Законы Украины

Новости Партнеров
 

Меморандум про порозуміння між Міністерством охорони навколишнього природного середовища України та Шведською агенцією охорони довкілля про співробітництво у галузі охорони навколишнього природного середовища

              Меморандум
      про порозуміння між Міністерством охорони
      навколишнього природного середовища України
       та Шведською агенцією охорони довкілля
        про співробітництво у галузі охорони
        навколишнього природного середовища
 
 
   Дата підписання:          21.11.2008 р.
   Дата набрання чинності для України: 22.12.2008 р.
 
   Міністерство охорони  навколишнього  природного середовища
України та Шведська агенція охорони довкілля, далі - "Сторони",
 
   усвідомлюючи регіональну та глобальну природу  питань  з
охорони навколишнього природного середовища, нагальність пошуку
ефективних і тривалих рішень шляхом міжнародного співробітництва,
 
   бажаючи зміцнити  природоохоронне  співробітництво   та
підтримати збалансоване управління природними ресурсами, з метою
створення стабільних екосистем та покращення життєвих  умов,
зокрема,  у  подальшій  інтеграції та впровадженні принципів
запобігання та відшкодування збитків, заподіяних навколишньому
природному середовищу та залучення громадськості до вирішення
вищезазначених питань,
 
   визнаючи цілі процесу "Довкілля для Європи" та зобов'язання в
рамках  міжнародних  та  регіональних  природоохоронних угод,
Природоохоронної стратегії для країн Східної Європи, Кавказу та
Центральної Азії, Стратеги ЄЕК ООН з освіти в інтересах сталого
розвитку та міжнародних конвенцій,  зокрема,  Конвенції  про
транскордонне забруднення повітря на великі відстані ( 995_223 ),
Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі
прийняття рішень та доступу до правосуддя з питань, що стосуються
довкілля ( 994_015 ), Конвенції про оцінку впливу на навколишнє
середовище у транскордонному контексті ( 995_272 ), Стокгольмської
конвенції про стійкі органічні забруднення ( 995_a07 )  та
Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та
міжнародних озер ( 994_273 ),
 
   враховуючи важливість та цілі процесів ОБСЄ у Східній Європі,
Iніціативи "Дозвілля та безпека", Паризької хартії для нової
Європи ( 995_058 ) та інших документів,
 
   визначаючи важливість підтримки та координації  існуючого
природоохоронного співробітництва між двома державами, головним
чином  між  Міністерством  охорони  навколишнього  природного
середовища України та Шведською агенцією охорони довкілля з метою
досягнення конкретних результатів у вирішенні природоохоронних
проблем,
 
   беручи до  уваги дискусію щодо впровадження Європейської
політики сусідства як важливої та конструктивної арени  для
міжнародного політичного діалогу з Україною з метою сталого
розвитку,
 
   надаючи пріоритет євроінтеграції та забезпечуючи можливості
для обох сторін щодо спільного співробітництва з цією метою в ЄС;
 
   будучи переконаними,  що співробітництво між Сторонами у
галузях охорони навколишнього природного середовища та сталого
розвитку є взаємовигідним та сприятиме у майбутньому дружнім
стосункам між двома державами
 
   домовились про таке:
 
               Стаття 1
 
   Сторони, на засадах рівності та взаємовигоди, з урахуванням
природоохоронної політики, соціального та економічного розвитку
держав Сторін, впроваджуватимуть та розвиватимуть співробітництво
у галузі охорони навколишнього природного середовища та сталого
розвитку.
 
               Стаття 2
 
   Рамки співробітництва  забезпечуватимуть  природоохоронне
співробітництво між Сторонами. Пріоритети будуть надані питанням,
які становлять спільний інтерес для держав Сторін, що також
сприятиме досягненню регіональних та міжнародних природоохоронних
цілей.
 
   Сторони визначили спільні пріоритетні  напрямки  розвитку
співробітництва з метою розробки політики:
 
   - євроінтеграція, розвиток в рамках законодавства в сфері
навколишнього природного середовища та гармонізація з директивами
та законодавством ЄС;
 
   - реформа системи природоохоронних дозволів та використання
новітніх технологій;
 
   - управління водними ресурсами, повітрям та відходами;
 
   - покращення ефективності економічних інструментів;
 
   - моніторинг стану навколишнього природного середовища і
забруднення;
 
   - небезпечні відходи;
 
   - інформаційний обмін щодо стану навколишнього природного
середовища;
 
   - інші погоджені сторонами напрямки.
 
               Стаття 3
 
   Співробітництво в рамках цього Меморандуму може мати такі
форми:
 
   - здатність до розвитку, інституційний розвиток і навчання
посадовців в органах України з питань навколишнього природного
середовища;
 
   - обмін науковою, технічною та іншими формами інформації в
галузі навколишнього природного  середовища,  в  тому  числі
інформацією про стан навколишнього природного середовища та про
впровадження національного природоохоронного законодавства,  а
також відповідних регіональних та міжнародних угод;
 
   - обмін досвідом у сфері охорони та управління навколишнім
природним середовищем;
 
   - розвиток   методів   та   інструментів   управління
природоохоронною діяльністю;
 
   - обмін візитами експертів;
 
   - спільна організація семінарів, робочих нарад та зустрічей
за участю урядових радників, науковців, експертів, інспекторів та
інших зацікавлених сторін;
 
   - інші спільно погоджені форми співробітництва.
 
               Стаття 4
 
   Для впровадження  цього  Меморандуму  обидві  Сторони
заохочуватимуть до співробітництва інші міністерства, агенції,
університети,  державні  та  приватні підприємства, неурядові
організації та інші інституції, які зацікавлені у створенні та
розбудові безпосередніх зв'язків і співпраці між собою для охорони
навколишнього  природного  середовища  на   національному,
регіональному  та  міжнародному  рівнях.  Сторони  не несуть
відповідальність за виконання зобов'язань, що  випливають  з
договорів  (контрактів),  укладених між іншими організаціями,
зазначеними у цій Статті.
 
               Стаття 5
 
   Для сприяння  та  координації  заходів,  пов'язаних  із
впровадженням  цього  Меморандуму,  буде  створено  спільний
координаційний Комітет з питань охорони навколишнього природного
середовища.
 
   Комітет буде  забезпечувати  та  сприяти природоохоронній
співпраці між Сторонами на національному,  регіональному  та
місцевому рівнях. Комітет може розглядати та корегувати перелік
напрямів співпраці, зазначених у Статті 2, і форм співпраці,
вказаних у Статті 3. Координаційний комітет розроблятиме щорічний
План дій з метою впровадження цього Меморандуму,  що  буде
схвалюватись спільно членами Комітету.
 
   Кожна Сторона протягом одного місяця після набрання чинності
цим Меморандумом має призначити одного координатора. У той самий
період  Сторони  повинні  поінформувати  одна одну про таке
призначення. Члени координаційного комітету обиратимуться  за
гнучкою  системою,  яка  повинна  відображати компетентність,
відповідно до діючих та майбутніх проектів у рамках пріоритетних
сфер співпраці, визначених Сторонами.
 
   Координаційний комітет повинен проводити засідання щонайменше
один раз на рік, з метою аналізу спільної поточної діяльності та
планування  подальшої  діяльності. Зустрічі повинні проходити
почергово в  Україні  та  Швеції.  Приймаюча  сторона  несе
відповідальність  за переклад та ведення протоколів під час
зустрічей. Зустрічі координаторів та інших експертів можуть бути
організовані незалежно від щорічних зустрічей координаційного
Комітету з питань охорони навколишнього природного середовища.
 
               Стаття 6
 
   Співробітництво в рамках цього Меморандуму має проводитись із
урахуванням наявності необхідних фінансових та інших ресурсів та у
відповідності до чинного законодавства держав Сторін.  Кожна
Сторона  докладатиме  зусилля  для  пошуку  фондів підтримки
зазначеного співробітництва.
 
   Цей Меморандум про порозуміння також визнає зобов'язання,
пов'язанні з Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Королівства Швеція про загальні умови технічного та фінансового
співробітництва, підписаної у серпні 2007 року.
 
   За спільною згодою, специфічні заходи співпраці або проекти
щодо пріоритетів  співробітництва  відповідно  до  статті  2
відбуватимуться в рамках спеціальних договорів.
 
   Витрати на  міжнародні та місцеві поїздки, пов'язані із
заходами співпраці, буде нести відряджуюча Сторона, якщо Сторони
не домовляться про інше. Оплата місцевих витрат буде погоджуватись
у робочому порядку.
 
               Стаття 7
 
   Сторони можуть  вільно  використовувати  об'єкти  права
інтелектуальної  власності,  створені  чи отримані в процесі
співпраці в межах цього Меморандуму, у разі відсутності заперечень
з  боку  власника  прав  на  такі  об'єкти.  Об'єкти права
інтелектуальної власності, яка є предметом цієї Статті, можуть
бути передані третій стороні лише при наявності письмової згоди
власника прав на такі об'єкти.
 
               Стаття 8
 
   Цей Меморандум не впливає на права та обов'язки Сторін, що
випливають з інших міжнародних договорів.
 
               Стаття 9
 
   Цей Меморандум набирає чинності через тридцять днів з дати
підписання.
 
   Цей Меморандум укладається на невизначений строк. У випадку,
якщо одна зі Сторін вирішить припинити дію цього Меморандуму про
порозуміння, вона повинна у письмовій формі повідомити іншу
Сторону за один рік до дати припинення дії Меморандуму. Спори щодо
тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуються
шляхом переговорів.
 
   Припинення дії цього Меморандуму не впливає на зобов'язання
за договорами (контрактами), укладеними  між  підприємствами,
організаціями та установами в результаті співробітництва в рамках
цього Меморандуму.
 
   Вчинено в Стокгольмі 21 листопада 2008  року,  у  двох
примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому
всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо
тлумачення положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст
англійською мовою.
 
 За Міністерство охорони        За Агенцію охорони довкілля
 навколишнього природного       Королівства Швеції
 середовища України
 
 Георгій Філіпчук           Єва Сміт
 
 Міністр                В.о. Генерального Директора
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка