Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо централізованого приймання та комп'ютерної обробки податкової звітності платників податків в ОДПС України

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            31.12.2008 N 827
 
 
       Про затвердження Методичних рекомендацій
         щодо централізованого приймання
      та комп'ютерної обробки податкової звітності
        платників податків в ОДПС України
 
 
               (Витяг)
 
   З метою запровадження централізованої системи приймання та
комп'ютерної обробки податкової звітності платників податків та
реєстрів отриманих та виданих податкових накладних із урахуванням
різних способів надходження документів до органів  державної
податкової служби України, у тому числі в електронному вигляді
засобами телекомунікаційного зв'язку, та відповідно до статті 2
Закону України від 12 грудня 1990 року N 509-XII ( 509-12 ) "Про
державну податкову службу в Україні" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити:
 
   1.1. Методичні рекомендації щодо централізованого приймання
та комп'ютерної обробки податкової звітності платників податків в
ОДПС України (далі - Методичні рекомендації) (додаток 1);
 
   1.2. Регламент виконання робіт та взаємодії підрозділів на
районному рівні у системі централізованого подання податкової
звітності в електронному вигляді (додаток 2);
 
   1.3. Опис алгоритму контролю (додаток 3);
 
   1.4. Тимчасовий реєстр форм звітних документів платників
податків юридичних та фізичних осіб - підприємців для занесення до
електронної бази звітних документів ДПА України (додаток 4);
 
   1.5. Форму Квитанції про стан розрахунків з бюджетом (додаток
5).
 
   <...>
 
   4. Головам ДПА в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі:
 
   4.1. організувати  роботу  щодо  застосування  Методичних
рекомендацій після введення їх в дію у підпорядкованих державних
податкових інспекціях;
 
   4.2. забезпечити  контроль  за  дотриманням  встановлених
Методичних рекомендацій;
 
   4.3. здійснити заходи щодо своєчасного та якісного введення
податкової  звітності  з  урахуванням  збільшення  кількості
документів, що обробляються.
 
   5. Дозволити органам ДПС на місцях залучати фізичних осіб для
обробки   документів  податкової   звітності   згідно  з
 цивільно-правовими договорами.
 
   6. Ввести в дію цей наказ після впровадження в промислову
експлуатацію централізованої системи приймання та комп'ютерної
обробки податкової звітності платників податків в ОДПС України.
 
   7. Наказ ДПА України від 15.04.2008 р. N 250 ( v0250225-08 )
"Про затвердження нової редакції Методичних рекомендацій щодо
приймання та комп'ютерної обробки податкової звітності платників
податків в ОДПС України" вважати таким, що втратив чинність, з
моменту введення в дію цього наказу.
 
   <...>
 
 Голова                          С.Буряк
 
 { Додатки 2-5 не наводяться }
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу ДПА України
                   31.12.2008 N 827
 
 
           МЕТОДИЧНI РЕКОМЕНДАЦIЇ
   щодо централізованого приймання та комп'ютерної обробки
   податкової звітності платників податків в ОДПС України
 
 
   1. Прийняті скорочення
 
АЗ   - адресат звітності
АIС  - автоматизована інформаційна система
АIСОР - автоматизована інформаційна система обласного рівня
АРМ  - автоматизоване робоче місце
БД   - Бази даних
БДАЗ  - Бази даних адресата звітності
ДПА  - державна податкова адміністрація
ДПI  - державна податкова інспекція
ДПС  - державна податкова служба
ДРФО  - Державний реєстр фізичних осіб
ЕЦП  - електронний цифровий підпис
ЗЕД  - зовнішньоекономічна діяльність
КМУ  - Кабінет Міністрів України
КОР  - картка особового рахунку
КОАТУУ - класифікатор об'єктів адміністративно-територіального
     устрою України
ОДПС  - органи державної податкової служби
ПДВ  - податок на додану вартість
ПЗ   - програмний засіб
РГО  - Реєстратор розрахункових операцій
СПД  - суб'єкт підприємницької діяльності
СПДФО - суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа
СПЗ  - спеціалізоване програмне забезпечення
ТРДПАУ - тимчасовий реєстр Державної податкової адміністрації
     України
ЦБД  - Центральна база даних
ЦОЕЗ  - центр обробки електронних звітів
ЦСЕЗ  - централізована система електронної звітності
 
   2. Терміни та їх визначення
   У Методичних  рекомендаціях  терміни вживаються у такому
значенні:
   АДРЕСАТ ЗВIТНОСТI - органи державної податкової служби;
   БАЗА ДАНИХ АДРЕСАТА ЗВIТНОСТI - база даних в електронному
вигляді, створена в адресата звітності на основі показників
звітних документів  платників  податків  та  призначена  для
централізованого накопичення та багаторазового використання у
інформаційних системах адресата звітності;
   ВIДКРИТИЙ КЛЮЧ  -  термін визначено Законом України від
22.05.2003 р. N 852-IV ( 852-15 ) "Про електронний цифровий
підпис" (далі - Закон N 852);
   "ЄДИНЕ ВIКНО" - робоче місце для приймання різних форм
податкової  звітності  платників  податків.  Звітні документи
платників приймаються на єдиному робочому місці як в електронному,
так і паперовому вигляді;
   ЗВIТИ, ЗВIТНIСТЬ - документи, які відповідно до законодавства
подаються платниками податків адресату звітності;
   ЗВIТ, ЗВIТНIСТЬ В ЕЛЕКТРОННIЙ ФОРМI  (електронний  звіт,
електронна форма) - звіти, інформація в яких зафіксована у вигляді
електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити звітів;
   КВИТАНЦIЯ ПРО ОДЕРЖАННЯ ЗВIТУ В ЕЛЕКТРОННIЙ ФОРМI (далі -
перша квитанція) - електронний документ, що формується АЗ або
оператором та засвідчує факт і час одержання звіту в електронній
формі;
   КВИТАНЦIЯ ПРО ПРИЙМАННЯ ЗВIТУ В ЕЛЕКТРОННIЙ ФОРМI (далі -
друга квитанція) - електронний документ, що формується програмним
забезпеченням ЦОЕЗ та засвідчує факт і час приймання (неприймання)
звіту в електронній формі та внесення його даних у БДАЗ;
   ЛОГIЧНЕ ВИДАЛЕННЯ - видалення платника податку з електронної
бази даних без фізичного видалення (можна лише переглянути раніше
введені звіти, а створити нові звіти у такого платника неможливо);
   ОПЕРАТОР ЕЛЕКТРОННОЇ ЗВIТНОСТI (далі - оператор) - юридична
особа - посередник, яка є суб'єктом електронного документообігу та
надає послуги з обміну електронними звітами і квитанціями у ЦСЕЗ;
   ОПЕРАЦIЙНИЙ (БАНКIВСЬКИЙ) ДЕНЬ - термін визначено Законом
України від 21.12.2000 р. N 2181-III ( 2181-14 ) "Про порядок
погашення  зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами", із змінами та доповненнями (далі -
Закон N 2181);
   ОСОБИСТИЙ КЛЮЧ - термін визначено Законом N 852 ( 852-15 );
   ПIДПИСУ БАЧ - термін визначено Законом N 852 ( 852-15 );
   ПЛАТНИКИ ПОДАТКIВ - термін  визначено  Законом  N 2181
( 2181-14 );
   ПОДАННЯ ЗВIТНОСТI В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДI - подання податкової
звітності в електронному вигляді на електронну адресу оператора
або АЗ засобами телекомунікаційного зв'язку із застосуванням ЕЦП у
форматі, затвердженому наказом ДПА України від 03.05.2006 р. N 242
( v0242225-06 ) "Про затвердження формату (стандарту) електронного
документа  звітності  платників  податків",  із  змінами  та
доповненнями;
   ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦIЯ, РОЗРАХУНОК - термін визначено Законом
N 2181 ( 2181-14 );
   ПОДАТКОВА ЗВIТНIСТЬ - сукупність документів, що подаються
платниками податків до органів державної податкової служби у
строки, встановлені законодавством, на підставі яких здійснюються
нарахування  та/або  сплата  податків,  зборів  (обов'язкових
платежів);
   ПОДАТКОВИЙ АГЕНТ - термін визначено Законом України від
22.05.2003 р. N 889-IV ( 889-15 ) "Про податок з доходів фізичних
осіб";
   ПОДАТКОВЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ - термін  визначено Законом N 2181
( 2181-14 );
   ПРОГРАМНИЙ ЗАСIБ - програмне забезпечення, призначене для
створення платником податків електронних звітів  відповідного
формату (стандарту);
   СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ ПРОГРАМНЕ   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ   -   програмне
забезпечення,  призначене  для  формування,  накладання  ЕЦП,
шифрування та передачі податкової звітності відповідного формату
(стандарту) в електронному вигляді до АЗ, у тому числі через
оператора;
   СУБ'ЄКТИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБIГУ - АЗ, платник податків,
посередник (оператор), які набувають передбачених законом або
договором прав і обов'язків у процесі електронного документообігу;
   СЕРТИФIКАТ ВIДКРИТОГО КЛЮЧА - термін визначено Законом N 852
( 852-15 );
   ТРАНСПОРТНЕ ПОВIДОМЛЕННЯ - електронний документ, що містить
транспортний заголовок для оператора або АЗ та електронний звіт,
підписаний  ЕЦП,  зашифрований  згідно  з  вимогами  чинного
законодавства;
   ТРАНСПОРТНИЙ ЗАГОЛОВОК - обов'язкові реквізити транспортного
повідомлення  згідно  з  уніфікованим  форматом, встановленим
адресатом, що ідентифікують суб'єктів електронного документообігу
при передачі звітності телекомунікаційними каналами зв'язку;
   УНIФIКОВАНИЙ ФОРМАТ - структура транспортного повідомлення,
затверджена АЗ;
   ФОРМАТ (СТАНДАРТ) ЗВIТУ В ЕЛЕКТРОННIЙ ФОРМI (далі - формат) -
формалізований  опис складу та структури показників звіту в
електронній формі, затверджений в установленому законодавством
порядку;
   ЦЕНТРАЛIЗОВАНА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОЇ ЗВIТНОСТI - сукупність
нормативно-правових  та  організаційних  заходів;  програмних,
програмно-апаратних та телекомунікаційних засобів, що забезпечують
формування,  передачу,  контроль  проходження, обробку даних,
зберігання  електронних  звітів  та  квитанцій  підписувачів,
операторів та адресата звітності;
   ЕЛЕКТРОННИЙ ЦИФРОВИЙ ПIДПИС - термін визначено Законом N 852
( 852-15 ).
   Iнші терміни в  Методичних  рекомендаціях  вживаються  у
значенні, наведеному в Законах України від 22.05.2003 р. N 851-IV
(  851-15  )  "Про  електронні  документи  та  електронний
документообіг", від 22.05.2003 р. N 852-IV ( 852-15 ) "Про
електронний цифровий підпис" та інших нормативно-правових актах.
 
   3. Загальні положення
 
   3.1. Методичні  рекомендації  щодо  ведення  та  захисту
податкової  звітності,  поданої платниками податків в органи
державної податкової служби (далі - Методичні  рекомендації)
охоплюють повний цикл ведення та захисту документів податкової
звітності (далі - документи податкової звітності), які подаються
до органів державної податкової служби підприємствами, установами,
організаціями всіх форм власності та  фізичними  особами  -
підприємцями (далі - платники податків).
 
   3.2. Методичні рекомендації розроблено з метою впровадження у
державних податкових органах єдиної методології ведення та захисту
документів податкової звітності платників податків з урахуванням
різних способів надходження документів до ОДПС, у тому числі
засобами телекомунікаційного зв'язку. Для забезпечення єдиної
методології ведення та захисту документів податкової звітності
повинні виконуватись такі процедури:
   приймання та реєстрація документів податкової звітності від
платників податків;
   перенесення інформації з документів податкової звітності на
паперових носіях до електронних баз податкової звітності;
   перенесення інформації,  наданої  платниками  податків  в
електронному вигляді, до електронних баз податкової звітності;
   проведення автоматизованих перевірок документів податкової
звітності, зокрема звірка даних документів податкової звітності з
інформацією відповідних реєстрів, переліків тощо,  згідно  з
наданими технічними завданнями;
   верифікація даних податкової звітності, наданої на паперових
носіях, що переносяться до КОР платників податків;
   перенесення показників про нараховані суми з електронних баз
податкової звітності до КОР платників податків;
   контроль за даними при перенесенні сум з баз податкової
звітності до КОР платників податків;
   обробка податкового розрахунку сум  доходу,  нарахованого
(сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них
податку за ф. N 1ДФ ( z0960-03 );
   обробка податкової  звітності  (у  тому числі поданої в
електронному вигляді), дані з якої не заносяться до КОР платників
податків;
   формування та передача  реєстрів  на  основі  обробленої
податкової звітності;
   оформлення і передача для  збереження  паперових  носіїв
податкової звітності;
   адміністрування системи приймання та комп'ютерної обробки
податкової звітності.
 
   3.3. Методичні   рекомендації   визначають  методологію
забезпечення достовірності введених даних, специфічні вимоги для
обробки окремих груп документів тощо.
 
   3.4. Методичні рекомендації розроблено з урахуванням вимог
Законів України від 21 грудня 2000 року N 2181-III ( 2181-14 )
"Про  порядок погашення зобов'язань платників податків перед
бюджетами та державними цільовими фондами", із  змінами  та
доповненнями, від 22 травня 2003 року N 889-IV ( 889-15 ) "Про
податок з доходів фізичних осіб", від 22 травня 2003 року N 851-IV
(  851-15  )  "Про  електронні  документи  та  електронний
документообіг", із змінами та доповненнями, від 22 травня 2003
року N 852-IV ( 852-15 ) "Про електронний цифровий підпис", від 4
грудня 1990 року N 509-XII ( 509-12 ) "Про державну податкову
службу в Україні", із змінами та доповненнями, від 20 лютого 2003
року N 551-IV ( 551-15 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України з питань оподаткування", наказу ДПА України від
24.06.2005 р. N 228 "Про введення в дію Регламенту експлуатації
АIС ДПА України", із змінами та доповненнями, Типової інструкції з
діловодства в органах державної податкової  служби  України,
затвердженої наказом ДПА України від 01.06.98 р. N 315, із змінами
та доповненнями (далі - Типова інструкція з діловодства) та інших
нормативно-правових актів з питань оподаткування.
 
   3.5. Обробка  "Декларацій  про  доходи  фізичної  особи"
виконується засобами АIС "Облік податків і платежів" підрозділами
оподаткування фізичних осіб за окремим порядком.
 
   4. Приймання та реєстрація податкової звітності
   Податкова звітність до органів податкової служби надається
(надсилається):
   на паперових носіях - особисто;
   на паперових носіях - поштовими відправленнями;
   на електронних носіях із доданням роздрукованих оригіналів
документів податкової звітності на паперових носіях - особисто;
   засобами телекомунікаційного  зв'язку   з   накладанням
електронного цифрового підпису - до ЦОЕЗ, у тому числі через
оператора.
 
   4.1. Для приймання документів податкової звітності в ОДПС
повинно  бути спеціально виділене та обладнане за принципом
операційного залу приміщення із встановленими робочими станціями
із системою приймання та комп'ютерної обробки податкової звітності
(за технологією "єдиного вікна").
 
   4.2. Податкова звітність приймається підрозділом ведення та
захисту податкової звітності (за необхідності, в останній день
строку подання звітності  із  залученням  працівників  інших
підрозділів) без попередньої перевірки зазначених показників від
платника податків або іншої особи, на яку покладено обов'язки
подання органам ДПС податкової звітності.
   Як зазначено в Законі N 2181 ( 2181-14 ), відмова службової
(посадової) особи ОДПС прийняти податкову декларацію з будь-яких
причин або висування нею будь-яких передумов щодо такого прийняття
(включаючи  зміну показників такої декларації, зменшення або
скасування від'ємного значення  об'єктів  оподаткування,  сум
бюджетних  відшкодувань,  незаконного  збільшення  податкових
зобов'язань тощо) забороняється та розцінюється як перевищення
службових  повноважень  такою особою, що тягне за собою її
дисциплінарну  та  матеріальну  відповідальність  у  порядку,
визначеному законодавством.
   У разі якщо службова (посадова) особа ОДПС порушує норми
абзацу першого підпункту 4.1.2 пункту 4.1 статті 4 Закону N 2181
( 2181-14 ), платник  податків  зобов'язаний  до  закінчення
граничного строку подання декларації надіслати таку декларацію
поштою з описом вкладеного та повідомленням про вручення, до якої
долучається заява на ім'я керівника відповідного ОДПС, складена у
довільній формі, із зазначенням прізвища службової (посадової)
особи, яка відмовилася прийняти декларацію, та/або із зазначенням
дати відмови. При цьому декларація вважається поданою у момент її
вручення пошті, а граничний десятиденний строк, встановлений для
поштових відправлень підпунктом 4.1.7 пункту 4.1 статті 4 Закону
N 2181 ( 2181-14 ), не застосовується.
   Платник податків  може  також  оскаржити  дії  службової
(посадової) особи контролюючого органу з відмови у прийнятті
податкової декларації у судовому порядку.
 
   4.3. Податкова звітність має бути:
   надана адресату звітності за формами встановленого зразка, що
діють на момент подання документа, з обов'язковими додатками;
   повністю заповненою, а саме: наявні обов'язкові реквізити та
відмітка про подані додатки,  значення  показників,  що  не
заповнюються через відсутність інформації, мають бути прокреслені;
   документи податкової звітності, що подаються на паперових
носіях, мають бути заповнені чорнилом, пастою кулькових ручок, за
допомогою друкарських машинок, принтерів, засобів механізації або
інших  засобів, які забезпечують збереження записів протягом
установленого терміну зберігання звітності;
   без підчисток, помарок, малопомітних виправлень;
   підписана відповідними посадовими особами, скріплена печаткою
платника податків.
   У випадку втрати платником податків печатки на момент подання
звітності до податкових органів, така звітність надається разом з
відповідним документом, виданим органом внутрішніх справ, який
засвідчує втрату печатки.
 
   4.4. Працівники ОДПС при прийманні податкової звітності на
паперових та електронних  носіях  з  доданням  роздрукованих
оригіналів контролюють наявність:
   підписів посадових осіб;
   печатки платника податків;
   обов'язкових реквізитів;
   обов'язкових додатків до податкової звітності, передбачених
порядком заповнення відповідної звітності;
   прокреслень у значеннях показників, що не заповнюються через
відсутність інформації.
   У цьому контексті під обов'язковими реквізитами розуміються:
   тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий);
   звітний (податковий) період;
   назва платника податків;
   код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром
підприємств та організацій України відповідно  до  постанови
Кабінету Міністрів України від 22  січня  1996  року N 118
( 118-96-п ) "Про створення Єдиного державного реєстру підприємств
та організацій України" або реєстраційний (обліковий) номер з
ТРДПАУ;
   ідентифікаційний номер згідно з ДРФО або, у разі відмови від
нього - серія та номер паспорта для фізичної особи;
   місцезнаходження платника податків;
   назва ОДПС, до якого подається звітність;
   дата подання звіту (або дата заповнення - залежно від форми);
   підписи посадових осіб, засвідчені печаткою.
   Для звітів, у яких це передбачено формою:
   звітний (податковий) період, що уточнюється, у разі надання
платником податків уточнюючого розрахунку;
   ініціали, прізвища та ідентифікаційні номери посадових осіб;
   код виду економічної діяльності (КВЕД ( va375202-05 ));
   код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ;
   індивідуальний податковий  номер  та номер свідоцтва про
реєстрацію для платників ПДВ.
 
   4.5. Якщо податкова звітність, надана органу ДПС платником
податків, заповнена всупереч правилам, визначеним у затвердженому
порядку її заповнення, то вона може бути не визнана органом ДПС як
податкова звітність. Підставою про невизнання податкової звітності
є:
   відсутність підпису відповідних посадових осіб (факсиміле не
дозволяється);
   відсутність скріплення печаткою підписів платника податків;
   відсутність обов'язкових реквізитів податкового документа;
   відсутність обов'язкових додатків до податкової звітності,
передбачених порядком заповнення відповідної звітності;
   неможливість прочитати текст або цифри внаслідок пошкодження
(наприклад, документи, залиті чорнилом  або  іншою  рідиною,
потерті);
   наявність порваних аркушів, підчищень, помарок, виправлень,
дописок і закреслювань;
   подання ксерокопії звітних документів;
   порушення загальних вимог оформлення документів податкової
звітності.
   У таких випадках працівники підрозділів ведення та захисту
податкової звітності повинні в усній формі попередити платника
податків про виявлені недоліки і наслідки прийняття органами ДПС
такої податкової звітності і запропонувати надати нову, оформлену
належним чином.
   Для інформування платників податків про відповідальність та
наслідки повернення податкової звітності на дошці об'яв або інших
інформаційних стендах в операційних залах розміщується витяг із
Закону N 2181 ( 2181-14 ) (пп. 4.1.2 п. 4.1 ст. 4).
   Якщо платник податків наполягає на прийнятті звітності, то
звітність приймається, реєструється та разом зі службовою запискою
передається до галузевого підрозділу для подальшого зберігання у
звітній частині особової справи платника податків. На примірнику,
що залишається у  платника  податків,  проставляється  штамп
"ОТРИМАНО, попереджено про можливість невизнання" (зразок штампа
наведено у додатку 1 до Методичних рекомендацій).
   Платнику податків  у триденний термін від дня отримання
звітності (але не пізніше наступного дня від граничного строку
подання)  структурним підрозділом, до функцій якого належить
приймання податкової звітності, надсилається повідомлення про
невизнання ОДПС декларації як податкової із зазначенням підстав та
пропозицією надати нову,  оформлену належним чином (пп. 4.1.3
п. 4.1 ст. 4 Закону N 2181 ( 2181-14 )).
   У БДАЗ дана податкова звітність тільки реєструється (без
внесення показників) та отримує статус "До відома", а в коментарях
проставляється реєстраційний номер повідомлення (про невизнання
ОДПС декларації як податкової) та дата його відправки.
 
   4.6. У разі визначення підрозділом оподаткування юридичних
або фізичних осіб неправомірності подання податкової звітності
платником податків на підставах, не передбачених пунктом 4.5,
працівник цього підрозділу протягом 3-х робочих днів з моменту
отримання реєстру прийнятої звітності направляє:
   платнику податків повідомлення про невизнання такої звітності
як податкової із зазначенням підстав неприйняття такої звітності
та пропозицією подати нову, оформлену належним чином;
   підрозділу ведення та захисту податкової звітності службові
записки з резолюцією керівника ОДПС для присвоєння такій звітності
в електронних базах статусу "До відома";
   підрозділу обліку і звітності службові записки з резолюцією
керівника  ОДПС для усунення даних, занесених до КОР датою
службової записки.
 
   4.7. Якщо за результатами судового оскарження дій службової
(посадової) особи щодо відмови у прийнятті податкової звітності
задовольняються вимоги платника податків, то:
   - в електронних базах податкової звітності статус "До відома"
знімається на підставі рішення суду, що набрало законної сили;
   - в інформаційній обліковій системі податкове зобов'язання
(зменшення податкових зобов'язань, суми бюджетного відшкодування)
платника податків проводиться датою надходження рішення суду до
підрозділу.
   Рішення суду про оскарження дій службової (посадової) особи
щодо відмови у прийнятті податкової звітності розписується на
підрозділи оподаткування юридичних або фізичних осіб, юридичний,
ведення та захисту податкової звітності та обліку і звітності.
 
   4.8. За відсутності зауважень до  оформлення  податкової
звітності вона реєструється і вважається прийнятою. Цей факт
засвідчують відповідні відмітки: штамп, дата реєстрації документа
та реєстраційний номер.
   Відмітки проставляються на полях, визначених затвердженими
формами податкової звітності, як основного документа, так і
додатка до нього.
   На примірнику,  що  подається  до  державної  податкової
інспекції, проставляється штамп "Конфіденційно" (зразок штампа
наведено у додатку 1 до Методичних рекомендацій).
   На примірнику, що залишається у платника, проставляється
штамп "ОТРИМАНО" (зразок штампа наведено у додатку 1 до Методичних
рекомендацій).
   Дані податкової  звітності  вносяться  в електронні бази
районного рівня до відповідних форм податкової звітності та
періодів, які відповідають полям: тип періоду, місяць та рік
звітного періоду еталонного довідника "Терміни подання податкових
документів"  та  Тимчасового реєстру форм звітних документів
платників податків юридичних та фізичних осіб - підприємців, зі
змінами та доповненнями, в тому числі доведеними листами ДПА
України.
   Реєстраційний номер формується при автоматичній нумерації
звітів у системі приймання та комп'ютерної обробки податкової
звітності, кожен документ або додаток до нього має власний номер.
 
   4.9. Зареєстровані  документи  податкової  звітності  не
підлягають поверненню платнику податків.
 
   4.10. Якщо після подачі декларації за звітний період платник
податків подає нову декларацію із виправленими показниками до
закінчення граничного строку подання декларації за такий самий
звітний період,  то штрафи, передбачені п. 17.2 ст. 17 Закону
N 2181 ( 2181-14 ), не застосовуються.
   Така декларація заноситься до БДАЗ з ознакою "звітна нова"
(якщо це передбачено формою) та "звітна" (якщо це не передбачено
формою), а надана раніше звітність отримує статус "До відома".
 
   4.11. Як передбачено Законом N 2181 ( 2181-14 ), при поданні
податкової звітності поштовими відправленнями платники податків
вживають заходів щодо:
   оформлення поштових  відправлень  відповідно  до  Порядку
оформлення  поштових  відправлень  із  вкладенням  матеріалів
звітності, розрахункових документів і декларацій, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 1997 року N 799
( 799-97-п ) (далі - Порядок);
   надсилання не пізніше ніж за десять днів до закінчення
граничного строку подання декларації (розрахунку) на  адресу
податкового органу поштою з повідомленням про вручення.
   Податкова звітність приймається до відправлення  листами,
посилками, бандеролями з оголошеною цінністю з позначкою "Звіт" та
з рекомендованим повідомленням про вручення згідно з п. 2 Порядку
( 799-97-п ).
   У разі втрати або зіпсування поштового відправлення  чи
затримки його вручення податковому органу відповідальність за
неподання або несвоєчасне подання податкової звітності  несе
оператор  поштового  зв'язку  у  порядку,  передбаченому
законодавством, при цьому платник податків звільняється  від
будь-якої відповідальності за неподання або несвоєчасне подання
такої податкової декларації.
   Платник податків  протягом  п'яти  робочих днів від дня
отримання повідомлення про втрату або  зіпсування  поштового
відправлення на виконання вимог підпункту 4.1.7 пункту 4.1 статті
4 Закону N 2181 ( 2181-14 ) надсилає поштою або надає особисто (за
його вибором) податковому органу другий примірник податкової
звітності, пояснення та  документ  (копію  документа),  яким
підтверджує факт поштового відправлення первинного звіту.
   Надіслані листи   приймаються   загальними   відділами,
реєструються  датою надходження до ДПI та у день отримання
передаються до підрозділів ведення та захисту податкової звітності
для подальшого опрацювання (згідно з пп. 3.2.6 Типової інструкції
з діловодства). В БДАЗ ця податкова звітність реєструється датою
надходження до податкового органу, в коментарях проставляється
дата надходження та реєстраційний номер загального відділу.
   Документи, які складають частину податкової звітності та
мають інший статус, відмінний від "Конфіденційно" (наприклад, "Для
службового  користування"),  обробляються  згідно  з  чинним
законодавством для цієї групи документів працівниками, наділеними
відповідними повноваженнями.
 
   4.12. При прийманні податкової звітності, яка подається на
електронних носіях (магнітних дисках, флеш-картах, компакт-дисках)
особисто з доданням роздрукованих оригіналів документів податкової
звітності на паперових носіях, інспектор, що здійснює приймання
документів,  додатково  до вимог пп. 4.3 - 4.10 Методичних
рекомендацій виконує:
   перевірку носія  на  відсутність  вірусів  за  допомогою
антивірусного програмного забезпечення, визначеного відповідним
наказом ДПА України;
   перевірку відповідності поданого електронного звіту формату,
затвердженому наказом ДПА України;
   перевірку версії програмного засобу, за допомогою  якого
сформовано звіт;
   імпорт даних електронного звіту з електронного носія до БДАЗ;
   перенесення реєстраційних  номерів  на  паперові  носії
здійснюється згідно з п. 4.7 Методичних рекомендацій  після
перевірки на відповідність імпортованим даним.
   У разі невідповідності даних на електронному носії оригіналам
податкової  звітності  на паперових носіях, така імпортована
податкова звітність отримує статус "До відома" в БДАЗ і перевага
надається поданій на паперовому носії звітності.
   За наявності вірусу на носії або невідповідності формату чи
версії  програмного  засобу інспектор, що здійснює приймання
документів, реєструє та обробляє звітність на паперових носіях.
 
   4.13. Платник податків за  добровільним  рішенням  подає
податкову звітність в електронному вигляді з накладанням ЕЦП
засобами телекомунікаційного зв'язку без додання роздрукованих
оригіналів на паперових носіях.
   4.13.1. Платник податків подає електронні звіти засобами
телекомунікаційного зв'язку до ЦОЕЗ АЗ, у тому числі через
оператора.
   4.13.2. Документ, підготовлений за допомогою СПЗ або ПЗ з
накладеним ЕЦП, зашифрований та поданий в електронному вигляді до
АЗ засобами телекомунікаційного зв'язку, в тому числі через
оператора, вважається оригіналом.
   4.13.3. Електронні звіти від платників податків подаються за
звітні періоди у терміни, встановлені відповідно для звітів, що
подаються у паперовій формі.
   4.13.4. АЗ або оператор при одержанні звітності в електронній
формі від платника податків формує та направляє йому першу
квитанцію, що засвідчує факт і час одержання звітності.
   4.13.5. ЦОЕЗ АЗ здійснює приймання звітів від платників
податків, у тому числі через оператора, після чого обробляє звіти,
формує  і направляє платнику податків другу квитанцію, якою
засвідчує факт і час приймання звітності.
   ЦОЕЗ працює щоденно, крім вихідних, святкових та неробочих
днів.
   4.13.6. Платник податків для подачі звітності в електронному
вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку:
   створює електронний звіт відповідно до затвердженого ДПА
України формату (стандарту) за допомогою СПЗ або ПЗ;
   накладає ЕЦП посадових осіб у такому порядку: першим - ЕЦП
головного бухгалтера (бухгалтера), другим  -  ЕЦП  керівника
(директора), третім - ЕЦП, що є аналогом відбитка печатки платника
податків. За відсутності у платника податків посади бухгалтера ЕЦП
посадових осіб накладаються у такому порядку: першим - ЕЦП
керівника (директора), другим - ЕЦП, що є аналогом відбитка
печатки.  Платником  податків - фізичною особою - суб'єктом
підприємницької діяльності ЕЦП накладаються у такому порядку:
першим - ЕЦП платника податків - фізичної особи, другим - ЕЦП, що
є аналогом відбитка печатки платника податків (за наявності);
   здійснює шифрування електронного звіту на ЦОЕЗ;
   формує та відправляє транспортне повідомлення з підписаним та
зашифрованим електронним звітом на ЦОЕЗ, у тому числі через
оператора;
   отримує першу та другу квитанції і перевіряє достовірність
ЕЦП оператора або ЦОЕЗ на першій квитанції, ЕЦП ЦОЕЗ на другій
квитанції  та зберігає обидві квитанції та другий примірник
електронного звіту у власному архіві.
   У разі  ненадходження  першої  квитанції  та/або  другої
квитанції, неможливості її розшифрування або перевірки ЕЦП, а
також у разі виявлення помилок та (або) надання уточнень платник
податків направляє електронний звіт повторно або надає звіт на
паперових носіях.
   Якщо платник податків отримав другу квитанцію, яка містить
інформацію про неприйняття електронного звіту ЦОЕЗ, він повторно
направляє електронний звіт, попередньо скоригувавши його  за
необхідності.
   Чинним вважається останній електронний або паперовий звіт,
поданий  платником  податків  до закінчення термінів подання
відповідної звітності, визначених законодавством.
   4.13.7. У  разі  подання платником податків звітності в
електронному  вигляді  засобами  телекомунікаційного  зв'язку
безпосередньо до ЦОЕЗ останній:
   перевіряє відповідність   транспортного    повідомлення
уніфікованому формату та його цілісність;
   фіксує дату одержання як дату подання платником податків
електронного звіту, формує першу квитанцію, у якій зазначає дату і
час одержання, завіряє її ЕЦП і надсилає її платнику податків;
   розшифровує електронний звіт;
   перевіряє чинність та достовірність накладених на звіт ЕЦП;
   перевіряє відповідність  формату  (стандарту) електронного
звіту;
   перевіряє заповнення  обов'язкових реквізитів електронного
звіту;
   формує другу квитанцію, завіряє її своїм ЕЦП та направляє її
платнику податків. У зазначеній квитанції у текстовому форматі
вказуються реквізити одержаного електронного звіту, відповідність
формату електронного  звіту,  результати  перевірки  ЕЦП  та
арифметично-логічної перевірки, реєстраційний номер, дата та час
одержання електронного звіту та дані про відправника квитанції.
Другий примірник квитанції зберігається у ЦОЕЗ;
   імпортує дані електронного звіту, за яким було відправлено
платнику податків другу квитанцію, до бази даних АЗ;
   завіряє електронний звіт платника податків власним  ЕЦП,
шифрує та передає його до відповідних органів АЗ, де підписувач
зареєстрований.
   4.13.8. Факт приймання звіту в електронній формі адресатом
звітності від платника податків підтверджується другою квитанцією,
у якій визначаються реквізити прийнятого податкового документа в
електронній  формі,  відповідність  податкового  документа  в
електронній формі формату (стандарту) електронного документа,
результати перевірки ЕЦП, інформація про платника податків (назва
та  код ЄДРПОУ підприємства), дата та час приймання звіту,
реєстраційний номер, податковий період, за який подається звіт, та
дані про відправника квитанції. На цю квитанцію накладається ЕЦП
центром обробки електронних звітів, здійснюється її шифрування,
після чого друга квитанція надсилається платнику податків засобами
телекомунікаційного зв'язку.
   Датою та часом надання податкового документа в електронному
вигляді до органів ДПС є дата та час, зафіксовані у першій
квитанції.
   4.13.9. У разі якщо платник податків подає звіт в електронній
формі до ЦОЕЗ АЗ через оператора, то ЦОЕЗ здійснює всі дії згідно
з підпунктом 4.13.7 пункту 4.13 цих Методичних рекомендацій, крім
формування та передачі першої квитанції.
   4.13.10. Якщо платник податків надіслав АЗ, у тому числі
через оператора, кілька примірників одного податкового документа
(у разі уточнення, неотримання квитанцій підтвердження тощо), то
оригіналом вважається електронний документ, отриманий останнім до
закінчення граничного терміну подання  податкової  звітності,
встановленого для подачі звітності у паперовому вигляді.
   У базі  даних  податкової  звітності  районного  рівня
проставляється статус "До відома" документам, що надійшли не
останніми або виявлені за допомогою сформованого реєстру подвійно
поданих документів.
   4.13.11. У разі подання платником податків звітності  в
електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку через
оператора на підставі укладених договорів оператор  частково
виконує функції ЦОЕЗ, в тому числі:
   перевіряє відповідність   транспортного   повідомлення,
сформованого платником податків, уніфікованому формату та його
цілісність;
   фіксує дату  одержання електронного звіту (як дату його
подання платником податків) та зазначає дату і час у першій
квитанції, яку формує, завіряє власним ЕЦП та надсилає платнику
податків та ЦОЕЗ;
   зберігає інформацію про усі отримані електронні звіти та
квитанції, завірені ЦОЕЗ та платниками податків, та здійснює її
періодичне (не більше одного разу на місяць) резервне копіювання.
   4.13.12. Платник податків, який подає звітність засобами
телекомунікаційного зв'язку, у тому числі через оператора, має
можливість отримати інформацію про стан розрахунків з бюджетом.
   При надходженні запиту в електронному вигляді від платника
податків підрозділом захисту та ведення податкової звітності
автоматично проводиться його обробка, формування та надсилання
відповіді станом на момент прийняття запиту.
   Відповідь надсилається у вигляді квитанції за формою згідно з
додатком 5 до наказу ДПА України "Про затвердження Методичних
рекомендацій  щодо централізованого приймання та комп'ютерної
обробки податкової звітності платників податків в ОДПС України" на
електронну адресу платника податків засобами телекомунікаційного
зв'язку.
 
   4.14. Приймання документів податкової звітності, поданих з
порушенням термінів подання.
   При отриманні документів податкової звітності, яка подається
платниками податків з порушенням термінів подання, такі документи
приймаються, реєструються та для них здійснюється комп'ютерна
обробка згідно із загальними правилами, зазначеними у Методичних
рекомендаціях, як для документів податкової звітності, поданої
вчасно.
   Рішення щодо застосування фінансових санкцій до порушників
термінів  подання  і  форм  документів  податкової звітності
приймаються  керівником  ОДПС  та  оформлюються  підрозділами
оподаткування юридичних та фізичних осіб за даними реєстрів
неподаної та невчасно поданої звітності після їх аналізу (п. 6.2
Методичних рекомендацій).
   Граничні строки подання документів  податкової  звітності
можуть  бути  продовжені згідно з п. 15.4 ст. 15 Закону N 2181
( 2181-14 ).
 
   4.15. Приймання та обробка уточнених документів податкової
звітності.
   4.15.1. Платник податків  має  право  подати  уточнюючий
розрахунок, якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням
термінів давності, визначених ст. 15 Закону N 2181 ( 2181-14 ))
самостійно виявляє помилки у показниках раніше поданої податкової
декларації.
   4.15.2. Платник  податків  має  право не подавати такий
розрахунок, якщо такі уточнені показники зазначаються ним у складі
податкової декларації за будь-який наступний податковий період,
протягом якого такі помилки були самостійно виявлені. Форма
уточнюючих розрахунків визначається у порядках, встановлених для
податкових декларацій.
   Форми податкових звітів, затверджені відповідними Порядками
складання звітів, не передбачають форм уточнених розрахунків для
суб'єктів  господарської  діяльності  -  фізичних  осіб, які
знаходяться на загальній або спрощеній системі оподаткування;
також не передбачено уточнюючих форм для звіту про використання
реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових
операцій  (розрахункових  книжок),  звіту  за  формою N 1-ПП
( z0938-04 ) "Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та
фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності", декларації
про валютні цінності, Розрахунку  частини  чистого  прибутку
(доходу), що підлягає сплаті до загального фонду Державного
бюджету   України   за   результатами    щоквартальної
фінансово-господарської діяльності.
   Тому для вказаних звітів уточнення у межах поточного року
надаються наростаючим підсумком у наступному звітному періоді.
Уточнення за попередні роки, якщо платник наполягає на поданні
такого звіту, приймаються загальними відділами із супроводжуючим
листом із зазначенням мотивів його складання і передаються до
підрозділів адміністрування податків.
   4.15.3. Реєстрація та обробка уточнених документів податкової
звітності,  у  тому  числі  таких,  що  надійшли  поштовими
відправленнями, проводиться у загальному порядку ведення  та
захисту  документів  податкової звітності, викладеному у цих
Методичних рекомендаціях.
   4.15.4. Приймання   документів   уточнюючої   звітності
здійснюється в порядку, визначеному пп. 4.1 - 4.4 Методичних
рекомендацій.
   Уточнююча звітність, що складається із уточнюючого звіту та
довідки до нього, після реєстрації заноситься до електронної бази
податкової звітності у період, показники якого вона уточнює.
Довідка, що змінює суми податкового зобов'язання, реєструється та
заноситься до електронної бази податкової звітності у звітний
період поточного місяця, який відповідає даті подання довідки.
   Уточнюючий розрахунок до декларацій з податку на прибуток
підприємства ( z0271-03 ) (банку ( z0281-03 )), з податку на
доходи (прибуток) страховика ( z0280-03 ), з податку на додану
вартість  ( z0250-97 ) тощо заноситься до електронної бази
податкової звітності у періоді аналогічно довідці.
   Уточнюючий розрахунок, який  відрізняється  від  основної
декларації тільки позначкою, що включає в себе і нові показники, і
суми податкових зобов'язань, у результаті самостійно виправленої
помилки заноситься в період, який він уточнює (наприклад, звіти по
рентних та ресурсних податках, платежах).
   Iмпорт уточнюючих документів податкової звітності до КОР
проводиться датою реєстрації на наступний день після подання такої
звітності до формування щоденного експортного файлу зведених
показників АIС "Галузь".
   У разі  прийняття  рішення структурними підрозділами про
невизнання уточнюючої звітності платника податків  згідно  з
вимогами ст. 17 Закону N 2181 ( 2181-14 ) відповідний підрозділ
протягом 3 робочих днів з моменту отримання реєстру прийнятої
звітності надсилає платнику податків лист із зазначенням підстав
невизнання, службові записки з резолюцією керівника ДПI  до
підрозділів ведення та захисту податкової звітності та обліку і
звітності. Занесені до КОР дані усуваються за службовою запискою
відповідного підрозділу, в електронних базах звітність отримує
статус "До відома", у коментарях до звіту проставляється ознака
"згідно із службовою запискою від "____________" N ___".
   В інформаційній обліковій системі занесені дані податкової
звітності усуваються датою надходження службової записки.
 
   4.16. Приймання податкової звітності при переході платника
податків до іншого органу державної податкової служби.
   4.16.1. При переході платника податків до іншого ОДПС за
повідомленням підрозділу обліку платників податків про зняття з
обліку  підрозділом  ведення та захисту податкової звітності
формуються експортні файли з наявною звітністю без "логічного
видалення" із електронної бази податкової звітності разом з
реєстрами  переданої  звітності  (додаток  5  до  Методичних
рекомендацій) за поточний та два попередні роки.
   4.16.2. Сформовані  файли  звітності  разом  з  реєстром
передаються до підрозділу обліку платників податків для передачі
до іншого ОДПС.
   4.16.3. При взятті на облік платників податків, які перейшли
з іншого ОДПС, за повідомленням підрозділу обліку платників
підрозділ ведення та захисту податкової звітності здійснює імпорт
звітності платників. Звітності надається статус "Перехід" та в
коментарях проставляється ознака району, з якого перейшов платник.
Після реалізації у програмному забезпеченні вказаний статус та
коментарі заповнюються автоматично процедурою імпорту.
 
   4.17. При ліквідації  суб'єкта  господарювання  платником
податків подається останній пакет звітності. Такій звітності
проставляється  ознака  "ліквідаційна".  Iмпорт  ліквідаційних
документів податкової звітності до КОР проводиться не пізніше
наступного дня подання звітності до ОДПС до формування щоденного
експортного файлу зведених показників АIС "Галузь" згідно реєстру,
із зазначенням дати реєстрації податкової звітності.
 
   4.18. При наданні платником податків документів податкової
звітності за іншою формою, якщо він вважає, що форма податкової
звітності, визначена центральним податковим органом, збільшує або
зменшує його податкові зобов'язання всупереч нормам закону з
такого  податку,  збору  (обов'язкового платежу), такий звіт
приймається разом з поясненням мотивів його складання загальним
відділом. Після аналізу підрозділом оподаткування юридичних або
фізичних осіб правомірності подання такого звіту (впродовж двох
днів з дня отримання такої звітності) підрозділи ведення та
захисту податкової звітності реєструють та переносять інформацію
звітів до електронної бази у разі технічної можливості (за
відсутності можливості інформація про нараховані суми вноситься до
КОР підрозділами обліку та звітності згідно із службовою запискою
підрозділів оподаткування).
 
   5. Перенесення  інформації  з  податкової  звітності  до
електронних баз ОДПС
 
   5.1. Обробка та занесення інформації до електронних баз
виконується підрозділом ведення та захисту податкової звітності, у
разі відсутності зазначеного підрозділу - підрозділами, на які
покладено цю функцію.
 
   5.4. За відповідність інформації у базах податкової звітності
даним податкових документів, наданих платником податків, несуть
відповідальність підрозділи  ведення  та  захисту  податкової
звітності.
 
   6. Формування  зведеної  інформації  на  підставі  даних
податкової  звітності  платників  податків.  Схема  взаємодії
підрозділів ведення та захисту податкової звітності з іншими
структурними підрозділами
 
   6.1. Після закінчення обробки податкової звітності підрозділи
ведення та захисту податкової звітності:
   звіряють суми до нарахування або відшкодування з даними
декларацій (розрахунків), крім звітності, поданої в електронному
вигляді з накладанням ЕЦП, використовуючи режим  верифікації
нарахованих сум;
   формують та передають до підрозділів обліку та звітності
реєстри нарахованих сум у розрізі форм звітності по платниках
податків разом із вивантаженими з електронної бази  звітних
документів даними, зокрема даними звітності з податку на прибуток
за поточний та попередні звітні періоди;
   формують реєстри  поданої  звітності  у розрізі форм із
урахуванням різних способів подання звітності  по  платниках
податків та передають їх до підрозділів оподаткування юридичних та
фізичних осіб.
 
   7. Iмпорт нарахованих сум платежів  з  електронних  баз
державних податкових інспекцій до карток особових рахунків (КОР)
платників. Контроль занесених до КОР нарахованих сум податків та
платежів
 
   7.1. Щоденно, починаючи з наступного за граничним терміном
подання податкової звітності, але не пізніше 1 дня до настання
граничного терміну сплати (крім звітності, для якої терміни сплати
встановлені до граничного терміну подання або окремим порядком),
підрозділи обліку та звітності засобами ПЗ АIС "Облік податків та
платежів" імпортують вивантажені дані з електронної бази звітних
документів до КОР платників податків окремо для юридичних та
фізичних осіб.
   Iмпорт до КОР відповідно до реєстрів уточнюючої, невчасно
поданої  звітності,  реєстрів  податкової  звітності  із
задекларованими сумами бюджетного відшкодування податку на додану
вартість, ліквідаційної звітності виконується підрозділом обліку
та звітності не пізніше наступного дня після подання звітності до
податкового органу до формування щоденного експортного файлу
зведених  показників  АIС  "Галузь"  згідно  із встановленим
регламентом.
 
   8. Специфічні особливості приймання, занесення і обробки
податкового  розрахунку  ф.  N  1ДФ  ( z0960-03 ) засобами
відокремленого програмного модуля
 
   8.1. При прийманні податкового розрахунку керуються Порядком
заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку
за  формою  N 1ДФ,  затвердженим  наказом  ДПА  України від
29.09.2003 р. N 451 ( z0960-03 ), із змінами і доповненнями,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.10.2003 р. за
N 960/8281, з урахуванням норми Закону N 2181 ( 2181-14 ).
 
   9. Обробка документів податкової звітності, що автоматично не
імпортуються до КОР
   По податках, для яких не реалізовано алгоритм імпорту даних в
інші програмні продукти, виконується приймання, реєстрація та
комп'ютерна обробка поданої звітності на загальних підставах з
передачею реєстрів прийнятої  звітності  разом  зі  звітними
документами до підрозділу обліку та звітності для проведення
нарахованих сум у КОР та до відповідних структурних підрозділів,
які  використовують  інші  АРМи.  По  документах, поданих в
електронному вигляді з накладанням ЕЦП, де паперові копії не
передбачені чинним законодавством, передаються тільки реєстри
поданої звітності. Для проведення  нарахованих  сум  у  КОР
працівниками підрозділу обліку та звітності та інших структурних
підрозділів  надана  можливість  переглянути  або  (у  разі
необхідності) роздрукувати відповідний документ.
 
   10. Оформлення та зберігання оброблених документів податкової
звітності
 
   10.1. Після обробки  податкової  звітності  відпрацьовані
документи, крім форми N 1ДФ ( z0960-03 ) та документів, поданих в
електронному вигляді з накладанням ЕЦП, де паперові копії не
передбачені чинним законодавством, разом з реєстрами поданої
звітності передаються до підрозділів оподаткування юридичних та
фізичних осіб для проведення документальної невиїзної перевірки
(камеральної) і формування звітної частини  особової  справи
платника.
 
   11. Адміністрування системи приймання та комп'ютерної обробки
податкової звітності
 
   11.1. Розподіл прав доступу до  електронних  баз  даних
податкової звітності.
   Для обслуговування системи приймання та комп'ютерної обробки
податкової звітності в кожному ОДПС у підрозділі інформатизації
процесів оподаткування повинен бути призначений адміністратор, до
функціональних обов'язків якого входить адміністрування системи.
 
   <...>
 
 { Додатки крім додатка 4 не наводяться }
 
 
                   Додаток 4
                   до Методичних рекомендацій
                   щодо централізованого
                   приймання та комп'ютерної
                   обробки податкової звітності
                   платників податків в ОДПС
                   України
 
 
            ТЕХНОЛОГIЧНА СХЕМА
    приймання та комп'ютерної обробки звітних документів
       платників податків на паперових носіях
             ( va827225-08 )
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка