Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Положення про Міністерство економіки України


          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
 ( Розпорядження втратило чинність на підставі Указу Президента
  N 1159/2000 ( 1159/2000 ) від 23.10.2000 )
 
     Про Положення про Міністерство економіки України
 
   Затвердити Положення про Міністерство економіки  України
(додається).
 
 
 Президент України                   Л. КРАВЧУК
 
 
 м.Київ, 16 травня 1992 року
   N 89
 
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                Розпорядженням Президента України
                від 16 травня 1992 р. N 89
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про Міністерство економіки України
 
   1. Міністерство економіки України (Мінекономіки України) є
центральним органом державної виконавчої влади України, керівник
якого відповідно до Конституції України ( 888-09 ) входить до
складу Кабінету Міністрів України.
   Міністерство бере участь у розробці і реалізації стратегії
соціально-економічного розвитку України, формуванні механізму її
здійснення,  удосконаленні  системи заходів щодо забезпечення
економічної самостійності України.
 
   2. Мінекономіки України у своїй  діяльності  керується
Конституцією і законами України, постановами Верховної  Ради
України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами
і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також  цим
Положенням. У межах своїх повноважень Міністерство організує
виконання актів законодавства України і здійснює контроль за їх
виконанням.
   Міністерство узагальнює практику застосування законодавства з
питань, що входять до його компетенції, розробляє пропозиції щодо
його вдосконалення та вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів
України.
 
   3. Основними завданнями Мінекономіки України є:
   участь у розробці державної економічної політики;
   визначення пріоритетних  напрямів  соціально-економічного
розвитку України, розробка короткострокових, середньострокових і
довгострокових прогнозів та індикативних планів, пропозицій щодо
структурної перебудови економіки;
   підготовка проектів комплексних  державних  програм  з
економічних проблем, координація діяльності центральних органів
державної виконавчої влади, пов'язаної з виконанням цих програм;
   розробка за участю Мінфіну, Мінпраці та Міндержресурсів
України балансів національної економіки;
   розробка разом з Мінінвестбудом України пропозицій щодо
формування інвестиційної політики за  програмним  принципом,
виходячи із визначених напрямів структурної перебудови економіки;
   забезпечення узгодженості у здійсненні  економічної  та
науково-технічної політики, координація вкладень ресурсів  у
наукову інфраструктуру;
   розробка і використання методів  регулювання  розвитку
економіки, її галузевої та територіальної структури;
   створення фінансово-економічних передумов для ефективного
використання науково-технічного,  виробничого,  енергетичного,
трудового потенціалу і природних ресурсів;
   розробка пропозицій та участь у  формуванні  державних
замовлень;
   створення організаційно-економічного механізму поглиблення
економічної реформи, участь у формуванні разом  з  іншими
центральними органами державної виконавчої влади і Національним
банком України товарного та фінансового ринків, пропозицій щодо
податкової політики, регулювання грошового та кредитного обігу;
   забезпечення разом з іншими центральними органами державної
виконавчої влади розробки й здійснення заходів для підтримки
підприємницької діяльності, розвитку різних форм власності, нових
господарських структур і конкуренції у сфері виробництва та
реалізації продукції;
   участь у формуванні регіональної політики,  комплексного
розвитку областей  та  районів,  раціонального  розміщення
продуктивних сил і найважливіших об'єктів  загальнодержавної
власності;
   аналіз і прогнозування за  участю  Мінпраці  України
соціально-демографічних змін;
   участь у формуванні разом з іншими центральними органами
державної  виконавчої  влади  та  реалізації   стратегії
зовнішньоекономічної  політики,  оптимізації   міждержавних
економічних зв'язків;
   розробка пропозицій щодо режиму ліцензування і квотування
експорту та імпорту;
   участь  у  формуванні    економічного    механізму
природокористування і охорони навколишнього природного середовища;
   розробка заходів щодо забезпечення збалансованості обсягу
матеріальних ресурсів, товарів і послуг з фінансовими ресурсами та
грошовою масою на внутрішньому ринку;
   участь у формуванні та здійсненні державної цінової політики,
застосування різних методів цінового регулювання;
   складання  прогнозів  соціально-економічних   наслідків
впровадження ринкових відносин, підготовка  пропозицій  щодо
регулювання ринку праці та соціального захисту населення.
 
   4. Мінекономіки України відповідно до покладених на нього
завдань:
   розробляє напрями стратегії структурної, інвестиційної та
інноваційної політики;
   розробляє проекти комплексних державних програм з економічних
проблем, контролює виконання цих програм;
   здійснює аналітико-прогнозні розрахунки, розробляє прогнози
соціально-економічного розвитку України;
   складає баланси національної економіки;
   аналізує та узагальнює стан і тенденції розвитку економіки,
її ресурсно-виробничого  потенціалу,  цілі  та  пріоритети
соціально-економічного розвитку  України,  найважливіших  її
регіонів;
   здійснює регулювання економіки на основі прогнозів, програм
та індикативних планів;
   розробляє та здійснює заходи, спрямовані на поглиблення
економічної реформи та перехід до ринкових відносин;
   бере участь у розробці програм роздержавлення та приватизації
власності, здійсненні заходів щодо розвитку  підприємницької
діяльності в різних галузях і регіонах;
   бере участь у розробці заходів, пов'язаних з формуванням
товарного і фінансового ринків, податкової політики, регулюванням
грошового та кредитного обігу;
   бере участь у формуванні стратегії  зовнішньоекономічної
політики,  регулюванні  міждержавних  економічних  зв'язків,
координації іноземних кредитів та інвестицій;
   бере участь у розробці  заходів  щодо  вдосконалення
організаційних форм і розвитку інфраструктури ринку;
   здійснює економічну політику, спрямовану на забезпечення
соціального захисту населення, збалансованості його  грошових
доходів і витрат;
   складає перспективний баланс трудових ресурсів, здійснює
заходи щодо вдосконалення його структури;
   бере участь у розробці разом з Мінпраці України програм
зайнятості населення;
   координує вкладення ресурсів у наукову інфраструктуру;
   вивчає та узагальнює практику встановлення цін і тарифів у
галузях народного господарства, проводить роботу, пов'язану з
удосконаленням механізму ціноутворення;
   визначає основні напрями  діяльності  науково-дослідних
організацій, що діють при Міністерстві;
   видає разом з Мінфіном і Академією наук України журнал
"Економіка України".
 
   5. Мінекономіки України має право:
   координувати здійснення центральним  органами  державної
виконавчої влади заходів, спрямованих на реалізацію економічної
політики України;
   залучати для вирішення питань, що належать до компетенції
Міністерства, Академію наук України, науково-дослідні установи,
вищі навчальні заклади та інші установи, а також окремих учених і
висококваліфікованих фахівців-практиків;
   одержувати безоплатно за заявкою від Мінстату  України
необхідні статистичні матеріали;
   скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції.
 
   6. Мінекономіки України при виконанні покладених на нього
функцій взаємодіє з іншими центральними органами  державної
виконавчої влади України, органами Республіки Крим, місцевими
державними адміністраціями, органами місцевого і регіонального
самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.
 
   7. Мінекономіки України у межах своїх повноважень видає на
основі й на виконання чинного законодавства накази, організує та
контролює їх виконання.
   Рішення Міністерства з питань  реалізації  економічної
політики, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для
центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, а також
підприємств, установ і організацій.
   Міністерство в разі необхідності видає спільно з іншими
центральними органами державної виконавчої влади та місцевими
державними адміністраціями спільні акти.
 
   8. Мінекономіки України очолює Міністр, який призначається
Президентом України.
   Міністр має заступників, яких за його поданням призначає
Кабінет Міністрів України, провадить розподіл обов'язків між
заступниками Міністра та визначає  повноваження  структурних
підрозділів Міністерства.
   Міністр економіки України несе персональну відповідальність
за виконання покладених на Міністерство завдань і здійснення ним
своїх функцій, встановлює ступінь відповідальності заступників
Міністра, керівників підрозділів Міністерства.
 
   9. Для погодженого вирішення питань, що  належать  до
повноважень Мінекономіки України,  обговорення  найважливіших
напрямів його діяльності в Міністерстві утворюється колегія в
складі Міністра (голова колегії), заступників Міністра за посадою,
керівників структурних підрозділів Міністерства.
   До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів державної виконавчої влади та представники відповідних
громадських об'єднань.
   Члени колегії Міністерства затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
   Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
Міністерства.
 
   10. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо
основних напрямів діяльності Мінекономіки України, обговорення
найважливіших програм і вирішення інших питань у Міністерстві
можуть створюватися відповідні ради і комісії з включенням до їх
складу представників органів  державної  виконавчої  влади,
господарських структур, провідних учених і висококваліфікованих
фахівців-практиків.
   Склад рад, комісій та положення про них затверджуються
Міністром економіки України.
 
   11. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату Мінекономіки України затверджуються Кабінетом
Міністрів України.
   Структура центрального апарату Міністерства затверджується
Першим віце-прем'єр-міністром України.
   Штатний розпис центрального апарату Міністерства і положення
про його структурні підрозділи затверджуються Міністром економіки
України.
 
   12. Мінекономіки України є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в установах банків, печатку із  зображенням
Державного герба України і своїм найменуванням.
 
 
 Секретар Адміністрації 
 Президента України                   М. ХОМЕНКО
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка