Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами

 ФОНД СОЦIАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТI
 
            П О С Т А Н О В А
 
 N 39 від 19.09.2001
 
  { Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду
         соціального страхування з тимчасової втрати
                        працездатності
   N 17 ( v0017598-08 ) від 02.04.2008 }
 
   Про затвердження Порядку погашення зобов'язань платників
   податків перед бюджетами та державними цільовими фондами
 
 
   Для здійснення списання та/або розстрочення податкового боргу
(недоїмки) відповідно до статті 18 Закону України "Про порядок
погашення  зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" ( 2181-14  )  правління  Фонду
соціального  страхування  з  тимчасової втрати працездатності
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Порядок проведення органами Фонду соціального
страхування  з  тимчасової втрати працездатності списання та
розстрочення податкового боргу (недоїмки) зі збору на обов'язкове
соціальне страхування (далі - Порядок), що додається.
   2. Виконавчим  дирекціям  відділень  Фонду  соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності:
   2.1. Провести списання сум податкового боргу (недоїмки) зі
збору на обов'язкове соціальне страхування, який виник станом на
31 грудня 1999 року і не сплачений на день набрання чинності
статтею 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань
платників податків перед бюджетами та  державними  цільовими
фондами" ( 2181-14 ).
   2.2. Розстрочити за  бажанням  платників  податків  суми
податкового боргу (недоїмки) зі збору на обов'язкове соціальне
страхування до Фонду, які виникли в період з 1 січня 2000 року до
1 січня 2001 року і не сплачені на день набрання чинності статтею
18 Закону.
   2.3. Списати пеню, нараховану на суми податкового боргу
(недоїмки), визначену в підпунктах 18.1.1 та 18.1.2 Закону та не
сплачену на день набрання чинності статтею 18 Закону.
   2.4. Повідомити  виконавчу  дирекцію  Фонду  соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності про суми списаної
заборгованості зі збору та пені одночасно з поданням фінансової
звітності про виконання бюджету Фонду за 2001 рік.
   3. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
виконавчу дирекцію Фонду.
 
 Голова правління                   В.Куліченко
 
                    Затверджено
                    постановою правління Фонду
                    соціального страхування з
                    тимчасової втрати
                    працездатності від
                    19 вересня 2001 р. N 39
 
 
               Порядок
    проведення органами Фонду соціального страхування
      з тимчасової втрати працездатності списання
     та розстрочення податкового боргу (недоїмки) зі
      збору на обов'язкове соціальне страхування
 
 
   1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) (далі - Закон),
регулює  питання  списання та розстрочення податкового боргу
(недоїмки) зі збору  на  обов'язкове  соціальне  страхування
страхувальниками, які згідно із Законом України "Про збір на
обов'язкове соціальне страхування" ( 402/97-ВР ) є платниками
збору  (далі  -  страхувальниками)  на обов'язкове соціальне
страхування до Фонду.
   Податковий борг (недоїмка) зі збору на обов'язкове соціальне
страхування (далі - борг) - зобов'язання страхувальника, що
виникає з моменту одержання коштів на оплату праці в банківській
установі  перед  Фондом  зі  збору на обов'язкове соціальне
страхування (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності),
узгоджене  страхувальником або встановлене судом (арбітражним
судом) та не сплачене у встановлений строк, а також пеня,
нарахована на суму такого зобов'язання.
   2. Списанню та розстроченню підлягають борги, пов'язані з
відміною картотеки. При розгляді питання про списання та/або
розстрочення  боргу  працівники  Фонду  здійснюють  перевірку
правильності розрахунку належних до списання та/або розстрочення
сум боргу, причин їх виникнення. Сума боргу після перевірки
вважається узгодженою.
   3. Списанню підлягають суми боргу, які виникли станом на 31
грудня 1999 року та не сплачені на день набрання чинності статтею
18 Закону ( 2181-14 ).
   3.1. Суми боргу, які були розстрочені відповідно до чинного
законодавства до набрання чинності статтею 18 Закону і залишилися
не  сплаченими  на вказану дату, підлягають списанню та/або
розстроченню.
   3.2. У  разі,  коли платники збору самостійно виявляють
податкові зобов'язання, які виникли в податкових періодах, що
передують податковому періоду, на який припадає набрання чинності
статтею 18 Закону, то такі податкові зобов'язання (включаючи пеню)
підлягають списанню або розстроченню згідно з цим Порядком залежно
від часу їх виникнення.
   4. Суми списаного боргу та суми списаної пені відображаються
у рядку 16 "Списано згідно законодавства" форми  4-ФСС ТВП
( v0006503-01 ) та у рядку 9 "Списана заборгованість згідно Закону
України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 )
таблиці 3 фінансового звіту за формою 6-ФСС.
   4.1. Про суми списаного боргу виконавчі дирекції відділень
Фонду (далі  -  органи  Фонду)  направляють  страхувальникам
повідомлення за формою згідно з додатком 1* до цього Порядку.
   5. Розстрочення здійснюється за рішенням органу Фонду за
поданням платників збору, яке надсилалось за місцем реєстрації як
страхувальника Фонду соціального страхування України, протягом 60
календарних днів з дня набрання чинності статтею 18 Закону за
формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.
   5.1. На підставі подання від страхувальника орган Фонду
здійснює перевірку правильності розрахунку сум, зазначених у
поданні та належних до розстрочення, і направляє платникам збору
повідомлення про розстрочення за формою згідно з додатком 3* до
цього Порядку.
   5.2. Розстроченню підлягають суми боргу, які виникли в період
з 1 січня 2000 року до 1 січня 2001 року і не сплачені на день
набрання чинності статтею 18 Закону.
   5.3. На підставі прийнятого рішення про розстрочення орган
Фонду у десятиденний термін укладає зі страхувальником договір про
розстрочення за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.
   6. Розстрочення боргу надається на строк, що не перевищує 60
календарних місяців з першого числа місяця виникнення боргу.
   У разі існування консолідованого боргу термін розстрочення
відраховується з першого числа місяця виникнення першої складової
частини консолідованого боргу.
   6.1. Основна сума боргу підлягає сплаті рівними частками у
строки, встановлені Законом для квартального звітного періоду, з
відстроченням  першого  платежу  на строк, який визначається
платником збору, але не може бути більшим від двох квартальних
звітних періодів, наступних за квартальним періодом, у якому був
укладений договір про розстрочення.
   6.2. Розстрочення боргу надається під проценти, розраховані
за період, що починається від дати укладення договору  про
розстрочення та закінчується днем погашення розстроченого боргу,
виходячи з облікової ставки Національного банку України, чинної на
момент сплати чергового квартального платежу.
   6.3. Проценти платником збору нараховуються на всю суму
боргу, яка підлягає розстроченню за мінусом суми сплаченого
квартального платежу, та обліковуються у відповідних позиціях
особового рахунка страхувальника за формою згідно з додатком 5* до
цього Порядку.
____________
   * Не публікується.
 
   6.4. Зазначені проценти нараховуються платником збору, але не
сплачуються, крім випадків, якщо юридична особа, яка має борг,
визнається фіктивною відповідно до закону.
   6.5. Нараховані проценти списуються у момент остаточного
погашення розстроченого боргу з дозволу керівника органу Фонду,
про  що  робиться  відповідний  запис  в  особовому рахунку
страхувальника (додаток 5 до цього Порядку).
   7. Узгоджена сума розстроченого боргу заноситься у відповідну
графу особового рахунка страхувальника (додаток 5 до  цього
Порядку) датою укладення договору про розстрочення.
   Ця сума є складовою частиною загальної суми заборгованості за
страхувальником,  яка відображена  в звіті за формою 4-ФСС ТВП
( v0006503-01 ).
   У звіті за формою 6-ФСС відображається на позабалансовому
рахунку 011 таблиці 4 в рядку 7.
   7.1. Про сплачені суми розстроченого  боргу  проводиться
відмітка  в  особових  рахунках  сплати  розстрочених  сум
заборгованості зі збору на обов'язкове соціальне страхування
(додаток 5). Ці суми відображаються у звіті за формою 4-ФСС ТВП
( v0006503-01 ) у розділі 3 "Розрахунки внесків на обов'язкове
соціальне страхування" в групі "Перераховано з початку року" та
рядку 16 "Внесено страхувальником на поточний рахунок" таблиці 8 у
звіті за формою 6-ФСС.
   7.2. Залишкова сума розстроченого боргу, що підлягає сплаті
згідно з договором, відображається у рядку 2 "Реструктуризована
заборгованість" розділу 5 "Заборгованість за страхувальником"
звіту за формою 4-ФСС ТВП ( v0006503-01 ) та у рядку 21а таблиці 8
звіту за формою 6-ФСС.
   8. Керівник органу Фонду зобов'язаний прийняти рішення про
дострокове розірвання договору про розстрочення та пред'явити до
сплати нараховані на розстрочені суми боргу проценти, якщо платник
збору:
   - накопичує новий борг (не сплачує поточні платежі) або не
сплачує чергову частку розстроченого боргу протягом двох звітних
періодів, наступних за звітним періодом виникнення такого нового
боргу або звітним періодом, за який сплачується чергова частка
розстроченого боргу;
   - ліквідується;
   - виїжджає за кордон на постійне місце проживання (якщо
платник внесків є фізичною особою);
   - визнається неплатоспроможним за зобов'язаннями, іншими ніж
податкові.
   8.1. З дня дострокового розірвання договору про розстрочення
платник збору зобов'язаний сплатити невнесену суму розстроченого
боргу й суму нарахованих на неї процентів та суму процентів, яка
була нарахована на фактично сплачену розстрочену суму.
   8.2. З дня, наступного за днем розірвання договору про
розстрочення, на розстрочені суми внесків, що залишились не
сплаченими, нараховується пеня у розмірах, передбачених чинним
законодавством.
   9. Безнадійний борг, який на день набрання чинності статтею
18 Закону є предметом судового розгляду, підлягає  списанню
відповідно до цього Порядку. При цьому обов'язково направляється
повідомлення до суду (арбітражного суду) про списані суми.
   10. Норми цього Порядку не поширюються на борг та нараховану
на цей борг пеню, якщо до дня набрання чинності статтею 18 Закону
( 2181-14 ) було розпочате кримінальне провадження щодо умисного
ухилення  осіб від сплати такого боргу. Якщо в майбутньому
обвинувачення особи знімається або не підтримується судом, то
вищезазначені суми можуть бути списані або розстрочені протягом 60
календарних днів з  моменту  зняття  (непідтримання)  такого
обвинувачення.
   11. Списанню з платників збору підлягає пеня, нарахована на
узгоджену суму боргу, який виник за станом на 1 січня 2001 року і
залишився не сплаченим на день набрання чинності статтею 18
Закону.
   Про суми списаної пені орган Фонду направляє страхувальникам
повідомлення за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.
 
 
                 Додаток 2
                 до Порядку проведення органами
                 Фонду соціального страхування з
                 тимчасової втрати
                 працездатності списання та
                 розстрочення податкового боргу
                 (недоїмки) зі збору на
                 обов'язкове соціальне страхування
 
               Подання
 
        від "___" _______________ 2001 року
 
До виконавчої дирекції ___________________________________________
 
Від _____________________________________________________________
     (назва підприємства/прізвище, ім'я, по батькові)
 
__________________________________________________________________
        (місцезнаходження/місце проживання)
-------------------------------------------------------------------
 Iдентифікаційний   ¦           ¦          ¦
 код (номер)      ¦ Код ЄДРПОУ/Код ДРФО ¦Реєстраційний номер ¦
-----------------------+---------------------+--------------------¦
            ¦           ¦          ¦
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
Поточний рахунок    ¦  Установа банку  ¦   Код банку   ¦
-----------------------+---------------------+--------------------¦
            ¦           ¦          ¦
-------------------------------------------------------------------
 
   Просимо відповідно до Закону України "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" розстрочити борг зі збору на обов'язкове
соціальне страхування, що виник з 01.01.2000 р. до 01.01.2001 р.
та не сплачений станом на 21.02.2001 р., в сумі
 
  __________________________________________ грн.
     (цифрами)
 
  _________________________________________________________ грн.
     (літерами)
 
  на строк ___________________ місяців з відстроченням першого
платежу на ________________ місяців.
 
 
 Керівник
 підприємства      _________________________
 
 Головний бухгалтер   _________________________
 
                               М. П.
 
                 Додаток 4
                 до Порядку проведення органами
                 Фонду соціального страхування
                 з тимчасової втрати
                 працездатності списання та
                 розстрочення податкового боргу
                 (недоїмки) зі збору на
                 обов'язкове соціальне страхування
 
 
               Договір
          про розстрочення N _________
 
 ______________________
  (місце складання)         "___" _______________ 2001 р.
 
   Виконавчою дирекцією _______________________________________
                  (назва органу Фонду)
 
в особі директора виконавчої дирекції____________________________,
                   (прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ________________________________ з одного боку,
 
та  _____________________________________________________________
   (повна назва підприємства-боржника або прізвище,
            ім'я, по батькові)
 
___________________________________________ (далі - страхувальник)
 
в особі ________________________________________________________,
      (прізвище, ім'я, по батькові)
 
що діє на підставі________________________________________________
 
_________________________________________________________________,
 
з іншого боку, керуючись статтею 18 Закону України "Про порядок
погашення  зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" та Порядком проведення органом Фонду
з тимчасової втрати працездатності списання та/або розстрочення
боргу (недоїмки) зі збору на обов'язкове соціальне страхування,
укладено цей договір відповідно до повідомлення від ____ N _______
про нижченаведене:
 
            1. Предмет договору
 
   1.1. Орган Фонду надає страхувальнику розстрочку сплати боргу
зі збору на обов'язкове соціальне страхування (надалі - борг) на
суму ______________________________________ грн.
           (сума цифрами)
___________________________________________ грн.
          (сума літерами)
на строк _____________ місяців з  _________________ до________
 
під проценти, розраховані за період, що починається від дати
укладення цього договору та закінчується останньою датою погашення
розстроченого боргу, виходячи з облікової ставки Національного
банку України, чинної на момент чергової сплати розстроченого
платежу, а страхувальник погашає зазначений борг у такі строки та
в таких сумах:
------------------------------------------------------------------
Усього,¦У тому числі за терміном сплати (по роках і кварталах) ¦
грн.  ¦---------------------------------------------------------¦
    ¦  2001 ¦  2002  ¦ 2003   ¦ 2004   ¦  2005  ¦
    ¦---------+-----------+-----------+-----------+-----------¦
    ¦II¦III¦IV¦I¦II¦III¦IV¦I¦II¦III¦IV¦I¦II¦III¦IV¦I¦II¦III¦IV¦
-------+--+---+--+-+--+---+--+-+--+---+--+-+--+---+--+-+--+---+--¦
------------------------------------------------------------------
 
          2. Права та обов'язки сторін
 
   2.1. Орган Фонду зобов'язується:
   - зробити відповідні записи в картках особових рахунків
страхувальника, що ведуться органом Фонду;
   - у випадках дострокового погашення розстрочених сум провести
перерахунок  процентів  за  фактичний  термін  користування
розстрочкою.
   2.2. Орган Фонду має право:
   2.2.1. Прийняти рішення про дострокове розірвання договору
про розстрочення, скасувати рішення про надання розстрочки і
пред'явити до сплати невнесену суму боргу, а також нараховані на
розстрочений борг проценти, якщо страхувальник:
   - накопичує новий борг (не сплачує поточні платежі) або не
сплачує  чергову  частку  розстроченого  боргу протягом двох
податкових періодів, наступних за податковим періодом виникнення
нового боргу або податковим періодом, за який сплачується чергова
частка розстроченого боргу;
   - ліквідується;
   - виїжджає за кордон на постійне місце (якщо платник збору є
фізичною особою);
   - визнається неплатоспроможним за зобов'язаннями, іншими ніж
податкові.
   2.2.2. З дня, наступного за днем розірвання договору про
розстрочення, на розстрочені суми, що залишились не сплаченими,
нараховувати пеню у розмірах, передбачених чинним законодавством.
   2.2.3. Надіслати відповідному податковому органу подання про
здійснення заходів з погашення розстрочених сум  боргу,  що
залишились не сплаченими на день скасування рішення разом із сумою
несплачених процентів за користування розстрочкою за період до дня
скасування рішення включно.
   2.3. Страхувальник зобов'язується:
   - забезпечити своєчасну сплату розстрочених сум боргу згідно
з умовами, визначеними пунктом 1 цього договору;
   - нараховувати, але не сплачувати проценти за користування
розстрочкою і списати їх  у  момент  остаточного  погашення
розстроченого боргу;
   - з дня дострокового розірвання договору про розстрочення
страхувальник зобов'язаний сплатити невнесену суму розстроченого
боргу, суму нарахованих на неї процентів та суму процентів, яка
була нарахована на фактично сплачену розстрочену суму.
   2.4. Страхувальник має право:
   достроково сплатити розстрочену суму боргу або його частину;
   достроково розірвати договір, повністю сплативши розстрочений
борг.
             3. Iнші умови
 
   3.1. Спірні питання за цим договором вирішуються відповідно
до чинного законодавства.
   3.2. Страхувальник  зобов'язується  у  триденний  строк
повідомити  орган Фонду про зміну місцезнаходження чи місця
проживання, номера телефону.
   3.3. Цей договір набирає чинності з дня його підписання та
діє до повного погашення розстроченого боргу, за винятком випадків
дострокового розірвання такого договору.
   Цей договір складено у двох примірниках, по одному кожній із
сторін, які мають однакову юридичну силу.
 
   4. Місцезнаходження (місце проживання) та підписи сторін
--------------------------------------------------------------------------
 4.1. Орган Фонду          ¦     4.2. Страхувальник    ¦
-------------------------------------+-----------------------------------¦
-------------------------------------+-----------------------------------¦
-------------------------------------+-----------------------------------¦
Тел.                 ¦Тел.                ¦
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
Підпис директора виконавчої дирекції ¦Підпис керівника (страхувальника) ¦
-------------------------------------+-----------------------------------¦
______________________ (Прізвище)  ¦________________________ (Прізвище)¦
-------------------------------------+-----------------------------------¦
                   ¦Підпис головного бухгалтера    ¦
                   ¦(страхувальника)          ¦
-------------------------------------+-----------------------------------¦
                   ¦________________________ (Прізвище)¦
-------------------------------------+-----------------------------------¦
 М. П.                ¦М. П.               ¦
-------------------------------------+-----------------------------------¦
 "___" _______________ 2001 р.    ¦"___" _______________ 2001 р.   ¦
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
 Паспортні дані:   ¦                         ¦
----------------------+--------------------------------------------------¦
 керівника      ¦____________________________________________   ¦
           ¦____________________________________________   ¦
----------------------+--------------------------------------------------¦
 головного бухгалтера ¦____________________________________________   ¦
           ¦____________________________________________   ¦
--------------------------------------------------------------------------
 
 "Бухгалтерія",
 N 41/1, 8 жовтня 2001 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка