Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку списання безнадійної дебіторської заборгованості по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

       ПРАВЛIННЯ ФОНДУ СОЦIАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
        З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТI
 
            П О С Т А Н О В А
 
            25.12.2003 N 122
 
  { Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду
         соціального страхування з тимчасової втрати
                        працездатності
   N 17 ( v0017598-08 ) від 02.04.2008 }
 
     Про затвердження Порядку списання безнадійної
   дебіторської заборгованості по коштах Фонду соціального
     страхування з тимчасової втрати працездатності
 
    { Iз змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
       соціального страхування з тимчасової втрати 
                      працездатності
     N 63 ( v0063598-05 ) від 02.06.2005 }
 
   Відповідно до  пункту  2 статті 25 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою  втратою  працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням" ( 2240-14 ), положень Закону України
"Про  порядок погашення зобов'язань платників податків перед
бюджетами та  державними  цільовими  фондами"  та  Стандарту
бухгалтерського  обліку  10  "Дебіторська  заборгованість",
затвердженого наказом  Міністерства  фінансів  України  від
08.10.99 р. N 237 ( z0725-99 ), правління Фонду соціального
страхування з    тимчасової    втрати    працездатності
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити  Порядок  списання безнадійної дебіторської
заборгованості по коштах  Фонду  соціального  страхування  з
тимчасової втрати працездатності (додається).
 
   2. Порядок списання безнадійної дебіторської заборгованості
по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності набуває чинності з моменту прийняття постанови
правлінням Фонду.
 
   3. Рекомендувати Виконавчій дирекції Фонду та робочим органам
відділень  Фонду  списати  дебіторську  заборгованість  по
страхувальниках, які в процесі реформування Фонду соціального
страхування України були передані робочим органам Фонду та не
пройшли перереєстрацію в установленому порядку, не перераховували
страхові внески, не надавали, з моменту передання, звітність по
коштах Фонду та місцезнаходження яких встановити  неможливо.
Дебіторську заборгованість по цих страхувальниках за вказаних умов
віднести до безнадійної, а її списання здійснити за наказом
керівника робочого органу Фонду.
   На підставі наказу, що складається у  довільній  формі,
провести  коригування  на відповідну суму сальдо розрахунків
страхувальника з Фондом шляхом внесення змін  до  форми  в
електронному виді, Ф4-ФСС ТВП ( v0006503-01 ) в рядок 10 "Списано
згідно із законодавством" із знаком "мінус". До наказу додаються
копії  останніх  звітів  страхувальників, заборгованість яких
підлягає списанню, а також  матеріали  щодо  розшуку  таких
страхувальників, документи про їх ліквідацію, рішення суду про
визнання заборгованості безнадійною тощо. Копії таких матеріалів
підшиваються до персональних справ страхувальників.
 
   4. Перелік страхувальників, заборгованість яких списується
відповідно до цієї постанови, надавати в пояснювальній записці до
звіту Виконавчій дирекції Фонду за той період, у якому проведено
списання.
 
 Голова правління                    О.В.Гаряча
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова правління Фонду
                   соціального страхування з
                   тимчасової втрати
                   працездатності
                   25.12.2003 N 122
 
 
               ПОРЯДОК
    списання безнадійної дебіторської заборгованості по
    коштах Фонду соціального страхування з тимчасової
           втрати працездатності
 
 
   1. Безнадійна дебіторська заборгованість по коштах Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі -
дебіторська  заборгованість)  -  це  сума  заборгованості
страхувальника по сплаті внесків до Фонду, а також пені за
порушення  термінів  розрахунків, штрафів за порушення вимог
законодавства,   реструктуризованого   (розстроченого   або
відстроченого) боргу по коштах Фонду, відсотків, нарахованих на
реструктуризований  борг,  інших  передбачених  законодавством
надходжень  до  Фонду,  щодо якої існує впевненість про її
неповернення боржником.
 
   2. Згідно  із  статтею  30  Закону  України  "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності  та  витратами  зумовленими
народженням та похованням" від 18 січня 2001 року N 2240-III
( 2240-14 ) строк позовної давності по стягненню  страхових
внесків, пені та фінансових санкцій до Фонду не застосовується.
Списання заборгованості страхувальника по коштах Фонду за терміном
позовної давності не допускається.
 
   3. Впевненість  про  неповернення  боржником дебіторської
заборгованості по коштах Фонду може виникати у наступних випадках:
   а) ліквідації страхувальника, коли зобов'язання залишилися
непогашеними у зв'язку з недостатністю активів страхувальника або
активів засновників чи учасників, якщо вони несуть повну або
додаткову відповідальність за зобов'язаннями страхувальника згідно
із законодавством;
   б) ліквідації філії, відділення чи іншого відокремленого
підрозділу  юридичної  особи,  коли  зобов'язання  залишилися
непогашеними у зв'язку з недостатністю активів ліквідованого
підрозділу та активів юридичної особи;
   в) прийняття господарським судом рішення:
   - про  погашення  вимог  кредиторів,  що заявлені після
закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені
взагалі під час провадження справи про банкрутство;
   - про затвердження мирової угоди, яка передбачає прощення
(списання)  боргів  чи їх частини у справі про банкрутство
страхувальника, в якій Фонд виступає кредитором;
   - про ліквідацію юридичної особи-банкрута;
( Підпункт "в" пункту 3 Порядку в редакції Постанови Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 63
( v0063598-05 ) від 02.06.2005 )
   г) виникнення обставин непереборної  сили  (форс-мажорних
обставин, наприклад стихії, війни, терористичного акту, масових
заворушень, громадських демонстрацій тощо), тобто не з вини
платника внесків, які неможливо попередити своїми заходами за
умови, що дані обставини безпосередньо вплинули на виконання
зобов'язань платника по сплаті внесків до Фонду;
   д) смерті фізичної особи - платника внесків до Фонду;
   е) визнання судом фізичної особи - платника внесків до
Фонду - безвісно відсутнім або померлим чи недієздатним, за
винятком випадків, коли з'являються інші особи, що вступають у
права спадщини незалежно від часу набуття таких прав;
   є) перебування фізичної особи у розшуку понад 720 днів
відповідно до положень Кримінально-процесуального кодексу (за
даними відповідних органів, які отримані на запит органів Фонду).
 
   4. Підставою для визнання дебіторської заборгованості по
коштах Фонду в розрізі страхувальників безнадійною є, зокрема,
такі документи:
   а) для випадків, зазначених у підпунктах "а" і "б" пункту 3
цього Порядку - рішення Державної податкової служби про визнання
заборгованості безнадійною, прийнятого у відповідності з Порядком
списання непогашених податкових зобов'язань або податкового боргу
після ліквідації платника податків,  затвердженим  постановою
Кабінету  Міністрів України від 25 липня 2002 року N 1056
( 1056-2002-п ), та на підставі пункту 12.3 статті 12 Закону
України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21 грудня
2000 року N 2181 ( 2181-14 );
   б) для випадків, зазначених у підпункті "в" пункту 3 цього
Порядку:
   - ухвала господарського суду про затвердження реєстру вимог
кредиторів;
   - ухвала господарського суду про затвердження мирової угоди
та припинення провадження по справі;
   - ухвала про ліквідацію юридичної особи-банкрута;
( Підпункт "б" пункту 4 Порядку в редакції Постанови Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 63
( v0063598-05 ) від 02.06.2005 )
   в) для випадку, зазначеному у підпункті "г" пункту 3 цього
Порядку:
   - документи Торгово-промислової палати України - про настання
обставин непереборної сили (фарс-мажор);
   - документи уповноважених  органів  іншої  держави,  які
легалізовані консульськими установами України, - у разі настання
обставин непереборної сили;
   - рішення Президента України про запровадження надзвичайної
екологічної ситуації в окремих місцевостях України, затвердженими
Верховною Радою України, або рішеннями Кабінету Міністрів України
про визнання окремих місцевостей України потерпілими від повені,
посухи, пожежі та інших видів стихійного лиха;
   - висновки  інших  органів,  уповноважених  згідно  із
законодавством засвідчувати обставини форс-мажору;
   г) для випадку, зазначеному у підпункті "є" пункту 3 цього
Порядку - документи правоохоронних органів щодо перебування у
розшуку понад 720 днів фізичної особи;
   ж) для випадків, зазначених у підпунктах "д" і "е" пункту 3
цього Порядку - нотаріально завірене свідоцтво про смерть фізичної
особи.
 
   5. Рішення   про  визнання  безнадійною  дебіторської
заборгованості по коштах Фонду та її списання приймається:
   а) щодо випадків, передбачених підпунктами "а", "б", "в",
"д", "е", "є" пункту 3 - керівником робочого органу відділення
Фонду;
   б) щодо випадків, передбачених підпунктом "г" пункту 3 -
керівником виконавчої дирекції відділення Фонду.
   Рішення приймається за формою згідно додатка N 1 до цього
Порядку.
 
   6. Рішення   про  визнання  безнадійною  дебіторської
заборгованості по коштах Фонду та її списання у  випадках,
передбачених підпунктами "а", "б", "в", "д", "е", "є" пункту 3
Порядку складається в одному примірнику і підписується керівником
робочого органу відділення Фонду.
 
   7. Рішення про визнання дебіторської заборгованості по коштах
Фонду безнадійною у випадках, передбачених пп. "б" п. 5 Порядку,
складається у двох примірниках: перший - для виконавчої дирекції
відділення Фонду, що приймає рішення про її списання, другий -
надсилається районній, міжрайонній, міській виконавчій дирекції
відділення Фонду, що здійснює списання.
 
   8. У разі прийняття рішення  про  визнання  безнадійною
дебіторської  заборгованості по коштах Фонду та її списання
здійснюється коригування на відповідну суму сальдо розрахунків
страхувальника з Фондом (зменшення дебіторської заборгованості)
шляхом внесення змін в рядок 10 "Списано згідно із законодавством"
із знаком "мінус" форми Ф4-ФСС ТВП ( v0006503-01 ) в електронному
виді. Первинні документи, на підставі яких приймалось рішення про
списання безнадійної дебіторської заборгованості, та оригінал
рішення про списання заборгованості по коштах Фонду зберігаються в
персональній справі страхувальника за місцем його реєстрації.
 
   9. На підставі рішення про визнання безнадійною дебіторської
заборгованості по коштах Фонду та її списання в бухгалтерському
обліку  суми списаної заборгованості відображаються згідно з
Порядком застосування Плану  рахунків  у  Фонді  соціального
страхування  з  тимчасової  втрати  працездатності.  Реєстр
страхувальників, заборгованість яких по коштах Фонду було списано
в  звітному  кварталі, надається в пояснювальній записці до
фінансового звіту.
 
   10. Після списання безнадійної дебіторської заборгованості
страхувальник може бути знятий з обліку відповідно до норм
Iнструкції про порядок надходження, обліку та витрачання коштів
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
та Положення про Єдиний реєстр страхувальників Фонду.
   Його персональна  справа  зберігається 3 роки з моменту
прийняття  рішення  про  визнання  та  списання  безнадійної
дебіторської заборгованості по коштах Фонду.
 
 
                   Додаток 1
                   до Порядку списання
                   безнадійної дебіторської
                   заборгованості по коштах
                   Фонду соціального
                   страхування з тимчасової
                   втрати працездатності
 
 Штамп Фонду соціального
 страхування з тимчасової втрати
 непрацездатності
 
 
             РIШЕННЯ N ___
          від "___" ____________ року
 
    про визнання безнадійною дебіторської заборгованості
    по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової
        втрати працездатності та її списання
 
 
   На підставі документа _______________________________________
від "___" ____________ 20__ року ________________________, а також
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
заборгованість по   коштах Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності _________________________________
                 (ідентифікаційний код і назва -
__________________________________________________________________
            для юридичних осіб)
__________________________________________________________________
(ідентифікаційний номер, прізвище та ініціали - для фізичних осіб)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
визнається безнадійною в сумі ___________________________ гривень.
 
 Керівник робочого     _________ ________________________
 органу Фонду       (підпис)  (ініціали та прізвище)
 
 М.П.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка