Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг

       ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ
          ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
            25.12.2003 N 183
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   28 січня 2004 р.
                   за N 122/8721
 
 
       Про затвердження Положення про навчання,
       перепідготовку, підвищення кваліфікації
     та складання екзаменів особами, які провадять
       діяльність на ринках фінансових послуг
 
  { Iз змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної
        комісії з регулювання ринків фінансових послуг
   N 529 ( z0502-08 ) від 17.04.2008 }
 
   На виконання вимог підпунктів 17 та 50 пункту 4 Положення про
Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року
N 292 ( 292/2003 ), Державна комісія з регулювання  ринків
фінансових послуг   України   (далі   -   Дежфінпослуг)
П О С Т А Н О В И Л А:
 
   1. Затвердити  Положення  про  навчання,  перепідготовку,
підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами,  які
провадять діяльність на ринках фінансових послуг, що додається.
 
   2. Юридичному  управлінню  (Ткаченко  Д.В.)  разом  із
Департаментом державного регулювання та розвитку ринків фінансових
послуг (Хоружий С.Г.) забезпечити подання цього розпорядження до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
 
   3. Оголошення    про    проведення     семінарів,
семінарів-практикумів, семінарів-нарад, "круглих столів" тощо за
участю Дежфінпослуг дозволяється лише  за  умови  письмового
погодження Держфінпослуг.
 
   4. Відділу  взаємодії із засобами масової інформації та
зв'язків з громадськістю (Нагорняк М.В.) забезпечити публікацію
цього розпорядження у засобах масової інформації після його
державної реєстрації.
 
   5. Контроль за виконанням розпорядження залишити за Головою
Держфінпослуг.
 
 Голова Комісії                     В.I.Суслов
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Міністра
 освіти і науки                     М.Ф.Степко
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Розпорядження Державної
                   комісії з регулювання ринків
                   фінансових послуг України
                   25.12.2003 N 183
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   28 січня 2004 р.
                   за N 122/8721
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про навчання, перепідготовку, підвищення
        кваліфікації та складання екзаменів
      особами, які провадять діяльність на ринках
            фінансових послуг
 
 
   Це Положення розроблене відповідно до вимог підпунктів 17 та
50 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків
фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України
від 4 квітня 2003 року N 292 ( 292/2003 ).
 
          Розділ 1. Загальні положення
 
   1.1. Дія  цього  Положення  поширюється  на  навчання,
перепідготовку, підвищення кваліфікації:
   а) працівників фінансових установ, посадові обов'язки яких
пов'язані з наданням фінансових послуг;
   б) працівників юридичних осіб, що за своїм правовим статусом
не є фінансовими установами, посадові обов'язки яких пов'язані з
наданням фінансових послуг (можливість та порядок надання окремих
фінансових послуг юридичними особами, які за своїм правовим
статусом не є фінансовими установами, визначаються законами та
нормативно-правовими  актами державних органів, що здійснюють
регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових
послуг, виданими в межах їх компетенції);
   в) фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які
надають  фінансові  послуги  (фізичні  особи  -  суб'єкти
підприємницької діяльності надають фінансові послуги, якщо це
прямо передбачено законом);
   г) керівників та головних бухгалтерів фінансових установ.
{ Підпункт "г" пункту 1.1 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 529 ( z0502-08 ) від 17.04.2008 }
 
   1.2. З метою забезпечення особами, визначеними у підпунктах
"а" - "в" пункту 1.1 цього Положення (далі - фахівці), можливості
виконання своїх обов'язків на професійному рівні, а також для
поступового розширення та поглиблення їх знань, умінь, навичок та
знання  ними  основ законодавства у сфері фінансових послуг
запроваджується система навчання,  перепідготовки,  підвищення
кваліфікації цих осіб.
 
   1.3. Навчання фахівців та керівників або головних бухгалтерів
здійснюється відповідно до вимог законодавства та проводиться
протягом строку перебування у трудових відносинах з суб'єктами
господарювання, які здійснюють діяльність на ринках фінансових
послуг.
{  Пункт  1.3  розділу  1  із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 529 ( z0502-08 ) від 17.04.2008 }
 
   1.4. Професійні вимоги до керівників та головних бухгалтерів
фінансових установ у залежності від виду фінансових послуг, що
надаються   такими   установами,  встановлюються  окремими
нормативно-правовими актами Держфінпослуг.
   Підвищення кваліфікації керівників та головних бухгалтерів
фінансових установ здійснюється  згідно  з  цим  Положенням,
відповідно  до  затверджених  Держфінпослуг  типових  програм
підвищення кваліфікації керівників фінансових установ або типових
програм підвищення кваліфікації головних бухгалтерів фінансових
установ, складених за напрямами діяльності фінансових установ
(далі  -  типові програми підвищення кваліфікації керівників
(головних бухгалтерів)). { Пункт 1.4 розділу 1 доповнено абзацом
згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг N 529 ( z0502-08 ) від 17.04.2008 }
   Типові програми підвищення кваліфікації керівників (головних
бухгалтерів)  оприлюднюються  Держфінпослуг  відповідно  до
законодавства. { Пункт 1.4 розділу 1 доповнено абзацом згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 529 ( z0502-08 ) від 17.04.2008 }
{  Пункт  1.4  розділу  1  із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 529 ( z0502-08 ) від 17.04.2008 }
 
   1.5. Держфінпослуг  координує роботу щодо організації та
проведення навчання.
 
   1.6. У випадках, передбачених законодавством, Держфінпослуг
установлює для окремих категорій фахівців кваліфікаційний мінімум,
відповідність  якому підтверджується складанням екзамену. При
успішному  складанні  екзамену особі видається кваліфікаційне
свідоцтво або сертифікат.
{  Пункт  1.6  розділу  1  із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 529 ( z0502-08 ) від 17.04.2008 }
 
   1.7. Складання екзамену є обов'язковим для осіб, для яких
установлені вимоги щодо наявності кваліфікаційного мінімуму.
 
   1.8.  З  метою  підготовки  до  складання  екзамену на
відповідність  кваліфікаційному  мінімуму особи можуть пройти
навчання (якщо обов'язковість не передбачена законодавством) за
навчальними програмами підготовки відповідної категорії фахівців,
складеними вищим навчальним закладом (далі - навчальний заклад)
згідно з відповідним кваліфікаційним мінімумом (далі - навчальна
програма). Навчальні програми підготовки відповідних категорій
фахівців розробляються навчальним закладом та узгоджуються з
Держфінпослуг.
{  Пункт  1.8  розділу  1  із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 529 ( z0502-08 ) від 17.04.2008 }
 
   1.9. Без дотримання вимог цього Положення проведення заходів
щодо навчання, складання екзаменів із зазначенням про участь
Держфінпослуг забороняється.
 
       Розділ 2. Організація навчання фахівців,
        керівників та головних бухгалтерів
 
{ Назва розділу 2 в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 529 ( z0502-08 ) від
17.04.2008 }
 
   2.1. Право на проведення навчання згідно з цим Положенням має
навчальний заклад, який здійснює свою діяльність відповідно до
Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), постанови Кабінету
Міністрів України від 8 серпня 2007 року N 1019 ( 1019-2007-п )
"Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг" та уклав з
Держфінпослуг  договір  про  співробітництво  з  навчання,
перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб, зазначених у
пункті 1.1 цього Положення (далі - договір про співробітництво з
навчання).
{  Пункт  2.1  розділу  2  із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 529 ( z0502-08 ) від 17.04.2008 }
 
   2.2. Для укладення договору про співробітництво з навчання
навчальний заклад подає до Держфінпослуг такі документи:
   1) загальну характеристику навчального закладу (інформацію
про навчальний заклад);
   2) проект договору про співробітництво;
   3) погоджені з Держфінпослуг навчальні програми, складені
згідно з відповідними кваліфікаційними мінімумами, та/або програми
підвищення  кваліфікації керівників або головних бухгалтерів,
складені  за  відповідними  типовими  програмами  підвищення
кваліфікації керівників (головних бухгалтерів); { Підпункт 3
пункту 2.2 розділу 2 в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 529 ( z0502-08 ) від
17.04.2008 }
   4) узгоджений  з  Держфінпослуг  перелік викладачів, які
залучаються до проведення занять, із зазначенням посади, наукового
ступеня,  звання,  місця роботи та даних, які підтверджують
наявність досвіду викладання у цій галузі;
   5) копію ліцензії Міністерства освіти і науки України на
право здійснення освітньої діяльності.
   Документи,  зазначені  у  підпунктах  1-4 цього пункту,
підписуються  керівником  навчального закладу та скріплюються
печаткою навчального закладу.
 
   2.3. Перелік навчальних закладів, які уклали з Держфінпослуг
договори про співробітництво з навчання, публікується у засобах
масової інформації.
   Навчальний заклад, який провадить навчання, при рекламуванні
цієї діяльності обов'язково повинен вказувати  на  наявність
договору  про  співробітництво  з  навчання,  укладеного  з
Держфінпослуг, із зазначенням реквізитів такого договору.
   Навчальний заклад несе відповідальність за організацію і
проведення навчального процесу згідно з вимогами, встановленими
законодавством,  та  умовами  договору про співробітництво з
навчання.
 
   2.4. Особам, які пройшли навчання за відповідною програмою,
навчальний заклад видає сертифікати або свідоцтва про навчання
(надалі - сертифікат або свідоцтво). Сертифікат або свідоцтво
засвідчується  підписом  керівника  та  скріплюється печаткою
навчального закладу.
 
   2.5. Сертифікат або свідоцтво має містити:
   1) назву навчального закладу;
   2) напис "Сертифікат" або "Свідоцтво";
   3) назву відповідної навчальної програми, навчання за якою
пройдено;
   4) номер та дату видачі сертифіката або свідоцтва;
   5) прізвище, ім'я та по батькові фахівця, який пройшов
навчання;
   6) у випадках, передбачених законодавством, - запис про те,
що сертифікат або свідоцтво надає можливість складання екзамену на
отримання кваліфікаційного свідоцтва;
   7) тривалість навчання у годинах;
   8) підпис керівника та відбиток печатки навчального закладу.
 
   2.6. Навчальний заклад веде реєстр виданих  сертифікатів
та/або свідоцтв, в якому зазначаються прізвища, імена та по
батькові, паспортні дані (серія та номер паспорта, назва органу,
що  видав паспорт, та дата видачі) осіб, яким видані такі
документи, номери та дати їх видачі.
   У тижневий строк після закінчення курсу навчання навчальний
заклад подає до Держфінпослуг інформацію про осіб, яким були
видані сертифікати або свідоцтва. Iнформація подається у письмовій
формі та у вигляді електронної копії у форматі, який встановлює
Держфінпослуг. Паперова форма інформації має бути засвідчена
підписом керівника та скріплена печаткою навчального закладу.
   Iнформація має містити:
   1) назву навчального закладу;
   2) реквізити  договору  про  співробітництво з навчання,
укладеного з Держфінпослуг;
   3) дані  про  кожну  особу, якій видано сертифікат або
свідоцтво:
   - прізвище, ім'я та по батькові;
   - паспортні дані;
   4) номер та дату видачі сертифіката або свідоцтва.
 
   2.7. Філія  навчального закладу, який уклав договір про
співробітництво з навчання, подає до Держфінпослуг документи про
філію, оформлені згідно з пунктом 2.2 цього Положення, підписані
керівником навчального закладу та керівником філії.
   Після письмового  погодження  Держфінпослуг, яке протягом
десяти робочих днів з дня отримання всіх необхідних документів
надсилається навчальному закладу, цей навчальний заклад має право
проводити навчання осіб відповідно до вимог цього Положення та
договору про співробітництво з навчання, укладеного з навчальним
закладом, через відповідну філію.
 
   2.8. У разі внесення змін до  документів,  поданих  до
Держфінпослуг  відповідно  до  пункту 2.2, навчальний заклад
зобов'язаний у строк не більше десяти робочих днів повідомити
Держфінпослуг про відповідні зміни листом, до якого додаються
завірені копії документів із внесеними змінами.
 
  Розділ 3. Вимоги щодо здійснення навчання, перепідготовки
     та підвищення кваліфікації фахівців, керівників
           та головних бухгалтерів
 
{ Назва розділу 3 в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 529 ( z0502-08 ) від
17.04.2008 }
 
   3.1. Навчання фахівців, керівників та головних бухгалтерів
провадиться  з метою забезпечення сумлінного та професійного
виконання ними своїх обов'язків перед учасниками ринків фінансових
послуг, у тому числі щодо фінансових установ, у складі яких вони
здійснюють  свою  професійну діяльність та/або з якими вони
перебувають або планують перебувати у трудових відносинах.
{  Пункт  3.1  розділу  3  із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 529 ( z0502-08 ) від 17.04.2008 }
 
   3.2. Навчання фахівців - це професійне навчання осіб, які
раніше не проходили фахового навчання для здійснення професійної
діяльності у сфері фінансових послуг, що забезпечує визначений
рівень їх професійної кваліфікації, необхідний для професійної
діяльності в означеній сфері.
   3.2.1. Навчання фахівців здійснюється із числа осіб, які
прийняті  або  мають  бути  прийняті на роботу до суб'єкта
господарювання,  що  надає  фінансові  послуги.  Особи,  які
направляються на навчання, мають бути попередньо ознайомлені з
вимогами до  роботи  за  обраною  спеціалізацією,  правилами
внутрішнього  трудового  розпорядку,  можливістю  подальшого
підвищення кваліфікації і професійного зростання.
   3.2.2. Строк  навчання  фахівців визначається навчальними
програмами і не повинен перевищувати 6 місяців.
   3.2.3. Навчання фахівців може провадитись безпосередньо на
базі суб'єкта господарювання за  індивідуальними  навчальними
програмами, що розробляються навчальним закладом, за узгодженням з
Держфінпослуг, шляхом запрошення викладачів (лекторів).
   3.2.4. Навчання фахівців здійснюється шляхом курсового чи
індивідуального навчання. Курсове навчання проходить безпосередньо
на базі суб'єкта господарювання, слухачі вивчають теоретичний курс
у навчальних групах загальною чисельністю від 3 до 50 чоловік. При
індивідуальному навчанні особа вивчає теоретичний курс самостійно
та шляхом консультацій у викладачів теоретичного навчання.
   3.2.5. За підсумками навчання проводиться екзамен.
 
   3.3. Перепідготовка  фахівців  - це професійне навчання,
спрямоване на додаткове оволодіння фахівцем іншою спеціалізацією у
професійній діяльності на ринку фінансових послуг.
   3.3.1. Перепідготовка фахівців здійснюється:
   1) для навчання фахівців, що вивільнюються у зв'язку зі
зміною в організації виробництва і праці суб'єкта господарювання,
в  тому  числі  ліквідації,  реорганізації,  банкрутства або
перепрофілювання, скорочення чисельності або штату працівників;
   2) для поглиблення, розширення професійних знань;
   3) при потребі змінити спеціалізацію фахівця у зв'язку з
відсутністю роботи або втратою здатності виконувати роботу за
попередньою спеціалізацією.
   3.3.2. Перепідготовка, як і навчання, може здійснюватися
шляхом курсового та індивідуального навчання.
   3.3.3. Перепідготовка фахівців завершується екзаменом.
 
   3.4. Підвищення  кваліфікації  фахівців  - це професійне
навчання, що дає змогу розширювати і поглиблювати раніше здобуті
знання, уміння і навички на рівні, достатньому для кваліфікованої
роботи на ринку фінансових послуг.
   3.4.1. Підвищення кваліфікації фахівців здійснюється у таких
навчальних формах:
   1) професійні курси;
   2) курси цільового призначення;
   3) інші  форми  підвищення  кваліфікації  фахівців,  що
визначаються навчальними закладами у відповідності до  цього
Положення.
   3.4.2. Професійні  курси  проводяться  для  підвищення
кваліфікації, поглиблення та розширення знань, навичок та вмінь
фахівців за наявною у них спеціалізацією.
   Комплектування навчальних  груп  на  професійних  курсах
здійснюється переважно фахівцями однієї спеціалізації, які мають
стаж роботи у суб'єктів господарювання, пов'язаний з наданням
фінансових послуг, не менше одного року. Тривалість навчання на
професійних  курсах визначається навчальними програмами і не
повинна перевищувати одного місяця.
   Професійні курси завершуються екзаменом.
   3.4.3. Курси цільового призначення проводяться  з  метою
вивчення  фахівцями  нових  видів фінансових послуг, правил,
відповідних нормативно-правових актів, вимог до документації,
ефективних методів організації праці, актуальних питань економіки
тощо.
   Комплектування навчальних груп здійснюється відповідно до
тематичного спрямування курсів. Тривалість навчання на курсах
цільового призначення встановлюється в обсязі не менше 8 годин.
   Навчання на  курсах  цільового  призначення  закінчується
підсумковим заняттям, якщо інше не передбачено законодавством.
   3.4.4. Навчальними  програмами  підвищення  кваліфікації
фахівців визначаються тривалість та зміст навчання. Періодичність
навчання  фахівців  на  курсах  підвищення  кваліфікації
встановлюється, як правило, не рідше одного разу на три роки.
 
   3.5. Навчання керівників та головних бухгалтерів здійснюється
з  метою  удосконалення знань, умінь та навичок за наявною
спеціальністю, оволодіння новими функціональними обов'язками і
особливостями трудової діяльності в умовах ринкових відносин,
освоєння основ менеджменту, маркетингу, удосконалення навичок
управління, раціональної та ефективної організації праці тощо.
{  Пункт  3.5  розділу  3  із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 529 ( z0502-08 ) від 17.04.2008 }
   3.5.1.  Навчання  керівників  та  головних  бухгалтерів
здійснюється за такими формами:
   спеціалізація;
   короткострокове підвищення кваліфікації;
   довгострокове підвищення кваліфікації;
   стажування;
   інші форми.
   Періодичність та форми проходження керівниками та головними
бухгалтерами   підвищення   кваліфікації   встановлюються
Держфінпослуг.
{ Підпункт 3.5.1 пункту 3.5 розділу 3 в редакції Розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 529
( z0502-08 ) від 17.04.2008 }
   3.5.2. Спеціалізація проводиться з метою отримання керівником
та головним бухгалтером додаткових спеціальних знань, умінь та
фахових  навичок  у  межах  раніше набутої спеціальності за
професійним спрямуванням виробничої діяльності без присвоєння
кваліфікації  та  зміни  освітньо-кваліфікаційного  рівня.
Спеціалізація здійснюється у відповідних навчальних закладах, її
тривалість має бути не менше 256 годин.
{ Підпункт 3.5.2 пункту 3.5 розділу 3 із змінами, внесеними згідно
з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 529 ( z0502-08 ) від 17.04.2008 }
   3.5.3. Короткострокове підвищення кваліфікації керівників та
головних бухгалтерів здійснюється з метою поглибленого вивчення
ними певного напряму діяльності, зокрема в разі перепрофілювання,
розширення  спектру  фінансових  послуг,  значних  змін  у
нормативно-правовій базі, що регулює діяльність у сфері фінансових
послуг, у тому числі з питань економіки, ділової мови тощо.
{ Абзац перший підпункту 3.5.3 пункту 3.5 розділу 3 із змінами,
внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг N 529 ( z0502-08 ) від 17.04.2008 }
   Тривалість короткострокового  навчання  встановлюється  у
залежності від мети та змісту навчальної програми, але не більше
72 годин.
 
 
   { Абзац третій підпункту 3.5.3 пункту 3.5 розділу 3 виключено
на підставі Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг N 529 ( z0502-08 ) від 17.04.2008 }
 
 
   3.5.4. Довгострокове  підвищення  кваліфікації  передбачає
набуття керівниками та головними бухгалтерами комплексу знань,
умінь та навичок, що сприяють якісному виконанню ними своїх
безпосередніх обов'язків, розширення зони компетенції за наявним
чи новим місцем роботи, вивчення чинних нормативно-правових актів
з  питань,  які належать до компетенції фінансової установи
(фінансової компанії чи її підрозділу), досвіду роботи кращих
вітчизняних та зарубіжних фінансових установ тощо. { Абзац перший
підпункту 3.5.4 пункту 3.5 розділу 3 із змінами, внесеними згідно
з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 529 ( z0502-08 ) від 17.04.2008 }
   Тривалість довгострокового   підвищення    кваліфікації
встановлюється від 72 до 512 годин.
 
 
   { Абзац третій підпункту 3.5.4 пункту 3.5 розділу 3 виключено
на підставі Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг N 529 ( z0502-08 ) від 17.04.2008 }
 
 
   3.5.5. Стажування передбачає засвоєння вітчизняного та (або)
зарубіжного досвіду, набуття практичних умінь і навичок щодо
виконання обов'язків на займаній посаді або на посаді вищого
рівня.
   Стажування проводиться на базі суб'єкта господарювання як в
Україні, так і за її межами за індивідуальним планом, який
затверджується керівником суб'єкта господарювання, що направляє
керівника та головного бухгалтера на стажування. { Абзац другий
підпункту 3.5.5 пункту 3.5 розділу 3 із змінами, внесеними згідно
з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 529 ( z0502-08 ) від 17.04.2008 }
   Тривалість стажування не може перевищувати 10 місяців і
визначається залежно від мети стажування та потреби суб'єкта
господарювання.
   3.5.6. Форми документів, що підтверджують успішне проходження
різних форм навчання,  визначаються  навчальними  програмами,
затвердженими відповідно до вимог цього Положення, а саме: за
результатами  проходження  спеціалізації  та  довгострокового
підвищення  кваліфікації  видаються  відповідні  свідоцтва,
короткострокового  підвищення  кваліфікації  -  відповідні
сертифікати.
   За результатами проходження стажування особою, яка проходила
стажування, складається звіт, що візується керівником стажування,
який призначається керівником підприємства (установи), що приймає
на  стажування,  та  затверджується  керівником  підприємства
(установи), де проходило стажування.
{ Підпункт 3.5.6 пункту 3.5 розділу 3 із змінами, внесеними згідно
з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 529 ( z0502-08 ) від 17.04.2008 }
 
   3.6 За умови дотримання вимог цього Положення навчання може
проводитись  в інших формах - семінари, семінари-практикуми,
семінари-наради, "круглі столи" тощо.
{  Пункт  3.6  розділу  3  із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 529 ( z0502-08 ) від 17.04.2008 }
 
   3.7. Після проходження керівниками та головними бухгалтерами
підвищення кваліфікації відповідно до типових програм підвищення
кваліфікації керівників (головних бухгалтерів) навчальний заклад
видає  свідоцтво  або  сертифікат про проходження підвищення
кваліфікації  за  відповідною  типовою  програмою  підвищення
кваліфікації керівників (головних бухгалтерів).
   Оформлення свідоцтва  або  сертифіката  про  проходження
підвищення  кваліфікації  за  відповідною  типовою  програмою
підвищення кваліфікації керівників (головних бухгалтерів) здійснює
навчальний  заклад, у якому керівник або головний бухгалтер
проходив підвищення кваліфікації за відповідною типовою програмою
підвищення  кваліфікації керівників (головних бухгалтерів), у
строк, не більший трьох робочих днів після дати закінчення курсу
навчання.
   Сертифікат про  проходження  підвищення  кваліфікації  за
відповідною типовою програмою підвищення кваліфікації керівників
(головних бухгалтерів) повинен містити:
   назву навчального закладу;
   напис "Сертифікат про проходження підвищення кваліфікації за
відповідною типовою програмою підвищення кваліфікації керівників
(головних бухгалтерів) (указується назва програми  підвищення
кваліфікації  керівника або головного бухгалтера за напрямом
діяльності фінансової установи, яка складена відповідно до типової
програми   підвищення  кваліфікації  керівників  (головних
бухгалтерів))";
   номер та дату видачі сертифіката;
   прізвище, ім'я та по батькові особи, яка проходила навчання;
   підпис керівника та відбиток печатки навчального закладу.
{ Розділ 3 доповнено пунктом 3.7 згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 529 ( z0502-08 )
від 17.04.2008 }
 
       Розділ 4. Порядок складання екзаменів
 
   4.1. Незалежно від того, яким закладом проводилось навчання,
екзамени  на  відповідність  окремих  категорій  фахівців
кваліфікаційному мінімуму та екзамени на відповідність знань
професійним вимогам за відповідними типовими програмами підвищення
кваліфікації керівників (головних бухгалтерів) проводить єдина
Екзаменаційна  (атестаційна)  комісія,  що  створюється  за
розпорядженням Держфінпослуг.
   Держфінпослуг може у складі Екзаменаційної (атестаційної)
комісії створювати окремі підкомісії за напрямами діяльності
фахівців та фінансових установ.
{ Пункт 4.1 розділу 4 в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 529 ( z0502-08 ) від
17.04.2008 }
 
   4.2. Робота   Екзаменаційної   (атестаційної)   комісії
організовується на базі навчального закладу, який має відповідну
ліцензію Міністерства освіти і науки України на право здійснення
освітньої діяльності та з яким Держфінпослуг уклала договір про
співробітництво  з  проведення  екзаменів  для  фахівців  на
відповідність кваліфікаційному мінімуму та/або для керівників та
головних бухгалтерів на відповідність знань професійним вимогам за
відповідними  типовими  програмами  підвищення  кваліфікації
керівників  (головних  бухгалтерів)  (далі  -  договір  про
співробітництво з проведення екзаменів).
   Iнформація про місцезнаходження Екзаменаційної (атестаційної)
комісії публікується в засобах масової інформації та на web-сайті
Держфінпослуг.
{  Пункт  4.2  розділу  4  із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 529 ( z0502-08 ) від 17.04.2008 }
 
   4.3. Склад   Екзаменаційної   (атестаційної)   комісії
затверджується Держфінпослуг.
   До складу  Екзаменаційної  (атестаційної) комісії входять
представники Держфінпослуг, а також можуть входити представники
інших державних органів, закладів освіти, наукових установ та
організацій.
   Екзаменаційна (атестаційна)  комісія створюється у складі
голови Екзаменаційної (атестаційної) комісії, заступника голови
Екзаменаційної  (атестаційної)  комісії  та членів комісії у
кількості не менше трьох, один з яких виконує обов'язки секретаря
Екзаменаційної (атестаційної) комісії.
   Головою Екзаменаційної (атестаційної) комісії є представник
Дежфінпослуг (не нижче заступника директора Департаменту).
 
   4.4. Екзаменаційна  (атестаційна)  комісія  виконує  такі
функції:
   1) призначає місце, дату та час проведення екзамену;
   2) допускає осіб до складання екзамену за  результатами
розгляду поданих документів;
   3) проводить екзамен;
   4) забезпечує дотримання правил проведення екзамену;
   5) розглядає, затверджує та оформлює результати екзамену.
 
   4.5. Дата  проведення  екзамену  призначається  рішенням
Екзаменаційної  (атестаційної) комісії, оформленим відповідним
протоколом, який підписують голова та секретар Екзаменаційної
(атестаційної) комісії. Таке рішення приймається не пізніше ніж за
тиждень до дати проведення екзамену. Iнформація про дату екзамену
оприлюднюється шляхом публікації оголошень у засобах масової
інформації або іншим способом.
 
   4.6. Навчальний заклад, на базі якого проводиться екзамен,
приймає та готує до розгляду Екзаменаційної (атестаційної) комісії
документи осіб, які виявили бажання скласти екзамен.
 
   4.7. Екзаменаційна (атестаційна) комісія розглядає документи
вищезазначених осіб та осіб, що проходили навчання за кордоном, на
відповідність установленим вимогам і приймає рішення про допуск до
екзамену.
   При недопущенні Екзаменаційною (атестаційною) комісією особи
до екзамену їй видається письмова відмова з обґрунтуванням причини
відмови та повертаються документи, подані такою особою. У цьому
разі вважається, що особа не складала екзамен. Особа, яку не було
допущено до екзамену, після усунення причини відмови може повторно
подати документи до Екзаменаційної (атестаційної) комісії.
 
   4.8.  Особи,  які складатимуть екзамен на відповідність
кваліфікаційному  мінімуму  та  претендують  на  одержання
кваліфікаційного свідоцтва, повинні мати вищу освіту.
{ Пункт 4.8 розділу 4 в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 529 ( z0502-08 ) від
17.04.2008 }
 
   4.9. Для участі в екзамені особа подає до Екзаменаційної
(атестаційної) комісії:
   1) заяву на участь у екзамені (додаток);
   2) копію сторінок паспорта, що підтверджують паспортні дані;
   3) копію сертифіката або свідоцтва про навчання окремих
категорій  фахівців  за відповідною навчальною програмою (за
наявності) або копію свідоцтва чи сертифіката про проходження
підвищення  кваліфікації  за  відповідною  типовою  програмою
підвищення  кваліфікації  керівників  (головних  бухгалтерів),
засвідчену печаткою навчального закладу, який видав свідоцтво чи
сертифікат;  { Підпункт 3 пункту 4.9 розділу 4 в редакції
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 529 ( z0502-08 ) від 17.04.2008 }
   4) копію свідоцтва про проходження підвищення кваліфікації за
формою  "спеціалізація"  відповідно до програм, погоджених з
Держфінпослуг, засвідчену печаткою навчального закладу, який видав
свідоцтво (для керівників та головних бухгалтерів, які пройшли
підвищення кваліфікації за формою "спеціалізація" до 1 липня 2008
року); { Пункт 4.9 розділу 4 доповнено підпунктом 4 згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 529 ( z0502-08 ) від 17.04.2008 }
   5) копію документа про вищу освіту;
   6) 2 фотокартки форматом 4 х 6 см.
 
   4.10. Перед  початком  екзамену  члени  Екзаменаційної
(атестаційної) комісії роз'яснюють особам, які  мають  намір
складати такий екзамен, правила проведення екзамену.
   Екзаменаційна (атестаційна) комісія проводить екзамен у формі
тестування та співбесіди. До співбесіди допускаються особи, які
пройшли тестування. За  наслідками  співбесіди  Екзаменаційна
(атестаційна) комісія приймає рішення про достатність рівня знань
фахівця.
 
   4.11. Тестові запитання, відповіді (ключі) на них та варіанти
тестів формуються навчальним закладом, на базі якого проводиться
екзамен,  погоджуються  з  Держфінпослуг  та  затверджуються
Екзаменаційною (атестаційною) комісією. Тестові запитання повинні
передбачати однозначну відповідь та ідентифікацію правильних та
неправильних відповідей.
   Тест складається не менш ніж із 100 запитань, склад та
структура яких мають відповідати навчальній програмі, за якою
проводиться екзамен. Бланки для тестування засвідчуються печаткою
навчального закладу, на базі якого проводиться екзамен.
   Час роботи над тестом не перевищує 120 хвилин. У разі коли
кількість запитань перевищує 100, час роботи має бути подовжено
відповідно до кількості запитань, за рішенням Екзаменаційної
(атестаційної) комісії.
   Оцінювання кожного запитання тесту здійснюється за двобальною
шкалою (1 бал - якщо відповідь правильна, 0 балів - якщо відповідь
неправильна або не надана).
   Відповіді на запитання тесту фахівець заносить у бланк для
тестування, який після тестування підписується ним особисто і
надається Екзаменаційній (атестаційній) комісії для перевірки. В
разі виправлення відповідей особа, що складає екзамен, повинна
закреслити невірну відповідь і розписатися поряд з виправленням.
   Бланк тестування після його перевірки членом Екзаменаційної
(атестаційної)  комісії має бути підписаний всіма присутніми
членами Екзаменаційної (атестаційної) комісії. Заповнені бланки
тестування фахівців зберігаються в навчальному закладі протягом
п'яти років.
   Екзаменаційна (атестаційна)  комісія  визнає  тестування
пройденим, якщо особа дала правильні відповіді не менше ніж на 80
відсотків тестових запитань. Особа, яка не надала необхідної
кількості правильних відповідей, вважається такою, що не пройшла
тестування та не склала екзамен.
 
   4.12. Співбесіда з особою, що складає екзамен, проводиться не
менш ніж двома членами Екзаменаційної (атестаційної) комісії.
 
   4.13. Результати тестування  та  співбесіди  оголошуються
особам, які були допущені до складання екзамену.
 
   4.14. У разі успішного складання екзамену особі видається
кваліфікаційне свідоцтво або свідоцтво про складання екзамену на
відповідність знань професійним вимогам за відповідною типовою
програмою  підвищення  кваліфікації  керівників  (головних
бухгалтерів).
{ Пункт 4.14 розділу 4 в редакції Розпорядження Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг N 529 ( z0502-08 ) від
17.04.2008 }
 
   4.15. Оформлення і видачу кваліфікаційного свідоцтва або
свідоцтва про  складання  екзамену  на  відповідність  знань
професійним вимогам за відповідною типовою програмою підвищення
кваліфікації керівників (головних бухгалтерів) навчальний заклад,
на базі якого організована робота Екзаменаційної (атестаційної)
комісії, здійснює не пізніше трьох робочих днів  від  дати
проведення екзамену.
   Кваліфікаційне свідоцтво має містити:
   назву навчального закладу;
   напис "Кваліфікаційне свідоцтво";
   назву відповідної  навчальної програми, за якою складено
екзамен;
   номер та дату видачі кваліфікаційного свідоцтва;
   прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала екзамен;
   підпис голови Екзаменаційної (атестаційної) комісії.
   Кваліфікаційне свідоцтво підписується головою та секретарем
Екзаменаційної  (атестаційної) комісії, засвідчується підписом
керівника та печаткою навчального закладу,  на  базі  якого
організована робота Екзаменаційної (атестаційної) комісії.
   Форма бланка  свідоцтва  про  складання  екзамену  на
відповідність знань професійним вимогам за відповідною типовою
програмою  підвищення  кваліфікації  керівників  (головних
бухгалтерів) затверджується Держфінпослуг.
   Свідоцтво про складання екзамену на відповідність  знань
професійним вимогам за відповідною типовою програмою підвищення
кваліфікації керівників (головних бухгалтерів) видається строком
на три роки та повинно містити:
   назву навчального закладу, на базі якого організована робота
Екзаменаційної (атестаційної) комісії;
   напис "Свідоцтво про складання екзамену на відповідність
знань  професійним  вимогам за відповідною типовою програмою
підвищення  кваліфікації  керівників  (головних  бухгалтерів)
(указується назва програми підвищення кваліфікації керівників (або
головних бухгалтерів), певного напряму діяльності  фінансової
установи)";
   номер та дату видачі свідоцтва, строк дії;
   прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала екзамен;
   запис, що свідоцтво про складання екзамену на відповідність
знань  професійним  вимогам за відповідною типовою програмою
підвищення кваліфікації керівників (головних бухгалтерів) дійсне
на  ринку фінансових послуг, регулювання якого віднесено до
повноважень Держфінпослуг;
   підписи голови та секретаря Екзаменаційної (атестаційної)
комісії, підпис керівника та відбиток печатки навчального закладу,
на базі якого організована робота Екзаменаційної (атестаційної)
комісії.
{ Пункт 4.15 розділу 4 в редакції Розпорядження Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг N 529 ( z0502-08 ) від
17.04.2008 }
 
   4.16. Рішення,  прийняті  Екзаменаційною  (атестаційною)
комісією за результатами  екзамену,  оформлюються  протоколом
Екзаменаційної (атестаційної) комісії, який складається у двох
примірниках,  підписується  всіма  членами  Екзаменаційної
(атестаційної) комісії та затверджується підписом керівника та
печаткою навчального закладу, на базі якого організована робота
Екзаменаційної (атестаційної) комісії. Перший примірник указаного
протоколу в тижневий строк передається до Держфінпослуг. Другий
примірник протоколу зберігається вказаним навчальним закладом
протягом п'яти років від дати проведення екзамену.
 
   4.17. Протокол Екзаменаційної (атестаційної) комісії повинен
містити:
   1) список осіб, які допущені до участі в екзамені;
   2) результати тестування та співбесіди;
   3) результати екзамену;
   4) номери кваліфікаційних свідоцтв або свідоцтв про складання
екзамену на відповідність знань професійним вимогам за відповідною
типовою програмою підвищення кваліфікації керівників (головних
бухгалтерів), що видаються. { Підпункт 4 пункту 4.17 розділу 4 в
редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг N 529 ( z0502-08 ) від 17.04.2008 }
 
   4.18. Особа, яка не склала екзамен, має право повторно
скласти екзамен лише через 3 місяці в порядку, визначеному цим
Положенням.
 
   4.19. Особа, яка не склала екзамен, має право оскаржити дії
Екзаменаційної (атестаційної) комісії в Держфінпослуг.
 
   4.20. Держфінпослуг  веде реєстр виданих кваліфікаційних
свідоцтв та реєстр виданих свідоцтв про складання екзамену на
відповідність знань професійним вимогам за відповідною типовою
програмою  підвищення  кваліфікації  керівників  (головних
бухгалтерів). Для формування цих реєстрів навчальний заклад, на
базі якого організована робота Екзаменаційної  (атестаційної)
комісії, протягом п'яти робочих днів з дня, наступного за днем
проведення  екзамену,  разом  з  протоколом  Екзаменаційної
(атестаційної)  комісії  подає  до  Держфінпослуг  відповідну
інформацію. Iнформація подається на паперових носіях та у вигляді
електронної  копії у форматі, який встановлює Держфінпослуг.
Паперова форма інформації повинна бути  засвідчена  підписом
керівника та печаткою навчального закладу.
   Iнформація повинна містити:
   назву та місцезнаходження навчального закладу, на базі якого
організована робота Екзаменаційної (атестаційної) комісії;
   номер та дату протоколу Екзаменаційної (атестаційної) комісії
про результати екзамену;
   дані про кожну особу, якій видане кваліфікаційне свідоцтво
або свідоцтво про складання екзамену на відповідність знань
професійним вимогам за відповідною типовою програмою підвищення
кваліфікації керівників (головних бухгалтерів):
   прізвище, ім'я та по батькові;
   місце роботи, посаду;
   паспортні дані;
   номер та дату видачі свідоцтва.
{ Пункт 4.20 розділу 4 в редакції Розпорядження Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг N 529 ( z0502-08 ) від
17.04.2008 }
 
   4.21. Документи,  подані  особою  до   Екзаменаційної
(атестаційної) комісії для участі в екзамені, після проведення
екзамену повинні зберігатись навчальним закладом протягом п'яти
років.
 
   4.22. Контроль  за  дотриманням навчальним закладом умов
договору щодо проведення навчання здійснює Держфінпослуг.
 
 
 Заступник директора Департаменту
 державного регулювання та
 розвитку ринків фінансових послуг           С.Г.Хоружий
 
 Начальник юридичного управління           Д.В.Ткаченко
 
 
                   Додаток
                   до Положення
                   про навчання,
                   перепідготовку,
                   підвищення кваліфікації
                   та складання екзаменів
                   особами, які провадять
                   діяльність на ринках
                   фінансових послуг
 
 
   ДО ЕКЗАМЕНАЦIЙНОЇ (АТЕСТАЦIЙНОЇ) КОМIСIЇ  ----------
                         ¦    ¦
 _____________________________________________  ¦    ¦
                         ¦    ¦
 _____________________________________________  ¦    ¦
 (прізвище, ім'я та по батькові)         ----------
 
 _____________________________________________
 (дата народження)
 
 _________________________________________________________________
 (основне місце роботи, місцезнаходження)
 
 _________________________________________________________________
 (посада)
 
              ЗАЯВА
 
   Прошу розглянути надані документи для здачі екзамену:
   - копію сертифіката або свідоцтва про навчання;
   - копію документа про освіту;
   - 2 фотокартки формату 4 х 6 см.
 
   Повідомляю, що я не маю непогашеної судимості за злочини
проти власності та злочини у сфері господарської та службової
діяльності, а також не був(ла) позбавлений(а) права посідати певні
посади та займатися певною діяльністю.
 
 Паспортні дані: _________________________________________________
          (серія, номер паспорта, ким та коли виданий)
 
 "_____"______________200__ р.         __________________
 (дата подання заяви)              (особистий підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка