Законы Украины

Новости Партнеров
 

Питання Національної академії державного управління при Президентові України

              У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
       Питання Національної академії державного
        управління при Президентові України
 
    { Iз змінами, внесеними згідно з Указами Президента
     N 1153/2003 ( 1153/2003 ) від 06.10.2003 
     N 474/2006 ( 474/2006 ) від 02.06.2006 
     N 668/2006 ( 668/2006 ) від 02.08.2006
     N 770/2006 ( 770/2006 ) від 21.09.2006
     N  81/2009 (  81/2009 ) від 11.02.2009 }
 
 
  { На часткову зміну Указу встановлено, що:
   Національну академію державного управління при Президентові
України очолює президент;
   президент Національної академії має чотирьох заступників -
віце-президентів, один з яких є першим віце-президентом;
   президент Національної академії та його заступники не є
державними службовцями.
   У зв'язку  з  цим  ліквідувати  посади ректора, першого
проректора та проректорів Національної академії
   згідно з Указом Президента N 474/2006 ( 474/2006 ) від
02.06.2006 }
 
  { На часткову зміну Указу установити, що:
   регіональні інститути  державного  управління,  Iнститут
підвищення кваліфікації  керівних  кадрів,  Iнститут  проблем
державного управління та місцевого самоврядування Національної
академії державного управління при Президентові України (далі -
Національна академія) очолюють директори, які призначаються на
посади та звільняються з посад Президентом України за поданням
президента Національної академії;
   директори інститутів Національної академії не є державними
службовцями
   згідно з Указом Президента N 668/2006 ( 668/2006 ) від
02.08.2006 }
 
 
   { На часткову зміну Указу встановити, що:
   Національну академію державного управління при Президентові
України (далі - Національна академія) очолює ректор;
   ректор Національної  академії  має  трьох  заступників -
проректорів, один з яких є першим проректором;
   ректор Національної академії та його заступники є державними
службовцями.
   У зв'язку  з цим ліквідувати посади президента, першого
віце-президента та віце-президентів Національної академії
згідно з Указом Президента N 81/2009 ( 81/2009 ) від 11.02.2009 }
 
   З метою забезпечення дальшого розвитку загальнонаціональної
системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
державних службовців, сформування нової генерації фахівців у сфері
державного  управління,  вдосконалення діяльності Національної
академії  державного  управління  при  Президентові  України
п о с т а н о в л я ю:
( Преамбула із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1153/2003 ( 1153/2003 ) від 06.10.2003 )
 
   1.  Затвердити Основні напрями реформування Національної
академії  державного  управління  при  Президентові  України
(додаються). ( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 1153/2003 ( 1153/2003 ) від 06.10.2003 )
 
   2. Затвердити Положення про Національну академію державного
управління при Президентові України (додається). ( Стаття 2 із
змінами,  внесеними  згідно з Указом Президента N 1153/2003
( 1153/2003 ) від 06.10.2003 )
 
   3. Перейменувати Дніпропетровський, Львівський, Одеський та
Харківський філіали Національної академії державного управління
при Президентові України відповідно в:
 
   Дніпропетровський регіональний інститут державного управління
Національної  академії державного управління при Президентові
України;
 
   Львівський  регіональний  інститут  державного управління
Національної  академії державного управління при Президентові
України;
 
   Одеський  регіональний  інститут  державного  управління
Національної  академії державного управління при Президентові
України;
 
   Харківський  регіональний  інститут державного управління
Національної  академії державного управління при Президентові
України.
( Стаття 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1153/2003 ( 1153/2003 ) від 06.10.2003 )
 
   4. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   Указ  Президента  України  від  2 серпня 1995 року N 682
( 682/95 ) "Про затвердження Положення про Українську Академію
державного управління та її загальної структури";
 
   Указ Президента України від 3 січня 1996 року N 2 ( 2/96 )
"Про внесення змін до загальної структури Української Академії
державного управління";
 
   пункт 44 Змін, що вносяться до актів Президента України,
затверджених Указом Президента України від 27 січня 1999 року N 70
( 70/99 ) "Про зміни та визнання такими, що втратили чинність,
деяких актів Президента України";
 
   пункт  5  статті 1 Указу Президента України від 1 серпня
2000 року N 943 ( 943/2000 ) "Про зміни та визнання такими, що
втратили чинність, деяких актів Президента України".
 
   5. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:
 
   розробити і затвердити комплексний план заходів щодо розвитку
Української Академії державного управління  при  Президентові
України в 2001-2004 роках;
 
   розглянути питання щодо розширення переліку посад керівних
працівників   і  спеціалістів  Академії,  які  виконують
організаційно-розпорядчі та консультативно-дорадчі функції, що
віднесено до відповідних категорій посад державних службовців;
 
   привести свої рішення у відповідність із цим Указом.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 21 вересня 2001 року
     N 850/2001
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 21 вересня 2001 року N 850/2001
 
             ОСНОВНI НАПРЯМИ
   реформування Української Академії державного управління
           при Президентові України
 
   ( У тексті і назві "Основних напрямів" слова "Українська
    Академія  державного  управління  при Президентові 
    України"  в  усіх  відмінках  замінено  словами 
    "Національна академія  державного  управління  при
    Президентові України" у відповідних відмінках згідно з
    Указом  Президента  N  1153/2003  (  1153/2003 ) 
    від 06.10.2003 )
 
   Реформування Національної академії державного управління при
Президентові України (далі - Академія) має здійснюватися на основі
положень Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, указів
Президента України, а також інших нормативно-правових актів з
питань  державної  служби,  служби  в  органах  місцевого
самоврядування, професійного навчання управлінських кадрів та
спрямовуватися на дальший розвиток загальнонаціональної системи
підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади та посадових осіб органів місцевого
самоврядування.
 
   Визначальним у  реформуванні  Академії  має стати якісна
підготовка фахівців нової генерації для розбудови демократичної,
соціальної, правової держави.
 
   Новий етап  розвитку  Академії  повинен  забезпечити  її
орієнтацію на підготовку державних службовців, посадових осіб
органів місцевого самоврядування для роботи на посадах, віднесених
до вищих категорій, та відповідного кадрового резерву, а також
керівників державних підприємств, установ та організацій I-II
номенклатурних груп. Головними завданнями в цьому є:
 
   розмежування підготовки  кадрів  вищого  і  середнього
управлінських рівнів за змістом, формами, методами навчання та
організаційними структурами;
 
   оптимізація й  індивідуалізація  навчання,  застосування
адекватних форм підготовки, врахування мотивації до навчання;
 
   формування, модифікація  та  конкретизація  відповідних
навчальних програм;
 
   диверсифікація освітньої  галузі  "Державне  управління",
впровадження  ступеневої  підготовки  молоді  для  здійснення
державно-управлінських функцій;
 
   застосування новітніх освітніх технологій;
 
   проведення наукових досліджень;
 
   вивчення й узагальнення  кращого  іноземного  досвіду  з
професіоналізації   державного   управління   і  місцевого
самоврядування, їх кадрового і наукового забезпечення.
 
   Академії належить посилити свою роль у реалізації державної
кадрової  політики  -  забезпеченні  системи  управління
висококваліфікованими фахівцями, підготовці науково-педагогічних і
наукових   кадрів   вищої   кваліфікації,   вдосконаленні
науково-методичної роботи в системі навчання державних службовців
і посадових осіб органів місцевого самоврядування, активізації
професійно-орієнтаційної роботи з метою виявлення талановитої,
перспективної молоді, цілеспрямованій і послідовній підготовці її
до державної служби, служби в органах місцевого самоврядування.
Академія має підтримувати постійні зв'язки  з  випускниками,
надавати їм допомогу в дальшому професійному зростанні. Необхідно
посилити взаємодію Академії з органами державної влади та органами
місцевого самоврядування при доборі слухачів, у вирішенні питань
їх стажування та працевлаштування.
 
   Зміст програм  підвищення кваліфікації має будуватися на
глибокому вивченні потреб у  фаховому  вдосконаленні  різних
категорій керівних працівників. Важливо запровадити в Академії
підвищення  кваліфікації  новопризначених  керівників  органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, керівників
державних підприємств, установ та організацій,  посади  яких
належать  до I-II номенклатурних груп, а також відповідного
кадрового резерву. З метою посилення ролі Iнституту підвищення
кваліфікації керівних кадрів Академії в забезпеченні ефективності
навчання керівних працівників доцільно надати  йому  більшої
самостійності у вирішенні питань основної діяльності. Потребує
впорядкування  співпраця  Академії  з  центрами  підвищення
кваліфікації  державних  службовців,  посадових  осіб органів
місцевого самоврядування і керівників державних  підприємств,
установ та організацій і відповідними галузевими навчальними
закладами.
 
   Належне науково-методичне  забезпечення  адміністративної
реформи потребує  чіткої  координації  пріоритетних  напрямів
науково-дослідної роботи Академії в науковій галузі "Державне
управління", оптимізації складу  кафедр  і  науково-дослідних
структур, прийому до аспірантури та докторантури, становлення
наукових шкіл в Академії, її регіональних закладах. При підготовці
наукових  і науково-педагогічних кадрів необхідно враховувати
потребу в формуванні корпусу висококваліфікованих  експертів,
радників,  консультантів,  аналітиків  з  проблем  державного
управління, місцевого самоврядування, адміністративної реформи для
роботи  в  органах  державної  влади,  органах  місцевого
самоврядування, в системі навчання  державних  службовців  і
посадових осіб органів місцевого самоврядування.
 
   Необхідно вносити корективи в тематику  магістерських  і
дисертаційних  досліджень,  плани  науково-дослідної  роботи,
проводити різноманітні науково-практичні заходи  та  видавати
відповідну наукову, навчально-методичну, довідкову літературу,
виходячи із завдань адміністративної реформи.
 
   Актуальним є зміцнення зв'язків Академії з органами державної
влади та органами місцевого самоврядування з метою спільного
розв'язання  проблем  державного  управління  та  місцевого
самоврядування, реалізації наукових досліджень і рекомендацій,
узагальнення і поширення передового досвіду, участі викладачів та
вчених  у роз'ясненні населенню державної політики і змісту
суспільних перетворень. Потребує запровадження практика системних
досліджень з питань державного управління на замовлення органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, узагальнення
і  поширення  позитивного  досвіду  їх  роботи. Для дальшої
активізації, підвищення ефективності і результативності наукових
досліджень у межах наявних коштів є доцільним створення у складі
Академії науково-дослідних установ з проблем державного управління
та місцевого самоврядування.
 
   Важливі завдання розвитку Академії пов'язані з європейським
вибором України, що передбачає підготовку фахівців з питань
інтеграційних процесів, розширення міжнародних зв'язків Академії в
галузі професійного навчання державних службовців, посадових осіб
органів  місцевого  самоврядування,  активізацію діяльності з
міжнародної акредитації навчальних програм, створення бази даних
про світові стандарти освіти в галузі державного управління,
вивчення іноземного досвіду в цій сфері, реалізація міжнародних
угод, проектів, отримання грантів.
 
   Надання Дніпропетровському,  Львівському,  Одеському  та
Харківському філіалам статусу регіональних інститутів державного
управління в складі Академії має за мету підвищення якості
навчальної та науково-дослідної діяльності цих закладів.
 
   Необхідно забезпечити сучасний рівень матеріально-технічної,
інформаційної бази Академії, який би відповідав обсягу завдань та
високому статусу закладу,  вітчизняному  і  світовому  рівню
підготовки керівних кадрів органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, проведення наукових досліджень.
 
   Висвітлення в  засобах  масової  інформації  навчальної,
організаційної,  просвітницької  діяльності  Академії  повинно
спрямовуватися на об'єктивне і всебічне розкриття питань кадрового
та наукового забезпечення адміністративної реформи в Україні.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                    В.ЛИТВИН
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 21 вересня 2001 року N 850/2001
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про Національну академію державного управління
           при Президентові України
 
   ( У тексті і назві Положення слова "Українська Академія
    державного управління при Президентові України" в 
    усіх відмінках замінено словами "Національна академія
    державного  управління при Президентові України" у
    відповідних  відмінках згідно з Указом Президента  
    N 1153/2003 ( 1153/2003 ) від 06.10.2003 )
 
           I. Загальні положення
 
   1.  Національна  академія  державного  управління  при
Президентові України (далі - Академія) є головним державним вищим
навчальним закладом у загальнонаціональній системі підготовки,
перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців,
посадових  осіб  органів місцевого самоврядування, підзвітним
Президентові України.
 
   Академія здійснює освітню діяльність за IV рівнем акредитації
вищих навчальних закладів в галузі освіти "Державне управління" та
іншими професійно орієнтованими на державну службу та службу в
органах місцевого самоврядування спеціальностями.
 
   2. Академія  у  своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
 
   3. Керівні працівники і спеціалісти Академії, які виконують
організаційно-розпорядчі  та консультативно-дорадчі функції, є
державними службовцями, їх посади  в  установленому  порядку
відносяться до відповідних категорій посад державних службовців.
 
   4. Академія є юридичною особою, має самостійний баланс,
печатку із зображенням Державного  Герба  України  і  своїм
найменуванням, бланки, штампи.
 
   5. Юридична  адреса Академії: Україна, 03057, м. Київ-57,
вул. Ежена Потьє, 20.
 
         II. Основні завдання і функції
 
   6. Основними завданнями Академії є:
 
   підготовка, перепідготовка  і  підвищення  кваліфікації
працівників  органів  державної  влади,  органів  місцевого
самоврядування для роботи  на  посадах  I-IV  категорій  та
відповідного кадрового резерву; просвітницька діяльність;
 
   підвищення кваліфікації керівників підприємств, установ і
організацій, що є в державній власності, посади яких належать до
I-II номенклатурних груп;
 
   підготовка науково-педагогічних  і  наукових кадрів вищої
кваліфікації в галузі науки "Державне управління" за державним
замовленням, а також на основі договорів з юридичними і фізичними
особами;
 
   проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень
з проблем державного управління, місцевого самоврядування;
 
   надання експертно-консультативних, інформаційно-аналітичних,
науково-методичних та інших послуг з питань теорії і практики
державного управління та місцевого самоврядування;
 
   надання методичної, інформаційної, консультативної допомоги
центрам підвищення кваліфікації державних службовців, посадових
осіб органів місцевого самоврядування і керівників державних
підприємств, установ та організацій, іншим навчальним закладам, що
здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації
державних  службовців,  посадових  осіб  органів  місцевого
самоврядування;
 
   участь у  розробленні  вимог  до  змісту  і  обсягу
освітньо-кваліфікаційного і професійного  рівнів  та  програм
навчання державних службовців, посадових осіб органів місцевого
самоврядування і керівників державних підприємств, установ та
організацій,  науково-методичного  забезпечення  оцінки  їх
професійної придатності, атестації;
 
   організація та розвиток  міжнародного  співробітництва  з
професійного навчання та наукових досліджень у галузі державного
управління, місцевого самоврядування.
 
   7. Відповідно до покладених на неї завдань Академія:
 
   визначає разом з органами державної влади, Адміністрацією
Президента України, Координаційною радою з питань державної служби
при Президентові України потреби, основні напрями підготовки,
перепідготовки, підвищення  кваліфікації  працівників  органів
державної влади, органів місцевого самоврядування в Академії;
 
   визначає зміст, форми, методи, засоби навчання, забезпечує
його високу якість та постійний моніторинг ефективності;
 
   розробляє та затверджує відповідно до державних освітніх
стандартів навчальні програми і плани, що використовуються в
Академії;
 
   організовує та здійснює методичне забезпечення навчання та
стажування  студентів,  слухачів,  аспірантів,  докторантів,
здобувачів, а також стажування працівників Академії в органах
державної влади і органах місцевого самоврядування, організаціях
України та інших держав;
 
   залучає до  проведення  занять  і  наукових  досліджень
висококваліфікованих фахівців органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, навчальних і наукових закладів, інших
організацій України та іноземних держав;
 
   проводить підготовку аспірантів, докторантів, здобувачів за
спеціальностями галузі науки "Державне управління";
 
   вносить пропозиції  (рекомендації)  щодо  працевлаштування
випускників Академії, підтримує з ними постійні зв'язки;
 
   здійснює заходи з професійної орієнтації молоді в галузі
державного управління, взаємодіє з  відповідними  молодіжними
громадськими організаціями;
 
   організовує і проводить наукові та науково-дослідні роботи,
науково-практичні заходи, в тому числі за участю організацій
України, іноземних та міжнародних організацій;
 
   створює в установленому порядку структурні підрозділи для
здійснення навчальної, методичної, наукової,  консультативної,
експертної,  видавничої  та  іншої  діяльності, а також для
забезпечення проживання, громадського  харчування,  побутового
обслуговування, оздоровлення, занять фізичною культурою і спортом
студентів,  слухачів,  аспірантів,  докторантів,  здобувачів,
працівників Академії;
 
   формує відповідно до законодавства штати працівників Академії
за індивідуальними нормативами;
 
   укладає договори з юридичними та фізичними особами відповідно
до законодавства;
 
   здійснює в  установленому  порядку  видавничу діяльність,
виготовлення,   розповсюдження   поліграфічної,   аудіо-,
відеопродукції, розробку програмного забезпечення з основних видів
діяльності Академії, надання комп'ютерних та поліграфічних послуг;
 
   представляє в установленому порядку працівників Академії до
державних нагород;
 
   нагороджує Почесною  грамотою  Академії  її  працівників,
студентів, слухачів, аспірантів, докторантів, здобувачів, а також
громадян України та інших держав;
 
   присуджує  почесне  звання  Академії  "Почесний  доктор
Національної  академії державного управління при Президентові
України" громадянам України та іноземцям;
 
   забезпечує соціальні потреби осіб, які працюють і навчаються
в Академії;
 
   здійснює іншу  діяльність,  що  не  суперечить  чинному
законодавству України.
 
        III. Структура та органи управління
 
   8. Загальна структура Академії формується відповідно до її
завдань та функцій.
 
   До складу Академії входять регіональні інститути державного
управління - Дніпропетровський, Львівський, Одеський, Харківський,
які є юридичними особами.
 
 
   {  Абзац  третій пункту 8 виключено на підставі Указу
Президента N 770/2006 ( 770/2006 ) від 21.09.2006 }
 
 
   Регіональні інститути  державного  управління  Академії,
інститути, факультети, кафедри,  інші  структурні  підрозділи
Академії мають право на прийняття самостійних рішень у межах своєї
компетенції відповідно до законодавства та цього Положення, а
також положення про відповідний структурний підрозділ Академії.
 
 
   { Пункт 9 виключено на підставі Указу Президента N 770/2006
( 770/2006 ) від 21.09.2006 }
 
 
   10. Академію очолює ректор, якого призначає на посаду та
звільняє з посади Президент України.
 
   Ректор Академії:
 
   - здійснює  безпосереднє  керівництво  Академією,  подає
Президентові України звіт про діяльність Академії  та  несе
персональну відповідальність за результати її діяльності;
 
   - представляє Академію у зносинах з органами державної влади,
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями та фізичними особами;
 
   -  вносить  на затвердження Президентові України проект
Положення про Національну академію державного управління при
Президентові  України,  пропозиції щодо змін і доповнень до
Положення;
 
   - видає накази і розпорядження з усіх напрямів діяльності
Академії;
 
   - затверджує  за  погодженням  із Вченою радою Академії
структуру Академії, її основних структурних  підрозділів  та
положення про її структурні підрозділи;
 
   - вносить Президентові України кандидатури для призначення на
посади проректорів Академії, розподіляє обов'язки між ними;
 
   - призначає на посади і звільняє з посад у встановленому
порядку заступників директорів регіональних інститутів державного
управління Академії;
 
   - складає та подає на затвердження в установленому порядку
проект кошторису Академії;
 
   - розпоряджається коштами в межах кошторису, затвердженого в
установленому порядку, має право підпису  на  фінансових  і
банківських документах;
 
   - затверджує  правила  внутрішнього  розпорядку, посадові
інструкції керівників Академії, помічника і радника ректора;
 
   - затверджує штатний розпис і встановлює посадові оклади
відповідно до діючих схем у межах фонду оплати праці;
 
   - застосовує до працівників Академії заходи морального і
матеріального  заохочення,  притягає   до   дисциплінарної
відповідальності згідно з законодавством;
 
   - затверджує  рішення  приймальної  комісії Академії про
зарахування вступників до Академії, здійснює переведення в межах
Академії слухачів, студентів, відрахування із закладу, поновлення
їх на навчання, зарахування  до  аспірантури,  докторантури,
прикріплення здобувачів до Академії, переведення аспірантів на
іншу форму навчання,  відрахування  аспірантів,  докторантів,
здобувачів;
 
   - щорічно звітує про діяльність закладу перед Вченою радою
Академії;
 
   - здійснює інші повноваження відповідно до законодавства
України та цього Положення.
 
   11. Для надання ректорові допомоги в організації керівництва
Академією та оперативному вирішенні поточних питань у складі
Академії  утворюється  ректорат,  вводяться посади радника і
помічника ректора.
 
   12. Безпосереднє  керівництво   навчальною,   науковою,
господарською  діяльністю,  діяльністю регіональних інститутів
державного управління, організацією міжнародного співробітництва
Академії,  діяльності  з  підвищення  кваліфікації  кадрів,
забезпечення координації роботи структурних підрозділів Академії
здійснюють перший проректор та проректори.
 
   Перший проректор та проректори призначаються на посаду за
поданням ректора Академії та звільняються з посади Президентом
України.
 
   13. Для  погодженого  вирішення  питань, що належать до
компетенції Академії, обговорення найважливіших  напрямів  її
діяльності і перспектив розвитку, управління науковою діяльністю
утворюється Вчена рада Академії, яку очолює ректор.
 
   Перший проректор та проректори, вчений секретар Академії є
членами Вченої ради за посадою.
 
   Вчена рада здійснює свою діяльність відповідно до положення
про неї, яке затверджує ректор Академії.
 
   У разі потреби рішення Вченої ради запроваджуються наказами
ректора Академії.
 
   14. Для  розгляду  питань навчально-виховної та наукової
діяльності структурного підрозділу може утворюватися вчена рада
регіонального  інституту  державного  управління,  інституту,
факультету Академії.
 
   Порядок формування вченої  ради  регіонального  інституту
державного управління, інституту, факультету Академії визначається
у положенні про таку вчену раду, яке затверджує ректор Академії за
поданням відповідно керівника регіонального інституту державного
управління, інституту, факультету Академії.
 
   14-1.  Для  сприяння  належному  функціонуванню Академії
створюється  Наглядова рада, склад якої затверджує Президент
України ( Положення доповнено пунктом 14-1 згідно з Указом
Президента N 1153/2003 ( 1153/2003 ) від 06.10.2003 )
 
   15. Для розгляду основних питань діяльності в Академії можуть
утворюватися консультативно-дорадчі органи.
 
    IV. Організація навчального процесу і наукова робота
 
   16. Академія здійснює в установленому порядку підготовку та
перепідготовку фахівців за відповідними освітньо-кваліфікаційними
рівнями, підвищення кваліфікації державних службовців, посадових
осіб органів  місцевого  самоврядування,  кадрового  резерву,
керівників  державних  підприємств,  установ  і  організацій,
підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів.
 
   17. Строк підготовки, загальний порядок прийому, переведення,
відрахування,  поновлення  на  навчання  студентів, слухачів,
аспірантів,  докторантів,  здобувачів,  порядок  та  умови
працевлаштування  випускників  Академії,  а  також  норми їх
фінансового та матеріально-побутового забезпечення за поданням
Академії,  погодженим  з  Адміністрацією  Президента України,
визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   18. Особи, які закінчили Академію, одержують документ про
освіту державного зразка. Особам, які не закінчили навчання в
Академії, видається довідка встановленого зразка.
 
   19. Iноземці навчаються в Академії на умовах і в порядку,
визначених міжнародними договорами України, а також за договорами,
укладеними  Академією  з  іноземними  навчальними  закладами,
організаціями, фізичними особами.
 
   20. Навчальні  плани  та  програми підготовки студентів,
слухачів, аспірантів, докторантів, здобувачів, професійні програми
підвищення кваліфікації кадрів розробляються на кафедрах, в інших
структурних підрозділах Академії, розглядаються Вченою радою,
консультативно-дорадчими органами  Академії  та затверджуються
ректором.
 
   Структура, зміст, форми і методи навчання, поточного  і
підсумкового контролю підготовки студентів, слухачів, аспірантів,
докторантів, здобувачів та  державної  атестації  випускників
Академії  визначаються  Вченою  радою  Академії  на  основі
законодавства.
 
   21. Студентам,  слухачам,  аспірантам,  докторантам,  які
навчаються в Академії за денною формою за державним замовленням,
виплачується стипендія в порядку, визначеному законодавством.
 
   Iногороднім та іноземним студентам, слухачам, аспірантам,
докторантам надається місце для проживання в гуртожитку в порядку,
який визначають відповідно ректор Академії, проректор - директор
регіонального інституту державного управління.
 
   22. Студенти,  слухачі,  аспіранти, докторанти, здобувачі
користуються правами, передбаченими законодавством України, а
також мають право:
 
   на врахування їх професійних інтересів і запитів у програмах
навчання;
 
   порушувати питання  про  заміну  викладачів,  наукових
керівників, консультантів, які, на думку студентів, слухачів,
аспірантів, докторантів, здобувачів, не забезпечують належної
якості підготовки;
 
   брати участь  у науково-дослідній роботі та інших видах
діяльності, визначених цим Положенням;
 
   утворювати в установленому  порядку  органи  громадського
самоврядування.
 
   23. Студенти,  слухачі,  аспіранти, докторанти, здобувачі
зобов'язані:
 
   виконувати у строки, передбачені відповідними навчальними
планами  і  програмами,  роботи  згідно  з графіком, планом
індивідуальної  підготовки,  відвідувати  заняття,  складати
відповідні  заліки,  тести,  іспити,  виконувати  і захищати
кваліфікаційні роботи;
 
   дотримуватися правил внутрішнього розпорядку.
 
   За невиконання  студентами,   слухачами,   аспірантами,
докторантами, здобувачами навчальних планів і програм, правил
внутрішнього розпорядку та порушення цього Положення до них
застосовуються заходи впливу, аж до відрахування з Академії.
 
   24. Наукова  діяльність  Академії  передбачає  проведення
науково-дослідних   робіт,   підготовку   наукових   і
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.
 
   Наукова робота з фундаментальних та прикладних досліджень
Академії фінансується в установленому порядку в обсязі не менше
десяти відсотків державних коштів, що виділяються на утримання
Академії.
 
   25. Підготовка  наукових,  науково-педагогічних  кадрів,
підвищення  їх  кваліфікації  в  Академії здійснюється через
аспірантуру, докторантуру, шляхом прикріплення здобувачів  до
Академії,  інших вищих навчальних закладів, наукових установ
стажування в органах державної влади та  органах  місцевого
самоврядування, організаціях України, іноземних та міжнародних
організаціях, участі в науково-практичних заходах, індивідуального
навчання.
 
   При Академії в установленому порядку утворюються і діють
спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій за відповідними
спеціальностями.
 
   26. Наукові дослідження Академії провадяться за планами, що
затверджуються Вченою радою. При плануванні наукових досліджень
пріоритет надається дослідженням і розробкам, які проводяться за
завданнями Президента України, Кабінету Міністрів України, за
державними науковими і науково-технічними та іншими програмами.
 
   Наукові дослідження можуть проводитися на договірній основі
на замовлення органів державної влади і  органів  місцевого
самоврядування, а також підприємств, установ, організацій.
 
        V. Майно і господарська діяльність
 
   27. Майно Академії становлять основні та оборотні фонди, а
також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в
самостійному балансі. Відповідно до законодавства, мети, основних
завдань і функцій Академії їй можуть належати будівлі, споруди,
обладнання, прилади, транспорт, засоби зв'язку та інше майно.
 
   Майно Академії є державною власністю і належить їй на праві
оперативного управління.
 
   28. Академія  в  установленому  законодавством  порядку
розпоряджається доходами від господарської діяльності, майном,
придбаним за рахунок цих доходів.
 
   29. Академії надаються у користування  земельні  ділянки
відповідно до законодавства України.
 
   30. Збитки, завдані Академії внаслідок порушення її майнових
прав, відшкодовуються в установленому законом порядку.
 
   31. Академія має право:
 
   надавати в установленому порядку платні послуги (в тому числі
навчання, підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації
кадрів відповідно до укладених договорів, здавання в оренду
будівель, споруд, обладнання, не пов'язаних з навчальною та
науковою діяльністю, проживання в гуртожитках, надання послуг
науковими, науково-дослідними підрозділами, поліграфічні послуги
та видавнича діяльність, аудіо- та відеопослуги); отримувати плату
за надані платні послуги;
 
   користуватися банківськими кредитами;
 
   здійснювати в  установленому  порядку  для  забезпечення
виконання  покладених  на  неї  завдань  зовнішньоекономічну
діяльність;
 
   здійснювати іншу  господарську  діяльність  відповідно до
законодавства.
 
   32. Капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт основних
фондів Академія здійснює за договорами, що укладаються відповідно
до законодавства.
 
           VI. Фінанси і звітність
 
   33. Фінансування Академії здійснюється з Державного бюджету
України.
 
   Академія використовує  бюджетні  кошти  відповідно  до
кошторисів, що затверджуються в установленому порядку.
 
   34. Власними надходженнями Академії є:
 
   кошти, одержані Академією від надання платних послуг;
 
   кредити;
 
   добровільні внески і пожертвування;
 
   інші надходження, не заборонені законодавством.
 
   Кошти, зазначені у цьому пункті, використовуються Академією
відповідно до законодавства.
 
   35. Академія є неприбутковою установою, власні надходження
Академії зараховуються до складу її кошторису (на спеціальний
рахунок) і використовуються виключно на фінансування видатків
кошторису, включаючи  фінансування  господарської  діяльності,
здійснюваної відповідно до цього Положення.
 
   36. Академія  веде  оперативний  і  бухгалтерський облік
результатів своєї  діяльності  та  статистичну  звітність  в
установленому законодавством порядку, складає щороку звіт про свою
діяльність.
 
           VII. Припинення Академії
 
   37. Академія припиняється шляхом ліквідації або реорганізації
(злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділення) за рішенням
Президента України.
 
   Ліквідація, реорганізація Академії проводиться у порядку,
встановленому законодавством.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                    В.ЛИТВИН
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка