Законы Украины

Новости Партнеров
 

Методичні вказівки з підготовки експертного висновку щодо визначення спроможності суб'єктів здійснювати господарську діяльність, пов'язану зі створенням об'єктів архітектури

        МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
           ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ
      ДЕРЖАВНА АРХIТЕКТУРНО-БУДIВЕЛЬНА IНСПЕКЦIЯ
 
                   СХВАЛЕНО
                   рішення колегії
                   Держархбудінспекції
                   14 грудня 2007 р. N 7
                   ( vr007676-07 )
 
            МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ
        з підготовки експертного висновку
       щодо визначення спроможності суб'єктів
        здійснювати господарську діяльність,
      пов'язану зі створенням об'єктів архітектури
 
 
 
   1. Підготовку висновку  здійснює  організація,  установа,
уповноважена  Держархбудінспекцією  на  проведення ліцензійної
експертизи (далі - експертна організація).
 
   2. Суб'єкт будівельної діяльності за самостійним вибором
звертається до експертної організації щодо проведення експертизи
та підготовки висновку щодо визначення спроможності здійснювати
господарську  діяльність,  пов'язану  зі  створенням об'єктів
архітектури для отримання ліцензії.
 
   3. Проведення  ліцензійної  експертизи  та  підготовка
експертного  висновку  здійснюється на підставі договору між
експертною організацією та суб'єктом будівельної діяльності.
   Зміст договору повинен відповідати вимогам цих Методичних
вказівок.
 
   4. Склад експертів, які здійснюють ліцензійну експертизу,
залежить  від  кількості заявлених для ліцензування робіт і
визначається керівником експертної організації у кількості не
менше двох фахівців.
 
   5. Строк роботи експертів з підготовки висновку не може
перевищувати 25 робочих днів, у тому числі перевірка суб'єкта
будівельної діяльності не може перевищувати 5 робочих днів.
 
   6. Експерти з виїздом на місце здійснюють експертизу суб'єкта
будівельної діяльності і перевіряють:
   - достовірність інформації, що буде подаватися до органу
ліцензування разом із заявою про ліцензування;
   - відповідність   організаційно-функціональної  структури
суб'єкта будівельної діяльності переліку робіт, пов'язаних зі
створенням об'єктів архітектури, які зазначені в заяві згідно з
Кодифікатором робіт;
   - розподіл  обов'язків,  повноважень  та відповідальності
посадових   осіб,   укомплектованість   інженерно-технічними
працівниками, освіта і фах яких відповідає переліку робіт, що
заявляються, наявність трудових книжок, контрактів, наказів;
   - нормативно-методичне забезпечення робіт, що заявляються;
   - забезпечення робочими приміщеннями, виробничою базою;
   - забезпечення  технікою,  обладнанням, устаткуванням для
виконання робіт, що заявляються;
   - дотримання технології виконання робіт;
   - наявність системи контролю та управління якістю виконання
робіт;
   - забезпечення охорони праці при виконанні робіт;
   - інші  дані,  які  характеризують спроможність суб'єкта
будівельної діяльності виконувати заявлені види робіт.
 
   7. Експерти мають право:
   - безперешкодного  доступу на територію та в приміщення
суб'єкта будівельної діяльності для їх огляду і з'ясування питань,
безпосередньо пов'язаних з експертизою;
   - ознайомлюватись із необхідною документацією щодо діяльності
суб'єкта будівельної діяльності, отримувати копії (ксерокопії)
необхідних документів;
   - отримувати  від  суб'єкта  будівельної  діяльності  в
установленому порядку інформацію про його діяльність;
   - звертатися до інших установ та організацій за отриманням
даних, які стосуються діяльності суб'єкта будівельної діяльності.
 
   8. Експерти зобов'язані:
   - керуватись  нормами  законодавства  та  правильно  їх
застосовувати;
   - об'єктивно  відображати  стан речей щодо відповідності
забезпечення  суб'єкта  будівельної  діяльності  встановленим
нормативам;
   - підписувати експертний висновок (у разі незгоди окремих
експертів висновком, додавати до нього викладену письмово свою
окрему думку);
   - зберігати  конфіденційність  інформації щодо діяльності
суб'єкта будівельної діяльності, яка була отримана при проведенні
експертизи;
   - інформувати суб'єкта будівельної діяльності про результати
експертизи.
 
   9. За  результатами експертизи експерти готують у трьох
примірниках висновок за формою згідно з додатком 1. Два примірники
висновку  видаються  керівнику  (уповноваженому  представнику)
суб'єкта будівельної діяльності, третій залишається в організації,
яка  здійснювала  експертизу, та зберігається 5 років після
закінчення строку дії відповідної ліцензії.
 
   10. Усі примірники висновку підписуються експертами на кожній
сторінці та затверджуються керівником експертної організації і
засвідчуються печаткою.
 
   11. Порушення чи недоліки, викладені у висновку, повинні мати
посилання на конкретні пункти, розділи, статті нормативно-правових
актів, ДБН, ДСТУ тощо. Довільне викладення або трактування вимог
нормативно-правових актів не допускається.
 
   12. У разі створення перешкод з боку суб'єкта будівельної
діяльності щодо проведення експертизи складається відповідний акт,
який є підставою для припинення подальшої експертизи суб'єктів
будівельної діяльності.
 
   13. Висновок ліцензійної експертизи може бути:
   - позитивний - рекомендація щодо надання ліцензії суб'єкту
будівельної діяльності з наведеним переліком видів робіт, які може
виконувати заявник;
   - негативний  -  зауваження  щодо  доопрацювання  або
обгрунтування щодо неможливості видачі ліцензії.
 
   14. У разі, коли результат експертизи є негативним, або
виникли розбіжності чи зауваження при проведенні ліцензійної
експертизи, суб'єкт будівельної діяльності має право звернутися із
заявою у двох примірниках (додаток 2) до ліцензійної комісії з
проханням розглянути зазначені питання.
 
 
                   Додаток 1
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Керівник експертної
                   організації
 
                   __________ ______________
                    (підпис)    (П.I.Б.)
 
                   "___" "_________" 200_ р.
 
 
           ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК N ____
 
       щодо спроможності суб'єкта будівельної
         діяльності виконувати роботи,
     пов'язані зі створенням об'єктів архітектури,
 
__________________________________________________________________
           (найменування суб'єкта)
 
"___" ________ 200_ р.   м. ________________
 
   Експертний висновок  підготовлений  згідно  з  Порядком
ліцензування  певних  видів  господарської  діяльності  у
будівництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2007 р. N 1396, та договором від "___" ____________
200_ р. N ____.
 
      1. СТАН ОРГАНIЗАЦIЙНО-ТЕХНIЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦIЇ
 
   1.1. Відповідність   правової   (організаційно-технічної)
документації для юридичної особи:
   найменування, місцезнаходження,   банківські   реквізити,
ідентифікаційний код, контактні телефони; для фізичної особи:
прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, місце проживання,
ідентифікаційний код, банківські реквізити, контактні дані:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   1.2. Наявність правової документації:
   а) свідоцтва про державну реєстрацію ________________________
__________________________________________________________________
   б) довідки органу статуправління про внесення підприємства до
Єдиного державного реєстру
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   1.3. Наявність  у  довідці  органу  статуправління видів
будівельної діяльності підприємства
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   1.4. Засоби  ведення  будівельних  робіт  (підрядний,
господарчий, змішаний), наявність підрядних контрактів
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   1.5. Наявність організаційної структури підприємства щодо
виконання заявлених робіт
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
       2. КВАЛIФIКАЦIЙНИЙ СКЛАД СПЕЦIАЛIСТIВ
 
   2.1. Відомості щодо складу інженерно-технічних робітників, їх
професійний та кваліфікаційний рівень
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   2.2. Наявність  відомостей  про  атестацію,  підвищення
кваліфікації персоналу, зокрема щодо виконання робіт у складних
інженерно-геологічних умовах, сейсмічних зонах і т. ін.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   2.3. Наявність   затверджених   посадових   інструкцій
інженерно-технічних працівників
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   2.4. Відомість щодо професійного складу робітників, згідно із
заявленим переліком робіт. Наявність професійних посвідчень, які
підлягають контролю Держпромгірнаглядом
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
          3. ВИРОБНИЧО-ТЕХНIЧНА БАЗА
 
   3.1. Наявність і стан виробничо-технічної бази (власної,
орендованої)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   3.2. Стан виробничих і офісних приміщень
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   3.3. Технічна оснащеність (наявність будівельних машин і
механізмів  технологічного  обладнання,  засобів підмощування,
електроінструменту і т. ін.)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
         4. СТАН БЕЗПЕЧНОГО ВЕДЕННЯ РОБIТ
 
   4.1. Наявність і стан документів, які підтверджують навчання
інженерно-технічних працівників та робітників безпечним методам
праці
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   4.2. Наявність дозволів Держпромгірнагляду на право ведення
робіт підвищеної небезпеки, спеціальних дозволів газової інспекції
та ін.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
    5. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЯКОСТI ВИКОНУВАНИХ ВИДIВ РОБIТ
 
   5.1. Наявність керівних  та  розпорядчих  документів  із
забезпечення  якості  робіт  і  розподіл  повноважень  та
відповідальності керівництва та персоналу  щодо  забезпечення
показників якості
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   5.2. Наявність переліку документованих методик (стандартів
підприємства) системи управління  якістю  видів  робіт,  які
виконуються, згідно вимогам ДСТУ ISO 9000 та ДСТУ ISO 14001; стан
розроблення та їх впровадження (наявність графіка розроблення,
впровадження)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   5.3. Наявність  атестованих лабораторій або договорів на
лабораторні випробування матеріалів, виробів та конструкцій, які
застосовуються на об'єктах будівництва
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   5.4. Документальне підтвердження здійснення вхідного контролю
застосовуваних  матеріалів,  конструкцій  та  виробів,  їх
сертифікатів, робочих проектів, ПВР, технологічних карт
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   5.5. Наявність інструментів і обладнання для забезпечення
контролю якості виконуваних робіт (нівелір, теодоліт і т. ін.)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
         6. СИСТЕМА ДОЗВОЛIВ I РЕАГУВАННЯ
 
   6.1. Наявність дозволів на виконання будівельних робіт (у т.
ч. у складних інженерно-геологічних умовах)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   6.2. Наявність  рекламацій  замовників  щодо  організації
виробництва та якості робіт, що виконуються
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   6.3. Наявність власних рекламацій замовнику, постачальникам
продукції і реакція на них
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   6.4. Відгуки та зауваження замовників та третіх осіб, а також
державних наглядових органів, реакція на них
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
    7. СТАН НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ I ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ
              ДОКУМЕНТАЦIЇ
 
   7.1. Наявність фонду діючої нормативно-правової документації,
яка визначає вимоги якісного виконання видів робіт, що замовлені
на ліцензування
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   7.2. Наявність відомостей, які підтверджують актуалізацію
нормативної документації
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   7.3. Наявність  відповідальної  особи,  на яку покладено
обов'язки із обліку, зберігання, внесення  змін  та  видачі
нормативно-технічної документації
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   7.4. Оцінка умов зберігання нормативно-технічної документації
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   7.5. Наявність на робочих місцях і постах контролю необхідної
проектно-кошторисної документації
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
            8. ПЕРЕЛIК ОБ'ЄКТIВ
 
       (для суб'єкта будівельної діяльності,
      який мав попередню або має дійсну ліцензію)
 
   8.1. Перелік об'єктів-представників
------------------------------------------------------------------
¦N ¦  Назва об'єкта,  ¦ Види робіт*  ¦  Дата закінчення  ¦
¦  ¦ адреса, замовник  ¦        ¦           ¦
¦---+---------------------+----------------+---------------------¦
¦ 1 ¦     2      ¦    3    ¦     4      ¦
¦---+---------------------+----------------+---------------------¦
¦  ¦           ¦        ¦           ¦
------------------------------------------------------------------
 
---------------
   * Види робіт визначаються згідно з виконавчим кошторисом.
 
       9. ВИСНОВКИ, ПРОПОЗИЦIЇ I РЕКОМЕНДАЦIЇ
 
   9.1. Виявлені недоліки, які необхідно усунути
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   9.2. Пропозиції та рекомендації
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   9.3. Висновки
   9.3.1. Суб'єкт господарювання спроможний виконувати такі види
робіт
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   9.3.2. Не має спроможності виконувати такі види робіт
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Експерт(и):
 
   Експерт      _______________  _______________________
              (підпис)     (прізвище, ініціали)
 
   Експерт      _______________  _______________________
              (підпис)     (прізвище, ініціали)
 
   Представник юридичної
   або фізичної особи
 
   ________________  _______________  _______________________
   (посада)       (підпис)     (прізвище, ініціали)
 
 
                   Додаток 2
 
                   У ліцензійну комісію
                   від _____________________
                         (посада)
                   _________________________
                     (прізвище, ім'я, по
                        батькові)
                   "___" ____________ 200_ р.
 
 
                ЗАЯВА
 
__________________________________________________________________
     (найменування суб'єкта будівельної діяльності)
 
була проведена  ліцензійна  експертиза  експертом (експертами)
__________________________________________________________________
           (П.I.Б. експертів)
з метою  визначення  спроможності  здійснювати  господарську
діяльність, пов'язану зі створенням об'єктів архітектури.
   При проведенні експертизи виникли розбіжності в експертній
оцінці. Прошу розглянути нашу справу на засіданні ліцензійної
комісії з присутністю уповноваженого представника заявника.
 
   Представник заявника ________________   (_______________)
                (прізвище)      (підпис)
 
   Запросити представника  заявника на засідання ліцензійної
комісії                "___" ____________ 200_ р.
 
   Секретар ліцензійної комісії _________________
                   (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка