Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

       ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            30.12.2008 N 476
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   2 лютого 2009 р.
                   за N 93/16109
 
 
     Про внесення змін до деяких нормативно-правових
        актів Національного банку України
 
 
   Відповідно до статті 66 Закону України  "Про  банки  і
банківську діяльність" ( 2121-14 ), з метою вдосконалення порядку
прийняття Національним банком України рішень з окремих питань
регулювання банківської діяльності Правління Національного банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити  Зміни  до  Положення  про  застосування
Національним  банком  України  заходів  впливу  за порушення
банківського законодавства, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 28.08.2001 N 369 ( z0845-01 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.09.2001  за
N 845/6036 (зі змінами), що додаються.
 
   2. Затвердити Зміни до Положення про порядок створення і
державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв,
відділень, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 31.08.2001 N 375 ( z0906-01 ), зареєстрованого в
Міністерстві  юстиції  України 24.10.2001 за N 906/6097 (зі
змінами), що додаються ( z0094-09 ).
 
   3. Унести до Iнструкції про порядок регулювання діяльності
банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного
банку України від 28.08.2001 N 368 ( z0841-01 ), зареєстрованої в
Міністерстві  юстиції  України 26.09.2001 за N 841/6032 (зі
змінами), такі зміни:
   пункт 3.15 глави 3 розділу III викласти в такій редакції:
   "3.15. До угоди (договору) можуть вноситися зміни стосовно
найменування  банку-боржника  та  Iнвестора  у зв'язку з їх
реорганізацією. Протягом п'яти робочих днів з дня внесення таких
змін  банк-боржник  має  надіслати  клопотання щодо внесення
відповідних змін до Дозволу та нотаріально засвідчену копію угоди
(договору) відповідному підрозділу банківського нагляду";
   пункт 4.9 глави 4 розділу X викласти в такій редакції:
   "4.9. Складання висновків щодо діяльності кожного банку за
результатами аналізу його фінансового стану здійснюється в строки,
що встановлюються виконавчим директором - директором Дирекції з
банківського регулювання та нагляду Національного банку";
   у тексті  Iнструкції  слова  "Департамент  банківського
регулювання і нагляду" у всіх  відмінках  замінити  словами
"Департамент  безвиїзного банківського нагляду" у відповідних
відмінках.
 
   4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
   5. Департаменту  нормативно-методологічного  забезпечення
банківського регулювання та нагляду (Н.В.Iваненко) після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї
постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату,
територіальних управлінь Національного банку України, а також
банків України для керівництва та використання в роботі.
 
   6. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
заступника Голови В.Л.Кротюка, виконавчого директора - директора
Дирекції з банківського регулювання та нагляду  О.I.Кірєєва,
департаменти  безвиїзного  банківського  нагляду (В.I.Мазепа),
інспектування банків (С.В.Фабер), реєстрації та  ліцензування
банків (О.I.Пархоменко) і начальників територіальних управлінь
Національного банку України.
 
 Голова                        В.С.Стельмах
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   30.12.2008 N 476
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   2 лютого 2009 р.
                   за N 93/16109
 
 
               ЗМIНИ
      до Положення про застосування Національним
      банком України заходів впливу за порушення
          банківського законодавства
              ( z0845-01 )
 
 
   1. У розділі V:
 
   1.1. У главі 5:
   у пункті 5.6:
   у першому  реченні  слова  "територіальному  управлінню
Національного банку (структурному підрозділу банківського нагляду
центрального апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за банком)"
замінити словами "Національному банку";
   трете речення викласти в такій редакції: "Кошторис витрат
затверджується Комісією Національного банку";
   у пункті 5.11:
   у першому реченні абзацу першого слова  "територіальному
управлінню  Національного  банку  (відповідному  підрозділу
банківського нагляду центрального апарату,  що  безпосередньо
здійснює  нагляд за банком)" замінити словами "Національному
банку";
   абзац п'ятий викласти в такій редакції:
   "Надалі щомісяця до 20-го числа тимчасовий адміністратор
подає Національному банку звіт про свою діяльність та фінансовий
стан банку. До звіту про роботу тимчасового  адміністратора
включається також інформація про виконання програми фінансового
оздоровлення";
   в абзаці  шостому  слова  "територіальному  управлінню
(відповідному  підрозділу  банківського  нагляду  центрального
апарату, який безпосередньо здійснює нагляд за банком)" замінити
словами "Національному банку";
   у підпункті "з" пункту 5.12 слова "територіальному управлінню
(відповідному  структурному  підрозділу  банківського  нагляду
центрального апарату)" замінити словами "Національному банку".
 
   1.2. У главі 6:
   у пункті 6.1:
   в абзаці   першому  слова  "територіальне  управління
Національного банку (підрозділ центрального апарату, який здійснює
функції банківського регулювання та нагляду)" замінити словами
"відповідний підрозділ банківського нагляду центрального апарату";
   абзац другий виключити.
   У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий уважати відповідно
абзацами другим - четвертим;
   перше речення абзацу другого викласти в такій редакції:
"Відповідний підрозділ банківського нагляду центрального апарату
розглядає  попередній  звіт  та  план  роботи  тимчасового
адміністратора, усі інші його звіти та документи, що подаються для
прийняття рішення про схвалення програми фінансового оздоровлення
банку, готує свої висновки та подає їх на розгляд Комісії
Національного банку";
   в абзаці четвертому слова "підрозділу центрального апарату,
який здійснює функції банківського регулювання  та  нагляду"
замінити словами "відповідного підрозділу банківського нагляду
центрального апарату";
   в абзаці першому пункту 6.2 слова "підрозділу центрального
апарату, який здійснює функції банківського  регулювання  та
нагляду, територіального управління Національного банку" замінити
словами "відповідного підрозділу банківського нагляду центрального
апарату".
 
   1.3. У главі 7:
   у пункті 7.1:
   в абзаці першому слова "Національного банку" замінити словами
"Комісії Національного банку";
   абзаци другий і третій виключити.
   У зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом другим;
   в абзаці першому пункту 7.4 слова "територіальному управлінню
Національного  банку  (відповідному  структурному  підрозділу
банківського  нагляду  центрального апарату, що безпосередньо
здійснює нагляд за банком)" замінити словами  "Національному
банку".
 
   2. У розділі VI:
 
   2.1. У главі 2:
   у пункті 2.1 слова "територіального управління Національного
банку" замінити словами "Національного банку (територіального
управління за місцезнаходженням банку)";
   у пункті 2.2:
   в абзаці першому:
   перше речення викласти в такій редакції:
   "Національний банк   (територіальне   управління   за
місцезнаходженням банку) розглядає подані кредитором документи, у
разі потреби здійснює їх перевірку на місці в банку, готує
відповідний висновок про потребу відкликання банківської ліцензії
та призначення ліквідатора або про те, що немає підстав для
задоволення заяви кредитора";
   у другому реченні  слово  "фінансової"  замінити  словом
"статистичної";
   перше речення абзацу другого після слова "висновок" доповнити
словами "територіального управління";
   абзац п'ятий викласти в такій редакції:
   "Рішення про незадоволення заяви кредитора (та відхилення
пропозицій територіального управління Національного банку щодо
відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора, якщо
кредитор звертався із заявою до територіального управління) може
бути прийняте Комісією Національного банку і не вноситися на
розгляд Правління Національного банку. Про прийняте  рішення
Національний банк повідомляє заявника протягом п'яти робочих днів
після його прийняття або в цей самий строк надсилає повідомлення
територіальному управлінню для надання відповіді заявнику, якщо
заява про відкликання банківської ліцензії надавалася кредитором
територіальному управлінню".
 
   2.2. У главі 5:
   у пункті 5.2:
   у першому  реченні абзацу п'ятого слова "територіального
управління Національного банку, у якому відкритий накопичувальний
рахунок  банку (підрозділу центрального апарату, що здійснює
контроль за діяльністю ліквідаторів, якщо накопичувальний рахунок
банку відкритий в Операційному управлінні Національного банку)"
замінити словами "Національного банку";
   абзац десятий викласти в такій редакції:
   "Кошторис затверджується Комісією Національного банку";
   в абзаці  дванадцятому  слова  "Територіальне  управління
(підрозділ центрального апарату,  що  здійснює  контроль  за
діяльністю ліквідаторів)" замінити словами "Національний банк";
   абзаци тринадцятий і чотирнадцятий викласти в такій редакції:
   "Комісія Національного  банку  розглядає  питання  про
затвердження кошторису за наявності висновку про витрачання коштів
згідно з кошторисом за попередній квартал. Висновок про витрачання
коштів згідно з кошторисом за попередній квартал готує підрозділ
центрального  апарату,  що  здійснює  контроль за діяльністю
ліквідаторів.
   Зміни до кошторису можуть бути внесені Комісією Національного
банку на підставі обґрунтованого клопотання  ліквідатора  за
наявності позитивного висновку підрозділу центрального апарату, що
здійснює контроль за  діяльністю  ліквідаторів,  не  пізніше
закінчення кварталу, на який затверджено кошторис";
   у пункті 5.3:
   в абзаці  першому  слова "при територіальному управлінні
(Комісія Національного банку, якщо накопичувальний рахунок банку
відкритий  в  Операційному  управлінні  Національного банку)"
виключити;
   в абзаці сьомому слова "Територіальне управління (підрозділ
центрального апарату, який здійснює контроль  за  діяльністю
ліквідаторів)" замінити словами "Підрозділ центрального апарату,
що здійснює контроль за діяльністю ліквідаторів";
   в абзаці  восьмому  слова  "територіального  управління
(підрозділу центрального апарату, що  здійснює  контроль  за
діяльністю ліквідаторів)" замінити словами "Національного банку";
   абзац дев'ятий викласти в такій редакції:
   "Рішення про оплату роботи ліквідатора Комісія Національного
банку приймає не пізніше 12 робочих днів після надходження від
ліквідатора відповідних документів".
 
   2.3. Пункт 6.1 глави 6 викласти в такій редакції:
   "6.1. Не пізніше наступного дня після прийняття Правлінням
Національного банку України постанови про відкликання банківської
ліцензії та призначення ліквідатора уповноважений представник
Національного банку надає її копію уповноваженому представнику
банку без  попереднього  повідомлення  керівників  банку  та
представляє  ліквідатора.  У  разі  представлення ліквідатора
уповноваженим представником територіального  управління  копія
постанови  Правління  Національного  банку  України надається
уповноваженому представнику банку в день її отримання. Одночасно в
банку вилучаються банківська ліцензія та дозвіл Національного
банку на здійснення операцій, які надсилаються до підрозділу
центрального  апарату,  що  здійснює  функції  реєстрації та
ліцензування банків".
 
   2.4. У тексті глави 12 слова "при територіальному управлінні
(Комісії Національного банку, якщо накопичувальний рахунок банку
відкритий в Операційному управлінні Національного банку)" у всіх
відмінках виключити.
 
   2.5. У главі 13:
   в абзаці четвертому пункту 13.1 слова "при територіальному
управлінні (Комісією Національного банку в разі ліквідації банків,
накопичувальний рахунок ліквідатора яких відкрито в Операційному
управлінні Національного банку)" виключити;
   в абзаці першому пункту 13.3 слова "при територіальному
управлінні (Комісія Національного банку, якщо накопичувальний
рахунок банку відкритий в Операційному управлінні Національного
банку)" виключити.
 
   2.6. У главі 15:
   в абзаці першому пункту 15.6 слова "територіальне управління
Національного  банку  за  місцезнаходженням  банку (підрозділ
центрального апарату, що  здійснює  контроль  за  діяльністю
ліквідаторів, - у разі ліквідації банку, накопичувальний рахунок
якого відкритий в Операційному управлінні Національного банку)"
замінити словами "підрозділ центрального апарату, що здійснює
контроль за діяльністю ліквідаторів";
   в абзаці першому пункту 15.7 слова "Територіальне управління
Національного банку  за  місцезнаходженням  банку  (підрозділ
центрального  апарату,  що  здійснює  контроль за діяльністю
ліквідаторів, - у разі ліквідації банку, накопичувальний рахунок
якого відкритий в Операційному управлінні Національного банку)"
замінити словами "Національний банк";
   друге речення абзацу другого пункту 15.9 викласти в такій
редакції: "Від імені Національного  банку  договір  підписує
заступник Голови Національного банку - куратор служби банківського
нагляду";
   у пунктах  15.13,  15.14 слова "територіальне управління
Національного банку (підрозділ центрального апарату, що здійснює
контроль за діяльністю ліквідаторів)" у всіх відмінках замінити
словами "Національний банк" у відповідних відмінках;
   у тексті глави слова "територіальне управління Національного
банку (підрозділ центрального апарату, що здійснює контроль за
діяльністю  ліквідаторів,  -  у  разі  ліквідації  банку,
накопичувальний рахунок якого відкритий в Операційному управлінні
Національного  банку)"  у  всіх  відмінках  замінити словами
"Національний банк" у відповідних відмінках, а  слова  "при
територіальному управлінні (Комісія Національного банку - у разі
ліквідації банку, накопичувальний рахунок якого відкритий  в
Операційному управлінні Національного банку) " у всіх відмінках
виключити.
 
   2.7. У главі 16:
   у пункті 16.1 слова "Територіальні управління і відповідний
підрозділ центрального апарату Національного банку"  замінити
словами "Національний банк";
   у пункті 16.2:
   в абзаці першому слова "територіальному управлінню" замінити
словами "Національному банку";
   в абзаці другому:
   перше речення викласти  в  такій  редакції:  "Ліквідатор
зобов'язаний щомісяця до 8 числа надавати Національному банку
інформацію про вжиті заходи щодо проведення процедури ліквідації
банку";
   у третьому  реченні  слова  "начальника  територіального
управління" замінити словами "керівника підрозділу центрального
апарату, що здійснює контроль за діяльністю ліквідаторів";
   абзаци третій і четвертий виключити.
   У зв'язку з цим абзац п'ятий уважати абзацом третім;
   в абзаці  третьому слова "або начальника територіального
управління або їх заступників" виключити;
   в абзаці першому пункту 16.3 слова "територіальне управління
(підрозділ центрального апарату,  що  здійснює  контроль  за
діяльністю ліквідаторів)" замінити словами "підрозділ центрального
апарату, що здійснює контроль за діяльністю ліквідаторів";
   в абзаці  десятому  пункту  16.5  слова "територіальному
управлінню" замінити словами "Національному банку";
 
   2.8. У главі 17:
   у другому  реченні  абзацу  першого  пункту  17.1 слова
"оригіналами установчих документів банку та  свідоцтвом  про
державну реєстрацію банку передаються територіальному управлінню
(підрозділу центрального апарату, що  здійснює  контроль  за
діяльністю  ліквідаторів,  якщо накопичувальний рахунок банку
відкритий в Операційному управлінні Національного банку)" замінити
словами "передаються Національному банку";
   у пункті 17.4:
   абзац перший викласти в такій редакції:
   "17.4. Комісія Національного банку в строк до 60 днів з дня
отримання Національним банком документів приймає рішення про
затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення звіту ліквідатора і
завершення ліквідаційної процедури";
   в абзаці  другому  слова  "територіальному  управлінню
Національного банку (підрозділу центрального апарату, що здійснює
контроль за діяльністю ліквідаторів, у разі ліквідації банку,
накопичувальний рахунок якого відкритий в Операційному управлінні
Національного банку)" замінити словами "Національному банку";
   абзац третій виключити;
   пункт 17.5 доповнити словами "та  надає  територіальному
управлінню  за  його  місцезнаходженням  оригінали установчих
документів банку та свідоцтво про державну реєстрацію банку";
   у другому  реченні  пункту  17.6  слова "територіальному
управлінню (підрозділу центрального апарату, що здійснює контроль
за діяльністю ліквідаторів, якщо накопичувальний рахунок банку
відкритий в Операційному управлінні Національного банку)" замінити
словами "Національному банку".
 
   2.9. У главі 18:
   в абзаці  першому  пункту  18.2  слова  "територіального
управління" виключити;
   у пункті 18.3:
   абзац перший виключити.
   У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом першим;
   в абзаці першому цифри "15" замінити цифрами "30";
   абзац другий пункту 18.4 викласти в такій редакції:
   "Національний банк (територіальне управління) доводить до
відома банку копію постанови Правління Національного банку України
про надання згоди на ліквідацію банку за рішенням загальних зборів
учасників не пізніше наступного дня після її прийняття (у день її
отримання). Одночасно в банку вилучаються банківська ліцензія та
дозвіл на здійснення операцій, які надсилаються до підрозділу
центрального  апарату,  що  здійснює  функції  реєстрації та
ліцензування банків".
 
 Директор Департаменту
 нормативно-методологічного
 забезпечення банківського
 регулювання та нагляду                Н.В.Iваненко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка