Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 червня 2006 р. N 316

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 27 грудня 2008 р. N 1612-р
                Київ
 
        Про внесення змін до розпорядження
          Кабінету Міністрів України
          від 7 червня 2006 р. N 316
 
 
   Внести до  розпорядження  Кабінету Міністрів України від
7 червня 2006 р. N 316 ( 316-2006-р ) "Про схвалення Концепції
розвитку телекомунікацій в Україні до 2010 року" (Офіційний вісник
України, 2006 р., N 23, ст. 1729) зміни, що додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Iнд. 21
 
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
                від 27 грудня 2008 р. N 1612-р
 
               ЗМIНИ,
         що вносяться до розпорядження
          Кабінету Міністрів України
          від 7 червня 2006 р. N 316
             ( 316-2006-р )
 
 
   1. У розпорядженні ( 316-2006-р ):
 
   1) у назві та пункті 1 слова і цифри "до 2010 року"
виключити;
 
   2) пункт 2 виключити.
 
   2. У  Концепції  розвитку  телекомунікацій в Україні до
2010 року ( 316-2006-р ), схваленій зазначеним розпорядженням:
 
   1) у назві та абзаці першому розділу 1 слова і цифри
"до 2010 року" виключити;
 
   2) у розділі 2:
 
   у першому  реченні абзацу першого слова "оперативне або
інтерактивне (діалогове) передавання інформації" замінити словами
"підтримку розвитку економіки держави та соціальної сфери";
 
   в абзаці третьому слово "інтерактивними" замінити словом
"широкосмуговими";
 
   в абзаці шостому слова і цифри "(видано майже 700 ліцензій)"
виключити;
 
   доповнити розділ абзацами такого змісту;
 
   "низький рівень  координації  органами  виконавчої  влади
діяльності з розвитку мереж загального користування;
 
   недосконалість нормативної  бази  з  питань  провадження
інвестиційної діяльності;
 
   невідповідність системи   нумерації  телефонної  мережі
загального користування міжнародним та європейським вимогам;
 
   обмеженість вибору  альтернативних   мереж   операторів
телекомунікацій.";
 
   3) у розділі 3:
 
   доповнити абзац перший після слів "наступного покоління"
словами ", що передбачають конвергенцію телекомунікаційних та
інформаційних мереж і послуг";
 
   у підрозділі "Напрями розвитку телекомунікаційних мереж":
 
   абзаци другий і третій викласти у такій редакції:
 
   "створення сучасних    широкосмугових   мультисервісних
транспортних мереж на базі єдиних  протоколів,  сумісних  з
Iнтернет-протоколами;
 
   розвиток широкосмугового   абонентського   доступу   з
використанням  перспективних  технологічних  рішень,  зокрема
волоконно-оптичних ліній, технологій пасивної оптичної мережі,
радіотехнологій   доступу,   технологій   надширокосмугового
радіодоступу;";
 
   в абзаці шостому слова "забезпечення розвитку Iнтернет в
Україні" замінити словами "створення рівних умов для доступу
споживачів  до  Iнтернет та забезпечення розвитку в Україні
інформаційного суспільства";
 
   доповнити абзац  сьомий  після  слів  "телекомунікаційних
мережах" словами ", запровадження послуги з вибору альтернативних
маршрутів та кодів мереж операторів телекомунікацій, зокрема з
урахуванням якості надання телекомунікаційних послуг";
 
   абзаци восьмий і одинадцятий викласти у такій редакції:
 
   "забезпечення доступу   до   послуг,   що   надаються
інформаційно-довідковими службами та службами екстреного виклику,
зокрема системою екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним
номером 112, абонентів  телекомунікаційних  мереж  загального
користування;";
 
   "участь у  створенні  національної  супутникової  системи
зв'язку;";
 
   абзац тринадцятий замінити абзацами такого змісту:
 
   "забезпечення розвитку  мереж  загального  користування
(насамперед телефонної мережі) та мереж рухомого (мобільного)
телефонного зв'язку шляхом поступового переходу до мереж наступних
поколінь  з  конвергенцією (взаємопроникненням) інформаційних,
мультимедійних, телекомунікаційних та комп'ютерних технологій і
послуг;
 
   запровадження послуги із збереження номера абонента у разі
зміни телекомунікаційної мережі  або  оператора  (провайдера)
телекомунікацій;
 
   забезпечення підготовки   телекомунікаційних  мереж  до
обслуговування заходів з проведення фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу.".
 
   У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - дев'ятнадцятий вважати
відповідно абзацами шістнадцятим - двадцять першим;
 
   в абзаці вісімнадцятому:
 
   у першому реченні слова і цифри "майже усього населення
України (не менш як 99,9 відсотка)" замінити словом "споживачів";
 
   останнє речення виключити;
 
   абзац дев'ятнадцятий викласти в такій редакції:
 
   "продовжити оновлення  і розвиток стаціонарних телефонних
мереж;";
 
   в абзаці двадцятому слова і цифри "не менше ніж на 400
тис. номерів" і ", громадські приймальні" виключити;
 
   у пункті 1 підрозділу "Напрями управлінської та регуляторної
діяльності":
 
   в абзаці першому слова і цифри "до 2010 року" виключити;
 
   в абзаці третьому слова "на базі об'єктів поштового зв'язку
та телекомунікацій, інших громадських закладів" виключити;
 
   доповнити пункт абзацом такого змісту:
 
   "покращити взаємодію та структуру телекомунікаційних мереж
загального користування (насамперед первинних мереж) з метою
підвищення ефективності їх використання відповідно до міжнародних
вимог та стандартів;";
 
   4) у розділі 4:
 
   в абзаці   четвертому   слова   "завчасне   створення
телекомунікаційної мережі та системи управління нею" замінити
словами "створення  системи  управління  телекомунікаційними
мережами";
 
   у підрозділі "Використання Iнтернет":
 
   у другому  реченні  абзацу  першого  слова  "аудіо-  та
відеоспілкування," виключити, а слова  "електронна  медицина"
замінити словом "телемедицина";
 
   в абзаці третьому слова "запровадити їх в усіх обласних і
районних центрах України," виключити;
 
   5) у розділі 5:
 
   доповнити підрозділ "Ліцензування" після  абзацу  першого
новими абзацами такого змісту:
 
   "На основі аналізу результатів ліцензування окремих видів
діяльності у сфері телекомунікацій  з  урахуванням  розвитку
телекомунікаційних технологій та мереж, видів телекомунікаційної
та інформаційної діяльності передбачається визначати  основні
характеристики ефективності розвитку зазначеної сфери, зокрема
ефективність конкуренції, рівень цін та якості послуг, з метою
вдосконалення порядку та принципів ліцензування.
 
   Iнформація про наміри щодо видачі ліцензій на окремі види
діяльності у сфері телекомунікацій і ліцензій та/або дозволів на
використання обмежених ресурсів завчасно офіційно оприлюднюється з
метою створення конкурентних засад для врахування інтересів усіх
суб'єктів  господарювання на ринку надання телекомунікаційних
послуг шляхом проведення у разі потреби конкурсів та тендерів
відповідно до законодавства.".
 
   У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно
абзацами четвертим - шостим;
 
   у підрозділі "Тарифна політика":
 
   у другому реченні абзацу другого слова "на оренду каналів
мереж тих" замінити словами "тарифи на надання в користування
каналів електрозв'язку";
 
   доповнити перше речення абзацу четвертого після слів "і
провайдерами телекомунікацій" словами ", забезпечення стягнення
плати за фактичний час отриманих споживачем послуг";
 
   в останньому абзаці слова "на використання телекомунікаційних
каналів та мереж" замінити словами "з надання в користування
каналів електрозв'язку";
 
   6) у розділі 6:
 
   доповнити підрозділ "Науково-технічне забезпечення"  після
абзацу одинадцятого новим абзацом такого змісту:
 
   "Організація наукових  розробок  у  сфері телекомунікацій
повинна здійснюватися органами управління та регулювання у межах
їх повноважень.".
 
   У зв'язку  з  цим  абзац  дванадцятий  вважати  абзацом
тринадцятим;
 
   у підрозділі "Кадрове забезпечення":
 
   абзаци третій і четвертий виключити;
 
   в абзаці шостому слова "спеціалістів, у тому числі кандидатів
і докторів наук" замінити словом "персоналу";
 
   друге і третє речення абзацу сьомого виключити;
 
   в абзаці першому підрозділу "Нормативно-правове забезпечення"
слова і цифри  "Про  електронні  документи  та  електронний
документообіг", "Про електронний цифровий підпис" та постанова
Кабінету Міністрів України від 29 червня  2004  р.  N  812
( 812-2004-п ) "Деякі питання оперативно-технічного управління
телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних  ситуацій,
надзвичайного  та  воєнного стану" замінити словами ", інші
нормативно-правові акти";
 
   7) у розділі 7:
 
   в абзаці другому слова і цифри "не менш як  на  2,15
млн. номерів" виключити;
 
   в абзаці третьому слово "масове" виключити;
 
   абзаци п'ятий - сьомий замінити абзацами такого змісту:
 
   "збільшення ємності та пропускної спроможності мереж доступу
до  транспортних  телекомунікаційних  мереж  з  використанням
перспективних технологічних рішень, зокрема радіотехнологій;
 
   завершення переходу у телекомунікаційних мережах загального
користування від аналогових технологій до цифрових та розгортання
мереж цифрового ефірного телерадіомовлення;
 
   надання населенню за доступними цінами широкого асортименту
високоякісних телекомунікаційних послуг на всій території України
та забезпечення рівних прав фізичних і юридичних осіб, які беруть
участь  у   зазначеній   діяльності   або   користуються
телекомунікаційними послугами;
 
   завершення переходу  до  перспективної  системи нумерації
телефонної мережі загального користування;
 
   надання телекомунікаційних послуг, необхідних для проведення
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;".
 
   У зв'язку з цим абзаци восьмий - дев'ятнадцятий вважати
відповідно абзацами десятим - двадцять першим;
 
   в абзаці двадцятому слова і цифри "наприкінці 2010 року"
виключити.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка