Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форми звітності N 1 (річна) "Звіт про зелене господарство" та Інструкції щодо заповнення форми звітності N 1 (річна) "Звіт про зелене господарство"

      МIНIСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
            ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            24.12.2008 N 401
 
 
      Про затвердження форми звітності N 1 (річна)
      "Звіт про зелене господарство" та Iнструкції
      щодо заповнення форми звітності N 1 (річна)
         "Звіт про зелене господарство"
 
 
   На виконання Законів України "Про благоустрій  населених
пунктів" ( 2807-15 ), "Про насіння і садивний матеріал" ( 411-15 )
та постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.98 N  391
( 391-98-п ) "Про затвердження Положення про державну систему
моніторингу довкілля", а також з метою забезпечення формування
державної  політики  в  зеленому  господарстві і контролю у
квітково-декоративному насінництві та розсадництві відповідно до
вимог Закону  України  "Про  насіння  і  садивний  матеріал"
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2009 року:
 
   1.1. Форму звітності N  1  (річна)  "Звіт  про  зелене
господарство" ( va401662-08 ), що додається.
 
   1.2. Iнструкцію щодо заповнення форми звітності N 1 (річна)
"Звіт про зелене господарство", що додається.
 
   2. Управлінню благоустрою, комунального обслуговування та
підготовки до  ЄВРО-2012  (О.П.Iгнатенко)  довести затверджені
пунктом 1 цього наказу форму звітності та Iнструкцію щодо її
заповнення до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та
забезпечити щорічне узагальнення даних цієї звітності.
 
   3. Установити, що форма звітності N 1 (річна) "Звіт про
зелене господарство" ( va401662-08 ) та Iнструкція, затверджені
пунктом 1 цього наказу, поширюються на юридичних осіб та їхні
відокремлені підрозділи, незалежно від  організаційно-правової
форми господарювання, фізичних осіб - підприємців, які працюють у
сфері  утримання  зелених  насаджень  територій  загального
користування об'єктів благоустрою населених пунктів, а також у
сфері квітково-декоративного насінництва і розсадництва.
 
   4. Структурним підрозділам з питань  житлово-комунального
господарства Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних  адміністрацій  забезпечити
збирання, розроблення та подання інформації за формою звітності
N 1 (річна) "Звіт про зелене господарство" ( va401662-08 ),
затвердженою пунктом 1 цього наказу, до Управління благоустрою,
комунального  обслуговування  та  підготовки  до  ЄВРО-2012
Міністерства з питань житлово-комунального господарства України.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Р.М.Крамаренка.
 
 Міністр                       О.Ю.Кучеренко
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Державного комітету
 статистики України                 О.Г.Осауленко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінжитлокомунгоспу
                   України
                   24.12.2008 N 401
 
 
              IНСТРУКЦIЯ
      щодо заповнення форми звітності N 1 (річна)
         "Звіт про зелене господарство"
             ( va401662-08 )
 
 
          Пояснення вжитих термінів
 
   Зелені насадження - деревна,  чагарникова,  квіткова  та
трав'яна  рослинність  природного  і  штучного походження на
визначеній території населеного пункту.
   Зелені насадження  загального  користування  -  зелені
насадження, які розташовані на території  загальноміських  і
районних  парків, спеціалізованих парків, парків культури та
відпочинку; на територіях зоопарків та ботанічних садів, міських
садів і садів житлових районів, міжквартальних або при групі
житлових будинків; скверів, бульварів, насадження на схилах,
набережних, лісопарків, лугопарків, гідропарків і інших, які мають
вільний доступ для відпочинку.
   Зелені насадження обмеженого користування - насадження на
територіях громадських і житлових будинків, шкіл, дитячих установ,
вищих та середніх спеціальних навчальних закладів, профтехучилищ,
закладів охорони здоров'я, промислових підприємств і складських
зон, санаторіїв, культурно-освітніх і спортивно-оздоровчих установ
та інші.
   Зелені насадження  спеціального  призначення - насадження
транспортних магістралей і вулиць; на ділянках санітарно-захисних
зон  довкола  промислових  підприємств; виставок, кладовищ і
крематоріїв,   ліній   електропередач   високої   напруги;
лісомеліоративні,  водоохоронні,  вітрозахисні,  протиерозійні,
насадження розсадників, квітникарських підприємств, пришляхові
насадження в межах населених пунктів.
   Ентомошкідники - комахи, які знижують стійкість  зелених
насаджень, пошкоджують органи і частини рослин: листя, бруньки,
плоди, кору, деревину та коріння.
   Фітозахворювання -  порушення  нормального обміну речовин
клітин, органів та рослини в цілому, що виникло під впливом
фітопатогену  (грибів, бактерій, вірусів, комах та ін.) або
несприятливих умов середовища,  що  призводить  до  зниження
продуктивності рослин або до повної їх загибелі.
   Насіння -  органи  рослин,  які  використовуються  для
розмноження.
   Садивний (посадковий) матеріал - рослини та їх частини, що
вважаються придатними для відтворення цілісних рослин.
   Насінництво та розсадництво -  галузь  рослинництва,  що
займається розмноженням відповідно насіння і садивного матеріалу,
збереженням і поліпшенням їх сортових, посівних і врожайних
якостей (властивостей), а також здійснює сортовий та насіннєвий
контроль.
   Рослини-регенеранти -   рослини,   отримані   шляхом
мікроклонального розмноження.
   Iнвентарна площа оранжерей (теплиць) - фізична площа об'єкта,
отримана шляхом множення внутрішньої довжини на ширину оранжереї
(теплиці).
   Дебіторська заборгованість  -  заборгованість  покупців,
замовників та інших дебіторів (у тому числі яка забезпечена
векселями) за надані їм продукцію, товари, роботу або послуги;
фінансових і податкових органів за податками, зборами та іншими
платежами до бюджету; також заборгованість з сум нарахованих
дивідендів, відсотків, роялті тощо, що підлягають надходженню;
заборгованість  пов'язаних  сторін  та  з  внутрішньовідомчих
розрахунків; інша поточна дебіторська заборгованість. Дебіторська
заборгованість, у разі створення щодо неї резерву сумнівних
боргів, наводиться за чистою реалізаційною вартістю.
   Кредиторська заборгованість - заборгованість фізичним  та
юридичним особам: за матеріальні цінності, виконані роботи та
отримані послуги (в тому числі яка забезпечена векселями); з сум
авансів одержаних від інших осіб у рахунок наступних поставок
продукції, виконання робіт (послуг); за усіма видами платежів до
бюджету, включаючи податки з працівників підприємства; також
заборгованість з оплати праці, включаючи депоновану заробітну
плату; заборгованість підприємства його учасникам (засновникам),
пов'язана з розподілом прибутку (дивіденди тощо) і формування
статутного капіталу; заборгованість пов'язаним сторонам та з
внутрішньовідомчих розрахунків; інша заборгованість з поточних
зобов'язань.
 
            Загальні положення
 
   Звіт складають  юридичні  особи  та  їхні  відокремлені
підрозділи,  незалежно  від  організаційно-правової  форми
господарювання, фізичні особи - підприємці, які працюють у сфері
утримання зелених насаджень територій загального користування
об'єктів  благоустрою  населених  пунктів,  а також у сфері
квітково-декоративного насінництва і розсадництва:
   1) які займаються утриманням зелених насаджень територій
загального користування об'єктів благоустрою населених пунктів;
   2) які вирощують насіння квіткових культур відкритого ґрунту
та газонних трав, що використовуються при утриманні територій
загального користування;
   3) які вирощують садивний матеріал  квітково-декоративних
рослин, що використовуються при утриманні територій загального
користування;
   4) які вирощують розсаду квітів та насіння квіткових культур
закритого ґрунту, що використовуються при утриманні територій
загального користування.
   У разі, коли юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи
займаються кількома видами діяльності, що підлягають звітуванню,
вони заповнюють відповідний розділ за кожним з них.
   За розділами звіту 1-5 у графі А зазначені показники, що
підлягають звітуванню; у графі Б - коди рядків. У графі 1 вказують
дані за звітній рік, у графі 2 - дані за попередній рік.
   У розділі 6 у графі А зазначені показники, що підлягають
звітуванню; у графі Б - коди рядків. У графі 1 вказують кількість
юридичних осіб та їхніх відокремлених підрозділів, незалежно від
організаційно-правової  форми господарювання, фізичних осіб -
підприємців, що здійснювали діяльність у  звітному  році,  у
графі 2 - цей показник за попередній рік. У графі 3 вказують
облікову кількість штатних працівників станом на 31 грудня у
звітному році, у графі 4 - цей показник за попередній рік.
 
           Порядок заповнення форми
 
   Розділ 1. "Зелені насадження" заповнюють балансоутримувачі
об'єктів  благоустрою  зеленого  господарства  -  установи,
організації, підприємства, їхні відокремлені підрозділи, фізичні
особи - підприємці, які займаються утриманням зелених насаджень
територій загального користування об'єктів благоустрою населених
пунктів.
   До рядка 01 записують загальну площу зелених насаджень.
   У рядку 02 вказують загалом площу зелених насаджень, уражених
фітозахворюваннями, з якої виділяють: у рядку 03 - площу зелених
насаджень, уражених квітковими паразитами та  напівпаразитами
(наприклад, омелою); у рядку 04 - уражених мікозами (грибами); у
рядку 05 - уражених ентомошкідниками.
   У рядку  06 вказують площу зелених насаджень загального
користування, охоплених доглядом.
   До рядка  07  заносять загальну площу зелених насаджень
загального користування, з якої виділяють: у рядку 08 - площу
парків культури та відпочинку; у рядку 09 - площу міських,
районних парків, садів житлових районів при житлових будинках; у
рядку 10 - площу зелених насаджень скверів; у рядку 11 - площу
набережних та бульварів; у рядку 12 -  площу  гідропарків,
лугопарків, лісопарків; у рядку 13 - площу зелених насаджень
загального користування, що розташовані  на  інших  об'єктах
благоустрою.
   У рядку 14 вказують загальну суму витрат на утримання зелених
насаджень загального користування, з яких показують: у рядку
15 - матеріальні витрати; у рядку 16 - витрати на оплату праці; у
рядку 17  -  відрахування  на  соціальні  заходи;  у  рядку
18 - амортизацію; у рядку 19 - інші операційні витрати.
   Дані рядків 20-22 заповнюються станом на кінець останнього
дня звітного року (на 31 грудня) загалом по підприємству.
   У рядку  20  вказується  загальна  сума  кредиторської
заборгованості, з якої у рядку 21  наводиться  кредиторська
заборгованість з оплати праці.
   У рядку  22  вказується  загальна  сума  дебіторської
заборгованості.
   До рядка 23 заносять загальну площу  зелених  насаджень
обмеженого користування, з якої виділяють площу зелених насаджень:
у рядку 24 - на території житлових районів та мікрорайонів; у
рядку 25 - на території дошкільних установ; у рядку 26 - на
території закладів освіти; у рядку 27 - на території закладів
охорони  здоров'я;  у  рядку 28 - на території промислових
підприємств. У рядку 29 вказують зелені насадження обмеженого
користування, що розташовані на інших територіях.
   До рядка 30 заносять площу зелених насаджень спеціального
призначення, з якої показують: у рядку 31 - площу зелених
насаджень, розташованих вздовж вулиць; у рядку 32 - площу зелених
насаджень санітарно-захисних зон. У рядку 33 вказують зелені
насадження спеціального призначення, що розташовані на інших
територіях.
   У рядку 34 проставляється площа міських лісів.
   Розділ 2.  "Насінництво"  заповнюють  підприємства,  які
вирощують насіння квіткових культур відкритого ґрунту та газонних
трав, що використовуються при утриманні територій загального
користування.
   У рядку 35 записують загальну площу під насінництво на кінець
року.
   У рядку 36 вказують кількість реалізованого насіння квітів.
   У рядку 37 вказують кількість реалізованого насіння газонних
трав.
   Розділ 3.   "Розсадництво"   заповнюють   підприємства,
організації, які вирощують садивний матеріал квітково-декоративних
рослин, що використовуються при утриманні територій загального
користування.
   У рядку 38 записують загальну площу, зайняту під розсадництво
на кінець року.
   У рядку 39 зазначають кількість реалізованого посадкового
матеріалу, з якої у рядку 40 виділяють кількість реалізованих
саджанців дерев.
   Розділ 4.   "Квітникарство"   заповнюють  підприємства,
організації, які вирощують розсаду квітів, насіння квіткових
культур  закритого ґрунту, що використовуються при утриманні
територій загального користування.
   У рядку 41 записують інвентарну площу оранжерей (теплиць) на
кінець року.
   У рядку 42 вказують кількість реалізованої розсади квітів.
   У рядку 43 проставляється кількість реалізованого насіння
квітів, які вирощені у закритому ґрунті.
   Розділ 5. "Загальна інформація" заповнюють юридичні особи та
їхні відокремлені підрозділи, незалежно від організаційно-правової
форми господарювання, фізичні особи - підприємці, які працюють у
сфері  утримання  зелених  насаджень  територій  загального
користування об'єктів благоустрою населених пунктів, а також у
сфері квітково-декоративного насінництва і розсадництва.
   У рядку 44 проставляється облікова  чисельність  штатних
працівників, яка визначається станом на 31 грудня відповідного
року згідно з положеннями розділу 2 Iнструкції зі статистики
кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату України
від 28.09.2005 N 286 ( z1442-05 ) та зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 30.11.2005 за N 1442/11722 (зі змінами).
   У рядках 45-47 зазначається  організаційно-правова  форма
підприємства згідно з довідкою про включення підприємства до
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
(допускається  тільки одна відмітка за кожний рік). У разі
перереєстрації підприємства, його організаційно-правова форма у
звітному та попередньому році може відрізнятися.
   Розділ 6  заповнюють  структурні  підрозділи  з  питань
житлово-комунального господарства органів місцевого самоврядування
та Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій після узагальнення поданих звітів
на підставі даних Розділу 5 "Загальна інформація".
   У рядку 48 у відповідних графах вказують інформацію щодо
загальної кількості підприємств, що здійснюють діяльність  з
утримання зелених насаджень територій загального користування, та
облікової кількості працівників  в  таких  підприємствах  за
попередній та звітний роки.
   У рядку 49 у відповідних графах вказують інформацію щодо
кількості комунальних підприємств, що здійснюють діяльність з
утримання зелених насаджень територій загального користування, та
облікової  кількості  працівників  в  таких підприємствах за
попередній та звітний роки.
   У рядку 50 у відповідних графах вказують інформацію щодо
кількості приватних підприємств, що здійснюють діяльність  з
утримання зелених насаджень територій загального користування, та
облікової кількості працівників  в  таких  підприємствах  за
попередній та звітний роки.
   У рядку 51 у відповідних графах вказують інформацію щодо
кількості  підприємств  інших  організаційно-правових  форм
господарювання, що здійснюють діяльність з утримання зелених
насаджень  територій  загального  користування,  та облікової
кількості працівників в таких підприємствах за попередній та
звітний роки.
   У рядку 52 у відповідних графах вказують інформацію щодо
загальної кількості підприємств, які вирощують насіння квіткових
культур відкритого ґрунту та газонних трав, що використовуються
при утриманні зелених насаджень територій загального користування,
та облікової кількості працівників в таких підприємствах за
попередній та звітний роки.
   У рядку 53 у відповідних графах вказують інформацію щодо
кількості комунальних підприємств, які вирощують насіння квіткових
культур відкритого ґрунту та газонних трав, що використовуються
при утриманні зелених насаджень територій загального користування,
та облікової кількості працівників в таких підприємствах за
попередній та звітний роки.
   У рядку 54 у відповідних графах вказують інформацію щодо
кількості приватних підприємств, які вирощують насіння квіткових
культур відкритого ґрунту та газонних трав, що використовуються
при утриманні зелених насаджень територій загального користування,
та облікової кількості працівників в таких підприємствах за
попередній та звітний роки.
   У рядку 55 у відповідних графах вказують інформацію щодо
кількості  підприємств  інших  організаційно-правових  форм
господарювання, які вирощують насіння квіткових культур відкритого
ґрунту та газонних трав, що використовуються при утриманні зелених
насаджень територій  загального  користування,  та  облікової
кількості працівників в таких підприємствах за попередній та
звітний роки.
   У рядку 56 у відповідних графах вказують інформацію щодо
загальної кількості підприємств, які вирощують садивний матеріал
квітково-декоративних рослин, що використовуються при утриманні
зелених насаджень територій загального користування, та облікової
кількості працівників в таких підприємствах за попередній та
звітний роки.
   У рядку 57 у відповідних графах вказують інформацію щодо
кількості комунальних підприємств, які вирощують садивний матеріал
квітково-декоративних рослин, що використовуються при утриманні
зелених насаджень територій загального користування, та облікової
кількості працівників в таких підприємствах за попередній та
звітний роки.
   У рядку 58 у відповідних графах вказують інформацію щодо
кількості приватних підприємств, які вирощують садивний матеріал
квітково-декоративних рослин, що використовуються при утриманні
зелених насаджень територій загального користування, та облікової
кількості працівників в таких підприємствах за попередній та
звітний роки.
   У рядку 59 у відповідних графах вказують інформацію щодо
кількості  підприємств  інших  організаційно-правових  форм
господарювання,   які   вирощують   садивний   матеріал
квітково-декоративних рослин, що використовуються при утриманні
зелених насаджень територій загального користування, та облікової
кількості працівників в таких підприємствах за попередній та
звітний роки.
   У рядку 60 у відповідних графах вказують інформацію щодо
загальної кількості підприємств, які вирощують розсаду квітів,
насіння квіткових культур закритого ґрунту, що використовуються
при утриманні територій загального користування, та облікової
кількості працівників в таких підприємствах за попередній та
звітний роки.
   У рядку 61 у відповідних графах вказують інформацію щодо
кількості комунальних підприємств які вирощують розсаду квітів,
насіння квіткових культур закритого ґрунту, що використовуються
при утриманні територій загального користування, та облікової
кількості працівників в таких підприємствах за попередній та
звітний роки.
   У рядку 62 у відповідних графах вказують інформацію щодо
кількості приватних підприємств, які вирощують розсаду квітів,
насіння квіткових культур закритого ґрунту, що використовуються
при утриманні територій загального користування, та облікової
кількості працівників в таких підприємствах за попередній та
звітний роки.
   У рядку 63 у відповідних графах вказують інформацію щодо
кількості  підприємств  інших  організаційно-правових  форм
господарювання, які вирощують розсаду квітів, насіння квіткових
культур  закритого ґрунту, що використовуються при утриманні
територій загального  користування,  та  облікової  кількості
працівників в таких підприємствах за попередній та звітний роки.
 
 Начальник Управління
 благоустрою, комунального
 обслуговування та підготовки
 до ЄВРО-2012                    О.П.Iгнатенко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка