Законы Украины

Новости Партнеров
 

Рішення про внесення змін до Правил визначення країни походження товарів, затверджених Рішенням Ради глав урядів СНД від 30 листопада 2000 року (укр/рос)

               Рішення
          про внесення змін до Правил
       визначення країни походження товарів,
      затверджених Рішенням Ради глав урядів СНД
          від 30 листопада 2000 року
              (укр/рос)
 
       { Рішення ратифіковано Законом
        N 678-VI ( 678-17 ) від 17.12.2008 }
 
 
 
                        Офіційний переклад
 
   Відповідно до  Рішення  Ради  глав  урядів  СНД  від
15 вересня 2004 року про делегування повноважень Економічній раді
СНД на прийняття остаточних рішень з окремих проектів документів
від імені  Ради  глав урядів Співдружності Незалежних Держав
( 997_799 )
 
   Економічна рада Співдружності Незалежних Держав від імені
Ради глав урядів СНД
 
   вирішила:
 
   для цілей гармонізації та вдосконалення зовнішньоекономічної
діяльності держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав уряди
держав-учасниць, що підписали Рішення Ради глав урядів СНД від
30 листопада 2000 року ( 997_484 ), погодилися внести до Правил
визначення країни походження товарів такі зміни:
 
   1. У пункті 12 Правил визначення країни походження товарів
( 997_484 ) графи 9-13 викласти в такій редакції:
 
   "графа 9 - "Критерій походження". Зазначаються такі критерії
походження товарів:
 
   "П" - товар, повністю виготовлений у державі - учасниці Угоди
( 997_051 );
 
   "Д_1701" - товар, підданий достатній обробці/переробці, із
зазначенням перших чотирьох цифр коду товарної позиції за ТН ЗЕД
СНД ( 997_158 ) кінцевої продукції, наприклад - 1701.
 
   Якщо в сертифікаті заявлено товари, що класифікуються в
різних товарних позиціях за ТН ЗЕД СНД ( 997_158 ) й мають різні
критерії походження, то в графі 9 зазначаються критерії походження
диференційовано для всіх заявлених товарів;
 
   графа 10 - "Вага брутто/нетто (кг)". Зазначаються вагові або
кількісні характеристики товару;  розбіжності  між  фактичною
кількістю  товару  й  зазначеною  в  сертифікаті не повинні
перевищувати 5%;
 
   графа 11 - "Номер і дата рахунка-фактури". Зазначаються
відомості про рахунок-фактуру або рахунок-проформу, або інший
документ, що відображає фінансово-кількісні параметри товару (під
час здійснення довгострокових контрактів, коли вантаж надходить
від одного й того самого вантажовідправника одному й тому самому
вантажоотримувачу, заповнення графи не обов'язкове);
 
   графа 12 - "Засвідчення". Заповнюється вповноваженим органом
і містить його назву, адресу, печатку та дату  засвідчення
відомостей, зазначених у сертифікаті, а також підпис, прізвище та
ініціали особи, уповноваженої засвідчити сертифікат;
 
   графа 13 - "Декларація заявника". Зазначається країна, в якій
товар був повністю виготовлений або підданий достатній переробці,
дата декларування відомостей про країну походження товару, а також
проставляється печатка заявника й підпис, прізвище та ініціали
вповноваженої особи заявника.
 
   У тому випадку, коли товар вивозиться (увозиться) фізичною
особою - резидентом однієї з країн - учасниць Угоди ( 997_051 ),
сертифікат  форми  СТ-1  заповнюється  з  урахуванням  таких
особливостей:
 
   графа 1 - П.I.Б., адреса вантажовідправника;
 
   графа 2  -  за  наявності  відомостей - П.I.Б., адреса
вантажоотримувача, а також відмітка "Для вільного обігу";
 
   графи 5 й 11 за відсутності  даних  можуть  залишатися
незаповненими;
 
   графа 13  засвідчується  підписом  вантажовідправника  із
зазначенням дати й П.I.Б. вантажовідправника.
 
   Iнструкція з оформлення та видачі сертифікатів походження
товару розробляється й затверджується національним уповноваженим
органом держави - учасниці Угоди ( 997_051 ).
 
   Додаток 2, зазначений у пункті 10 цих Правил ( 997_484 ), і
Додаток 3, зазначений у пункті 12 цих Правил, викласти в новій
редакції (додаються)".
 
   2. Друге речення в пункті 13 Правил ( 997_484 ) викласти в
такій редакції: "Під час видачі дубліката в графі 12 "Засвідчення"
зазначається дата видачі дубліката, а в графі 5 "Для службових
відміток" зазначається слово "Дублікат", номер та дата оригінала
втраченого сертифіката форми СТ-1".
 
   3. Органи, уповноважені видавати  сертифікати  походження
товарів форми СТ-1, забезпечують застосування бланків сертифікатів
походження товарів форми СТ-1 зі змінами,  оформленими  цим
Рішенням, з 1 січня 2005 року.
 
   4. Це Рішення набирає чинності з дня підписання, а для
держав, законодавство яких потребує виконання внутрішньодержавних
процедур, необхідних для набрання ним чинності, - з дня здачі на
зберігання депозитарію  повідомлень  про  виконання  згаданих
процедур.
 
   Учинено в  місті  Москва  3 грудня 2004 року в одному
оригінальному примірнику російською мовою. Оригінальний примірник
зберігається  у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних
Держав, який надішле кожній державі, що підписала це Рішення, його
засвідчену копію.
 
 За Уряд Азербайджанської      За Уряд Республіки Молдова
 Республіки
 
 (Підпис)              (Підпис)
 
 За Уряд Республіки Білорусь    За Уряд Російської Федерації
 
 (Підпис)              (Підпис)
 
 За Уряд Республіки Вірменія    За Уряд Республіки Таджикистан
 
 (Підпис)              (Підпис)
 
 За Уряд Грузії           За Уряд Туркменістану
 
 -                 -
 
 За Уряд Республіки Казахстан    За Уряд Республіки Узбекистан
 
 (Підпис)
 
 За Уряд Киргизької Республіки   За Уряд України
 
 (Підпис)              (Підпис)
 
 
                   Додаток 2
                   до Правил визначення
                   країни походження товарів
 
 
              Форма СТ-1
 
 
------------------------------------------------------------------
¦1. Відправник/експортер   ¦4. N ________           ¦
¦(найменування та поштова  ¦  Сертифікат про         ¦
¦адреса)           ¦  походження товару форма СТ-1  ¦
¦----------------------------+-----------------------------------¦
¦2. Отримувач/імпортер    ¦Виданий у _________________    ¦
¦(найменування та поштова  ¦      (назва країни)     ¦
¦адреса)           ¦                  ¦
¦              ¦Для подання в ______________    ¦
¦              ¦       (назва країни)    ¦
¦----------------------------+-----------------------------------¦
¦3. Засоби транспорту й   ¦5. Для службових відміток     ¦
¦маршрут переміщення     ¦                  ¦
¦(наскільки це відомо)    ¦                  ¦
¦----------------------------+-----------------------------------¦
¦6. N ¦7. Кількість¦8. Опис ¦9. Критерії¦10. Вага  ¦11. Номер ¦
¦   ¦місць і вид ¦товару ¦походження ¦брутто/нетто¦і дата  ¦
¦   ¦упаковки  ¦    ¦      ¦(кг)    ¦рахунка- ¦
¦   ¦      ¦    ¦      ¦      ¦фактури  ¦
¦------+------------+--------+-----------+------------+----------¦
¦   ¦      ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦12. Засвідчення       ¦13. Декларація заявника      ¦
¦Цим засвідчується, що    ¦Той, хто підписався нижче,    ¦
¦декларація заявника     ¦заявляє, що наведені вище     ¦
¦відповідає дійсності     ¦відомості відповідають дійсності: ¦
¦               ¦що всі товари повністю вироблені ¦
¦               ¦або піддані достатній переробці  ¦
¦               ¦в ___________________       ¦
¦               ¦   (назва країни)        ¦
¦               ¦                 ¦
¦               ¦та що вони відповідають вимогам  ¦
¦               ¦походження, установленим стосовно ¦
¦               ¦таких товарів           ¦
¦-----------------------------¦----------------------------------¦
¦Підпис         Дата ¦Підпис           Дата  ¦
¦               ¦                 ¦
¦Печатка           ¦Печатка              ¦
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 3
                   до Правил визначення
                   країни походження товарів
 
 
------------------------------------------------------------------
¦      ДОДАТКОВИЙ АРКУШ СЕРТИФIКАТА N _________________   ¦
¦        про походження товару форми СТ-1        ¦
------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
¦6. N ¦7. Кількість¦8. Опис ¦9. Критерій¦10. Вага  ¦11. Номер ¦
¦   ¦місць і вид ¦товару  ¦походження ¦брутто/нетто¦і дата  ¦
¦   ¦упаковки  ¦     ¦      ¦(кг)    ¦рахунка- ¦
¦   ¦      ¦     ¦      ¦      ¦фактури  ¦
¦-----+------------+---------+-----------+------------+----------¦
¦   ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦12. Засвідчення       ¦13. Декларація заявника      ¦
¦Цим засвідчується, що    ¦Той, хто підписався нижче,    ¦
¦декларація заявника     ¦заявляє, що наведені вище     ¦
¦відповідає дійсності     ¦відомості відповідають дійсності: ¦
¦               ¦що всі товари повністю вироблені ¦
¦               ¦або піддані достатній переробці  ¦
¦               ¦в __________________       ¦
¦               ¦  (назва країни)        ¦
¦               ¦                 ¦
¦               ¦та що вони відповідають вимогам  ¦
¦               ¦походження, установленим стосовно ¦
¦               ¦таких товарів           ¦
¦-----------------------------¦----------------------------------¦
¦Підпис         Дата ¦Підпис            Дата ¦
¦               ¦                 ¦
¦Печатка           ¦Печатка              ¦
------------------------------------------------------------------
 
 
               Решение
          Экономического совета СНГ
      о внесении изменений в Правила определения
      страны происхождения товаров, утвержденные
       Решением Совета глав правительств СНГ от
            30 ноября 2000 года
 
          Москва, 3 декабря 2004 года
 
 
   В соответствии с Решением Совета глав правительств СНГ от 15
сентября 2004 года о делегировании полномочий Экономическому
совету СНГ на принятие окончательных решений по отдельным проектам
документов от имени  Совета  глав  правительств  Содружества
Независимых Государств ( 997_799 ) Экономический совет Содружества
Независимых Государств от имени Совета глав правительств СНГ
 
   решил:
 
   в целях гармонизации и совершенствования внешнеэкономической
деятельности государств - участников Содружества  Независимых
Государств  правительства  государств-участников,  подписавших
Решение  Совета глав правительств СНГ от 30 ноября 2000 года
( 997_484 ), согласились внести в Правила определения страны
происхождения товаров следующие изменения:
 
   1. В пункте 12 Правил определения страны  происхождения
товаров ( 997_484 ) графы 9 - 13 изложить в следующей редакции:
 
   "графа 9 - "Критерий происхождения". Указываются следующие
критерии происхождения товаров:
 
   "П" - товар, полностью произведенный  в  государстве  -
участнике Соглашения ( 997_051 );
 
   "Д_1701" -    товар,    подвергнутый    достаточной
обработке/переработке, с указанием первых четырех цифр  кода
товарной позиции по ТН ВЭД СНГ ( 997_158 ) конечной продукции,
например - 1701.
 
   Если в сертификате заявлены товары,  классифицируемые  в
различных товарных позициях по ТН ВЭД СНГ ( 997_158 ) и имеющие
различные критерии происхождения, то в графе 9  указываются
критерии  происхождения дифференцированно для всех заявленных
товаров;
 
   графа 10 - "Вес брутто/нетто (кг)". Указываются весовые либо
количественные  характеристики  товара;  расхождение  между
фактическим количеством товара и указанным в сертификате не должно
превышать 5%;
 
   графа 11 - "Номер и дата счета-фактуры". Указываются сведения
о счете-фактуре или счете-проформе, или ином документе, отражающем
финансово-количественные параметры  товара  (при осуществлении
долгосрочных контрактов, кода груз идет от одного и того же
грузоотправителя одному и тому же грузополучателю, заполнение
графы не обязательно);
 
   графа 12  -  "Удостоверение".  Заполняется уполномоченным
органом и содержит его наименование, адрес, печать и  дату
удостоверения сведений, указанных в сертификате, а также подпись,
фамилию и инициалы лица, уполномоченного заверить сертификат;
 
   графа 13 - "Декларация заявителя". Указываются страна, в
которой товар был полностью произведен либо подвергся достаточной
переработке, дата декларирования сведений о стране происхождения
товара, а также проставляются печать заявителя и подпись, фамилия
и инициалы уполномоченного лица заявителя.
 
   В том случае, когда товар вывозится (ввозится) физическим
лицом - резидентом одного из государств - участников Соглашения
( 997_051 ), сертификат формы СТ-1 заполняется с учетом следующих
особенностей:
 
   графа 1 - Ф. И. О., адрес грузоотправителя;
 
   графа 2 - при наличии  данных  -  Ф.  И.  О.,  адрес
грузополучателя, а также отметка "Для свободного обращения";
 
   графы 5  и  11  при отсутствии данных могут оставаться
незаполненными;
 
   графа 13 заверяется подписью грузоотправителя с указанием
даты и Ф. И. О. грузоотправителя.
 
   Инструкция по оформлению и выдаче сертификатов происхождения
товара разрабатывается и утверждается национальным уполномоченным
органом государства - участника Соглашения ( 997_051 ).
 
   Приложение 2, указанное в  пункте 10 настоящих  Правил
( 997_484 ), и Приложение 3, указанное в пункте 12 настоящих
Правил, изложить в новой редакции (прилагаются)".
 
   2. Второе предложение в пункте 13 Правил ( 997_484 ) изложить
в следующей редакции:
 
   "При выдаче дубликата в графе 12 "Удостоверение" указывается
дата выдачи дубликата, а в графе 5 "Для служебных отметок"
указываются слово "Дубликат", номер и дата оригинала утерянного
сертификата формы СТ-1".
 
   3. Органы, уполномоченные выдавать сертификаты происхождения
товаров формы СТ-1, обеспечивают применение бланков сертификатов
происхождения товаров формы СТ-1 с изменениями, оформленными
настоящим Решением, с 1 января 2005 года.
 
   4. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания, а для
государств,  законодательство  которых  требует  выполнения
внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в
силу, - со дня сдачи на хранение депозитарию уведомлений о
выполнении упомянутых процедур.
 
   Совершено в городе Москве 3 декабря 2004 года в одном
подлинном  экземпляре  на русском языке. Подлинный экземпляр
хранится в Исполнительном  комитете  Содружества  Независимых
Государств, который направит каждому государству, подписавшему
настоящее Решение, его заверенную копию.
 
 За Правительство              За Правительство
 Азербайджанской Республики         Республики Молдова
 
   (подпись)                  (подпись)
 
 За Правительство              За Правительство
 Республики Армения             Российской Федерации
 
   (подпись)                  (подпись)
 
 За Правительство              За Правительство
 Республики Беларусь            Республики Таджикистан
 
   (подпись)                  (подпись)
 
 За Правительство              За Правительство
 Грузии                   Туркменистана
 
 За Правительство              За Правительство
 Республики Казахстан            Республики Узбекистан
 
   (подпись)
 
 За Правительство              За Правительство
 Кыргызской Республики           Украины
 
   (подпись)                  (подпись)
 
 
                   Приложение 2
                   к Правилам определения
                   страны происхождения
 
              Форма СТ-1
 
 
--------------------------------------------------------------------------
¦1. Отправитель/экспортер    ¦4. N ________              ¦
¦(наименование и почтовый адрес)¦                    ¦
¦                ¦                    ¦
¦                ¦      Сертификат         ¦
¦                ¦   о происхождении товара      ¦
¦                ¦                    ¦
¦                ¦       форма СТ-1         ¦
¦                ¦                    ¦
¦                ¦                    ¦
¦-------------------------------+----------------------------------------¦
¦2. Получатель/импортер     ¦Выдан в _________________________    ¦
¦(наименование и почтовый адрес)¦    (наименование страны)      ¦
¦                ¦                    ¦
¦                ¦Для предоставления в ____________    ¦
¦                ¦_________________________________    ¦
¦                ¦     (наименование страны)     ¦
¦-------------------------------+----------------------------------------¦
¦3. Средства транспорта и    ¦5. Для служебных отметок        ¦
¦маршрут следования       ¦                    ¦
¦(насколько это известно)    ¦                    ¦
¦                ¦                    ¦
¦                ¦                    ¦
¦------------------------------------------------------------------------¦
¦6.¦7. Количество¦8. Описание¦9. Критерии ¦10. Вес   ¦11. Номер и дата¦
¦N ¦мест и вид  ¦товара   ¦происхождения¦брутто/нетто¦счета-фактуры  ¦
¦ ¦упаковки   ¦      ¦       ¦(кг)    ¦        ¦
¦--+-------------+-----------+-------------+------------+----------------¦
¦ ¦       ¦      ¦       ¦      ¦        ¦
¦ ¦       ¦      ¦       ¦      ¦        ¦
¦ ¦       ¦      ¦       ¦      ¦        ¦
¦------------------------------------------------------------------------¦
¦12. Удостоверение       ¦13. Декларация заявителя        ¦
¦Настоящим           ¦Нижеподписавшийся заявляет, что     ¦
¦удостоверяется, что      ¦вышеприведенные сведения        ¦
¦декларация заявителя      ¦соответствуют действительности: что   ¦
¦соответствует         ¦все товары полностью произведены    ¦
¦действительности        ¦или подвергнуты достаточной       ¦
¦                ¦переработке в _____________________   ¦
¦                ¦       (наименование страны)   ¦
¦                ¦и что они отвечают требованиям     ¦
¦                ¦происхождения, установлением в     ¦
¦                ¦отношении таких товаров         ¦
¦-------------------------------+----------------------------------------¦
¦ Подпись      Дата    ¦ ..................................   ¦
¦                ¦                    ¦
¦ Печать            ¦ Подпись        Дата      ¦
¦                ¦                    ¦
¦                ¦ Печать                 ¦
--------------------------------------------------------------------------
 
 
                   Приложение 3
                   к Правилам определения
                   страны происхождения товаров
 
 
--------------------------------------------------------------------------
¦         Дополнительный лист сертификата N ____________     ¦
¦               о происхождении товара           ¦
¦                 форма СТ-1              ¦
¦------------------------------------------------------------------------¦
¦6.¦7. Количество¦8. Описание¦9. Критерии ¦10. Вес   ¦11. Номер и дата¦
¦N ¦мест и вид  ¦товара   ¦происхождения¦брутто/нетто¦счета-фактуры  ¦
¦ ¦упаковки   ¦      ¦       ¦(кг)    ¦        ¦
¦--+-------------+-----------+-------------+------------+----------------¦
¦ ¦       ¦      ¦       ¦      ¦        ¦
¦ ¦       ¦      ¦       ¦      ¦        ¦
¦ ¦       ¦      ¦       ¦      ¦        ¦
¦------------------------------------------------------------------------¦
¦12. Удостоверение       ¦13. Декларация заявителя        ¦
¦Настоящим           ¦Нижеподписавшийся заявляет, что     ¦
¦удостоверяется, что      ¦вышеприведенные сведения        ¦
¦декларация заявителя      ¦соответствуют действительности: что   ¦
¦соответствует         ¦все товары полностью произведены    ¦
¦действительности        ¦или подвергнуты достаточной       ¦
¦                ¦переработке в _____________________   ¦
¦                ¦       (наименование страны)   ¦
¦                ¦и что они отвечают требованиям     ¦
¦                ¦происхождения, установлением в     ¦
¦                ¦отношении таких товаров         ¦
¦-------------------------------+----------------------------------------¦
¦ Подпись      Дата    ¦ ..................................   ¦
¦                ¦                    ¦
¦ Печать            ¦ Подпись        Дата      ¦
¦                ¦                    ¦
¦                ¦ Печать                 ¦
--------------------------------------------------------------------------
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка