Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін та доповнень до наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 29 грудня 2000 року N 88/66

        ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
       РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛIТИКИ ТА ПIДПРИЄМНИЦТВА
    ДЕПАРТАМЕНТ СПЕЦIАЛЬНИХ ТЕЛЕКОМУНIКАЦIЙНИХ СИСТЕМ
      ТА ЗАХИСТУ IНФОРМАЦIЇ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            15.10.2004 N 121/80
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 жовтня 2004 р.
                   за N 1392/9991
 
   { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
       комітету України з питань регуляторної політики
                      та підприємництва
    N 8/216 ( z0113-08 ) від 26.01.2008 }
 
       Про внесення змін та доповнень до наказу
        Державного комітету України з питань
       регуляторної політики та підприємництва,
      Департаменту спеціальних телекомунікаційних
      систем та захисту інформації Служби безпеки
       України від 29 грудня 2000 року N 88/66
 
 
 
   Відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) та "Про електронний цифровий
підпис" ( 852-15 ) Н А К А З У Є М О:
 
   1. Унести зміни та доповнення до наказу Державного комітету
України з питань регуляторної  політики  та  підприємництва,
Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту
інформації Служби безпеки України від 29 грудня 2000 року N 88/66
( z0049-01 ) "Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з розроблення, виробництва, використання,
експлуатації, сертифікаційних випробувань, тематичних досліджень,
експертизи,  ввезення,  вивезення  криптосистем  і  засобів
криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі
криптографічного захисту інформації, торгівлі криптосистемами і
засобами криптографічного захисту інформації" (далі - Наказ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 січня 2001 року
за N 49/5240, а саме:
   пункт 1 Наказу ( z0049-01 ) після слів "надання послуг в
галузі криптографічного захисту інформації" доповнити словами
"(крім послуг електронного цифрового підпису)";
   Ліцензійні умови  провадження  господарської діяльності з
розроблення,   виробництва,   використання,   експлуатації,
сертифікаційних випробувань, тематичних досліджень, експертизи,
ввезення, вивезення криптосистем і  засобів  криптографічного
захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного
захисту  інформації,  торгівлі  криптосистемами  і  засобами
криптографічного захисту  інформації,  що  затверджені Наказом
( z0049-01 ), викласти в редакції, що додається.
 
   2. Управлінню  ліцензування  Департаменту  реєстрації  та
ліцензування Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва, Головному управлінню криптографічного
захисту інформації Департаменту спеціальних телекомунікаційних
систем та  захисту  інформації  Служби  безпеки  України  у
встановленому порядку забезпечити подання змін та доповнень до
Наказу ( z0049-01 ) на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
 
   3. Заступнику   начальника   Департаменту   спеціальних
телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки
України забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової
інформації.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва Третьякова С.I. та першого заступника начальника
Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту
інформації Служби безпеки України.
 
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва             Ю.А.Авксентьєв
 
 Начальник Департаменту
 спеціальних телекомунікаційних
 систем та захисту інформації
 Служби безпеки України                 К.В.Бойко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   України з питань
                   регуляторної політики
                   та підприємництва,
                   Департаменту спеціальних
                   телекомунікаційних систем
                   та захисту інформації Служби
                   безпеки України
                   29.12.2000 N 88/66
                   ( z0049-01 )
                   (у редакції наказу
                   від 15.10.2004 N 121/80)
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 жовтня 2004 р.
                   за N 1392/9991
 
 
             ЛIЦЕНЗIЙНI УМОВИ
        провадження господарської діяльності
      з розроблення, виробництва, використання,
      експлуатації, сертифікаційних випробувань,
      тематичних досліджень, експертизи, ввезення,
    вивезення криптосистем і засобів криптографічного
      захисту інформації, надання послуг в галузі
      криптографічного захисту інформації (крім
       послуг електронного цифрового підпису),
        торгівлі криптосистемами і засобами
        криптографічного захисту інформації
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Ці Ліцензійні умови розроблено відповідно до Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), з урахуванням вимог Законів України "Про інформацію"
( 2657-12 ), "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), "Про електронний
цифровий підпис" ( 852-15 ), Положення про порядок здійснення
криптографічного  захисту інформації в Україні, затвердженого
Указом Президента України від 22 травня 1998  року  N  505
( 505/98 ), постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада
2000 року N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку
органів ліцензування"  та  від  4  липня  2001  року N 756
( 756-2001-п ) "Про затвердження  переліку  документів,  які
додаються  до  заяви про видачу ліцензії для окремого виду
господарської діяльності".
 
   1.2. Ці  Ліцензійні  умови  визначають  організаційні,
кваліфікаційні,  технологічні  та  інші  вимоги до суб'єктів
господарювання, виконання яких є обов'язковою умовою провадження
певних робіт і надання послуг у межах господарської діяльності з
розроблення,   виробництва,   використання,   експлуатації,
сертифікаційних випробувань, тематичних досліджень, експертизи,
ввезення, вивезення криптосистем і  засобів  криптографічного
захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного
захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису),
торгівлі  криптосистемами і засобами криптографічного захисту
інформації (далі - господарська діяльність у галузі КЗI).
 
   1.3. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів
господарювання незалежно від організаційно-правової форми та форми
власності, які здійснюють господарську діяльність у галузі КЗI.
 
   1.4. Ліцензування господарської діяльності у галузі  КЗI
здійснює Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та
захисту інформації Служби безпеки України (далі - Департамент).
 
           2. Терміни та визначення
 
   У цих Ліцензійних умовах терміни та визначення вживаються у
такому значенні:
   засіб КЗI - програмний, апаратно-програмний, апаратний або
інший засіб, призначений для криптографічного захисту інформації.
До засобів КЗI належать:
   апаратні, програмні  та  апаратно-програмні  засоби,  що
реалізують криптографічні алгоритми перетворення інформації;
   апаратні, програмні та апаратно-програмні засоби, системи і
комплекси  захисту  від  нав'язування неправдивої інформації,
включаючи засоби імітозахисту та "електронного підпису",  що
реалізують криптографічні алгоритми перетворення інформації;
   апаратні, програмні та апаратно-програмні засоби, системи і
комплекси, призначені для виготовлення та розподілу ключових
документів, які використовуються в засобах КЗI, незалежно від виду
носія ключової інформації;
   системи та комплекси (у тому числі ті, які входять до систем
та комплексів захисту інформації від несанкціонованого доступу),
до складу яких входять апаратні, програмні та апаратно-програмні
засоби,  що  реалізують криптографічні алгоритми перетворення
інформації;
   криптографічна система (криптосистема) - сукупність засобів
КЗI, необхідної ключової, нормативної, експлуатаційної, а також
іншої документації (у тому числі такої, що визначає заходи
безпеки), використання яких забезпечує належний рівень захищеності
інформації, що обробляється, зберігається та (або) передається;
   ключові документи - матеріальні об'єкти із зафіксованими
відповідним чином ключовими даними для подальшого практичного
застосування щодо криптографічного перетворення повідомлення;
   криптографічний захист  інформації  -  вид  захисту,  що
реалізується за допомогою перетворень інформації з використанням
спеціальних даних (ключових даних), з метою приховування (або
відновлення) змісту інформації, підтвердження її справжності,
цілісності, авторства тощо;
   режим безпеки  -  реалізована  система  правових  норм,
організаційно-технічних  заходів,  яка  створюється суб'єктами
господарювання під час провадження робіт у галузі КЗI, з метою
обмеження доступу до конфіденційної інформації;
   розроблення - усі стадії робіт до серійного виробництва,
такі як:  прикладні  наукові дослідження, вибір напрямків та
проведення   теоретичних   (експериментальних)   досліджень
(фундаментальних  наукових  досліджень),  ескізне  (технічне)
проектування  і  макетування,  проектно-пошукові  роботи  та
технологічне   проектування,   створення   і  виготовлення
конструкторської документації, створення та проведення випробувань
дослідних  зразків, створення схеми виробництва, користування
конструкторською документацією або доопрацювання дослідних зразків
за результатами випробувань;
   сертифікаційні випробування засобів КЗI та криптосистем -
діяльність, пов'язана з перевіркою відповідності засобів КЗI та
криптосистем вимогам, що визначені нормативними документами щодо
цих засобів та систем;
   експертиза (державна експертиза у сфері КЗI) засобів КЗI та
криптосистем - діяльність, метою якої є підготовка висновків і
надання рекомендацій для прийняття рішень  про  використання
(застосування)  об'єктів експертизи та яка включає перевірку
відповідності об'єктів експертизи вимогам нормативних документів,
оцінку  рівня  захисту  інформації  об'єктами експертизи або
науково-технічного рівня об'єктів експертизи;
   надання послуг в галузі КЗI - виконання робіт із шифрування
інформації, монтажу (у тому числі встановлення на місці), наладки,
ремонту, утилізації. Під виконанням робіт із шифрування інформації
розуміється забезпечення суб'єктом господарювання криптографічного
захисту інформації клієнтів (юридичних або фізичних осіб), що може
включати встановлення засобів КЗI у клієнта, забезпечення їх
ключовими  документами, обслуговування цих засобів та вжиття
заходів щодо забезпечення режиму безпеки;
   ввезення, вивезення засобів КЗI та криптосистем - фактичне
переміщення через митний кордон України криптосистем і засобів КЗI
(їх частин, нормативно-технічної документації);
   торгівля засобами КЗI та криптосистемами - будь-які операції,
що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та
іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передання
прав власності на засоби КЗI та криптосистеми.
 
          3. Особливості ліцензування
       та здійснення діяльності в галузі КЗI
 
   3.1. Суб'єкт господарювання, який  має  намір  провадити
господарську діяльність у галузі КЗI та відповідає цим Ліцензійним
умовам, подає до Департаменту заяву про видачу ліцензії за
встановленою формою (додаток 1).
   Суб'єкт господарювання може провадити господарську діяльність
у галузі КЗI в повному обсязі або частково, з окремих робіт,
операцій, послуг (далі - роботи).
   Якщо суб'єкт господарювання провадить господарську діяльність
у галузі КЗI не в повному обсязі, а частково, то ці Ліцензійні
умови поширюються на нього в частині, що встановлює вимоги до
провадження окремих робіт.
   У разі забезпечення суб'єктом господарювання криптографічного
захисту інформації клієнтів (юридичних або фізичних осіб) шляхом
надання послуг з шифрування, дія цих Ліцензійних умов поширюється
на суб'єкт  господарювання,  який  організовує  використання,
експлуатацію засобів КЗI та встановлює відповідний режим безпеки і
порядок доступу до засобів захисту інформації. Клієнти, які
отримують послуги з шифрування, ліцензію на право здійснення
діяльності в галузі КЗI не одержують.
 
   3.2. Порядок   проведення   розроблення,   виробництва,
використання,   експлуатації,  сертифікаційних  випробувань,
тематичних  досліджень,  експертизи,  ввезення,  вивезення
криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації (далі -
криптосистеми і засоби КЗI), надання послуг у  галузі  КЗI
визначається  окремими  нормативно-правовими  актами  та  є
обов'язковим до виконання всіма суб'єктами господарювання.
 
   3.3. Конкретні вимоги до штатного персоналу,  приміщень,
режиму  секретності  (безпеки),  інформаційно-обчислювальних
комплексів, налагоджувальних стендів, виробничих потужностей і
площ, технічних засобів вимірювання та контролю, технічної та
експлуатаційної документації, що  використовуються  суб'єктами
господарювання для   провадження   господарської  діяльності
у галузі КЗI, визначаються  відповідними  нормативно-правовими
актами, які зареєстровані Міністерством юстиції України або є
державними стандартами України.
 
   3.4. У разі наявності у суб'єкта господарювання філій, інших
відокремлених  підрозділів,  які  провадитимуть  господарську
діяльність у галузі КЗI, загальне керівництво провадженням ними
робіт у галузі КЗI здійснює суб'єкт господарювання, у тому числі
забезпечує їх відповідність цим Ліцензійним умовам.
 
   3.5. У разі зміни:
   найменування юридичної особи (якщо ця зміна не пов'язана з
реорганізацією юридичної особи) або прізвища, ім'я та по батькові
фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;
   місцезнаходження юридичної  особи  або  місця  проживання
фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;
   ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати
органу ліцензування заяву (додаток 2) про переоформлення ліцензії
разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними
документами  або  їх  нотаріально  засвідченими копіями, які
підтверджують зазначені зміни.
   У разі  переоформлення  ліцензії  у зв'язку зі змінами,
пов'язаними з провадженням ліцензіатом господарської діяльності в
галузі  КЗI, якщо ця зміна пов'язана з намірами ліцензіата
розширити свою діяльність, заява оформляється за встановленою
формою (додаток 3), а ліцензія переоформляється в порядку і в
строки, передбачені для видачі ліцензії.
 
   3.6. Заява про видачу  дубліката  ліцензії  оформлюється
ліцензіатом у довільній формі із зазначенням підстави видачі
дубліката ліцензії.
 
        4. Роботи, які виконуються у межах
       господарської діяльності в галузі КЗI,
           що підлягає ліцензуванню
 
   4.1. Розроблення апаратних, апаратно-програмних засобів КЗI
та криптосистем.
 
   4.2. Розроблення програмних засобів КЗI та криптосистем.
 
   4.3. Виробництво апаратних, апаратно-програмних засобів КЗI
та криптосистем.
 
   4.4. Виробництво програмних засобів КЗI та криптосистем.
 
   4.5. Використання, експлуатація засобів КЗI та криптосистем.
 
   4.6. Сертифікаційні випробування, експертиза криптосистем та
засобів КЗI.
 
   4.7. Тематичні дослідження засобів КЗI та криптосистем.
 
   4.8. Надання послуг в галузі КЗI.
 
   4.9. Ввезення, вивезення засобів КЗI та криптосистем.
 
   4.10. Торгівля засобами КЗI та криптосистемами.
 
       5. Вимоги для провадження господарської
           діяльності у галузі КЗI
 
   5.1. Кваліфікаційні вимоги
   5.1.1. Суб'єкт господарювання  має  бути  укомплектований
штатними  спеціалістами,  які  відповідають  заявленому  виду
діяльності та обсягу робіт (за кількістю, освітою, професійною
підготовкою, кваліфікацією, досвідом роботи).
   5.1.2. Спеціалісти повинні забезпечувати:
   проведення повного циклу розроблення криптосистем і засобів
КЗI, що може включати або бути пов'язаний з прикладними науковими
дослідженнями,  вибором  напрямків та проведенням теоретичних
(експериментальних)  досліджень  (фундаментальних   наукових
досліджень), ескізним (технічним) проектуванням і макетуванням,
проектно-пошуковими роботами та  технологічним  проектуванням,
створенням  і  виготовленням  конструкторської  документації,
створенням та проведенням випробувань дослідних зразків, схемою
виробництва,  користуванням конструкторською документацією або
доопрацюванням дослідних зразків за результатами випробувань (для
робіт, які визначені пунктами 4.1, 4.2);
   проведення повного  циклу  (всіх  стадій)  виробництва
криптосистем і засобів КЗI, що може включати або бути пов'язаний
із впровадженням технології виробництва, комплектуванням, монтажем
(включаючи   встановлення),  виготовленням,  контролем  за
забезпеченням якості та випробуванням (для робіт, які визначені
пунктами 4.3, 4.4);
   використання криптосистем і засобів КЗI, у тому числі їх
експлуатацію, налагодження, перевірку та всі види технічного
обслуговування  (перевірок)  відповідно  до  вимог  технічної
документації, ремонт (для робіт, які визначені пунктом 4.5);
   5.1.3. Спеціалісти, які забезпечують виконання робіт у галузі
КЗI, повинні мати повну вищу освіту відповідного професійного
спрямування та спеціальну підготовку для виконання робіт у галузі
КЗI (для робіт, які визначені пунктами 4.1-4.4, 4.6-4.8).
   5.1.4. Суб'єкт господарювання повинен мати спеціалістів, які
за професійною підготовкою та кваліфікацією є фахівцями з питань
криптографічного та технічного захисту інформації, криптографії,
математики, схемотехніки, програмування тощо (для робіт, які
визначені пунктами 4.1, 4.2, 4.6, 4.7).
   5.1.5. Спеціалісти повинні володіти такими знаннями:
   основних нормативних, керівних документів, що регламентують
порядок виконання робіт у галузі КЗI (в обсязі, необхідному для їх
виконання);
   з питань криптографії (в обсязі, необхідному для виконання
робіт);
   принципів роботи  і  технічних  характеристик  необхідної
контрольної, вимірювальної апаратури,  засобів  і  комплексів
обчислювальної  техніки, що використовуються (для робіт, які
визначені пунктами 4.1-4.8);
   методів проектування і розроблення криптосистем і засобів КЗI
(для робіт, які визначені пунктами 4.1, 4.2);
   особливостей виробництва криптосистем і засобів КЗI (для
робіт, які визначені пунктами 4.3, 4.4);
   експлуатаційної документації на криптосистеми і засоби КЗI,
документів щодо порядку організації експлуатації та забезпечення
безпеки (для робіт, які визначені пунктом 4.5);
   алгебраїчних, статистичних,   комбінаторних   досліджень,
розрахунку імовірних характеристик (для робіт, які визначені
пунктами 4.1, 4.2, 4.6, 4.7);
   методик проведення сертифікаційних випробувань та експертизи
криптосистем і засобів КЗI (для робіт, які визначені пунктом 4.6);
   вимог встановленого режиму безпеки при проведенні робіт у
галузі криптографічного захисту конфіденційної інформації.
   Для провадження  робіт у галузі криптографічного захисту
інформації, що становить державну таємницю, або конфіденційної
інформації,  що  є  державною власністю, спеціалісти повинні
додатково володіти знаннями:
   з питань інженерної криптографії (для робіт, які визначені
пунктами 4.1, 4.6, 4.7);
   принципів роботи, побудови та технічних характеристик різних
типів засобів КЗI і працюючих спільно з ними технічних засобів
(для робіт, які визначені пунктами 4.1, 4.2, 4.6, 4.7);
   основних системотехнічних  і   схемотехнічних   рішень,
архітектурно-логічного та конструктивного будування криптосистем і
засобів КЗI (для робіт, які визначені пунктами 4.1, 4.2, 4.6,
4.7);
   питань технічного захисту криптосистем і засобів КЗI (для
робіт, які визначені пунктами 4.1, 4.2, 4.6, 4.7);
   методик проведення тематичних досліджень (для робіт, які
визначені пунктом 4.7);
   вимог встановленого режиму секретності (безпеки).
   5.1.6. Спеціалісти повинні вміти:
   користуватися на практиці всім інструментарієм, який є в
наявності, включаючи і використання інформаційно-обчислювальних
комплексів (для робіт, які визначені пунктами 4.1-4.8);
   проводити повний цикл заявлених робіт з урахуванням вимог
режиму секретності (безпеки);
   на практиці використовувати, експлуатувати криптосистеми і
засоби КЗI, які є в наявності  (для  робіт,  що  визначені
пунктами 4.5, 4.8);
   надавати необхідні пояснення та консультації  з  питань,
пов'язаних з криптосистемами і засобами КЗI, які пропонуються (для
робіт, які визначені пунктом 4.10).
   5.1.7. Для  провадження  робіт у галузі криптографічного
захисту інформації,  що  становить  державну  таємницю,  або
конфіденційної інформації, що є державною власністю, провідні
спеціалісти повинні мати досвід роботи не менше 3 років на
інженерних та (або) наукових посадах, які пов'язані із діяльністю
у галузі КЗI (для робіт, які визначені пунктами 4.1-4.10).
 
   5.2. Організаційні вимоги
   5.2.1. Для провадження господарської діяльності у галузі КЗI
суб'єкт господарювання повинен мати затверджені керівником:
   - документи, у яких визначені:
   підрозділ (підрозділи)  або  група  співробітників,  які
безпосередньо організовуватимуть та забезпечуватимуть проведення
робіт у галузі КЗI, його структура (склад) та завдання;
   інструкції щодо порядку проведення робіт у галузі КЗI;
   функціональні обов'язки  та  кваліфікаційні  вимоги  до
спеціалістів, які залучаються до виконання робіт у галузі КЗI;
   відповідальність спеціалістів,   які   забезпечуватимуть
проведення  робіт  у галузі КЗI, за забезпечення збереження
інформації з обмеженим доступом при виконанні робіт;
   - документ, який встановлює режим безпеки при провадженні
робіт у галузі КЗI, у тому числі порядок отримання, обліку,
зберігання, транспортування, знищення засобів КЗI та ключових
документів.
   Ці документи можуть бути поєднані в один.
   Кожен спеціаліст, що залучається до провадження господарської
діяльності у галузі КЗI, повинен бути ознайомлений під розписку із
зазначеними документами у частині, що його стосується.
   5.2.2. Суб'єкт  господарювання повинен мати визначений у
документальному вигляді перелік відомостей, які відносяться до
інформації з обмеженим доступом.
   5.2.3. В установчих  документах  суб'єкта  господарювання
повинно бути передбачено здійснення господарської діяльності у
галузі КЗI (крім банківських установ).
   5.2.4. Суб'єкт господарювання для провадження господарської
діяльності у галузі КЗI, крім штатних спеціалістів, що працюють на
постійній основі, може з урахуванням вимог, наведених у пунктах
5.1.1-5.1.7, залучати на законних підставах інших кваліфікованих
спеціалістів  (на  умовах  сумісництва, за цивільно-правовими
угодами).
   Для виконання окремих етапів робіт у галузі КЗI суб'єктом
господарювання  можуть  залучатися  спеціалісти,  які  мають
професійнотехнічну освіту.
   5.2.5. Порядок  розроблення  суб'єктом   господарювання
криптосистем і засобів КЗI повинен відповідати вимогам державних
стандартів, інших нормативних документів та нормативно-правових
актів.
   5.2.6. Порядок виробництва криптосистем і засобів КЗI повинен
відповідати вимогам стандартів системи розроблення і поставлення
продукції на виробництво (у частині, що стосується виробництва),
інших нормативних документів та нормативно-правових актів.
   5.2.7. Суб'єкти господарювання ввозять на територію України,
вивозять з території України засоби КЗI та криптосистеми за
погодженням з  Департаментом  (для  робіт,  які  визначені
пунктом 4.9).
   5.2.8. Для провадження робіт у  галузі  криптографічного
захисту інформації, що становить державну таємницю, спеціалісти
повинні мати допуск до  державної  таємниці,  оформлений  у
встановленому законодавством України порядку.
   5.2.9. Виконання робіт у  галузі  КЗI  за  замовленнями
(в інтересах) інших суб'єктів господарювання, органів державної
влади, органів місцевого самоврядування або в кооперації з іншими
ліцензіатами повинно бути оформлено документально.
   Вибір постачальника  окремих  комплектуючих  виробів  для
криптосистем та засобів КЗI, співвиконавців робіт у галузі КЗI
здійснюється ліцензіатом за погодженням із замовником цих робіт
(для   провадження  господарської  діяльності  в  галузі
криптографічного захисту інформації,  що  становить  державну
таємницю, конфіденційної інформації, що є державною власністю).
   5.2.10. До 1 березня поточного року суб'єкт господарювання
надає до Департаменту відомості про виконані за попередній рік
роботи у галузі КЗI,  у  тому  числі  науково-дослідні  та
дослідно-конструкторські роботи.
 
   5.3. Технологічні та інші вимоги
   5.3.1. Суб'єкт господарювання повинен мати власні (або такі,
що використовуються на інших законних підставах) приміщення,
виробничі потужності (зокрема, дослідне виробництво, випробувальну
базу, обладнані робочі місця для збирання та налагодження макетів
розроблених криптосистем і засобів КЗI, налагоджувальні стенди,
призначені  для  здійснення  моделювання  роботи  апаратури,
інформаційно-обчислювальні  комплекси,  оснащені   сучасними
апаратними та програмними засобами, перевірені згідно з діючими
нормативними вимогами технічні засоби вимірювання і контролю,
інструмент,  оснащене  виробництво,  ліцензійне  програмне
забезпечення), потрібні для провадження господарської діяльності у
галузі КЗI.
   Для провадження робіт у галузі криптографічного  захисту
інформації, що становить державну таємницю, суб'єкт господарювання
повинен мати спеціальний дозвіл на  провадження  діяльності,
пов'язаної з державною таємницею, атестовані на відповідність
вимогам нормативних документів з питань  технічного  захисту
інформації приміщення та (або) об'єкти електронно-обчислювальної
техніки.
   Для проведення тематичних досліджень криптосистем і засобів
КЗI необхідно мати спеціалізовані приміщення.
   Виробниче обладнання повинно:
   відповідати стандарту  або  технічній  документації  на
обладнання (паспорт, формуляр, технічні умови тощо);
   бути перевірене (атестоване) або каліброване (для обладнання,
що має метрологічні характеристики);
   бути укомплектоване експлуатаційною документацією;
   мати сертифікат відповідності системи державної сертифікації
УкрСЕПРО (якщо продукція підлягає обов'язковій сертифікації в
Україні).
   5.3.2. Суб'єкт господарювання повинен проводити роботи в
галузі КЗI за умови обов'язкової відповідності засобів КЗI та
криптосистем вимогам щодо їх сертифікації, експертизи або допуску
до експлуатації (для робіт, які визначені пунктами 4.1-4.10).
   5.3.3. Суб'єкт  господарювання  повинен  виконувати  при
провадженні  господарської  діяльності  в  галузі КЗI вимоги
нормативно-правових актів і нормативних  документів  та  мати
(у друкованому вигляді) інформаційну базу (нормативно-правових
актів і нормативних документів, у тому числі внутрішніх інструкцій
та положень):
   з питань ліцензування господарської діяльності;
   з питань порядку проведення заявлених робіт;
   технічну та експлуатаційну документацію на криптосистеми і
засоби  КЗI,  інструкції  та  графіки  проведення технічного
обслуговування апаратури, що потребує періодичного технічного
обслуговування (для робіт, які визначені пунктом 4.5);
   інструкції щодо   забезпечення   безпеки   експлуатації
криптосистем  і  засобів КЗI та порядку постачання, обліку,
зберігання та використання ключових  документів,  затверджені
керівником організації, а також топологію мережі, де планується
використання, експлуатація криптосистем і засобів КЗI (для робіт,
які визначені пунктом 4.5);
   методики проведення досліджень (для робіт, які визначені
пунктами 4.6, 4.7);
   нормативні документи щодо підготовки договорів на ввезення,
вивезення криптосистем і засобів КЗI (для робіт, які визначені
пунктом 4.9);
   з питань здійснення міжнародних передач товарів подвійного
використання та військового призначення (для робіт, які визначені
пунктом 4.9);
   щодо забезпечення режиму секретності та порядку поводження з
інформацією, що становить державну таємницю (у разі отримання
ліцензії на провадження робіт у галузі криптографічного захисту
інформації, що становить державну таємницю);
   щодо забезпечення режиму безпеки та порядку поводження з
конфіденційною  інформацією  (у  разі  отримання ліцензії на
провадження робіт у галузі криптографічного захисту конфіденційної
інформації, у тому числі тієї, що є державною власністю).
 
      6. Особливі вимоги провадження господарської
           діяльності у галузі КЗI
 
   6.1. Залежно від важливості інформації для  особистості,
суспільства, держави та правового режиму доступу до інформації
встановлюються особливі  умови  провадження  робіт  у  межах
господарської діяльності у галузі КЗI, які відображаються у
ліцензії, що видається суб'єкту господарювання:
   з наданням права провадження робіт у галузі криптографічного
захисту інформації, що становить державну таємницю;
   з наданням права провадження робіт у галузі криптографічного
захисту конфіденційної інформації, що є державною власністю;
   з наданням права провадження робіт у галузі криптографічного
захисту конфіденційної інформації.
 
   6.2. Отримання суб'єктом господарювання ліцензії з наданням
права  провадження  робіт  у галузі криптографічного захисту
інформації, що становить державну таємницю, також надає право
провадження робіт у галузі криптографічного захисту конфіденційної
інформації, у тому числі тієї, що є державною власністю.
   Отримання суб'єктом господарювання ліцензії з наданням права
провадження робіт у галузі криптографічного захисту конфіденційної
інформації,  що  є  державною  власністю, також надає право
провадження робіт у галузі криптографічного захисту конфіденційної
інформації.
   Отримання суб'єктом господарювання ліцензії з наданням права
провадження робіт у галузі криптографічного захисту конфіденційної
інформації надає право провадження робіт  тільки  у  галузі
криптографічного захисту конфіденційної інформації.
 
   6.3. Для провадження робіт у галузі криптографічного захисту
інформації,  що  становить  державну  таємницю,  суб'єкти
господарювання повинні забезпечити встановлений режим секретності,
а також мати матеріали, які відповідно до завдань, програм та
замовлень державних органів підтверджують залучення заявника до їх
виконання. Провадження цих робіт дозволяється лише в межах терміну
дії дозволу на здійснення діяльності, пов'язаної з державною
таємницею.
   Для провадження  робіт у галузі криптографічного захисту
конфіденційної інформації, у тому числі тієї, що є державною
власністю,  суб'єкти  господарювання  повинні  забезпечити
встановлений режим безпеки.
 
 Заступник директора Департаменту
 реєстрації і ліцензування - начальник
 Управління ліцензування
 Держпідприємництва України             О.Б.Iванченко
 
 Начальник Головного управління
 криптографічного захисту інформації
 Департаменту спеціальних
 телекомунікаційних систем
 та захисту інформації
 Служби безпеки України                 Г.М.Гулак
 
 
                   Додаток 1
                   до Ліцензійних умов
                   провадження господарської
                   діяльності з розроблення,
                   виробництва, використання,
                   експлуатації,
                   сертифікаційних випробувань,
                   тематичних досліджень,
                   експертизи, ввезення,
                   вивезення криптосистем
                   і засобів криптографічного
                   захисту інформації,
                   надання послуг в галузі
                   криптографічного захисту
                   інформації (крім послуг
                   електронного цифрового
                   підпису), торгівлі
                   криптосистемами
                   і засобами криптографічного
                   захисту інформації
 
                   Департамент спеціальних
                   телекомунікаційних систем
                   та захисту інформації
                   Служби безпеки України
 
 
               ЗАЯВА
            про видачу ліцензії
 
 
 Заявник _________________________________________________________
     (повне найменування (державною та англійською мовами),
 _________________________________________________________________
  місцезнаходження (поштовий індекс, адреса) юридичної особи,
 _________________________________________________________________
 посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
 _________________________________________________________________
  (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, серія і номер
 ________________________________________________________________,
     паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)
 
 ідентифікаційний код юридичної особи ___________________________,
 
 ідентифікаційний номер  фізичної особи-платника  податків  та
 інших обов'язкових платежів ____________________________________,
 
 банківські реквізити ____________________________________________
            (розрахунковий (для банківських установ
 _________________________________________________________________
         кореспондентський) рахунок, МФО,
 ________________________________________________________________,
         найменування відділення банку)
 
 відомості щодо внесення до Єдиного державного реєстру підприємств
 і організацій України (ЄДРПОУ)*
 
-----------------------------------------------------------------
¦  Код відомчої ¦  Код  ¦Код форми¦   Код   ¦Код галузі¦
¦підпорядкованості¦території¦власності¦організаційно-¦діяльності¦
¦ (СПОДУ), орган ¦ (КОАТУУ)¦ (КФВ) ¦правової форми¦ (ЗКГНГ) ¦
¦  управління  ¦     ¦     ¦господарювання¦     ¦
¦         ¦     ¦     ¦  (КОПФГ)  ¦     ¦
-----------------------------------------------------------------
_______________
   * Заповнюється у разі неподання  довідки  про  включення
до ЄДРПОУ.
 
 відомості про  філії,  інші  відокремлені  підрозділи,  які
 провадитимуть господарську діяльність у галузі криптографічного
 захисту інформації
 
-----------------------------------------------------------------
¦Повне     ¦Код території ¦Поштовий¦Місце-   ¦Номер¦Номер¦
¦найменування ¦філії, іншого ¦індекс ¦знаходження ¦факсу¦теле-¦
¦філії, іншого ¦відокремленого¦    ¦філії (від- ¦   ¦фону ¦
¦відокремленого¦підрозділу  ¦    ¦окремленого ¦   ¦   ¦
¦підрозділу  ¦(КОАТУУ)   ¦    ¦підрозділу) ¦   ¦   ¦
-----------------------------------------------------------------
 
 загальні відомості
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦           Відомості               ¦
¦з/п¦                              ¦
¦---+------------------------------------------------------------¦
¦ 1 ¦Реєстраційний номер, дата видачі, термін дії відповідного  ¦
¦  ¦дозволу на здійснення діяльності, пов'язаної з державною  ¦
¦  ¦таємницею:                         ¦
¦---+------------------------------------------------------------¦
¦ 2 ¦Поштові адреси:                       ¦
¦---+------------------------------------------------------------¦
¦ 3 ¦Номери телефону, факсу:                   ¦
------------------------------------------------------------------
 
 відомості про  спеціалістів  суб'єкта  господарювання,  що
 забезпечують виконання робіт у галузі криптографічного захисту
 інформації
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Прізвище,¦  Відомості про  ¦ Посада ¦  Досвід  ¦ Форма ¦
¦з/п¦ім'я, по ¦  кваліфікацію  ¦     ¦ роботи у ¦допуску¦
¦  ¦батькові ¦   (освіта,   ¦     ¦ галузі КЗI ¦    ¦
¦  ¦     ¦  спеціальність, ¦     ¦      ¦    ¦
¦  ¦     ¦ перепідготовка, ¦     ¦      ¦    ¦
¦  ¦     ¦   підвищення  ¦     ¦      ¦    ¦
¦  ¦     ¦  кваліфікації)  ¦     ¦      ¦    ¦
------------------------------------------------------------------
 
 просить видати ліцензію на провадження таких робіт (згідно з
 розділом 4 Ліцензійних умов):
 
 1) _____________________________________________________________;
 2) _____________________________________________________________;
 3) ______________________________________________________________
 
 з наданням права провадження робіт у галузі
 криптографічного захисту: _______________________________________
               (особливі умови провадження робіт
 _________________________________________________________________
       згідно з пунктом 6.1 Ліцензійних умов)
 
 З порядком отримання ліцензії, Ліцензійними умовами провадження
 господарської  діяльності  у галузі криптографічного захисту
 інформації ознайомлений і зобов'язуюсь їх дотримуватись.
 
 Підпис заявника __________________
 _________________________________________________________________
       (посада, прізвище керівника або особи,
 _________________________________________________________________
          яка має на це повноваження)
 
 "___" _________ 20__ р.
 
 М.П.
 
 Заступник директора
 Департаменту реєстрації
 і ліцензування - начальник
 Управління ліцензування
 Держпідприємництва України             О.Б.Iванченко
 
 Начальник Головного
 управління криптографічного
 захисту інформації
 Департаменту спеціальних
 телекомунікаційних систем
 та захисту інформації
 Служби безпеки України                 Г.М.Гулак
 
 
                   Додаток 2
                   до Ліцензійних умов
                   провадження господарської
                   діяльності з розроблення,
                   виробництва, використання,
                   експлуатації,
                   сертифікаційних випробувань,
                   тематичних досліджень,
                   експертизи, ввезення,
                   вивезення криптосистем
                   і засобів криптографічного
                   захисту інформації,
                   надання послуг в галузі
                   криптографічного захисту
                   інформації (крім послуг
                   електронного цифрового
                   підпису), торгівлі
                   криптосистемами
                   і засобами криптографічного
                   захисту інформації
 
                   Департамент спеціальних
                   телекомунікаційних систем
                   та захисту інформації
                   Служби безпеки України
 
 
               ЗАЯВА
          про переоформлення ліцензії
 
 
   у зв'язку зі ________________________________________________
            (зміною найменування юридичної особи,
         не пов'язаною з реорганізацією юридичної особи,
          прізвища, ім'я та по батькові фізичної особи -
          суб'єкта підприємницької діяльності, зміною
           місцезнаходження юридичної особи або місця
            проживання фізичної особи - суб'єкта
              підприємницької діяльності)
 
 Заявник _________________________________________________________
      (повне найменування (державною та англійською мовами),
 _________________________________________________________________
  місцезнаходження (поштовий індекс, адреса) юридичної особи,
 _________________________________________________________________
 посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
 _________________________________________________________________
  (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, серія і номер
 ________________________________________________________________,
     паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)
 
 ідентифікаційний код юридичної особи ___________________________,
 
 ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та
 інших обов'язкових платежів ____________________________________,
 банківські реквізити ____________________________________________
            (розрахунковий (для банківських установ
 _________________________________________________________________
         кореспондентський) рахунок, МФО,
 ________________________________________________________________,
         найменування відділення банку)
 
 відомості щодо внесення до Єдиного державного реєстру підприємств
 і організацій України (ЄДРПОУ)*
 
-----------------------------------------------------------------
¦  Код відомчої ¦  Код  ¦Код форми¦   Код   ¦Код галузі¦
¦підпорядкованості¦території¦власності¦організаційно-¦діяльності¦
¦ (СПОДУ), орган ¦ (КОАТУУ)¦ (КФВ) ¦правової форми¦ (ЗКГНГ) ¦
¦  управління  ¦     ¦     ¦господарювання¦     ¦
¦         ¦     ¦     ¦  (КОПФГ)  ¦     ¦
-----------------------------------------------------------------
_______________
   * Заповнюється у разі неподання  довідки  про  включення
до ЄДРПОУ.
 
 загальні відомості
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦           Відомості               ¦
¦з/п¦                              ¦
¦---+------------------------------------------------------------¦
¦ 1 ¦Поштові адреси:                       ¦
¦---+------------------------------------------------------------¦
¦ 2 ¦Номери телефону, факсу:                   ¦
------------------------------------------------------------------
 
 просить переоформити ліцензію серії АА N ___________ у зв'язку зі
 _________________________________________________________________
       (зміною найменування юридичної особи,
 _________________________________________________________________
     не пов'язаною з реорганізацією юридичної особи,
 _________________________________________________________________
   прізвища, ім'я та по батькові фізичної особи - суб'єкта
 _________________________________________________________________
 підприємницької діяльності, зміною місцезнаходження юридичної
 _________________________________________________________________
    особи або місця проживання фізичної особи - суб'єкта
 _________________________________________________________________
          підприємницької діяльності)
 
 З порядком отримання ліцензії, Ліцензійними умовами провадження
 господарської діяльності у галузі  криптографічного  захисту
 інформації ознайомлений і зобов'язуюсь їх дотримуватись.
 
 Підпис заявника __________________
 _________________________________________________________________
       (посада, прізвище керівника або особи,
 _________________________________________________________________
          яка має на це повноваження)
 
 "___" _________ 20__ р.
 
 М.П.
 
 Заступник директора
 Департаменту реєстрації
 і ліцензування - начальник
 Управління ліцензування
 Держпідприємництва України             О.Б.Iванченко
 
 Начальник Головного
 управління криптографічного
 захисту інформації
 Департаменту спеціальних
 телекомунікаційних систем
 та захисту інформації
 Служби безпеки України                 Г.М.Гулак
 
 
                   Додаток 3
                   до Ліцензійних умов
                   провадження господарської
                   діяльності з розроблення,
                   виробництва, використання,
                   експлуатації,
                   сертифікаційних випробувань,
                   тематичних досліджень,
                   експертизи, ввезення,
                   вивезення криптосистем
                   і засобів криптографічного
                   захисту інформації,
                   надання послуг в галузі
                   криптографічного захисту
                   інформації (крім послуг
                   електронного цифрового
                   підпису), торгівлі
                   криптосистемами
                   і засобами криптографічного
                   захисту інформації
 
                   Департамент спеціальних
                   телекомунікаційних систем
                   та захисту інформації
                   Служби безпеки України
 
 
               ЗАЯВА
          про переоформлення ліцензії
         (у зв'язку з намірами ліцензіата
          розширити свою діяльність)
 
 Заявник _________________________________________________________
     (повне найменування (державною та англійською мовами),
 _________________________________________________________________
  місцезнаходження (поштовий індекс, адреса) юридичної особи,
 _________________________________________________________________
 посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
 _________________________________________________________________
     (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
 _________________________________________________________________
 серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)
 
 ідентифікаційний код юридичної особи ___________________________,
 
 ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та
 інших обов'язкових платежів ____________________________________,
 
 банківські реквізити ____________________________________________
            (розрахунковий (для банківських установ
 _________________________________________________________________
 кореспондентський) рахунок, МФО, найменування відділення банку)
 
 відомості щодо внесення до Єдиного державного реєстру підприємств
 і організацій України (ЄДРПОУ)*
 
-----------------------------------------------------------------
¦  Код відомчої ¦  Код  ¦Код форми¦   Код   ¦Код галузі¦
¦підпорядкованості¦території¦власності¦організаційно-¦діяльності¦
¦ (СПОДУ), орган ¦ (КОАТУУ)¦ (КФВ) ¦правової форми¦ (ЗКГНГ) ¦
¦  управління  ¦     ¦     ¦господарювання¦     ¦
¦         ¦     ¦     ¦  (КОПФГ)  ¦     ¦
-----------------------------------------------------------------
_______________
   * Заповнюється у разі  неподання  довідки про включення
до ЄДРПОУ.
 
 відомості про  філії,  інші  відокремлені  підрозділи,  які
 провадитимуть господарську діяльність у галузі криптографічного
 захисту інформації
 
-----------------------------------------------------------------
¦Повне     ¦Код території ¦Поштовий¦Місце-   ¦Номер¦Номер¦
¦найменування ¦філії, іншого ¦індекс ¦знаходження ¦факсу¦теле-¦
¦філії, іншого ¦відокремленого¦    ¦філії (від- ¦   ¦фону ¦
¦відокремленого¦підрозділу  ¦    ¦окремленого ¦   ¦   ¦
¦підрозділу  ¦(КОАТУУ)   ¦    ¦підрозділу) ¦   ¦   ¦
-----------------------------------------------------------------
 
 загальні відомості
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦           Відомості               ¦
¦з/п¦                              ¦
¦---+------------------------------------------------------------¦
¦ 1 ¦Реєстраційний номер, дата видачі, термін дії відповідного  ¦
¦  ¦дозволу на здійснення діяльності, пов'язаної з державною  ¦
¦  ¦таємницею:                         ¦
¦---+------------------------------------------------------------¦
¦ 2 ¦Поштові адреси:                       ¦
¦---+------------------------------------------------------------¦
¦ 3 ¦Номери телефону, факсу:                   ¦
------------------------------------------------------------------
 
 відомості про  спеціалістів  суб'єкта  господарювання,  які
 забезпечують виконання додатково обраних робіт (особливих умов їх
 провадження) у галузі криптографічного захисту інформації
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Прізвище,¦  Відомості про  ¦ Посада ¦  Досвід  ¦ Форма ¦
¦з/п¦ім'я, по ¦  кваліфікацію  ¦     ¦ роботи у ¦допуску¦
¦  ¦батькові ¦   (освіта,   ¦     ¦ галузі КЗI ¦    ¦
¦  ¦     ¦  спеціальність, ¦     ¦      ¦    ¦
¦  ¦     ¦ перепідготовка, ¦     ¦      ¦    ¦
¦  ¦     ¦   підвищення  ¦     ¦      ¦    ¦
¦  ¦     ¦  кваліфікації)  ¦     ¦      ¦    ¦
------------------------------------------------------------------
 
 
 ліцензія _________________________________ на провадження таких
     (серія та номер наявної ліцензії)
 окремих робіт (згідно з розділом 4 Ліцензійних умов):
 
 1) _____________________________________________________________;
 2) _____________________________________________________________;
 3) ______________________________________________________________
 
 з наданням права провадження робіт у галузі
 криптографічного захисту: _______________________________________
                   (особливі умови
 ________________________________________________________________,
   провадження робіт згідно з пунктом 6.1 Ліцензійних умов)
 
 просить переоформити ліцензію та надати право провадження таких
 окремих робіт (згідно з розділом 4 Ліцензійних умов);
 
 1) _____________________________________________________________;
 2) _____________________________________________________________;
 3) ______________________________________________________________
 
 з наданням права провадження робіт у галузі
 криптографічного захисту: _______________________________________
                   (особливі умови
 _________________________________________________________________
   провадження робіт згідно з пунктом 6.1 Ліцензійних умов)
 
 З Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності у
 галузі криптографічного  захисту  інформації  ознайомлений і
 зобов'язуюсь їх дотримуватись.
 
 Підпис заявника ______________
 _________________________________________________________________
       (посада, прізвище керівника або особи,
 _________________________________________________________________
          яка має на це повноваження)
 
 "___" _________ 20__ р.
 
 М.П.
 
 Заступник директора
 Департаменту реєстрації
 і ліцензування - начальник
 Управління ліцензування
 Держпідприємництва України             О.Б.Iванченко
 
 Начальник Головного
 управління криптографічного
 захисту інформації
 Департаменту спеціальних
 телекомунікаційних систем
 та захисту інформації
 Служби безпеки України                 Г.М.Гулак
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка