Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Статуту Державного концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (концерн "Укрспирт")

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 4 вересня 1996 р. N 1039
                Київ
 
    { Дію Постанови відновлено згідно з Постановою КМ
     N 1127 ( 1127-2008-п ) від 27.12.2008 }
 
   { Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 820 ( 820-2008-п ) від 10.09.2008 }
 
      Про затвердження Статуту Державного концерну
      спиртової та лікеро-горілчаної промисловості
            (концерн "Укрспирт")
 
     { Iз змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 2077 ( 2077-98-п ) від 28.12.98 }
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Статут  Державного  концерну  спиртової  та
лікеро-горілчаної  промисловості  (концерн  "Укрспирт"),  що
додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України         П.ЛАЗАРЕНКО
 
   Iнд.22
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                від 4 вересня 1996 р. N 1039
 
               СТАТУТ
         Державного концерну спиртової
        та лікеро-горілчаної промисловості
            (Концерн "Укрспирт")
 
  ( У тексті Статуту слово "Держхарчопром" в усіх відмінках
   замінено словом "Укрхарчопром" у відповідному відмінку
   згідно з Постановою КМ N 2077 ( 2077-98-п ) від 28.12.98 )
 
 
   Загальні положення
 
   1. Державний  концерн  спиртової  та  лікеро-горілчаної
промисловості (далі - Концерн), створений відповідно до постанови
Кабінету Міністрів  України  від  29  червня 1996 р. N 701
( 701-96-п )  "Про  вдосконалення  управління  підприємствами
спиртової  та  лікеро-горілчаної  промисловості",  є  єдиним
виробничо-господарським комплексом,  що  входить  до  системи
Укрхарчопрому.
 
   2. До складу Концерну входять обласні державні об'єднання і
підприємства  спиртової  та  лікеро-горілчаної  промисловості,
засновані на державній формі власності.
   До Концерну  на  добровільних  засадах  можуть  входити
об'єднання, підприємства та організації незалежно  від  форм
власності, що мають спільні економічні і соціальні інтереси.
 
   3. Концерн у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, указами і розпорядженнями
Президента України, декретами, постановами та розпорядженнями
Кабінету  Міністрів України, цим Статутом, а також наказами
Укрхарчопрому.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2077 
( 2077-98-п ) від 28.12.98 )
 
 
   4. Місцезнаходження Концерну: м.Київ, вул. Б. Грінченка, 1.
 
   Основні завдання та предмет діяльності Концерну
 
   5. Основними завданнями та предметом діяльності Концерну є:
   сприяння розвитку спиртової, лікеро-горілчаної промисловості,
розв'язанню  поставлених  перед  галуззю  завдань  повнішого
задоволення потреб країни і населення, підвищенню ефективного
використання сировинних ресурсів, розвитку взаємовигідних зв'язків
з вітчизняними і зарубіжними підприємствами та організаціями;
   забезпечення виробництва спирту, горілки та лікеро-горілчаних
виробів, іншої продукції;
   розміщення централізованих капіталовкладень;
   координація роботи об'єднань, підприємств та організацій, що
беруть  участь  у  виробництві спирту етилового, горілки та
лікеро-горілчаних виробів;
   здійснення комплексу  заходів,  спрямованих на підвищення
якості та конкурентоспроможності продукції,  що  виробляється
підприємствами Концерну;
   проведення маркетингу ринку спирту етилового, горілки та
лікеро-горілчаних виробів і освоєння нових ринків збуту продукції;
   забезпечення державних потреб у спирті етиловому;
   реалізація єдиної  технічної  політики,  спрямованої  на
досягнення світового рівня технології виробництва та  якості
продукції;
   вжиття заходів для створення нових виробництв і ліквідації
застарілих;
   удосконалення галузевої та міжгалузевої кооперації у сфері
виробництва  спирту  етилового,  горілки та лікеро-горілчаних
виробів;
   забезпечення в  установленому порядку державних спиртових
заводів сировиною;
   ( Абзац тринадцятий пункту 5 вилучено на підставі Постанови
КМ N 2077 ( 2077-98-п ) від 28.12.98 ) складання разом з
Мінекономіки балансів виробництва і споживання спирту етилового;
   здійснення в межах, визначених законодавством, функцій з
управління майном, що перебуває у державній власності і закріплене
за підприємствами Концерну;
   провадження зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі
експорту продукції, що виробляється підприємствами Концерну;
   координація роботи  підприємств  Концерну  з   питань
роздержавлення та реструктуризації;
   ( Абзац сімнадцятий пункту 5 вилучено на підставі Постанови
КМ N 2077 ( 2077-98-п ) від 28.12.98 ) здійснення транспортних
перевезень;
   ( Абзац вісімнадцятий пункту 5 вилучено на підставі Постанови
КМ N 2077 ( 2077-98-п ) від 28.12.98 ) організація роботи щодо
створення  мережі  фірмової  роздрібної торгівлі, провадження
торгівельно-посередницької діяльності;
   здійснення контролю  за технологією виробництва, повнотою
оприбуткування і зберігання продукції, за збереженням державної
власності, раціональним її  використанням  шляхом  проведення
перевірок виробничо-господарської діяльності підприємств;
   ( Абзац двадцятий пункту 5 вилучено на підставі Постанови КМ
N 2077 ( 2077-98-п ) від 28.12.98 ) здійснення на підприємствах
Концерну нагляду за роботою технічних засобів обліку обсягів
виробництва спирту етилового і алкогольних напоїв;
   організація роботи,   спрямованої   на   забезпечення
мобілізаційної готовності підприємств Концерну, розроблення і
погодження з відповідними органами виконавчої влади заходів щодо
захисту службової та комерційної таємниці і впровадження системи
комерційної безпеки;
   ( Абзац двадцять другий пункту 5 вилучено на підставі
Постанови КМ N 2077 ( 2077-98-п ) від 28.12.98 ) проведення оцінки
якості  спирту,  горілки  і  лікеро-горілчаних  виробів, які
виробляються  концерном  'Укрспирт'  та  іншими  суб'єктами
підприємницької діяльності за дорученням Держхарчопрому.
 
   (  Пункт  6 вилучено на підставі Постанови КМ N 2077
( 2077-98-п ) від 28.12.98 ) 6. Концерн здійснює також не
передбачені цим Статутом функції, не заборонені законодавством.
 
   Юридичний статус Концерну
 
   7. Концерн є юридичною особою відповідно до законодавства
України.
   Концерн набуває права юридичної особи з дня його державної
реєстрації.
 
   8. Концерн має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та
інші рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням, а
також фірмовий знак та інші реквізити.
 
   9. Концерн здійснює управління державним майном підприємств
та організацій, що входять до його складу.
 
   10. Концерн самостійно планує свою діяльність, а також
соціальний розвиток колективу. ( Пункт 10 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 2077 ( 2077-98-п ) від 28.12.98 )
 
   11. Концерн несе відповідальність за своїми зобов'язаннями
всім належним йому майном.
   Концерн не  несе  відповідальності  за  зобов'язаннями
підприємств (об'єднань), що входять до його складу.
   Підприємства (об'єднання), що входять до складу Концерну, не
несуть відповідальності за зобов'язаннями Концерну.
 
   12. Держава та її органи не несуть відповідальності за
зобов'язаннями Концерну, а Концерн не відповідає за зобов'язаннями
держави та її органів.
 
   13. Укрхарчопром не має права втручатися в господарську
діяльність Концерну.
 
   14. Концерн може в установленому порядку:
   від свого  імені укладати угоди, приймати і здійснювати
майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки,  бути
позивачем та відповідачем у суді, а також в арбітражному і
третейському судах;
   брати участь у діяльності і створювати в Україні та на
території іноземних держав підприємства з правами юридичної особи;
   розміщувати кошти і цінні папери, що перебувають в обігу;
   ( Абзац п'ятий пункту 14 вилучено на підставі Постанови КМ N
2077 ( 2077-98-п ) від 28.12.98 ) проводити аукціони, лотереї,
виставки;
   брати  участь  у діяльності інших асоціацій, концернів,
промислово-фінансових груп і холдингах;
   проводити операції на фондових біржах;
   створювати філіали і відкривати представництва на території
України і за її межами відповідної і до законодавства. Філіали і
представництва Концерну не є юридичними особами і діють на основі
затвердженого Концерном положення;
   придбавати продукцію (роботи, послуги, права) підприємств і
організацій як в Україні, так і за кордоном; ( Абзац дев'ятий
пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2077
( 2077-98-п ) від 28.12.98 )
   залучати до співпраці підприємства і організації, українських
та  іноземних  спеціалістів,  самостійно встановлювати форми,
системи, розміри оплати праці, а також утворювати спеціальні
цільові фонди відповідно до законодавства за рахунок прибутку, що
залишається в розпорядженні підприємств, які входять до складу
Концерну. 
   15. Рішення Концерну, прийняті в межах його компетенції, є
обов'язковими для підприємств (об'єднань), що входять до його
складу.
 
   16. Утримання апарату управління Концерну здійснюється за
рахунок відрахувань від прибутку, що залишається в розпорядженні
підприємств. ( Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 2077 ( 2077-98-п ) від 28.12.98 )
 
   Майно Концерну
 
   17. Майно Концерну становлять основні фонди та оборотні
кошти, які відображаються у самостійному балансі.
   Майно Концерну є державною власністю і закріплюється за ним
на праві повного господарського відання. Здійснюючи право повного
господарського  відання,  Концерн  володіє,  користується  та
розпоряджається  зазначеним  майном відповідно до мети своєї
діяльності та його призначення на свій розсуд і в порядку, що не
суперечить законодавству.
 
   Управління Концерном
 
   18. Управління  Концерном  здійснює  його  голова,  який
призначається на посаду і звільняється з посади Укрхарчопромом за
погодженням з Кабінетом Міністрів України.
 
   19. Голова Концерну:
   несе повну відповідальність за стан справ та діяльність
Концерну;
   діє без довіреності від імені Концерну, представляє його в
усіх установах та організаціях;
   розпоряджається коштами  та  майном   відповідно   до
законодавства;
   укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах
банків розрахунковий та інші рахунки;
   несе відповідальність за формування та виконання фінансових
планів;
   затверджує штатний розпис, кошторис на утримання апарату
управління, положення про структурні підрозділи, умови оплати
праці працівників та її стимулювання;
   призначає заступників  голови Концерну (за погодженням з
Укрхарчопромом);
   призначає на  посаду  і  звільняє  з посади генеральних
директорів обласних об'єднань спиртової та  лікеро-горілчаної
промисловості  на  контрактній  основі  за  погодженням  з
Укрхарчопромом, а також призначає на посаду і звільняє з посади
директорів спиртових та лікеро-горілчаних заводів на контрактній
основі.
 
   20. Для погодженого вирішення питань,  що  належать  до
повноважень  Концерну,  утворюється  колегія у складі голови
Концерну, заступника голови Концерну,  начальників  управлінь
Концерну, а також керівників державних обласних об'єднань.
   Рішення колегії проводяться в життя протоколами і наказами
Концерну.
 
   Облік і звітність Концерну
 
   21. Концерн веде бухгалтерський облік результатів своєї
діяльності відповідно до законодавства України. ( Пункт 21 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2077 ( 2077-98-п ) від
28.12.98 )
 
   22. Фінансові результати діяльності Концерну визначаються на
підставі річного бухгалтерського балансу.
 
   23. Перший фінансовий рік Концерну починається з дати його
реєстрації і закінчується 31 грудня поточного року. Наступні
фінансові роки збігаються з календарними.
 
   24. Концерн подає до органів державної статистики статистичну
звітність в обсягах та у терміни, передбачені законодавством
України.
 
   25. Перевірка фінансової діяльності Концерну здійснюється
згідно із законодавством України та цим Статутом.
 
   Вирішення соціально-економічних питань Концерну
 
   26. Вирішення соціально-економічних питань, що стосуються
діяльності  Концерну,  готуються і приймаються його органами
управління за участю трудового колективу та уповноважених ним
органів і відображаються у колективному договорі.
   Колективним договором також регулюються  питання  охорони
праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з
адміністрацією Концерну.
   Право укладення колективного договору від імені власника
надається голові Концерну, а від імені трудового колективу -
профспілковому органу.
 
   Реорганізація та ліквідація Концерну
 
   27. Діяльність   Концерну  припиняється  шляхом  його
реорганізації  (злиття,  приєднання,  поділу,   виділення,
перетворення) або ліквідації.
 
   28. Реорганізація та ліквідація Концерну здійснюється за
рішенням Кабінету Міністрів України.
 
   29. Реорганізація та ліквідація Концерну здійснюється  в
передбаченому законодавством України порядку.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка