Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форм свідоцтва про відповідність збудованого об'єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, заяви замовника об'єкта будівництва, акта готовності об'єкта до експлуатації

        МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
           ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            10.12.2008 N 575
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 січня 2009 р.
                   за N 38/16054
 
 
    Про затвердження форм свідоцтва про відповідність
      збудованого об'єкта проектній документації,
     вимогам державних стандартів, будівельних норм
     і правил, заяви замовника об'єкта будівництва,
       акта готовності об'єкта до експлуатації
 
 
   На виконання постанови Кабінету  Міністрів  України  від
8 жовтня 2008 року N 923 ( 923-2008-п ) "Про Порядок прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити:
 
   1.1. Форму свідоцтва про відповідність збудованого об'єкта
проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних
норм і правил;
 
   1.2. Форму заяви замовника об'єкта будівництва;
 
   1.3. Форму акта готовності об'єкта до експлуатації.
 
   2. Державній    архітектурно-будівельній    інспекції
(Бондаренко О.М.) у встановленому порядку забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                         В.Куйбіда
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   регіонального розвитку
                   та будівництва України
                   10.12.2008 N 575
 
 
             ---------------------------
       СВIДОЦТВО N ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
             ---------------------------
                (N реєстрації)
       про відповідність збудованого об'єкта
      проектній документації, вимогам державних
       стандартів, будівельних норм і правил
 
 
   Цим Свідоцтвом ______________________________________________
   (назва органу державного архітектурно-будівельного контролю)
 
засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта (окремого
пускового комплексу): ____________________________________________
      (назва об'єкта будівництва згідно з проектом, характер
         будівництва (нове, реконструкція, реставрація,
 
 _________________________________________________________________
    капітальний ремонт, технічне переоснащення тощо),
   місцезнаходження об'єкта, основні показники об'єкта)
 
проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних
норм і правил та підтверджує його готовність до експлуатації.
 
 Замовник об'єкта будівництва: ___________________________________
          (Прізвище, ім'я, по батькові для фізичних осіб;
 
 _________________________________________________________________
      найменування, код ЄДРПОУ для юридичних осіб)
 
 Генпроектувальник (проектувальник) ______________________________
 
 ________________________________________________________________
     (Прізвище, ім'я, по батькові для фізичних осіб;
      найменування, код ЄДРПОУ для юридичних осіб)
 
 Генпідрядник (підрядник) ________________________________________
 
 _________________________________________________________________
     (Прізвище, ім'я, по батькові для фізичних осіб;
     найменування, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб)
 
   Свідоцтво видане на підставі Акта готовності об'єкта до
експлуатації від "__" ________ 20__ р. приймальної комісії,
утвореної наказом ________________________________________________
 
 _________________________________________________________________
  (назва органу державного архітектурно-будівельного контролю)
 
 від "__" _________ 20__ р. N ________.
 
 Дата видачі Свідоцтва "___" ____________ 20__ р.
 
 _________________   __________  _____________________________
 (начальник або     (підпис)  (прізвище, ім'я, по батькові)
 його заступник)
 
 М.П.
 
   Відповідно до пункту 18 Порядку прийняття в експлуатацію
закінчених  будівництвом  об'єктів,  затвердженого  постановою
Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 N 923, свідоцтво про
відповідність  збудованого  об'єкта  проектній  документації,
державним стандартам, будівельним нормам і правилам є підставою
для укладення договорів про постачання на ці об'єкти необхідних
для  його  функціонування  ресурсів  (води,  газу,  тепла,
електроенергії) включення даних про цей об'єкт до державної
статистичної звітності та оформлення права власності на цей
об'єкт.
 
 Начальник Державної
 архітектурно-будівельної
 інспекції                     О.М.Бондаренко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   регіонального розвитку
                   та будівництва України
                   10.12.2008 N 575
 
                   Начальнику _________________
                     (назва органу державного
                     архітектурно-будівельного
                          контролю)
                   ____________________________
                   ____________________________
                   (прізвище, ім'я, по батькові)
                   ____________________________
                   ____________________________
                   ____________________________
                   (прізвище, ім'я, по батькові,
                   посада, назва організації -
                   замовника; прізвище, ім'я,
                   по батькові для фізичних
                   осіб)
 
 
               ЗАЯВА
 
 
   Для прийняття  в  експлуатацію  закінченого  будівництвом
об'єкта:
 
------------------------------------------------------------------
¦                                ¦
¦ ______________________________________________________________ ¦
¦ ______________________________________________________________ ¦
¦ ______________________________________________________________ ¦
¦  (назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:   ¦
¦  нове, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт,    ¦
¦         технічне переоснащення тощо)          ¦
¦                                ¦
¦ ______________________________________________________________ ¦
¦ ______________________________________________________________ ¦
¦         (місцезнаходження об'єкта)           ¦
------------------------------------------------------------------
 
                 ---------------------------------
                 ¦ _____________________________ ¦
                 ¦(код об'єкта згідно з Державним¦
                 ¦  класифікатором будівель  ¦
                 ¦   та споруд ДК 018-2000)  ¦
                 ---------------------------------
 
   відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 08.10.2008 N 923, просимо утворити приймальну комісію.
 
   До складу приймальної комісії пропонуємо такі кандидатури:
 
 Голова приймальної комісії
 
 _________________________________________________________________
   (прізвище, ім'я, по батькові, посада, назва організації)
 
 Члени комісії - представники:
 
 ____________________    _____________________________________
                 (прізвище, ім'я, по батькові,
                  посада, назва організації)
 ____________________    _____________________________________
                 (прізвище, ім'я, по батькові,
                  посада, назва організації)
 ____________________    _____________________________________
                 (прізвище, ім'я, по батькові,
                  посада, назва організації)
 
   Представників інших  органів  у  випадках,  встановлених
законодавством:
   (кандидатури повинні бути попередньо погоджені замовником з
відповідними органами)
 
 _________________________________________________________________
    (прізвище, ім'я, по батькові, посада, назва органу)
 
 _________________________________________________________________
    (прізвище, ім'я, по батькові, посада, назва органу)
 
 До заяви додаються:
 проектна документація, погоджена та затверджена в установленому
 
 порядку: _______________________________________________________;
            (кількість документів, аркушів)
 перелік видів будівельно-монтажних робіт із зазначенням суб'єктів
 
 господарювання, які їх виконали: _______________________________;
                 (кількість документів, аркушів)
 
 інформація про відповідальних інженерно-технічних працівників:
 
 ________________________________________________________________;
            (кількість аркушів)
 
 комплект виконавчої документації на будівельно-монтажні роботи
 згідно з переліком, визначеним нормативними документами:
 
 ________________________________________________________________;
         (кількість документів, аркушів)
 
 документи, що свідчать про відповідність використаних матеріалів,
 конструкцій, виробів  та  обладнання  встановленим  вимогам
 
 нормативних документів: ________________________________________;
              (кількість документів, аркушів)
 
 результати досліджень якості питної води, ґрунту, атмосферного
 повітря залежно від конкретних умов будівництва:
 
 ________________________________________________________________;
         (кількість документів, аркушів)
 
 акт про закладення проектної документації до страхового фонду
 документації, якщо такий об'єкт будівництва входить до переліку
 об'єктів і споруд, за якими проектна документація закладається до
 страхового фонду документації в установленому Мінрегіонбудом та
 
 МНС порядку: ___________________________________________________;
               (кількість аркушів)
 
 висновок посадової    особи    інспекції    державного
 архітектурно-будівельного контролю, яка здійснювала нагляд за
 будівництвом об'єкта,  про  можливість  прийняття об'єкта в
 
 експлуатацію: __________________________________________________;
                (кількість аркушів)
 
 звіт про науково-технічний супровід (для об'єктів будівництва, що
 підлягають обов'язковому науковому-технічному супроводу):
 
 ________________________________________________________________.
            (кількість аркушів)
 
 _______________             ________________________
  (дата)                    (підпис)
 
 Начальник Державної
 архітектурно-будівельної
 інспекції                     О.М.Бондаренко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   регіонального розвитку
                   та будівництва України
                   10.12.2008 N 575
 
 
                АКТ
        готовності об'єкта до експлуатації
 
 
 м. ______________    N _____________ "_____" _________20___р.
 
------------------------------------------------------------------
¦ ______________________________________________________________ ¦
¦ ______________________________________________________________ ¦
¦ ______________________________________________________________ ¦
¦     (назва об'єкта згідно з проектом, характер       ¦
¦    будівництва (нове, реконструкція, реставрація,      ¦
¦   капітальний ремонт, технічне переоснащення тощо)     ¦
¦                                ¦
¦ ______________________________________________________________ ¦
¦ ______________________________________________________________ ¦
¦       (повна адреса розташування об'єкта)        ¦
------------------------------------------------------------------
 
                 ---------------------------------
                 ¦ _____________________________ ¦
                 ¦(код об'єкта згідно з Державним¦
                 ¦  класифікатором будівель  ¦
                 ¦   та споруд ДК 018-2000)  ¦
                 ---------------------------------
 
 Приймальна комісія утворена наказом
 
 _________________________________________________________________
  (назва органу державного архітектурно-будівельного контролю)
 
 від " ____"______________20____р. N______
 
 У складі:
 Голови __________________________________________________________
     (прізвище, ім'я, по батькові, посада, назва організації)
 
 Членів комісії - представників:
 
 _____________________    ____________________________________
                 (прізвище, ім'я, по батькові,
                 посада, назва організації)
 _____________________    ____________________________________
                 (прізвище, ім'я, по батькові,
                 посада, назва організації)
 _____________________    ____________________________________
                 (прізвище, ім'я, по батькові,
                 посада, назва організації)
 
 Представників інших органів
 (у випадках, встановлених законодавством):
 
 _________________________________________________________________
    (прізвище, ім'я, по батькові, посада, назва органу)
 
 _________________________________________________________________
    (прізвище, ім'я, по батькові, посада, назва органу)
 
   Приймальна комісія працювала згідно з порядком, встановленим
головою приймальної комісії  за  погодженням  з  генеральним
підрядником.
   Приймальній комісії надано:
   перелік організацій,  які  брали  участь  у  виконанні
будівельно-монтажних робіт, із зазначенням видів виконуваних ними
робіт,  прізвищ  та  ініціалів  керівників  цих організацій,
відповідальних інженерно-технічних працівників;
   комплект виробничої    документації    на   виконані
будівельно-монтажні роботи  згідно  з  переліком,  визначеним
нормативними документами, та виконавчу документацію;
   документи, що свідчать про відповідність нормативним вимогам
використаних матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання;
   результати досліджень  якості  питної  води,  ґрунту,
атмосферного повітря залежно від конкретних умов будівництва;
   акт щодо закладання проектної документації до страхового
фонду документації, виданий Державним департаментом страхового
фонду документації;
   висновок посадової    особи   інспекції   державного
архітектурно-будівельного контролю, яка здійснювала нагляд  за
будівництвом  об'єкта,  про  можливість  прийняття об'єкта в
експлуатацію;
   звіт про  науково-технічний  супровід  (для  об'єктів
будівництва, що підлягають обов'язковому  науковому-технічному
супроводу).
   Керуючись Порядком прийняття  в  експлуатацію  закінчених
будівництвом об'єктів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 8 жовтня 2008 року N 923, приймальна  комісія
ВСТАНОВИЛА:
 
 1. Будівництво здійснювалось генеральним підрядником
 
 _________________________________________________________________
 
 _________________________________________________________________
            (назва організації)
 який виконав ____________________________________________________
 
 _________________________________________________________________
              (види робіт)
 
 та субпідрядними організаціями, які виконували __________________
 
 _________________________________________________________________
      (назва організації та види виконаних робіт)
 
 2. Проектна документація на будівництво розроблена генеральним
 проектувальником _______________________________________________
 
 _________________________________________________________________
            (назва організації)
 який виконав ____________________________________________________
 
 _________________________________________________________________
       (назва частин або розділів документації)
 
 та субпідрядними організаціями, які виконували __________________
 
 _________________________________________________________________
      (назва організації та види виконаних робіт)
 
 3. Проектна документація затверджена ____________________________
 
 _________________________________________________________________
       (назва розпорядчого документа замовника)
 
 "____" __________ 20___р. N _________
 
 4. Дозвіл на виконання будівельних робіт виданий
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
    (прізвище, ім'я, по батькові, посада, назва органу
     державного архітектурно-будівельного контролю)
 
 "____" __________ 20___р. N _________
 
 5. Будівельно-монтажні роботи здійснено в терміни:
 
 початок робіт _____________;     закінчення робіт ___________
        (місяць, рік)             (місяць, рік)
 
 6. Об'єкт (для всіх, крім житлових будинків) має такі основні
 показники  (потужність,  продуктивність,  виробнича  площа,
 протяжність, місткість, обсяг, пропускна, провізна здатність,
 кількість робочих місць тощо (заповнюється на всіх об'єктах в
 одиницях виміру відповідно до цільової продукції або основних
 видів послуг):
 
------------------------------------------------------------------
¦Основні  ¦Одиниця  ¦  За проектом   ¦За архітектурно-  ¦
¦показники ¦виміру  ¦          ¦технічним паспортом ¦
¦об'єкта  ¦     ¦--------------------+--------------------¦
¦      ¦     ¦загальний¦у тому  ¦загальний¦у тому  ¦
¦      ¦     ¦     ¦числі   ¦     ¦числі   ¦
¦      ¦     ¦     ¦пускового ¦     ¦пускового ¦
¦      ¦     ¦     ¦комплексу ¦     ¦комплексу ¦
¦      ¦     ¦     ¦або черги ¦     ¦або черги ¦
¦-----------+----------+---------+----------+---------+----------¦
¦   1   ¦  2   ¦  3  ¦  4   ¦  5  ¦  6   ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Випуск продукції (надання послуг), яка передбачена проектом в
 обсязі, що відповідає нормам освоєння проектних потужностей у
 початковий період _______________________________________________
 
 _________________________________________________________________
   (факт початку випуску продукції із зазначенням обсягу)
 
 Житловий будинок має такі показники:
 
                             Таблиця 1
 
------------------------------------------------------------------
¦Показники     ¦Одиниця виміру¦За проектом¦За архітектурно- ¦
¦         ¦       ¦      ¦технічним     ¦
¦         ¦       ¦      ¦паспортом     ¦
¦------------------+--------------+-----------+------------------¦
¦Загальна площа  ¦       ¦      ¦         ¦
¦квартир      ¦       ¦      ¦         ¦
¦------------------+--------------+-----------+------------------¦
¦Кількість поверхів¦       ¦      ¦         ¦
¦------------------+--------------+-----------+------------------¦
¦Загальний     ¦       ¦      ¦         ¦
¦будівельний об'єм ¦       ¦      ¦         ¦
¦------------------+--------------+-----------+------------------¦
¦у тому числі   ¦       ¦      ¦         ¦
¦підземні частини ¦       ¦      ¦         ¦
¦------------------+--------------+-----------+------------------¦
¦Площа вбудованих, ¦       ¦      ¦         ¦
¦вбудовано-    ¦       ¦      ¦         ¦
¦прибудованих та  ¦       ¦      ¦         ¦
¦прибудованих   ¦       ¦      ¦         ¦
¦приміщень     ¦       ¦      ¦         ¦
------------------------------------------------------------------
 
                             Таблиця 2
 
----------------------------------------------------------------------
¦ Типи квартир ¦    За проектом    ¦За архітектурно-технічним ¦
¦       ¦             ¦    паспортом     ¦
¦       ¦--------------------------+--------------------------¦
¦       ¦кількість¦ площа квартир ¦кількість¦ площа квартир ¦
¦       ¦ квартир ¦  (кв.м.)   ¦ квартир ¦  (кв.м.)   ¦
¦       ¦     ¦----------------¦     ¦----------------¦
¦       ¦     ¦загальна¦житлова¦     ¦загальна¦житлова¦
¦--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------¦
¦однокімнатні ¦     ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦
¦--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------¦
¦двокімнатні  ¦     ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦
¦--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------¦
¦трикімнатні  ¦     ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦
¦--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------¦
¦чотирикімнатні¦     ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦
¦і більше   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦
¦--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------¦
¦Усього квартир¦     ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦
----------------------------------------------------------------------
 
   7. На об'єкті виконані згідно з державними будівельними
 нормами  всі роботи,  передбачені  проектною  документацією,
 устаткування встановлено згідно з актами про його прийняття після
 індивідуального та комплексного випробування і прийняття його
 комісіями (перелік вищезазначених актів додається до цього акта).
 
   8. Заходи з охорони праці,  забезпечення  вибухобезпеки,
 пожежобезпеки, охорони навколишнього природного середовища і
 антисейсмічні заходи, передбачені проектом
 
 _________________________________________________________________
          (відомості про виконання)
 
 Характеристика заходів додається до цього акта.
 
   9. Перелік видів робіт, строки виконання яких перенесені
 через несприятливі погодні умови і які будуть виконані:
 
------------------------------------------------------------------
¦Перелік робіт¦Строки виконання¦ Організація - ¦Підпис керівника¦
¦       ¦        ¦  виконавець  ¦        ¦
¦       ¦        ¦(прізвище, ім'я,¦        ¦
¦       ¦        ¦ по батькові  ¦        ¦
¦       ¦        ¦  керівника)  ¦        ¦
¦-------------+----------------+----------------+----------------¦
¦       ¦        ¦        ¦        ¦
------------------------------------------------------------------
 
   10. Iнвестиційна  вартість  за  затвердженою  проектною
 документацією:
   усього______________тис.грн., у  тому  числі:  витрати на
 будівельно-монтажні роботи ____________тис.грн витрати на машини,
 обладнання та інвентар ________________тис.грн.
 
   11. Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію
 __________тис.грн, у тому числі: витрати на будівельно-монтажні
 роботи ____________тис.грн витрати  на машини, обладнання та
 інвентар ________________тис.грн.
 
          Рішення приймальної комісії
 
 _________________________________________________________________
        (назва об'єкта згідно з проектом)
 
 Вважати закінчений будівництвом об'єкт готовим до експлуатації
 
 Голова приймальної комісії ______________________________________
              (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
 
 Члени приймальної комісії _______________________________________
              (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
 
 _________________________________________________________________
       (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
 
   Примітка. Згідно  з  пунктом  14  Порядку  прийняття  в
експлуатацію  закінчених  будівництвом  об'єктів, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 N 923, на
підставі  акта  готовності об'єкта до експлуатації інспекція
державного архітектурно-будівельного  контролю  протягом  двох
робочих  днів від дати його підписання видає замовнику або
уповноваженій ним особі свідоцтво про відповідність збудованого
об'єкта проектній документації, вимогам державних стандартів,
будівельних норм і правил.
 
 Начальник Державної
 архітектурно-будівельної
 інспекції                     О.М.Бондаренко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка