Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про запровадження системи управління якістю у центральному апараті Мінвуглепрому

      МIНIСТЕРСТВО ВУГIЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            24.12.2008 N 667
 
 
        Про запровадження системи управління
      якістю у центральному апараті Мінвуглепрому
 
 
   З метою підвищення результативності і ефективності діяльності
центрального апарату Мінвуглепрому шляхом запровадження системи
управління якістю відповідно до вимог національного стандарту
ДСТУ ISO 9001-2001 "Системи управління якістю. Вимоги" та Програми
запровадження системи управління якістю в органах виконавчої
влади, затвердженої  постановою  Кабінету  Міністрів  України
від 11  травня  2006 року N 614 ( 614-2006-п ), керуючись
п. 12 Положення про Міністерство вугільної промисловості України,
затвердженого постановою   Кабінету   Міністрів   України
від 02.11.2006 р. N 1527 ( 1527-2006-п ), та у зв'язку з введенням
в дію нової структури та штатного розпису (наказ Мінвуглепрому
від 29.09.2008 N 503) ( v0503644-08 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Створити Координаційну раду з якості при Мінвуглепромі.
 
   2. Затвердити Положення про Координаційну раду з якості
Мінвуглепрому та склад Координаційної ради з якості Мінвуглепрому,
що додаються (додатки 1, 2).
 
   3. Призначити головним уповноваженим з питань запровадження
та  забезпечення  функціонування системи управління якістю у
центральному апараті Мінвуглепрому заступника Міністра вугільної
промисловості України Ю.П.Ященка.
 
   4. Затвердити  склад  робочої  групи із запровадження у
центральному апараті Мінвуглепрому системи управління якістю, що
додається (додаток 3).
 
   5. Координаційній  раді  з  якості  підготувати  План
запровадження системи управління якістю у центральному апараті
Мінвуглепрому на 2009-2010 роки та погодити в установленому
порядку з Держспоживстандартом України.
 
   6. Департаменту  кадрової  та   соціальної   політики
(Батечко М.А.)  довести  цей  наказ  до  відома  структурних
підрозділів.
 
   7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                        В.Полтавець
 
 
                   Додаток 1
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінвуглепрому
                   24.12.2008 N 667
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про Координаційну раду з якості Мінвуглепрому
 
 
   1. Координаційна рада з якості  Мінвуглепрому  (далі  -
Координаційна рада) є дорадчим органом, дія якого припиняється з
моменту отримання сертифіката на систему  управління  якістю
Мінвуглепрому.
 
   2. Координаційна  рада  у  своїй  діяльності  керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, Положенням про Мінвуглепром
( 1527-2006-п ), наказами Мінвуглепрому та цим Положенням.
 
   3. Головним завданням Координаційної ради є  організація
розроблення,  запровадження та постійне удосконалення системи
управління якістю у Мінвуглепромі.
 
   4. Координаційна рада відповідно до покладеного на  неї
завдання:
   - організовує проведення аналізу відповідності діяльності
Мінвуглепрому вимогам національного стандарту ДСТУ ISO 9001-2001
та здійснює підготовку заходів щодо приведення її у відповідність
до цих вимог;
   - координує діяльність  з  розроблення  та  актуалізації
документів системи управління якістю в Мінвуглепромі;
   - вносить Міністру пропозиції щодо кандидатур внутрішніх
аудиторів  для  оцінювання  результатів запровадження системи
управління якістю в центральному апараті Мінвуглепрому;
   - розробляє та затверджує програму проведення внутрішніх
аудитів системи управління якістю Мінвуглепрому, здійснює контроль
за її виконанням;
   - розробляє коригуючі заходи та приймає відповідні рішення за
підсумками  проведення  аудитів  системи управління якістю в
Мінвуглепромі;
   - проводить аналіз результативності та ефективності процесів
системи управління якістю в Мінвуглепромі, приймає рішення за
підсумками цього аналізу;
   - координує діяльність,  спрямовану  на  організацію  та
проведення навчання фахівців Мінвуглепрому з питань управління
якістю;
   - ініціює запровадження кращого міжнародного досвіду з питань
управління якістю в діяльності Мінвуглепрому.
 
   5. Координаційна рада має право:
   - одержувати  інформацію  від  структурних  підрозділів
центрального апарату Мінвуглепрому з питань функціонування системи
управління якістю;
   - заслуховувати звіти головного уповноваженого з  питань
запровадження та забезпечення функціонування системи управління
якістю у центральному апараті та внутрішніх  аудиторів  для
оцінювання результатів запровадження системи управління якістю,
здійснювати контроль за їх діяльністю;
   - ініціювати підготовку структурними підрозділами апарату
Мінвуглепрому проектів документів системи управління  якістю,
розглядати та вносити їх на затвердження керівництву Міністерства.
 
   6. До складу Координаційної ради входять Міністр - голова,
заступник голови Координаційної ради - головний уповноважений з
питань  запровадження  та забезпечення функціонування системи
управління якістю у центральному апараті Міністерства, секретар
Координаційної  ради  та  члени  ради.  Персональний  склад
Координаційної ради затверджується наказом Мінвуглепрому.
 
   7. Заступник голови Координаційної ради, який призначений
головним уповноваженим з питань запровадження та забезпечення
функціонування системи управління якістю у центральному апараті
Мінвуглепрому:
   - забезпечує встановлення,  впровадження  та  підтримання
процесів, необхідних для системи управління якістю;
   - звітує  перед  Міністром  про  функціонування  системи
управління якістю і необхідність її удосконалення;
   - забезпечує обізнаність з вимогами замовника  в  межах
Мінвуглепрому;
   - забезпечує взаємодію Мінвуглепрому з зовнішніми сторонами з
питань, пов'язаних з системою управління якістю.
 
   8. Засідання Координаційної ради проводяться не рідше, ніж
один раз на квартал і є правомочним, якщо в ньому бере участь не
менше, ніж половина її членів. Головує на засіданнях голова
Координаційної ради або за його дорученням заступник голови
Координаційної ради.
   Рішення Координаційної  ради  приймаються  голосуванням,
більшістю  голосів  її  членів,  які  присутні на засіданні
Координаційної ради. У разі рівного розподілу  голосів  при
голосуванні голос головуючого на засіданні Координаційної ради є
вирішальним.
   Питання, які  потребують  оперативного  вирішення, можуть
розглядатися шляхом опитування членів Координаційної ради та
готуватися в установленому порядку.
   Рішення Координаційної ради готуються у вигляді протоколів,
які підписує головуючий та секретар засідання Координаційної ради.
   Рішення Координаційної ради обов'язково подаються на розгляд
Міністру.
 
   9. Секретар Координаційної ради готує документи для засідань
Координаційної ради та забезпечує протокольне оформлення рішень
Координаційної ради на засіданні.
 
   10. Робоча група із запровадження у центральному апараті
Мінвуглепрому системи управління якістю  є  робочим  органом
Координаційної ради. Робоча група:
   забезпечує встановлення,  впровадження,  підтримання  та
взаємодію процесів, необхідних для ефективного функціонування
системи управління;
   розробляє та  надає  на затвердження Координаційній раді
документацію системи управління якістю.
   Керівник робочої групи організовує засідання робочої групи за
необхідністю.
 
   11. В  кожному  структурному  підрозділі  Мінвуглепрому
призначається уповноважений з питань запровадження та забезпечення
функціонування системи управління якістю у центральному апараті
Міністерства.  Уповноважені  з  розроблення  та  забезпечення
функціонування системи управління якістю розроблюють, забезпечують
впровадження, підтримання та взаємодію процесів, необхідних для
ефективного функціонування системи управління якістю у своїх
структурних підрозділах.
 
   12. Організаційно-методичне   забезпечення   діяльності
Координаційної ради здійснюють Департамент кадрової та соціальної
політики  і  Iнформаційно-аналітичний  відділ  Департаменту
аналітично-інформаційного та організаційного забезпечення.
 
   13. У  подальшому  відповідальність  за  підтримання  та
удосконалення системи управління якістю Мінвуглепрому покладається
на заступника Міністра міністерства - головного уповноваженого з
питань  запровадження  та забезпечення функціонування системи
управління якістю у центральному  апараті  Мінвуглепрому  та
Iнформаційно-аналітичний      відділ      Департаменту
аналітично-інформаційного та організаційного забезпечення.
 
 
                   Додаток 2
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінвуглепрому
                   24.12.2008 N 667
 
 
               СКЛАД
            Координаційної ради
        з управління якістю Мінвуглепрому
 
 
 Полтавець Віктор   - Міністр, голова Координаційної ради
 Iванович
 
 Ященко Юрій Петрович - заступник Міністра, головний
            уповноважений з питань запровадження та
            забезпечення функціонування системи
            управління якістю у центральному апараті
            Мінвуглепрому, заступник голови
            Координаційної ради
 
 Батечко Микола    - директор Департаменту кадрової політики
 Андрійович       та соціальної політики
 
 Бурлай Тетяна    - заступник директора Департаменту
 Вікторівна       аналітично-інформаційного та
            організаційного забезпечення - начальник
            інформаційно-аналітичного відділу
 
 Бундуков Олег    - директор Департаменту
 Васильович       контрольно-ревізійної роботи та боротьби з
            корупцією
 
 Войтенко Святослав  - начальник Відділу режимно-секретної та
 Всеволодович      мобілізаційної роботи
 
 Держак Віктор    - директор Департаменту перспективного
 Васильович       розвитку та координації підготовчих робіт
 
 Коровка Олександр  - начальник Управління капітального
 Iванович        будівництва та інвестицій
 
 Лазаренко Сергій   - начальник Управління юридичного
 Жоржийович       забезпечення
 
 Лесик Леся      - начальник Управління бухгалтерського
 Степанівна       обліку, звітності та бюджетного
            фінансування
 
 Марушкевич Iрина   - директор Департаменту
 Миколаївна       фінансово-економічних питань
 
 Ничипор Михайло   - директор Департаменту координації
 Володимирович     виробництва
 
 Новіков Олексій   - начальник Управління державної власності
 Антонович
 
 Чертков Віктор    - начальник Управління реструктуризації
 Рувімович
 
 Ященко Iгор     - директор Департамент охорони праці та
 Олексійович      надзвичайних ситуацій
 
 Зінчук Олена     - заступник директора Департаменту кадрової
 Федорівна       та соціальної політики - начальник відділу
            керівних кадрів та державної служби,
            секретар.
 
 
                   Додаток 3
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінвуглепрому
                   24.12.2008 N 667
 
 
               СКЛАД
       робочої групи із запровадження системи
         управління якістю у центральному
           апараті Мінвуглепрому
 
 
 Ященко Юрій Петрович - заступник Міністра, головний уповноважений
            з питань запровадження та забезпечення
            функціонування системи управління якістю у
            центральному апараті Мінвуглепрому,
            керівник робочої групи
 
 Баженова Лариса   - головний спеціаліст відділу дегазації та
 Францівна       екологічної безпеки Департаменту охорони
            праці та надзвичайних ситуацій
 
 Гук Олександр    - головний спеціаліст відділу економічного
 Анатолійович      планування та аналізу Департаменту
            фінансово-економічних питань
 
 Єфіменко Iрина    - заступник начальника Управління юридичного
 Володимирівна     забезпечення - начальник відділу
            нормативно-правового забезпечення
 
 Журба Олеся     - головний спеціаліст Відділу
 Василівна       режимно-секретної та мобілізаційної роботи
 
 Захарченко Тетяна  - головний спеціаліст відділу інвестицій
 Петрівна        Управління капітального будівництва та
            інвестицій
 
 Кашуба Євгенія    - головний спеціаліст відділу координації
 Олександрівна     розробки нормативів та проектних робіт
            Управління реструктуризації
 
 Козаченко Олег    - головний спеціаліст відділу
 Михайлович       енергозабезпечення та енергозбереження
            Департаменту координації виробництва
 
 Костюк Андрій    - головний спеціаліст відділу реформування
 Миколайович      власності та банкрутства Управління
            майнових відносин
 
 Кречуняк Світлана  - головний спеціаліст відділу керівних
 Петрівна        кадрів та державної служби Департаменту
            кадрової та соціальної політики
 
 Кудрік Олена     - головний спеціаліст відділу методології
 Iванівна        бухгалтерського обліку та фінансів
            Управління бухгалтерського обліку,
            звітності та бюджетного фінансування
 
 Нарожний Андрій   - заступник директора Департаменту
 Павлович        контрольно-ревізійної роботи та боротьби з
            корупцією - начальник відділу аудиту та
            запобігання правопорушень
 
 Подзізей Микола   - провідний спеціаліст відділу підготовчих
 Валентинович      робіт Департаменту перспективного розвитку
            та координації підготовчих робіт
 
 Швидка Людмила    - завідувач сектором з контролю якості
 Григорівна       вугільної продукції Державна інспекція з
            контролю якості вугільної продукції
 
 Ушаков Олексій    - головний спеціаліст відділу
 Анатолійович      методологічного забезпечення
            та організаційної роботи
            Департаменту контрольно-ревізійної
            роботи та боротьби з корупцією.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка