Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо запровадження системи управління якістю у центральному апараті Мінжитлокомунгоспу

      МIНIСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
            ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            24.12.2008 N 404
 
 
          Щодо запровадження системи
         управління якістю у центральному
          апараті Мінжитлокомунгоспу
 
 
   На виконання  постанови  Кабінету  Міністрів України від
11.05.2006 N 614 ( 614-2006-п ) "Про затвердження Програми
запровадження системи управління якістю (СУЯ) в органах виконавчої
влади" Н А К А З У Ю:
 
   1. Створити Координаційну раду з якості Мінжитлокомунгоспу.
 
   2. Затвердити Положення про Координаційну раду з якості
Мінжитлокомунгоспу та склад Координаційної ради, що додаються
(додатки 1, 2).
 
   3. Призначити Головним уповноваженим з питань запровадження
та  забезпечення  функціонування системи управління якістю в
центральному апараті  Мінжитлокомунгоспу  заступника  Міністра
Запатріну I.В.
 
   4. Затвердити  Склад  робочої  групи із запровадження у
центральному апараті Мінжитлокомунгоспу системи управління якістю,
що додається (додаток 3).
 
   5. Робочій групі із запровадження у центральному апараті
Мінжитлокомунгоспу системи управління якістю до 15 січня 2009 року
розробити  План  заходів  щодо запровадження та забезпечення
функціонування системи управління якістю у центральному апараті
Міністерства на 2009-2010 роки.
 
   6. Начальнику   Управління  науково-технічної  політики
Цихан Т.В. до 1 червня 2009 року:
   - забезпечити    розроблення   організаційно-методичних
документів, необхідних для запровадження СУЯ;
   - визначити орган із сертифікації для проведення процедури
сертифікації СУЯ в апараті Міністерства.
 
   7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Запатріну I.В.
 
 Міністр                       О.Ю.Кучеренко
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу
                   Мінжитлокомунгоспу
                   України
                   24.12.2008 N 404
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
           про Координаційну раду
          з якості Мінжитлокомунгоспу
 
 
   1. Координаційна рада з якості Мінжитлокомунгоспу (далі -
Координаційна  рада)  є  постійно  діючим  дорадчим  органом
Мінжитлокомунгоспу.
 
   2. Координаційна  рада  у  своїй  діяльності  керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство
з  питань  житлово-комунального господарства ( 717-2007-п ),
наказами Мінжитлокомунгоспу та цим Положенням.
 
   3. Головним завданням Координаційної ради є  організація
розроблення,  запровадження та постійне удосконалення системи
управління якістю в Мінжитлокомунгоспі.
 
   4. Координаційна рада відповідно до покладеного на  неї
завдання:
   - організовує проведення аналізу відповідності діяльності
Мінжитлокомунгоспу вимогам     національного     стандарту
ДСТУ ISO 9001-2001 та здійснює підготовку заходів щодо приведення
її у відповідність до цих вимог;
   - координує діяльність  з  розроблення  та  актуалізації
документів системи управління якістю в Мінжитлокомунгоспі;
   - вносить Міністру пропозиції щодо кандидатур внутрішніх
аудиторів  для  оцінювання  результатів запровадження системи
управління якістю в центральному апараті Мінжитлокомунгоспу;
   - розробляє та затверджує програму проведення внутрішніх
аудитів системи управління якістю Мінжитлокомунгоспу, здійснює
контроль за її виконанням;
   - розробляє коригуючі заходи та приймає відповідні рішення за
підсумками  проведення  аудитів  системи управління якістю в
Мінжитлокомунгоспі;
   - проводить аналіз результативності та ефективності процесів,
необхідних для функціонування системи  управління  якістю  в
Мінжитлокомунгоспі, приймає рішення за підсумками цього аналізу;
   - координує діяльність,  спрямовану  на  організацію  та
проведення  навчання  персоналу  Мінжитлокомунгоспу  з питань
управління якістю;
   - ініціює запровадження кращого міжнародного досвіду з питань
управління якістю в діяльність Мінжитлокомунгоспу.
 
   5. Координаційна рада має право:
   - одержувати  інформацію  від  структурних  підрозділів
центрального апарату Мінжитлокомунгоспу з питань функціонування
системи управління якістю;
   - заслуховувати звіти головного уповноваженого та внутрішніх
аудиторів з питань запровадження та забезпечення функціонування
системи  управління  якістю   у   центральному   апараті
Мінжитлокомунгоспу  для  оцінювання  результатів запровадження
системи  управління  якістю   в   центральному   апараті
Мінжитлокомунгоспу, здійснювати контроль за їх діяльністю;
   - ініціювати підготовку структурними підрозділами апарату
Мінжитлокомунгоспу проектів документів з питань системи управління
якістю, розглядати та вносити  їх  на  розгляд  керівництву
Мінжитлокомунгоспу.
 
   6. Координаційна  рада  утворюється  у  складі  голови,
заступників голови Координаційної ради, головного уповноваженого з
питань  запровадження  та забезпечення функціонування системи
управління якістю у центральному апараті Мінжитлокомунгоспу та
членів ради. Персональний склад Координаційної ради затверджується
наказом Мінжитлокомунгоспу.
 
   7. Заступник  голови  Координаційної  ради  з  якості
Мінжитлокомунгоспу,  який  є головним уповноваженим з питань
запровадження та забезпечення функціонування системи управління
якістю у центральному апараті Мінжитлокомунгоспу:
   забезпечує встановлення,  впровадження  та  підтримання
процесів, необхідних для функціонування системи управління якістю;
   звітує перед Міністром про функціонування системи управління
якістю і вносить пропозиції щодо її удосконалення;
   забезпечує взаємодію  Мінжитлокомунгоспу  із  зовнішніми
сторонами  з  питань,  пов'язаних  з функціонуванням системи
управління якістю.
 
   8. Засідання Координаційної ради проводяться не рідше одного
разу на квартал і є правомочними, якщо в них бере участь не менше
половини її членів. Головує на засіданнях голова Координаційної
ради або за його дорученням заступник голови Координаційної ради,
головний уповноважений з питань запровадження та забезпечення
функціонування системи управління якістю у центральному апараті
Мінжитлокомунгоспу.
   Рішення Координаційної ради приймаються голосуванням, простою
більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні Координаційної
ради. У разі рівного розподілу голосів, голос головуючого на
засіданні Координаційної ради є вирішальним.
   Питання, які  потребують  оперативного  вирішення, можуть
розглядатися шляхом опитування членів Координаційної ради та
оформлятися в установленому порядку.
   Рішення Координаційної  ради  оформляються  у  вигляді
протоколів,  які  підписує  головуючий та секретар засідання
Координаційної ради.
   Рішення Координаційної ради обов'язково подаються на розгляд
Міністру з питань житлово-комунального господарства України.
 
   9. Секретар Координаційної ради готує документи для засідань
Координаційної ради та забезпечує протокольне оформлення рішень
Координаційної ради, прийнятих на засіданні.
 
   10. Робоча група із запровадження у центральному апараті
Мінжитлокомунгоспу системи управління якістю є робочим органом
Координаційної ради, яка:
   забезпечує встановлення,  впровадження,  підтримання  та
взаємодію процесів, необхідних для ефективного функціонування
системи управління;
   розробляє та подає на затвердження  Координаційної  ради
документацію системи управління якістю.
   Керівник Робочої групи організовує засідання робочої групи за
необхідністю.
 
   11. У  кожному структурному підрозділі Мінжитлокомунгоспу
призначається уповноважений з питань запровадження та забезпечення
функціонування системи управління якістю у центральному апараті
Мінжитлокомунгоспу. Уповноважені з розроблення та забезпечення
функціонування системи управління якістю розробляють, забезпечують
впровадження, підтримання та взаємодію процесів, необхідних для
ефективного функціонування системи управління якістю, у своїх
структурних підрозділах.
 
   12. Організаційно-методичне   забезпечення   діяльності
Координаційної  ради  здійснює  Управління  науково-технічної
політики.
 
   13. Матеріально-технічне    забезпечення    діяльності
Координаційної  ради  здійснює  Управління  господарського
забезпечення, підвідомчих організацій та державних закупівель.
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу
                   Мінжитлокомунгоспу
                   України
                   24.12.2008 N 404
 
 
               СКЛАД
            Координаційної ради
          з якості Мінжитлокомунгоспу
 
 
 КУЧЕРЕНКО Олексій    - Міністр з питань житлово-комунального
 Юрійович         господарства України, голова
             Координаційної ради
 
 ЛОТОЦЬКИЙ Орест     - перший заступник Міністра, заступник
 Богданович        голови Координаційної ради
 
 ЗАПАТРIНА Iрина     - заступник Міністра, головний
 Вікторівна        уповноважений з питань запровадження та
             забезпечення функціонування системи
             управління якістю у центральному апараті
             Мінжитлокомунгоспу, заступник голови
             Координаційної ради
 
   Члени Ради:
 
 МАЗУРЧАК Олександр    - перший заступник Міністра - начальник
 Володимирович      Держжитлокомунінспекції
 
 КРАМАРЕНКО Руслан    - заступник Міністра
 Михайлович
 
 ЗIМIН Сергій       - заступник Міністра
 Георгійович
 
 КОЗЛЕНКО Анатолій    - заступник Міністра
 Михайлович
 
 ЦИХАН Тетяна Василівна  - начальник Управління науково-технічної
             політики.
 
 
                   Додаток 3
                   до наказу
                   Мінжитлокомунгоспу
                   України
                   24.12.2008 N 404
 
 
               СКЛАД
       робочої групи із запровадження системи
         управління якістю у центральному
          апараті Мінжитлокомунгоспу
 
 
 ЗАПАТРIНА Iрина     - заступник Міністра, керівник робочої
 Вікторівна       групи, головний уповноважений з питань
             запровадження та забезпечення
             функціонування системи управління якістю
             у центральному апараті
             Мінжитлокомунгоспу, заступник голови
             Координаційної ради
 
   Члени робочої групи:
 
 КУЗНЄЦОВ Сергій     - начальник Патронатної служби Міністра
 Iванович
 
 МАЙСТРЕНКО Наталія   - завідувач Контрольно-ревізійного
 Iванівна        сектору
 
 ВАЩУК Марія Миколаївна - начальник Фінансово-економічного
             управління
 
 КРИЛОВА Iрина Iванівна - начальник Юридичного відділу
 
 КАСЬЯН Андрій      - начальник Відділу кадрів
 Олександрович
 
 КIРЮШИН Володимир    - начальник Управління розвитку житлової
 Миколайович       сфери
 
 КИКОТЬ Олена      - начальник Управління організаційної
 Георгіївна       роботи
 
 СУДНИКОВА Юлія     - начальник Управління стратегії
 Дмитрівна        реформування
 
 ЦИХАН Тетяна Василівна - начальник Управління науково-технічної
             політики
 
 САВЕНКО Олександр    - начальник Управління координації
 Олександрович      міжнародної технічної допомоги та
             міжнародних зв'язків
 
 МАЛЕЖИК Олена      - начальник Управління теплоенергетики
 Миколаївна
 
 РУДИЙ Володимир     - начальник Управління
 Петрович        водопровідно-каналізаційного господарства
 
 ГАВРИЛЮК Олена     - директор Департаменту державного
 Володимирівна      регулювання
 
 СОСКIН Олександр    - начальник Управління господарського
 Маркович        забезпечення, підвідомчих організацій та
             державних закупівель
 
 ВIРЧЕНКО Володимир   - начальник Відділу міського
 Васильович       електротранспорту
 
 IГНАТЕНКО Олександр   - начальник Управління благоустрою та
 Павлович        комунального обслуговування
 
 НОВИЦЬКИЙ Дмитро    - начальник Управління регіональної
 Юрійович        політики.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка