Законы Украины

Новости Партнеров
 

Кредитна угода

             Кредитна угода
 
 
                        Офіційний переклад
 
   Угода від 28 листопада 2007 між державним підприємством
"Iллічівський морський торговельний порт" (далі - Позичальник) та
Європейським Банком Реконструкції та Розвитку (далі - Банк).
 
              Преамбула
 
   Оскільки, Банк був заснований з метою фінансування конкретних
проектів для більш швидкого переходу до ринкової економіки, а
також розвиток приватної та підприємницької ініціативи у тих
країнах Центральної та Східної Європи, які визнають і застосовують
принципи  багатопартійної  демократії, плюралізму та ринкової
економіки;
 
   оскільки, Позичальник має намір здійснити Проект, як описано
у додатковій статті 1, який було розроблено з метою допомоги
Позичальнику у модернізації  інфраструктури,  у  тому  числі
реконструкцію причалів, закупівлю обладнання для обслуговування
вантажів та роботи із поглиблення дна;
 
   оскільки, Україна та Позичальник звернулися з проханням до
Банку профінансувати частину Проекту;
 
   оскільки, Банк погодився надати кошти з фондів технічної
допомоги у розмірі до 500 000 євро, надані Європейським Союзом у
вигляді гранту, щоб допомогти Позичальнику виконати Програму
корпоративного розвитку, описану у частині B додаткової статті 1;
 
   оскільки, Позичальник повинен підготувати  та  впровадити
Програму  корпоративного  розвитку,  як описано у частині B
додаткової статті 1;
 
   оскільки, згідно з Гарантійною угодою, від тієї самої дати що
і ця Угода, між Україною ("Гарантом") та Банком ("Гарантійна
угода" як її визначено у Стандартних положеннях та умовах), Гарант
гарантує зобов'язання Позичальника в рамках цієї Угоди, а також
 
   оскільки, Банк погодився на основі, між іншим, згаданого вище
надати Позичальникові кредит у розмірі 26 000 000 євро (двадцять
шість мільйонів євро), на умовах та положеннях, викладених у цій
Угоді, або на які є посилання у ній.
 
   цим сторони домовляються про таке:
 
               Стаття 1
 
      Стандартні положення та умови; визначення
 
   Розділ 1.01. Уведення Стандартних положень та умов
 
   Усі положення "Стандартних положень та умов" Банку  від
лютого 1999 р. ( 985_001 ) уведено до цієї Угоди та зроблено
чинними стосовно неї з такою самою силою та дією, які вони мали б
у випадку повного їх викладення у цій статті з такими змінами у
термінології (у майбутньому такі змінені положення називатимуться
"Стандартні положення та умови"):
 
   a. Визначення "Робочого дня" у розділі 2.02 Стандартних
положень та умов від лютого 1999 р. ( 985_001 ) для цілей цієї
Угоди, повинно бути змінено таким чином:
 
   "Робочий день"
 
   означає день (інший ніж субота або неділя), у який комерційні
банки відкриті для проведення звичайних розрахунків (у тому числі
валютних операцій та операцій з депозитами в іноземній валюті) у
Лондоні, Англія, та день, у який комерційні банки відкриті для
проведення звичайних розрахунків (у тому числі валютних операцій
та операцій з депозитами в іноземній валюті) у країнах- членах
Європейського Союзу, у яких Євро є законною платіжною одиницею та
день, у який відкрита система TARGET (День TARGET).
 
   b. Визначення "Вартість  зміни  умов"  у  розділі  2.02
Стандартних положень та умов від лютого 1999 р. ( 985_001 ) для
цілей цієї Угоди, повинно бути змінено таким чином:
 
   "Вартість зміни умов" означає:
 
   (I) за умови обмежень, що визначено в параграфі II нижче,
суму, на яку Первісний потік надходжень перевищує Заміщувальний
потік надходжень, де:
 
   a) "Первісний потік надходжень"  означає  загальну  суму
поточних вартостей платежів основної суми кредиту та відсотків,
які належали б до сплати Банкові протягом Розрахункового періоду
(як  визначено  нижче)  стосовно  частки  Кредиту,  до якої
застосовується Фіксована відсоткова ставка, якби таке дострокове
погашення, прискорення строку погашення або анулювання не сталося
та якщо відсотки нараховувалися б на таку частку Кредиту за
Відповідною ринковою відсотковою ставкою для такої частки Кредиту.
 
   b) "Заміщувальний потік надходжень" означає суму:
 
   (1) загальної суми поточних вартостей будь-яких залишкових
платежів основної суми та відсотків, які, після врахування такого
дострокового  погашення,  анулювання  або  прискорення строку
погашення, належали б до сплати Банкові протягом Розрахункового
періоду стосовно частки Кредиту, до якої застосовується Фіксована
відсоткова ставка, якщо відсотки нараховувалися б на таку частку
Кредиту за Відповідною ринковою відсотковою ставкою для такої
частки Кредиту, а також
 
   (2) залежно від ситуації:
 
   A) у випадку дострокового погашення відповідно до розділу
3.07 Стандартних положень та умов ( 985_001 ), поточної вартості
суми Кредиту, до якої застосовується Фіксована відсоткова ставка,
яка  повинна  бути  достроково  погашена,  визначеної шляхом
дисконтування такої суми від дати, коли повинно бути здійснено
таке дострокове погашення, до Дати розрахунку (яку визначено
нижче) за Ставкою дисконтування (як визначено нижче); та (або)
 
   B) у випадку будь-якого іншого дострокового погашення, суми
Кредиту, до якої застосовується Фіксована відсоткова ставка, яка
була достроково погашена; та (або)
 
   C) у випадку дострокового погашення, поточної вартості суми
Кредиту,  що  погашається  достроково,  визначеної  шляхом
дисконтування такої суми від дати набрання чинності  такого
дострокового  стягнення  до  Дати  розрахунку  за  Ставкою
дисконтування; та (або)
 
   D) у випадку анулювання, поточної вартості суми Кредиту, до
якої  застосовується  Фіксована  відсоткова ставка, яка була
анульована, визначеної шляхом дисконтування такої  суми  від
Останньої дати надання коштів до Дати розрахунку за Ставкою
дисконтування.
 
   c) Для цілей пунктів "a" та підпункту 1 пункту "b" вище,
поточна вартість кожного платежу основної суми та відсотків
визначається шляхом дисконтування суми такого платежу від дати,
коли цей платіж повинен бути здійснений, до Дати розрахунку за
Ставкою дисконтування.
 
   d) "Дата розрахунку" означає:
 
   (1) у випадку дострокового погашення згідно з розділом 3.07
Стандартних положень та умов ( 985_001 ), дата за два Робочих дні
до дати, коли повинно бути здійснено таке дострокове погашення
або, на вибір Банку, дата, коли повинно бути здійснено таке
дострокове погашення;
 
   (2) у випадку будь-якого іншого дострокового погашення, дата,
коли здійснюється таке дострокове погашення, або дата пізніше, яку
Банк може вибрати на свій власний розсуд, а також
 
   (3) у випадку прискорення строку погашення або анулювання,
дата  за два Робочих дні до дати набрання чинності такого
прискорення строку погашення або, на вибір Банка, дата набрання
чинності такого прискорення строку погашення або анулювання.
 
   e) "Розрахунковий період" означає:
 
   1) у випадку дострокового погашення згідно з розділом 3.07
Стандартних положень та умов ( 985_001 ), період, що починається
від дати, коли повинно бути здійснено таке дострокове погашення,
та закінчується в останню дату погашення Кредиту;
 
   2) у випадку будь-якого іншого  дострокового  погашення,
період, що починається від дати, коли здійснюється таке дострокове
погашення, або такої пізнішої дати, яку Банк може вибрати на свій
власний розсуд, та закінчується в останню дату погашення Кредиту;
та
 
   3) у випадку прискорення строку погашення або анулювання,
період,  що  починається  від дати набрання чинності такого
прискорення строку погашення або анулювання та закінчується в
останню дату погашення Кредиту.
 
   f) "Ставка дисконтування" означає коефіцієнт дисконтування
для відповідного строку, що отримується з кривої паритетного свопу
для Валюти кредиту, який може бути використаний Банком на ринку
відсоткових свопів та опціонів на Дату розрахунку.
 
   II) Незважаючи на параграф I вище, "Вартість зміни умов"
означає, стосовно будь-якого подовження Останньої дати надання
(яка може бути погоджена з Банком відповідно до Кредитної угоди)
стосовно  будь-якої  частини Кредиту, до якої застосовується
Фіксована відсоткова ставка, така сума, про яку Банк, час від
часу, повідомляє Позичальникові та Гарантові в письмовій формі.
 
   c. Розділ  3.10  Стандартних  положень  та  умов  від
лютого 1999 р. ( 985_001 ) для цілей цієї Угоди повинно бути
змінено таким чином:
 
   Розділ 3.10. Вартість зміни умов
 
   a) Якщо, з будь-якої причини (у тому числі, без обмежень,
прискорення строку погашення за розділом 7.06 Стандартних положень
та умов ( 985_001 ), строк сплати будь-якої частки Кредиту
стосовно якої застосовується Плаваюча відсоткова ставка настає не
в останній день Періоду нарахування відсотків, Позичальник повинен
сплатити Банкові на його вимогу, суму, якщо така є, на яку:
 
   1) відсоток, який би був нарахований на таку частку Кредиту
починаючи з дати, у яку настає строк сплати такої частки Кредиту,
до останнього дня поточного Періоду нарахування відсотків за
ставкою, що дорівнює Відповідній ринковій відсотковій ставці для
такої частки Кредиту для такого Періоду нарахування відсотків;
 
   перевищує:
 
   2) відсоток, який Банк міг би отримати, якби він розмістив
суму, яка дорівнює розміру такої частки Кредиту, на депозит у
провідному банку на міжбанківському ринку Єврозони на період, що
починається з дати настання строку сплати такої частки Кредиту, та
закінчується останнім днем поточного Відсотковою періоду.
 
   b) Якщо у будь-який час:
 
   1) Позичальник надсилає повідомлення згідно з розділом 3.07
Стандартних положень та умов ( 985_001 ) про дострокове погашення
будь якої частки Кредиту, до якої застосовується  Фіксована
відсоткова ставка або Позичальник іншим чином достроково погашає
будь-яку таку частку Кредиту;
 
   2) будь-яка частка Кредиту, до якої застосовується Фіксована
відсоткова ставка, достроково погашається згідно з розділом 7.06
Стандартних положень та умов ( 985_001 ), або іншим чином повинна
бути сплачена раніше її встановленого строку погашення, чи
 
   3) будь-яка частка Кредиту, до якої застосовується Фіксована
відсоткова ставка, анулюється згідно з розділом 3.08, 7.02 або
7.06 Стандартних положень та умов ( 985_001 ) або іншим чином
анулюється;
 
   Позичальник повинен, на додаток до будь-якої адміністративної
плати за дострокове погашення, анулювання або інших платежів, що
належать до сплати у зв'язку з ними, сплатити на вимогу Банка суму
Вартості зміни умов, якщо така виникне; за умови, що, якщо сума
такої Вартості зміни умов є негативною, Банк повинен у наступну
Дату сплати відсотків кредитувати на користь Позичальника у Валюті
кредиту суму такої Вартості зміни умов.
 
   c) Якщо будь-яка прострочена сума сплачується в дату іншу,
ніж останній день Періоду нарахування відсотків за прострочений
платіж, Позичальник повинен сплатити на вимогу Банку суму, якщо
така є, на яку:
 
   1) відсоток,  який  повинен  бути  нарахований  на таку
прострочену суму з дня отримання такої простроченої суми до
останнього  дня поточного на той момент Періоду нарахування
відсотків за прострочений платіж за ставкою, що дорівнює ставці,
зазначеній у підпункті "iii" пункту "a" розділу 3.09 Стандартних
положень та умов ( 985_001 ) для такого Періоду нарахування
відсотків за прострочений платіж;
 
   перевищує:
 
   2) відсоток, який Банк міг би отримати, якщо би він розмістив
суму, яка дорівнює розміру такої простроченої суми, на депозит у
провідному банку на міжбанківському ринку Єврозони на період, що
починається з дати отримання  такої  простроченої  суми  та
закінчується  останнім днем поточного на той момент Періоду
нарахування відсотків за прострочений платіж.
 
   d) Сертифікат від Банку стосовно будь-якої суми, яка належить
до  сплати  відповідно  до  розділу  3.10, буде остаточним,
беззаперечним та обов'язковим для Позичальника, якщо Позичальник
не  надасть переконливі для Банку докази наявності у ньому
очевидної помилки.
 
   Розділ 1.02. Визначення
 
   У будь-якому місці цієї Кредитної угоди (у тому числі в
Преамбулі та Додаткових статтях), якщо не вказано інше, терміни,
визначені у Преамбулі, мають відповідні, надані там значення;
терміни, визначені в Стандартних положеннях та умовах ( 985_001 )
мають відповідні, надані там значення, а такі терміни мають
значення:
 
   "Повноважний Представник Позичальника"
 
   означає Начальник Позичальника чи будь-яка інша особа, яка
належним чином уповноважена таким Начальником, про що належним
чином повідомлено Банк.
 
   "Програма корпоративного розвитку"
 
   означає програму корпоративного розвитку Позичальника, що
складає частину Проекту та описана у частині  B  додаткової
статті 1.
 
   "Поточні активи"
 
   означає активи, якщо:
 
   a) очікується, що їх буде реалізовано, або утримано для
продажу чи споживання, протягом звичайного операційного циклу
Позичальника; або
   b) утримуються  в  основному для цілей торгівлі або на
короткостроковий період, і очікується, що їх буде реалізовано
протягом дванадцяти місяців від дати розрахунку, або
   c) є  активами  в  готівці  або  еквівалентах  готівки,
використання яких не обмежене.
 
   "Поточні зобов'язання"
 
   означає зобов'язання, якщо:
   a) очікується,  що  вони  будуть  врегульовані  протягом
звичайного операційного циклу Позичальника; або
   b) вони повинні бути врегульовані протягом дванадцяти місяців
від дати розрахунку.
 
   "Поточний коефіцієнт"
 
   означає для будь-якого періоду співвідношення:
   i) Поточних активів до
   ii) Поточних зобов'язань.
 
   "Обслуговування Боргу"
 
   означає у будь-який період сукупний розмір всіх платежів з
повернення основної суми, виплат відсотків та інших відповідних
нарахувань, що повинні бути сплачені Позичальником.
 
   "Коефіцієнт покриття обслуговування боргу"
 
   означає для будь-якого періоду співвідношення:
   i) Вільного грошового потоку до
   ii) Обслуговування боргу протягом такого періоду.
 
   "Резервний рахунок обслуговування боргу" чи "РРОБ"
 
   означає депозитний рахунок у євро,  який  повинен  бути
відкритий у банку в Україні, прийнятному для Банку для розміщення
коштів для погашення боргу відповідно до пункту "d" розділу 3.01,
наведеного нижче.
 
   "Програма відокремлення активів"
 
   означає програму відокремлення неосновних соціальних активів
(які не пов'язані з основною виробничою діяльністю) Позичальника,
яка становить частину Програм корпоративного розвитку, за формою
та суттю прийнятну для Банку, при цьому така прийнятність повинна
бути висловлена письмово, зі змінами, які час від часу можуть
вноситися до такої програми Позичальником за попередньої письмової
згоди Банку.
 
   "План природоохоронних заходів"
 
   означає план заходів стосовно покращання стану довкілля для
Проекту, який підготовлений консультантами Банку та погоджений
Позичальником з метою поліпшення контролю викидів у повітря, у
воду та видалення твердих відходів, управління  промисловими
відходами та їхнього зберігання, безпечного видалення азбесту та
радіоактивних матеріалів, та вдосконалення управління охороною
здоров'я та праці, та навчання у цій галузі, з метою забезпечення
повного дотримання Позичальником вимог України та кращого рівня
дотримання відповідних стандартів Європейського Союзу, за формою
та суттю прийнятний для Банку, при цьому така прийнятність повинна
бути висловлена письмово, зі змінами, які час від часу можуть
вноситися до такого плану природоохоронних заходів Позичальником
за попередньої письмової згоди Банку.
 
   "Фінансовий рік"
 
   означає фінансовий  рік  Позичальника,  що починається з
1 січня кожного року та закінчується 31 грудня.
 
   "П'ятирічний бізнес-план"
 
   означає програму стратегії та розвитку справи Позичальника, у
формі та за змістом, прийнятними для Банку, яка час від часу
приймається та готується згідно з підпунктом "3" пункту "b"
розділу 4.01 цієї Угоди, яка визначатиме бізнес та операції
Позичальника на наступні п'ять Фінансових років та  повинна
містити, крім іншого, таке:
   i) звіт про виконання Позичальником кожного фінансового та
операційного завдання, як передбачено у П'ятирічному бізнес-плані
попереднього року;
   ii) прогнози  балансового  звіту,  звіту  про  фінансові
результати, звіту про грошові потоки та фінансових показників,
встановлених у Кредитній угоді;
   iii) будь-які  плани  реорганізації  структур  управління
Позичальника;
   iv) прогнози на п'ять років вантажообігу, тарифної політики
та  операційних  цілей  стосовно  управління інфраструктурою,
діяльності з вантажних операцій,  корпоративних  функцій  та
будь-яких інших видів діяльності, разом із заходами для реалізації
цих цілей;
   v) інвестиційні плани, у тому числі джерела фінансування та
використання коштів; та
   vi) моніторинг  здійснення  спільної діяльності та (або)
договорів співробітництва з операторами терміналів Порту.
 
   "Вільний грошовий потік"
 
   означає надходження Позичальника до знецінювання, виплати
відсотків та податків плюс - мінус зміна в робочому капіталі мінус
капітальні витрати (крім тих, що фінансуються за рахунок коштів
Кредиту).
 
   "МСФЗ"
 
   означає Міжнародні стандарти фінансової звітності, що видано
або прийнято Міжнародною радою стандартів бухгалтерського обліку,
та які послідовно застосовуються.
 
   "Дата конвертації відсотків"
 
   означає Дату сплати відсотків, яку вибрано Позичальником як
таку відповідно до підпункту "2.B" пункту "h" розділу 2.02.
 
   "Дата фіксування відсотків"
 
   означає Робочий день, вибраний  Позичальником  як  такий
відповідно до підпункту "2.B" пункту "h" розділу 2.02.
 
   "Iнвестиційна програма"
 
   означає Частину A Проекту, яку описано у схемі 1.
 
   "Термінал металовантажів"
 
   означає термінал для обробки металовантажів, що є державною
власністю України і закріплений за Позичальником  на  праві
господарського відання на постійній основі, розташований у зоні
причалів 7, 8, 9 Порту.
 
   "Оператор(-и) терміналу металовантажів"
 
   означає приватного  оператора  (операторів)  терміналу,
вибраного  згідно  з  Методологією з відбору та моніторингу
оператора-інвестора для експлуатації Терміналу металовантажів.
 
   "ГУП"
 
   означає групу управління проектом, про яку йде мова  у
розділі 3.02.
 
   "Порт"
 
   означає Iллічівський  морський  торговельний  порт,  що
контролюється Позичальником.
 
   "Довідкова сторінка"
 
   означає інформацію про ставки пропозиції  міжбанківського
ринку Єврозони за депозитами у Валюті кредиту, яка міститься на
сторінці 248 системи "Telerate" (або такої іншої сторінки, яка
може  замінити  сторінку  248  системи "Telerate" для цілей
відображення ставок пропозиції міжбанківського ринку Єврозони за
депозитами у Валюті кредиту).
 
   "Методологія з відбору та моніторингу оператора-інвестора"
 
   означає Методологію   з   відбору   та   моніторингу
оператора-інвестора, що містить, крім іншого, загальну методику
вибору операторів терміналів для Порту, яка повинна відповідати
найкращій галузевій практиці,  та  містити  детальні  методи
моніторингу діяльності таких операторів терміналів, затверджена та
прийнята Позичальником, за формою та суттю прийнятна для Банку,
при цьому така прийнятність повинна бути висловлена письмово, зі
змінами, які час від часу можуть вноситися до такої методології
Позичальником за попередньої письмової згоди Банку.
 
   "Етап II контейнерного терміналу"
 
   означає розвиток проекту контейнерного терміналу Порту у зоні
причалів 1 та 2 Порту.
 
   "Етап III контейнерного терміналу"
 
   означає розвиток проекту контейнерного терміналу Порту шляхом
будівництва зовнішньої гавані, що прилягатиме до тилової частини
причалів 1 та 2 Порту.
 
   "Статут"
 
   означає Статут   Позичальника,   який   зареєстровано
15 травня 2000 року, з відповідними змінами які було внесено час
від часу.
 
   "День TARGET"
 
   означає день, у  який  відкрита  система  Trans-European
Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET).
 
   "Приватне підприємство "Укртрансконтейнер"
 
   означає приватне підприємство Укртрансконтейнер", що створена
та існує відповідно до законодавства України, та діє як оператор
контейнерного терміналу Порту відповідно до Договору про спільну
діяльність.
 
   "Договір про спільну діяльність"
 
   означає договір про спільну діяльність від 22 червня 2005 р.,
укладений  між  Позичальником  та  приватним  підприємством
"Укртрансконтейнер", стосовно експлуатації контейнерного терміналу
Порту з відповідними змінами, що можуть бути внесені час від часу.
 
   Розділ 1.03. Тлумачення
 
   У цій Угоді, посилання на певну статтю, розділ чи схему
повинно, якщо не зазначено інше, тлумачитись виключно як посилання
на таку статтю, розділ чи схему цієї Угоди.
 
               Стаття 2
 
           Основні умови кредиту
 
   Розділ 2.01. Сума й Валюта кредиту
 
   Банк погоджується надати кредит Позичальникові на умовах,
викладених у цій Угоді або на які є посилання в ній, у сумі
26 000 000 євро (двадцять шість мільйонів євро).
 
   Розділ 2.02. Iнші фінансові умови Кредиту
 
   a) Мінімальна сума зняття коштів повинна бути 50 000 євро
(п'ятдесят тисяч євро).
 
   b) Мінімальна сума дострокового погашення  повинна  бути
1 000 000 євро (один мільйон євро).
 
   c) Мінімальна сума анулювання повинна бути 1 000 000 євро
(один мільйон євро).
 
   d) Дати виплати відсотків повинні бути 10 червня та 10 грудня
кожного року.
 
   e) 1) Позичальник повинен погасити Кредит у 24 рівних (або
настільки рівних, наскільки це можливо) піврічних платежів, що
припадають на  кожну  Дату  виплати  відсотків,  починаючи з
10 червня 2011 р.
 
   2) Незважаючи на зазначене вище, якщо i) Позичальник не
вибирає повної суми Кредиту до першої Дати виплати Кредиту,
зазначеної в цьому пункті "e" розділу 2.02, та ii) Банк продовжує
Останню дату надання Кредиту, визначену нижче у пункті "f" розділу
2.02 до дати, яка випадає після такої першої Дати виплати Кредиту,
тоді сума кожної вибірки, що здійснюється у першу Дату виплати
Кредиту або після цієї дати, повинна бути розподілена для виплат
рівними частинами між декількома Датами виплати Кредиту, які
припадають на дату після такої вибірки (при цьому Банк коригує
розподіл сум таким чином, як необхідно для досягнення у кожному
випадку цілих чисел). Банк  повинен  періодично  повідомляти
Позичальника про такі перерозподіли.
 
   f) Остання   дата   надання  Кредиту  повинна  бути
1 грудня 2010 р., або така пізніша дата, яку Банк може встановити
на власний розсуд та повідомити Позичальника. Якщо до Наявної суми
Кредиту, чи будь-якої її частки, застосовуватиметься Фіксована
відсоткова ставка, будь-яке продовження Останньої дати надання
кредиту може призвести до виникнення Вартості зміни умов, яка
повинна бути негайно сплачена Позичальником чи Банком, залежно від
ситуації.
 
   g) Ставка Комісії за зобов'язання становить 0,5% річних.
 
   h) Відсоткова ставка
 
   1) До Кредиту застосовується Плаваюча відсоткова ставка. Для
цілей пункту  "b" розділу 3.04 Стандартних положень та умов
( 985_001 ) Відповідною ринковою відсотковою ставкою є річна
ставка пропозицій для депозитів у Валюті кредиту, що з'являється
на Довідковій сторінці об 11.00 за брюссельським  часом  у
відповідну Дату визначення відсотків за період, найближчий за
тривалістю до відповідного Періоду нарахування відсотків (або,
якщо два періоди однаково близькі за тривалістю до відповідного
Періоду нарахування відсотків, середнє від двох  відповідних
ставок); за умови, що:
 
   A) якщо за будь-якої причини Відповідна ринкова відсоткова
ставка не може бути визначена у такий час за Довідковою сторінкою,
Відповідною ринковою відсотковою ставкою буде ставка, яку Банк
визначає як середнє арифметичне (за необхідності, округлене у
більшу сторону з точністю до 1/16%) річних ставок пропозицій для
депозитів у Валюті кредиту у розмірі, порівняному з тією частиною
Кредиту стосовно якої застосовується Плаваюча відсоткова ставка,
яка, як планується, буде непогашеною протягом відповідного Періоду
нарахування відсотків за період, рівний такому Періоду нарахування
відсотків, ці ставки повідомляються Банку трьома обраними Банком
великими банками, що активно працюють на міжбанківському ринку
Єврозони; та
 
   B) якщо Банк визначить, що депозити у Валюті кредиту не
пропонуються на міжбанківському ринку Єврозони у таких сумах або
на такий період, Відповідною ринковою відсотковою ставкою буде
вартість (у вигляді ставки річних) фінансування Банком тієї частки
Кредиту, стосовно якої застосовується Плаваюча відсоткова ставка
та  яка,  як планується, залишатиметься непогашеною протягом
відповідного Періоду нарахування відсотків, з будь-якого джерела
на його вибір.
 
   2) Незалежно від зазначеного вище, Позичальник може, як
альтернативу до сплати відсотків за Плаваючою відсотковою ставкою,
на всю чи будь-яку частку Кредиту, що підлягає сплаті на той
момент, вибрати сплату відсотків за Фіксованою відсотковою ставкою
на таку частку Кредиту, таким чином:
 
   A) Позичальник може вибрати такий варіант тільки якщо:
 
   i) у момент вибору варіанту не відбулась і не продовжується
ніяка подія, вказана у розділі 7.01 Стандартних положень та умов
( 985_001 ) (i ніяка подія, яка, після надсилання повідомлення та
(або) певного періоду часу, могла б стати такою подією) та
ii) основна  сума  Кредиту,  яка  конвертується  з Плаваючої
відсоткової ставки у Фіксовану відсоткову ставку, не менша, ніж
5 000 000 євро.
 
   B) Позичальник  повинен використати такий варіант шляхом
надсилання повідомлення Банкові не менше, ніж за п'ять Робочих
днів до пропонованої Дати фіксування відсотків. Таке повідомлення,
якщо Банк не погодиться на інше, повинно бути безвідкличним та
повинно вказувати Дату фіксування відсотків (така дата повинна
бути не менш ніж за два Робочі дні до Дати конвертації відсотків)
і Дату конвертації відсотків, вибраних Позичальником, та основну
суму Кредиту, що повинна бути конвертована на Фіксовану відсоткову
ставку.
 
   C) Починаючи з Дати конвертації відсотків, до частки Кредиту,
яка конвертується (як вказано у повідомленні Позичальника) буде
застосовуватись Фіксована відсоткова ставка. Для цілей пункту "a"
розділу 3.04 Стандартних положень та умов ( 985_001 ), Відповідною
ринковою відсотковою ставкою повинна бути зафіксована наперед
Фіксована відсоткова ставка для Валюти кредиту, яку може одержати
Банк на ринку відсоткових свопів на таку Дату фіксування відсотків
на період, що починається від такої Дати конвертації відсотків та
закінчується на останню Дату погашення Кредиту, враховуючи графіки
сплати основної суми Кредиту та відсотків. Банк повинен визначити
Фіксовану відсоткову ставку на таку Дату фіксування відсотків та
негайно надіслати повідомлення про це Позичальнику та Гаранту.
 
   D) Банк  може  у будь-який час об'єднати всі Фіксовані
відсоткові ставки, що застосовуються до частин Кредиту, у єдину
Фіксовану відсоткову ставку, що дорівнює середньозваженій величині
всіх Фіксованих відсоткових ставок, які застосовуються на той
момент до всіх часток Кредиту. Банк повинен визначити таку
Фіксовану відсоткову ставку та негайно надіслати повідомлення про
це Позичальнику. Така об'єднана Фіксована відсоткова ставка буде
застосовуватись до всіх часток Кредиту, до яких на той момент
застосовуються Фіксовані відсоткові ставки, починаючи з Дати
сплати відсотків, яка є безпосередньо наступною після надсилання
повідомлення від Банку Позичальнику.
 
   Розділ 2.03. Зняття коштів
 
   a) Сума, що надається, може час від часу зніматися відповідно
до положень додаткової статті 2 на фінансування 1) понесених
витрат (або, якщо Банк погодиться, на суми витрат, які повинні
бути понесені) у розмірі обґрунтованої вартості товарів, робіт та
послуг, необхідних для Проекту та 2) Одноразової комісії.
 
   b) Позичальник  цим  уповноважує  Банк  знімати  суму,
еквівалентну розмірові Одноразової комісії й  сплатити  собі
Одноразову комісію від імені Позичальника.
 
   Розділ 2.04. Обов'язкове дострокове погашення Кредиту
 
   a) Позичальник повинен протягом 60 календарних днів після
повідомлення Банком Позичальнику стосовно настання будь-якої з
подій, перелічених у пункті "b" розділу 2.04, достроково погасити
всю чи будь-яку частину основної суми Кредиту, яка є непогашеною
на той час, разом з відсотками та іншими сумами, що нараховані на
основну суму Кредиту, що підлягає достроковому погашенню та
будь-якими іншими сумами, що підлягають до сплати відповідно до
цієї Угоди.
 
   b) Для цілей пункту "a" розділу 2.04, зазначеного вище,
обов'язкове дострокове погашення здійснюється за таких подій:
 
   1) початок упровадження Етапу III контейнерного терміналу без
попереднього надання письмової згоди Банку; у такій згоді не може
бути необґрунтовано відмовлено;
 
   2) Позичальник не зможе обґрунтувати, прийнятним для Банку
чином, що відбір оператора-інвестора для реалізації Етапу II
контейнерного терміналу було здійснено згідно з Методологією з
відбору та моніторингу оператора-інвестора; або
 
   3) Позичальник не зможе обґрунтувати, прийнятним для Банку
чином, що відбір будь-якого з майбутніх приватних операторів
терміналів Порту було здійснено згідно з Методологією з відбору та
моніторингу оператора-інвестора.
 
   c) З метою уникнення сумнівів, до будь-якого обов'язкового
дострокового погашення буде застосовуватись Вартість зміни умов та
комісійні за дострокове погашення згідно з пунктом "b" розділу
3.07 Стандартних положень та умов, що повинно бути сплачено
стосовно такого обов'язкового дострокового погашення.
 
               Стаття 3
 
            Виконання проекту
 
   Розділ 3.01. Iнші Позитивні Зобов'язання за Проектом
 
   На додаток до загальних зобов'язань, викладених у статті IV
Стандартних положень та умов ( 985_001 ), Позичальник повинен,
якщо з Банком не погоджено інше:
 
   a) уживати  всіх  заходів,  необхідних  для забезпечення
необхідних коштів для завершення Проекту;
 
   b) своєчасно вжити всіх заходів, необхідних з його боку для
впровадження Програми відокремлення активів;
 
   c) Відкрити й утримувати РРОБ та регулярно надавати Банкові,
за його вимогою, копії банківських виписок  та  банківської
кореспонденції, яка має відношення до РРОБ;
 
   d) 10-го дня кожного місяця, починаючи через місяць після
попередньої Дати виплати відсотків, розміщувати на депозит 20%
суми, яка повинна бути сплачена на наступну Дату виплати відсотків
(у тому числі відсотки, комісійні та основна сума) таким чином,
щоб як мінімум за один (1) календарний місяць до наступної Дати
виплати відсотків на РРОБ буде накопичено достатньо коштів для
покриття всіх сум, які підлягають сплаті на таку Дату виплати
відсотків; за умови, що на вимогу Позичальника, Банк  може
погодитися  змінити  зазначене  вище  у випадку задовільного
фінансового стану Позичальника.
 
   e) упроваджувати План природоохоронних заходів відповідно до
графіка, що міститься у цьому плані;
 
   f) вибирати приватних операторів терміналів Порту (у тому
числі, без обмеження, вибирати Операторів терміналу металовантажів
для Терміналу металовантажів) відповідно до Методології з відбору
та моніторингу оператора-інвестора;
 
   g) до 31 грудня 2010 року (або такої іншої дати, яка може
бути погоджена письмово між Позичальником та Банком) укласти угоду
(угоди), прийнятні для Банку, для спільної експлуатації Терміналу
металовантажів   з   Оператором   (операторами)  терміналу
металовантажів, прийнятними для Банку, а також
 
   h) докласти всіх зусиль для внесення змін до Договору про
спільну  діяльність,  щоб  забезпечити  собі право розірвати
зазначений договір  у  випадку  зміни  власності  приватного
підприємства "Укртрансконтейнер" без попереднього надання згоди
Позичальником.
 
   Розділ 3.02. Група управління проектом
 
   Якщо з Банком не  погоджено  інше,  для  координування,
управління, контролю та оцінки всіх аспектів реалізації Проекту, у
тому числі закупівлі товарів, робіт та послуг для Проекту,
Позичальник  створює  й  постійно протягом виконання проекту
підтримує групу управління проектом з відповідними ресурсами та
належним кваліфікованим персоналом, та з компетенцією, прийнятною
для Банку.
 
   Розділ 3.03. Закупівля
 
   Якщо Банк не погоджується на інше, для цілей розділу 4.03
Стандартних положень та умов ( 985_001 ) закупівля необхідних для
Проекту товарів, робіт та послуг, що фінансуються з коштів
Кредиту, регулюється такими положеннями:
 
   a) товари, роботи та послуги (крім послуг консультантів,
уключених до пункту "c" розділу 3.03) закупаються через відкритий
тендер.
 
   b) Для цілей пункту "a" розділу 3.03 процедури відкритого
тендеру, викладені у розділі 3 Правил закупівель товарів та послуг
ЄБРР.
 
   c) Консультанти, які повинні бути залучені Позичальником для
допомоги у виконанні Проекту відбираються відповідно до розділу 5
Правил закупівель товарів та послуг ЄБРР.
 
   d) Усі контракти підлягають передньому перегляду відповідно
до процедур, викладених у додатку до Правил закупівель товарів та
послуг ЄБРР.
 
   e) Усі  технічні  специфікації  за  контрактами  повинні
погоджуватись з  природоохоронними  стандартами,  розробленими
Банком.
 
   Розділ 3.04. Екологічні зобов'язання
 
   Якщо Банк не погоджується на інше, без обмеження загального
характеру пункту "a" розділу 4.02, підпункту "iii" пункту "a"
розділу  4.04  та  підпункту "iii" пункту "c" розділу 5.02
Стандартних положень та умов ( 985_001 ), Позичальник:
 
   a) якщо інше не вказано у Плані природоохоронних заходів,
реалізує час від часу Проект відповідно до чинних природоохоронних
норм та стандартів в Україні та природоохоронних стандартів,
чинних в Європейському Союзі на дату дії цієї Угоди;
 
   b) належним чином виконує План природоохоронних заходів та
дотримується його.
 
   Розділ 3.05. Консультанти
 
   a) Якщо з Банком не погоджено інше,  для  допомоги  у
впровадженні Проекту Позичальник залучає чи забезпечує залучення,
за необхідності, та  використовує  послуги  консультантів  з
прийнятними для Банку кваліфікацією, досвідом і компетенцією, у
тому числі:
 
   1), консультантів для допомоги  у  підготовці  технічних
специфікацій, закупівлі та нагляді за виконанням робіт у зв'язку з
різними складовими Проекту; та
 
   2) консультантів для допомоги у виконанні частини B Проекту.
 
   b) Позичальник  безкоштовно  забезпечує  консультантам,
залученим  до  питань,  пов'язаних з Проектом чи діяльністю
Позичальника, підтримку у виконанні їхніх функцій, у тому числі
офісними приміщеннями та всіма документами, матеріалами та іншою
інформацією, які обґрунтовано вимагають  надати  Консультанти
відносно Проекту, за умови, що Позичальник не є зобов'язаним
надавати інформацію, надання  якої  суперечить  законодавству
України.
 
   c) Позичальник виконуватиме згідно з графіком, прийнятним для
Банку, рекомендації таких консультантів, враховуючи зауваження
Банку.
 
   Розділ 3.06. Вимоги до періодичності та оформлення звітності
 
   a) До  повного  погашення  чи  анулювання  суми Кредиту
Позичальник надає Банкові щорічні звіти з природоохоронних питань
і  питань  охорони  здоров'я працівників і техніки безпеки,
пов'язаних з діяльністю Позичальника (у тому числі, без обмежень,
Проекту), які зазначено у підпункті "iii" пункту "c" розділу 5.02
Стандартних положень та умов ( 985_001 ), не пізніше,  ніж
30 березня кожного Фінансового Року. Такі звіти повинні включати
інформацію з таких конкретних питань:
 
   1) інформацію про дотримання час від часу Позичальником
чинних  природоохоронних  норм  та  стандартів в Україні та
природоохоронних стандартів Європейського Союзу, чинних на дату
цієї Угоди (або, у випадку, якщо такі стандарти не існують у
Європейському Союзі, як вказано у відповідних екологічних керівних
принципах Групи Світового банку), у тому числі статус всіх
необхідних для Проекту природоохоронних дозволів, результати всіх
перевірок, проведених природоохоронними органами, всі порушення
таких природоохоронних норм та стандартів і пов'язані з ними
виправні заходи, та всі штрафи, що стягуються за такі порушення;
 
   2) інформацію про виконання Плану природоохоронних заходів, у
тому числі, будь-які запропоновані зміни до заходів, графіків чи
витрат;
 
   3) короткий виклад будь-яких суттєвих повідомлень, звітів та
іншої інформації з природоохоронних питань, які Позичальник надає
будь-яким природоохоронним органам;
 
   4) інформацію стосовно охорони здоров'я та безпеки у рамках
Проекту, у тому числі, стосовно кількості нещасних випадків та
будь-яких ініціатив стосовно забезпечення охорони здоров'я та
безпеки, здійснених або запланованих Позичальником;
 
   5) коротку  інформацію  стосовно  будь-яких  змін  у
законодавстві, що регулює питання у сфері охорони зовнішнього
середовища, охорони здоров'я та безпеки, які можуть мати суттєвий
вплив на діяльність Позичальника або на Проект, а також
 
   6) копії документів, що містять інформацію з природоохоронних
питань, які Позичальник періодично надає своїм акціонерам або
широкій громадськості.
 
   b) Щоквартально протягом 30 днів після закінчення звітного
періоду Позичальник надаватиме Банкові періодичні  звіти  за
Проектом  згідно з підпунктом "iv" пункту "a" розділу 4.04
Стандартних положень та умов ( 985_001 ), до завершення Проекту.
Такі звіти повинні містити інформацію стосовно таких аспектів:
 
   1) Загальна інформація:
 
   A) реальний прогрес у реалізації Проекту на дату звіту та за
звітний період;
 
   B) існуючі або очікувані труднощі або затримки у здійсненні
Проекту та їхній вплив на виконання графіка реалізації, реальні
заходи, здійснені або заплановані для подолання труднощів та
уникнення затримок;
 
   C) очікувані зміни дати завершення Проекту;
 
   D) основні кадрові зміни в штаті ГУП, консультантів чи
підрядників;
 
   E) фактори, які можуть вплинути на вартість Проекту, а також
 
   F) будь-які фактори, розвиток чи дії, що можуть вплинути на
економічну життєздатність будь-якої частини Проекту або суттєво і
негативно вплинути на виконання П'ятирічного бізнес-плану.
 
   2) Фінансова звітність з деталями витрат, здійснених у кожній
частині Проекту, та зняття коштів, разом із звітом, де наводяться:
 
   A) початкова орієнтовна вартість;
 
   B) переглянута орієнтовна вартість, якщо є, з причинами змін;
 
   C) початковий кошторис витрат та фактичні витрати на момент
звітування;
 
   D) причини відхилень фактичних  витрат  від  початкового
кошторису, а також
 
   E) кошторис витрат для решти кварталів року.
 
   3) Стислий звіт про виконання кожного із зобов'язань у цій
Кредитній угоді.
 
   c) Позичальник повинен надати Звіт про завершення Проекту, за
формою прийнятною для Банку, згідно з пунктом "c" розділу 4.04
Стандартних положень та умов ( 985_001 ).
 
   d) Негайно після  виникнення  будь-якого  пов'язаного  з
Позичальником або Проектом інциденту або аварії, що можуть мати
суттєвий несприятливий вплив на довкілля, здоров'я чи безпеку,
Позичальник надає Банкові повідомлення про такий інцидент чи
аварію факсом або телексом, де визначається його природа та всі
коригувальні  заходи, яких вживає Позичальник. Без обмеження
загального характеру наведеного вище, інцидент або аварія можуть
мати  суттєвий несприятливий вплив на довкілля, здоров'я чи
безпеку, якщо будь-який чинний закон вимагає повідомлення про
такий інцидент або аварію будь-якого державного органу, такий
інцидент або аварія призводить до загибелі або численних серйозних
пошкоджень, що вимагають госпіталізації, або такий інцидент або
аварія стали відомі громадськості через репортаж у засобах масової
інформації або іншим чином.
 
               Стаття 4
 
        Фінансові та операційні зобов'язання
 
   Розділ 4.01. Фінансова документація та звітність
 
   a) Позичальник підтримує процедури, звітність та рахунки,
необхідні для відображення, згідно з  МСФЗ,  що  відповідно
застосовуються, діяльності та фінансового стану Позичальника та
його Дочірніх підприємств, якщо такі є, та адекватні для контролю
та відображення ходу реалізації Проекту (у тому числі витрати на
нього та вигоди, що будуть з нього отримані).
 
   b) Позичальник:
 
   1) забезпечує аудит прийнятними  для  Банку  незалежними
аудиторами своїх рахунків та фінансової звітності (у тому числі
балансовий звіт, рахунок прибутків та збитків і звіт про грошові
потоки, розрахунки фінансових показників, передбачених у рамках
цієї Угоди з коментарями до них), й інформацію, рахунки та
фінансові звіти його Дочірніх підприємств, за кожний Фінансовий
рік, проведений згідно з МСФЗ;
 
   2) надає Банкові за готовності, але у будь-якому випадку не
пізніше, ніж 30 червня наступного Фінансового року:
 
   A) два примірники консолідованих щорічних фінансових звітів
за попередній Фінансовий Рік, у тому числі, не обмежуючися цим,
балансовий звіт, звіт про результати господарської діяльності,
звіт про грошові потоки, звіт про дотримання всіх фінансових
коефіцієнтів, визначених у розділі 4.03, котрі пройшли процедуру
аудиту згідно з МСФЗ;
 
   B) звіт за таким аудитом, проведеним такими аудиторами у
такому обсязі і з такими деталями, котрий Банк може обґрунтовано
запитувати, а також
 
   C) звіт про всі фінансові стосунки між Позичальником та
кожними з його Дочірніх підприємств і Філіалів;
 
   3) надає Банкові не пізніше 1 грудня кожного Фінансового року
проект (що  коригується  щорічно)  П'ятирічного  бізнес-плану
Позичальника  на  наступний  Фінансовий  Рік, як затверджено
повноважним органом Позичальника, та
 
   4) надає Банкові таку іншу  інформацію  стосовно  таких
реєстрів, записів бухгалтерського обліку та фінансової звітності,
та їхнього аудиту, яку Банк може обґрунтовано час від часу
запитувати.
 
   Розділ 4.02. Негативні фінансові зобов'язання
 
   a) Позичальник не повинен, якщо Банком не погоджено інше,
уживати жодного з наведених нижче заходів та повинен подавати
Банкові всю таку інформацію з цього приводу, яка буде обґрунтовано
необхідна Банкові:
 
   1. укладати будь-які угоди або досягати домовленостей, щоб
гарантувати, чи будь-яким іншим чином брати на себе повністю чи
частково будь-які фінансові чи інші зобов'язання іншої особи, у
тому числі будь-яке Дочірнє підприємство чи Філіал;
 
   2. проводити будь-які операції з будь-якою особою, інакше ніж
як у процесі господарської діяльності, на звичайних комерційних
умовах, і на суто комерційних засадах, або визначати єдиного
посередника стосовно купівлі й продажу, або укладати будь-яку
угоду, за якою Позичальник може сплачувати більше, ніж звичайну
комерційну ціну за будь-яку купівлю, або може одержувати менше,
ніж повну відпускну комерційну ціну (з використанням звичайних
торгових знижок) за свої продукцію чи послуги;
 
   3. укладати будь-які  угоди  про  партнерство,  розподіл
прибутку, про виплату роялті, або інші угоди, за якими доходи та
прибутки Позичальника будуть або можуть бути розподілені  з
будь-якою іншою стороною;
 
   4. (добровільно чи ні) передплачувати або перекуповувати або
достроково погашати будь-які фінансові борги або проводити оплату
будь-якого боргу згідно з будь-яким положенням будь-якої угоди або
документу, котрий прямо чи непрямо передбачає прискорення його
повернення у часі або за розміром, якщо у будь-якому такому
випадку, i) якщо Банк таке вимагатиме, Позичальник одночасно
сплачує дострокову пропорційну суму основного боргу за Кредитом
відповідно до умов розділу 3.07 Стандартних положень та умов
( 985_001 ) (за винятком того, що сума таких передплат не є
предметом обмежень за Мінімальною сумою дострокового погашення)
або ii) Позичальник надасть прийнятне для Банку свідчення того, що
така передплата, зворотня купівля або  дострокове  погашення
будь-якого  фінансового боргу не перешкодить його можливості
задовільно виконувати будь-які свої зобов'язання за цією Кредитною
угодою;
 
   5. продавати,  передавати,  здавати в оренду або інакше
відчужувати всі або значну частину своїх активів які потрібні для
ефективного виконання його операцій або якщо це може перешкодити
його можливості задовільно виконувати будь-які свої зобов'язання
за цією Кредитною угодою (чи то в єдиній операції, чи то в серії
операцій, взаємопов'язаних чи ні);
 
   6. утворювати  борг  на  загальну  суму,  що  перевищує
10 мільйонів євро (10 000 000 євро) (або еквівалент цієї суми у
будь-яких валютах за діючими на той момент обмінними курсами); або
 
   7. здійснювати або допускати будь-яке злиття, консолідацію чи
реорганізацію, що веде до зміни юридичного статусу або може
перешкодити його можливості задовільно виконувати будь-які свої
зобов'язання за цією Кредитною угодою.
 
   b) Позичальник, якщо не попередить Банк за 30 днів до цього,
не здійснює жодних з наведених нижче дій і надає Банкові всю таку
інформацію про такі дії, яку Банк може обґрунтовано запитувати:
 
   1. укладання будь-якого контракту на управління чи аналогічні
домовленості, за якими його підприємницька діяльність чи операції
будуть управлятися іншою особою, у тому числі будь-яке Дочірнє
підприємство чи Філіал; або
 
   2. утворення  будь-якого  Дочірнього  підприємства,  або
здійснення або дозвіл виникнення будь-яких кредитів, авансових
платежів чи депозитів (окрім депозитів у авторитетних банках у
порядку звичайної діяльності) стосовно інших осіб чи інвестицій у
будь-яку іншу особу, у тому числі будь-яке Дочірнє підприємство чи
Філіал; за умови, проте, що Позичальник може інвестувати в
короткострокові ліквідні цінні  папери  інвестиційного  класу
виключно  для  тимчасового  використання  вільних  ресурсів
Позичальника.
 
   c) Якщо інше не передбачено чинним законодавством України,
Позичальник не здійснює ніяких платежів стосовно дивідендів,
повернення капіталу, відшкодування або інших платежів Гаранту якщо
протягом попереднього Фінансового року, Позичальник не виконав
свої зобов'язання викладені у пункті "b" розділу 4.03 цієї Угоди
як це засвідчено у фінансових звітах Позичальника, що пройшли
аудит та надані Банку відповідно до пункту "b" розділу 4.01 цієї
Угоди або, якщо Позичальник не здійснив будь-який платіж стосовно
основної суми кредиту, сплати відсотків, комісійних, Зборів,
відшкодувань чи інших сум належних до сплати Банку за цією
Кредитною угодою.
 
   Розділ 4.03. Iнші фінансові зобов'язання
 
   Без обмеження загального характеру розділу 4.02, Позичальник
повинен:
 
   a) підтримувати Поточний коефіцієнт на рівні щонайменше 1,1 у
2007 Фінансовому році і кожного наступного Фінансового року.
 
   b) підтримувати Коефіцієнт покриття обслуговування боргу на
рівні щонайменше 1,35 у 2007 Фінансовому році і кожного наступного
Фінансового року.
 
   Розділ 4.04. Здійснення діяльності
 
   Якщо Банк не погоджується на інше, Позичальник:
 
   a) здійснює діяльність згідно з П'ятирічним бізнес-планом, що
коригуватиметься  щорічно,  міжнародно визнаними прогресивними
адміністративними, фінансовими, технічними та іншими відповідними
стандартами і практикою, належним чином ураховуючи екологічні,
природоохоронні фактори і зважаючи на здоров'я населення та
персоналу, а також належним чином дотримуючися всіх своїх основних
принципів діяльності;
 
   b) своєчасно вживає всіх залежних від нього заходів для
підтримання своєї правосуб'єктності, продовження своєї діяльності
та надбання, підтримання і поновлення всіх прав, майнових прав,
повноважень, привілеїв та франшиз, необхідних для ведення справ, у
тому числі виконання Проекту;
 
   c) за винятком того, що передбачено Програмою відокремлення
активів, не продає, не здає в оренду та не відчужує ніяким іншим
чином будь-яких його активів, які вимагаються для ефективного
здійснення його діяльності, або відчуження яких може зашкодити
його спроможності задовільно виконувати свої зобов'язання за цією
Угодою;
 
   d) негайно повідомляє Банкові про всі запропоновані поправки,
призупинення чи відміни стосовно будь-якого положення  своїх
статутних  документів  та  надає  Банкові належну можливість
прокоментувати таку пропозицію до здійснення таких заходів;
 
   e) укладає  та  підтримує  угоди  з   авторитетними
страхувальниками або вживає інших заходів, прийнятні для Банку,
стосовно страхування  від  ризиків  втрати,  пошкодження  та
відповідальності  і на такі суми, що відповідають галузевій
практиці, а також
 
   f) протягом всього часу експлуатувати та підтримувати своє
обладнання, об'єкти, устаткування та інше майно у доброму робочому
стані, та негайно за необхідності здійснювати всі необхідні
ремонти та оновлення цього, відповідно до розумної практики
ведення господарської та фінансової діяльності.
 
               Стаття 5
 
     Призупинення; дострокове погашення; анулювання
 
   Розділ 5.01. Призупинення
 
   Наведене нижче визначене для  положень  підпункту  "xiv"
пункту "a" розділу 7.01 Стандартних положень та умов ( 985_001 ):
 
   a) нормативно-правова база, що регулює сферу інфраструктури
морських портів на території Гаранта, була змінена, призупинена,
скасована або анульована таким чином, що це має або може мати
суттєвий негативний вплив на діяльність або фінансовий стан
Позичальника,  або  його  спроможність виконувати Проект або
виконувати  будь-які  зобов'язання,  які  є  зобов'язаннями
Позичальника відповідно до цієї Угоди;
 
   b) Позичальник  вжив  будь-яку  з  дій,  зазначених  у
розділі 4.02, що має значний несприятливий вплив на операції або
фінансовий стан Позичальника або його здатність реалізовувати
Проект чи виконувати будь-які зобов'язання за цією Кредитною
угодою.
 
   c) Статут Позичальника змінений, призупинений, оголошений
недійсним, відкликаний, або скасований таким чином, що це має
суттєвий негативний вплив на діяльність Позичальника та його
спроможність впроваджувати Проект або виконувати зобов'язання за
цією Угодою, а також
 
   d) сталась  будь-яка  з  подій,  вказаних у пункті "b"
розділу 2.04 цієї Угоди.
 
   Розділ 5.02. Дострокове погашення
 
   Наведене нижче визначене для цілей пункту "f" розділу 7.06
Стандартних положень та умов ( 985_001 ):
 
   a) будь-яка подія, вказана у пунктах "a", "b" або "c"
розділу 5.01 сталась і продовжується протягом п'ятнадцяти (15)
днів після дати такої події, та
 
   b) Позичальник не здійснив обов'язкове дострокове погашення
Кредиту згідно з пунктом "a" розділу 2.04 цієї Угоди.
 
               Стаття 6
 
            Набрання чинності
 
   Розділ 6.01. Умови, що передують набранню чинності
 
   Наведене нижче зазначено для цілей пункту "c" розділу 9.02
Стандартних положень та умов ( 985_001 ) як додаткові умови
набрання чинності цієї Угоди та Гарантійної угоди:
 
   a) Позичальник створив ГУП згідно з положеннями розділу 3.02
цієї Угоди.
 
   b) Позичальник відкрив РРОБ згідно з вимогами пункту "c"
розділу 3.01 цієї Угоди.
 
   c) Позичальник  підготував  та  надав  Банкові  План
природоохоронних заходів.
 
   d) Позичальник  підготував  та  надав  Банкові  Програму
відокремлення активів.
 
   e) Позичальник підготував та надав Банкові Методологію з
відбору та моніторингу оператора-інвестора.
 
   f) Позичальник підтвердив прийняття процедур, що викладені у
Методології з відбору та моніторингу оператора-інвестора, про яку
йде мова у пункті "e" розділу 6.01 вище, для відбору Оператора
терміналу металовантажів для Терміналу металовантажів.
 
   Розділ 6.02. Юридичні висновки
 
   a) Для цілей пункту "a" розділу 9.03 Стандартних положень та
умов  (  985_001 ), юридичний висновок надається від імені
Позичальника (Начальником договірно-правового управління).
 
   b) Для цілей пункту "b" розділу 9.03 Стандартних положень та
умов ( 985_001 ), юридичний висновок надається від імені Гаранта
Міністром юстиції.
 
   Розділ 6.03. Припинення дії внаслідок не набрання чинності
 
   Для положень розділу 9.04 Стандартних положень та  умов
( 985_001 ) визначена дата, що настає через 90 днів після дати
підписання цієї Угоди.
 
   Розділ 6.04. Набрання чинності змінами
 
   Зміни до цієї Угоди, які вноситимуться згідно з пунктом "a"
розділу 10.03 Стандартних положень та умов ( 985_001 ), набирають
чинності у порядку, визначеному в пункті "a" розділу  9.02
Стандартних положень та умов.
 
               Стаття 7
 
               Різне
 
   Розділ 7.01. Повідомлення
 
   Наведені нижче адреси визначені для цілей розділу 10.01
Стандартних положень та умов ( 985_001 ):
 
   Для Позичальника:
 
   ДП "Iллічівський морський торговельний порт"
   пл. Праці, 6
   м. Iллічівськ
   Одеська обл.
   Україна 68001
 
   Кому: Начальник порту
 
   Факс: +38 048 760 0606
 
   Для Банку:
 
   European Bank for Reconstruction and Development One Exchange
Square
 
   London EC2A2JN
   United Kingdom
 
   Кому: Operation Administration Unit
 
   Факс: +44-20-7338-6100
 
   На свідчення чого сторони, діючи через своїх належним чином
уповноважених  представників,  уклали  цю  Угоду  у чотирьох
примірниках у місті Київ, Україна, від зазначеного вище дня і
року.
 
   Державне підприємство  "Iллічівський морський торговельний
порт"
 
   Представник: _______________      (Підпис) _____________
 
   Iм'я:                 Посада:
 
   Європейський банк реконструкції та розвитку
 
   Представник: _______________      (Підпис) _____________
 
   Iм'я:                 Посада:
 
 
               Схема 1
 
              Опис проекту
 
   Частина A: Iнвестиційна програма
 
   Пропонований проект є частиною загальної програми капітальної
реконструкції та операційної реструктуризації роботи контейнерного
терміналу та терміналу металовантажів.
 
   Iнвестиційна програма, що частково фінансується за рахунок
коштів  Кредиту,  концентрується  на  реконструкції  ключової
інфраструктури  (причалів)  та  закупівлі  обладнання  для
обслуговування  вантажів,  що  необхідно  Позичальнику  для
реконструкції причалів 7, 8 та 9 Порту з метою створення сучасного
комплексу для обробки металовантажів.
 
   Для впровадження  окресленої   інвестиційної   програми
Позичальник  залучить  міжнародних  інженерів  для підготовки
тендерних документів та нагляду за виконанням контрактів.
 
   Частина B: Програма корпоративного розвитку
 
   Програма корпоративного  розвитку,  яка  повинна  бути
впроваджена  у  рамках  Проекту  за  допомогою  міжнародних
консультантів, що фінансуватимуться з фондів технічної допомоги,
які надані Європейським Союзом як грант, сприятиме інституційному
розвитку Позичальника, зокрема у таких сферах:
 
   - Бізнес-планування.   П'ятирічний   бізнес-план   буде
підготовлений, і адекватні процедури планування будуть розроблені
для його подальшого перегляду та  коригування  Позичальником
самостійно.
 
   - Процедури МСФЗ. На додаток до щорічного аудиту рахунків
Позичальника за МСФЗ, будуть впроваджені зміни до  процедур
бухгалтерського  обліку, які дозволять Позичальнику проводити
регулярну трансформацію звітності та підготовку необхідних вхідних
даних для фінансових прогнозів.
 
   - Посилення  власного  потенціалу  Позичальника  стосовно
розробки проектів та стратегічного планування. Як частина Програми
корпоративного розвитку, будуть проведені навчальні курси для
відповідних посадових осіб Позичальника, у таких сферах, як
стратегічне інвестиційне планування, структурування домовленостей
із  зовнішніми  партнерами  (концесіонерами),  та  отримання
комерційного фінансування.
 
   - Структурування  відповідних  домовленостей з приватними
операторами терміналів, що співробітничають з Портом. Позичальник
розробить   Методологію   з   відбору   та   моніторингу
оператора-інвестора, яка включатиме процедури та інструкції Порта
стосовно відбору та моніторингу приватних операторів терміналів
згідно із кращою міжнародною практикою. Як пілотний проект, угоду
з приватними операторами, які будуть залучені до експлуатації
Терміналу металовантажів після його реконструкції, буде укладено
згідно із кращою міжнародною практикою.
 
   - Упровадження  системи  основних показників ефективності
діяльності, що становитимуть основу оцінювання операційних та
фінансових результатів діяльності Позичальника та моніторингу
ефективності діяльності приватних операторів терміналів.
 
   Завершення Проекту
 
   Очікується, що Проект буде завершено до 1 грудня 2010 року.
 
               Схема 2
 
            Категорії та зняття
 
   1. У таблиці, яка додається до цієї  схеми,  викладені
Категорії,  суми Кредиту, виділені для кожної Категорії, та
відсотки витрат, які будуть фінансуватись у кожній Категорії.
 
   2. Незважаючи на положення пункту 1 вище,  не  повинно
здійснюватись зняття коштів стосовно витрат, здійснених до дати
Кредитної угоди.
 
 
                   Додаток до схеми 2
 
 
------------------------------------------------------------------
¦   Категорія   ¦  Виділені суми  ¦ Відсотки витрат,  ¦
¦           ¦ Кредиту у Валюті ¦   які будуть   ¦
¦           ¦   Кредиту    ¦  фінансуватись   ¦
¦---------------------+--------------------+---------------------¦
¦1) Реконструкція   ¦   3 800 000   ¦100% вартості    ¦
¦причалу 7 (роботи)  ¦          ¦контракту (за    ¦
¦           ¦          ¦вирахуванням     ¦
¦           ¦          ¦відповідних податків ¦
¦           ¦          ¦і мита)       ¦
¦---------------------+--------------------+---------------------¦
¦2) Реконструкція   ¦   7 100 000   ¦100% вартості    ¦
¦причалу 8 (роботи)  ¦          ¦контракту (за    ¦
¦           ¦          ¦вирахуванням     ¦
¦           ¦          ¦відповідних податків ¦
¦---------------------+--------------------+---------------------¦
¦3) Реконструкція   ¦   3 700 000   ¦100% вартості    ¦
¦причалу 9 (роботи)  ¦          ¦контракту (за    ¦
¦           ¦          ¦вирахуванням     ¦
¦           ¦          ¦відповідних податків ¦
¦---------------------+--------------------+---------------------¦
¦4) Портальні крани  ¦   7 800 000   ¦100% вартості    ¦
¦(товари)       ¦          ¦контракту (за    ¦
¦           ¦          ¦вирахуванням     ¦
¦           ¦          ¦відповідних податків ¦
¦---------------------+--------------------+---------------------¦
¦5) Тягачі з     ¦   2 100 000   ¦100% вартості    ¦
¦напівпричепами    ¦          ¦контракту (за    ¦
¦(товари)       ¦          ¦вирахуванням     ¦
¦           ¦          ¦відповідних податків ¦
¦---------------------+--------------------+---------------------¦
¦6) Консалтингові   ¦   1 240 000   ¦100% вартості    ¦
¦послуги для     ¦          ¦контракту (за    ¦
¦підготовки тендерних ¦          ¦вирахуванням     ¦
¦документів та нагляду¦          ¦відповідних податків ¦
¦за виконанням    ¦          ¦та мита)       ¦
¦контрактів      ¦          ¦           ¦
¦---------------------+--------------------+---------------------¦
¦7) Одноразова комісія¦    260 000   ¦(100%)        ¦
¦---------------------+--------------------+---------------------¦
¦Разом        ¦   26 000 000  ¦           ¦
------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка