розгляд відкладається згідно з
рішенням Комісії.
 
   76. У разі повторної  неявки  на  засідання  запрошених
представників компаній Комісія може прийняти відповідне рішення за
їх відсутності.
 
           Головуючий на засіданні
 
   77. Засідання Комісії веде Голова Комісії.
 
   78. У разі відсутності Голови Комісії засідання проводить
виконувач обов'язків Голови Комісії.
 
   79. Головуючий на засіданні Комісії:
   відкриває, закриває, оголошує перерви та неупереджено веде
засідання, спрямовуючи розгляд питань на забезпечення повного,
всебічного і об'єктивного з'ясування обставин;
   повідомляє Комісію  про осіб, присутніх на засіданні за
офіційним запрошенням;
   надає слово для доповіді (співдоповіді), оголошує наступного
доповідача;
   створює рівні можливості для участі в обговоренні питань;
   ставить питання на  голосування,  оголошує  прийняте  за
результатами голосування рішення;
   забезпечує дотримання вимог цього Регламенту всіма присутніми
на засіданні;
   вживає заходи щодо підтримання порядку на засіданні;
   здійснює інші повноваження відповідно до цього Регламенту.
 
          Дисципліна та етика засідань
 
   80. Учасники  засідання дають пояснення, відповідають на
запитання лише після надання їм слова головуючим на засіданні.
 
   81. Присутні в залі  засідань  представники  структурних
підрозділів НКРЕ, компаній, преси, громадськості зобов'язані:
   вести себе шанобливо по відношенню до головуючого, членів
Комісії та один до одного;
   виконувати розпорядження головуючого та вказівки секретаря
щодо дотримання порядку під час проведення засідання;
   утримуватися від зайвого пересування по залу, розмов, реплік
у будь-якій формі;
   не створювати інших перешкод для ведення засідання.
 
   82. У разі грубого порушення дисципліни  або  створення
перешкод,  що  унеможливлюють  подальше проведення засідання,
головуючий може запропонувати порушнику покинути зал засідання.
Головуючий може також оголосити перерву або закрити засідання.
 
   83. У разі закриття засідання з підстав, передбачених п. 82
Регламенту, Комісія збирається на засідання в призначений нею
інший день.
 
         Початок розгляду питання по суті
 
   84. У розгляді питання по суті беруть участь представники
структурних підрозділів НКРЕ та запрошені учасники засідання.
Черговість надання слова визначається головуючим.
 
   85. Представник структурного підрозділу НКРЕ зобов'язаний:
   доповісти Комісії підстави для винесення питання на розгляд
Комісії, коротко викласти зміст питання та надати пропозиції щодо
прийняття рішення з викладеного питання;
   відповісти на запитання членів Комісії.
 
         Пояснення учасників засідання
 
   86. Після доповіді представника Компанії або представника
НКРЕ заслуховуються інші учасники засідання.
 
   87. Учасник засідання повинен доповідати лише з того питання,
з якого йому надано слово. За звичайних обставин його виступ не
переривається.
 
   88. Після доповіді учасника засідання питання доповідачу
ставлять члени Комісії, а з дозволу головуючого - інші учасники
засідання.
 
   89. У разі необхідності дослідження фактичних обставин справи
на засіданні заслуховуються особи, запрошені на засідання як
свідки, експерти тощо.
 
    Закінчення розгляду питання і порядок голосування
 
   90. Після обговорення питання  головуючий  оголошує  про
закінчення його розгляду та перехід до голосування.
 
   91. Рішення  Комісії  приймаються  відкритим  фіксованим
(поіменним) голосуванням.
 
   92. Перед кожним голосуванням головуючий формулює  зміст
рішення,  що ставиться на голосування, та пропонує провести
голосування щодо нього.
 
   93. Кожен Член Комісії, який бере участь у розгляді питання,
має право подати власний проект рішення або перелік питань, які
визначають суть рішення.
 
   94. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не
може його переривати. З початку голосування і до оголошення його
результатів слово нікому не надається.
 
   95. У разі порушення порядку голосування або виникнення
перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне
голосування без обговорення.
 
   96. Після закінчення голосування головуючий оголошує його
результати та прийняте рішення.
 
            Протоколи засідання
 
   97. Засідання  Комісії  протоколюються. Ведення протоколу
засідання Комісії здійснює секретар засідання.
   Протокол засідання Комісії підписує Голова Комісії або член
Комісії, який виконував його обов'язки на момент  прийняття
рішення, та секретар.
 
   98. У протоколі засідання Комісії зазначається:
   дата проведення засідання;
   склад Комісії;
   прізвище та ініціали секретаря засідання;
   прізвища, імена  по  батькові  та  посади  представників
структурних підрозділів НКРЕ, присутніх на засіданні, та інших
учасників засідання;
   порядок денний засідання;
   короткий зміст доповідей або пояснень учасників засідання;
   посилання на  факти,  які  учасники  засідання  просили
відобразити в протоколі;
   результати поіменного голосування;
   прийняті Комісією рішення.
 
   99. Протокол  засідання  Комісії повинен бути оформлений
протягом трьох робочих днів після закінчення засідання, а в
окремих випадках, залежно від кількості питань, що розглядалися,
та їх складності, - десяти робочих днів.
 
   100. За зверненнями представників структурних підрозділів
НКРЕ та на письмову вимогу інших заінтересованих осіб протокольним
відділом надається витяг із протоколу засідання.
   Витяг із  протоколу підписує Голова Комісії та секретар
засідання, за відсутності секретаря - начальник протокольного
відділу.
 
            Закриття засідання
 
   101. Коли  розгляд питань, унесених до порядку денного,
завершено, головуючий оголошує засідання закритим.
 
         Рішення, прийняті на засіданні
 
   102. Рішення, прийняті на засіданні, оформлюються постановами
або розпорядженнями протягом трьох робочих днів після закінчення
засідання.
 
   103. Постанови  та  розпорядження  візуються  керівниками
структурних підрозділів, до компетенції яких належить питання,
начальником  протокольного  відділу,  начальником  юридичного
управління, членами Комісії та підписуються Головою Комісії або
членом Комісії, який виконував його обов'язки на момент прийняття
рішення.  Постанови  про накладення адміністративних стягнень
підписуються Головою Комісії та секретарем.
 
   104. На розсуд Комісії з деяких питань, що були розглянуті на
засіданні Комісії, рішення приймаються протокольно. Такі рішення,
якщо вони підлягають виконанню структурними підрозділами НКРЕ,
доводяться секретарем засідання до відома керівників структурних
підрозділів та підлягають контролю. Якщо такі рішення підлягають
виконанню ліцензіатами - доводяться до відома ліцензіатів та
підлягають контролю відповідними структурними підрозділами НКРЕ.
 
   105. Рішення Комісії набирають чинності  з  моменту  їх
прийняття, якщо більш пізній строк набрання ними чинності не
зазначено в цих актах, за винятком рішень, які  підлягають
державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
   106. Рішення  Комісії  (постанови  та  розпорядження)
реєструються в установленому порядку та публікуються в друкованому
виданні "Iнформаційний бюлетень НКРЕ".
   Суспільно важливі рішення Комісії та регуляторні акти після
їх прийняття в установленому порядку розміщуються на офіційному
сайті НКРЕ.
 
       Прийняття рішень з процедурних питань
 
   107. Рішення з процедурного питання вважається прийнятим,
якщо за нього проголосувала більшість від загального складу
Комісії після обговорення або без обговорення  у  випадках,
зазначених у цьому Регламенті. Процедурними вважаються питання, що
стосуються визначення способу розгляду питань  на  засіданні
Комісії. Процедурні питання, як правило, не потребують попередньої
підготовки. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване до розгляду
питання процедурним, рішення про це приймається Комісією без
обговорення.
 
   108. Рішення з процедурних та організаційних питань роботи
Комісії, спрямовані на одноразове відхилення від закріплених у
Регламенті положень, у разі, коли можливість їх прийняття в
Регламенті не зазначена, приймаються після обговорення, якщо за
них проголосувала більшість від загального складу Комісії.
 
          VI. Порядок проведення нарад
 
             Апаратні наради
 
   109. Апаратні наради проводяться, як правило, щотижня.
 
   110. Голова Комісії або в разі його відсутності Член Комісії
(відповідно до розподілу обов'язків) проводить апаратні наради для
розгляду та вирішення питань, що належать до повноважень НКРЕ.
 
   111. Рішення, прийняті на апаратних нарадах, оформлюються не
пізніше ніж у дводенний строк протоколами.
   Протоколи підписуються головуючим і доводяться до відома
учасників апаратної наради.
 
   112. Організацію  проведення  апаратних  нарад  здійснює
протокольний відділ.
 
            Оперативні наради
 
   113. З метою розгляду та оперативного вирішення окремих
питань, що належать до повноважень НКРЕ, Голова або Член Комісії
проводять оперативні наради.
 
   114. Рішення, прийняті на оперативній нараді, оформлюються у
дводенний строк протоколом.
   Протокол наради підписує головуючий.
 
   115. Організація проведення оперативної наради та ведення
протоколу покладається на структурний підрозділ, до компетенції
якого належать питання, що розглядатимуться.
 
            Міжвідомчі наради
 
   116. Для вирішення питань міжвідомчого характеру в НКРЕ
проводяться міжвідомчі наради із залученням представників інших
органів виконавчої влади.
 
   117. Порядок денний та матеріали до нього  надсилаються
учасникам міжвідомчої наради за два дні до початку її проведення.
 
   118. Організація міжвідомчих нарад покладається на Голову або
Члена Комісії (відповідно до функціонального розподілу обов'язків)
та структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання,
що розглядатимуться.
 
   119. Контроль за виконанням доручень, наданих на нарадах,
здійснює відповідний структурний підрозділ.
 
       VII. Взаємодія НКРЕ з іншими органами
    державної влади, органами місцевого самоврядування
 
   120. Під час здійснення своїх повноважень НКРЕ взаємодіє з
Верховною Радою України та її органами, Президентом України та
його Секретаріатом,  Кабінетом  Міністрів  України  та  його
Секретаріатом, центральними і місцевими органами виконавчої влади
та органами місцевого самоврядування.
 
   121. НКРЕ, взаємодіючи з Верховною Радою України, у межах
компетенції:
   забезпечує представлення у Верховній Раді України внесеного
Кабінетом Міністрів України законопроекту та його супроводження на
всіх стадіях розгляду; визначає посадову особу, яка представлятиме
позицію Кабінету Міністрів України під час розгляду законопроекту,
унесеного на розгляд Верховної Ради України народними депутатами
України;
   готує висновки до законопроектів,  унесених  на  розгляд
Верховної Ради України народними депутатами України;
   розглядає депутатські звернення і запити,  звернення  та
рекомендації комітетів Верховної Ради України;
   готує матеріали до проведення години запитань до Уряду та до
парламентських  слухань,  слухань у комітетах Верховної Ради
України.
 
   122. Для забезпечення взаємодії з Верховною Радою України в
НКРЕ з числа членів Комісії визначена посадова особа та в складі
юридичного управління утворено відділ адаптації законодавства
України до законодавства ЄС та взаємодії з Верховною Радою
України, діяльність якого спрямовується зазначеною  посадовою
особою.
 
   123. НКРЕ  взаємодіє із Секретаріатом Кабінету Міністрів
України з питань, що виникають у відносинах з Кабінетом Міністрів
України, проводить консультації стосовно процедури підготовки
проектів актів законодавства та інших документів, які подаються на
розгляд  Кабінету Міністрів України, організації контролю за
виконанням рішень Кабінету Міністрів України, а також з інших
питань, що належать до компетенції Комісії.
 
   124. НКРЕ забезпечує постійну та ефективну співпрацю з іншими
органами виконавчої влади.
 
   125. НКРЕ розглядає звернення, пропозиції, інші матеріали та
документи,  що  надходять  від центральних, місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, забезпечує
своєчасне  узгодження  проектів нормативно-правових актів, що
подаються на розгляд Кабінету Міністрів України.
 
        VIII. Взаємодія із засобами масової
          інформації та громадськістю
 
   126. З метою організації ефективної взаємодії із засобами
масової інформації та громадськістю НКРЕ забезпечує:
   інформування громадськості  про  свою  діяльність  шляхом
проведення прес-конференцій, брифінгів, прямих телефонних ліній,
розміщень  у  засобах  масової  інформації статей, інтерв'ю,
коментарів,     підготовки     та     розповсюдження
інформаційно-презентаційної продукції щодо своєї діяльності тощо;
   проведення моніторингу  повідомлень  у  засобах  масової
інформації стосовно своєї діяльності та реагування на критичні
зауваження.
   Для забезпечення взаємодії із засобами масової інформації та
громадськістю в НКРЕ утворено відповідний структурний підрозділ -
відділ зв'язків з громадськістю та міжнародної координації.
 
     IX. Організація роботи із зверненнями громадян
 
   127. Розгляд звернень громадян, організація їх особистого
прийому в НКРЕ здійснюється відповідно до Закону України "Про
звернення громадян" ( 393/96-ВР ) та інших актів законодавства.
   Відповідно до Iнструкції з  діловодства  за  зверненнями
громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування,
об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях
незалежно від форми власності, у засобах масової інформації,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97
N 348 ( 348-97-п ), діловодство за пропозиціями, заявами і
скаргами громадян в НКРЕ ведеться окремо від  інших  видів
діловодства та покладено на посадову особу загального відділу
управління справами.
 
   128. З метою виявлення проблем, які потребують невідкладного
розв'язання,  систематично проводиться аналіз та узагальнення
звернень громадян. Щоквартально надається інформація керівництву
НКРЕ  щодо  кількості звернень громадян, конкретних заходів,
проведених за зверненнями громадян, а також  щодо  розгляду
актуальних питань, з якими громадяни звернулися до НКРЕ. Звіти про
роботу щодо розгляду звернень громадян заслуховуються на відкритих
засіданнях Комісії не рідше двох разів на рік.
 
   129. Особистий  прийом  громадян  регулярно  проводить
керівництво НКРЕ, керівники структурних підрозділів відповідно до
затвердженого графіка, що доведений до відома громадян.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка